x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen aineopinnot, 45–50 op

Osaamistavoitteet

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija

-osaa käyttää kieliopillisesti hyvää venäjän kieltä erilaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa
-pystyy laatimaan tieteellisen tutkimuksen (venäjäksi tai suomeksi) ja esittelemään sen suullisesti
-tuntee erilaisia kielitieteellisiä, kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen tai käännöstieteen suuntauksia ja tutkimusmetodeja, joita osaa soveltaa tutkimuksen tekemiseen
-tuntee venäläisen yhteiskunnan instituutiot ja osaa toimia venäläisessä ympäristössä
-osaa etsiä tietoa ja käyttää lähteitä kriittisesti
-tuntee tiimityöskentelyn periaatteet ja osaa toimia ryhmässä


sekä valitsemiensa opintojaksojen perusteella

-tuntee kielitieteen keskeiset käsitteet ja osaa soveltaa niitä sekä puhutun että kirjoitetun kielen analyysiin
-tuntee kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen keskeiset käsitteet ja osaa soveltaa niitä tutkimuksessa ja kriittisessä luennassa
-tuntee venäläisen kaunokirjallisuuden historian 1800-luvulta nykypäivään
-tuntee ammattimaisen monikielisen käännös- ja tulkkausviestinnän perusperiaatteet
-osaa kääntää yleiskielisiä tekstejä venäjästä suomeksi ja yksinkertaisia yleiskielisiä tekstejä suomesta venäjäksi
-pystyy tulkkaamaan lyhyitä puhejaksoja venäjästä suomeksi ja suomesta venäjäksi arkipäiväisissä tilanteissa
-tuntee terminologian perusperiaatteita ja osaa käyttää niitä käännöstyön tukena
-osaa tuottaa kieliopillisesti virheetöntä ja viestinnällisesti soveltuvaa suomen kieltä ja huoltaa suomenkielistä tekstiä


Arviointi

Numerolla 1-5.

Arvosanalla 1–5 arvioitujen opintojaksojen opintopistemäärän mukaan painotettu keskiarvo.

Lisätiedot

Aineenopettajakoulutukseen aikovat ja aineenopettajan pätevyyden haluavat opiskelijat suorittavat aineopinnoissa kielen ja kulttuurin opintopolun ja suuntaavat kielen ja kulttuurin maisteriopintoihin.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen aineopinnot

Vaihtoehtoiset aineopinnot 15–20 op
Suoritettava yksi allaolevista
Venäjän kielen ja kulttuurin opintopolku 15–20 op
Suoritettava 15–20 opintopistettä
Aineenopettajakoulutukseen option saaneet voivat suorittaa kohdan 15 op:n laajuisena.
Vapaaehtoiset aineopinnot 0–15 op
Opintojaksojen suorittaminen on vapaaehtoista
Viestintätieteiden tiedekunta