x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Pohjoismaisten kielten syventävät opinnot, 80 op

Osaamistavoitteet

Viestintäosaaminen

Pohjoismaisten kielten syventävät opinnot suorittanut opiskelija

-osaa ilmaista itseään sekä kirjallisesti että suullisesti vaativissakin viestintätilanteissa

-osaa hyödyntää myös jollakin muulla pohjoismaisella kielellä kuin ruotsilla tuotettuja tekstejä

-hallitsee retoriikan ja argumentaatioanalyysin perusteet ja osaa soveltaa niitä

-hallitsee tieteellisen argumentaation ja osaa toimia hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla

Sisältöosaaminen

Pohjoismaisten kielten syventävät opinnot suorittanut opiskelija

-ymmärtää ruotsin kielen yhteiskunnallisen merkityksen Suomessa, Ruotsissa ja Euroopan unionissa

-osaa problematisoida kielipolitiikkaan liityviä ilmiöitä

-osaa arvioida kriittisesti aikaisempaa tutkimusta ja lähteiden laatua ja luotettavuutta

-osaa hyödyntää aikaisempaa tutkimusta ja soveltaa sitä omassa tutkimustyössään tutkimuseettisiä periaatteita noudattaen

-osaa analysoida kriittisesti valitsemiensa erikoisalojen teoriaa ja käsitteitä

-tunnistaa kielen-, kulttuurin- tai kirjallisuudentutkimuksen metodeja ja osaa valita niistä omaan tutkimukseensa sopivat menetelmät ja soveltaa niitä käytännössä

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arvosanalla 1–5 arvioitujen opintojaksojen opintopistemäärän mukaan painotettu keskiarvo.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestintätieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Pohjoismaisten kielten syventävät opinnot

POHS2 Metodologia, 5 op
POHS4 Sukukieli II, 5 op
Tutkielmaopinnot 40 op
POHS5 Seminaari II, 10 op
Viestintätieteiden tiedekunta