Venäjän kielen ja kulttuurin syventävät opinnot, 80 op

Osaamistavoitteet

Venäjän kielen ja kulttuurin syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija
-osaa käyttää venäjän kieltä sujuvasti sekä suullisissa että kirjallisissa viestintätilanteissa ja hallitsee kielen ja kulttuurin alan erikoissanaston
-osaa tuottaa venäjäksi sekä yleiskielistä asiatekstiä että tieteellistä tekstiä
-osaa arvioida kielitaitonsa tason ja kehittää sitä systemaattisesti
-tuntee Venäjän historian ja kulttuurin eri vaiheet ja pystyy analysoimaan ja ymmärtämään nyky-yhteiskunnan ja -kulttuurin kehitystä ja ilmiöitä sekä osaa soveltaa kulttuurista asiantuntijuuttaan erilaisissa tehtävissä
-tuntee Venäjän kielen, kirjallisuuden tai kulttuurin alan erityiskysymyksiä ja osa-alueita, jotka sisältävät kielen rakenteiden teorian, kielen ja yhteiskunnan vuorovaikutuksen sekä venäläisen kulttuurisen ja kirjallisen identiteetin ilmentymät
-osaa itsenäisesti suunnitella, toteuttaa ja esittää venäjänkielisen tieteellisen tutkimuksen
-tuntee oman tutkimusalueensa metodologiaa ja osaa soveltaa omaan tutkimukseensa relevantteja metodeja ja teoreettisia käsitteitä
-hallitsee tiedonhankinnan ja lähdekritiikin
-tunnistaa omat tiedolliset ja taidolliset vahvuutensa ja osaa soveltaa niitä työelämän tarpeiden mukaisesti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arvosanalla 1–5 arvioitujen opintojaksojen opintopistemäärän mukaan painotettu keskiarvo.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestintätieteiden tiedekunta
avaa kaikki
Viestintätieteiden tiedekunta