x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Muut tutkimustyötä ja tieteellistä asiantuntijuutta tukevat opinnot, 40 op

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintokokonaisuuden opiskelijalla on syvällinen ja monipuolinen näkemys omasta tieteenalastaan. Hän osaa tehdä hyvän tieteellisen käytännön mukaista tutkimustyötä. Hän osaa soveltaa tieteenfilosofian perusteita omassa tutkimustyössään. Opiskelija pystyy soveltamaan tutkimustyössä vaadittavia tutkimus- ja työelämätaitojaan siten, että hän osaa toimia itsenäisesti ja asiantuntevasti omassa tutkimustyössään ja osallistua monipuolisesti tiedeyhteisön toimintaan.

Osallistuttuaan aktiivisesti tutkijaseminaariin opiskelija osaa käydä tieteellistä keskustelua sekä antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta. Hän tuntee yleisellä tasolla kieli-, käännös- ja kulttuuritieteitä tieteenaloina.

Sisältö

Opiskelija tekee opinto- ja ohjaussuunnitelman ohjaajiensa kanssa, ja päivittää sitä opintojen edetessä.
Opiskelija osallistuu viiden lukukauden ajan säännöllisesti tohtoriohjelman tutkijaseminaariin, esittelee siellä omaa tutkimustaan ja kommentoi muiden töitä. Käännöstieteen jatko-opiskelijat osallistuvat lisäksi käännöstieteen tutkijaseminaariin. (5-10 op)
Opiskelija suorittaa tutkimusetiikan opintoja. (1–5 op)
Opiskelija suorittaa omaa tutkimustyötä tukevia ja tieteellistä asiantuntijuutta kehittäviä opintoja siten kuin opintosuunnitelmassa sovitaan.
Opiskelijan suositellaan suorittavan myös muita opintoja yliopiston yhteisistä tohtoriopinnoista sekä yksikön omista yhteisistä tohtoriopinnoista, kuten tieteenfilosofian kurssin ja tieteellisen kirjoittamisen kurssin.
Opintokokonaisuus voi sisältää myös toimintaa tieteellisissä järjestöissä, julkaisutoimintaa, omaa opetusta, konferensseihin osallistumista ja muuta vastaavaa toimintaa tiedeyhteisössä siten kuin opintosuunnitelmassa sovitaan.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestintätieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Muut tutkimustyötä ja tieteellistä asiantuntijuutta tukevat opinnot

DPLAETH Tutkimusetiikka, 1–5 op
DPLA01 Jatko-opintoja, 1–40 op
Viestintätieteiden tiedekunta