x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Fysiikan perus- ja aineopinnot (2015-2016), 60 op

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet on kuvattu Tampereen teknillisen yliopiston opetussuunnitelmassa.

Sisältö

Fysiikan opintojen opetussuunnitelma on vahvistettu lukuvuodeksi 2015-2016.

Luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkintoihin on mahdollista ottaa vapaavalintaisina opintoina joko fysiikan perusopinnot (väh. 25 op) tai perus- ja aineopinnot (väh. 60 op), jotka suoritetaan Tampereen teknillisessä yliopistossa (TTY) ns. vierailevana opiskelijana (JOO-opinnot). Perus- ja aineopinnot muodostavat yhdessä vähintään 60 op:n laajuisen opetettavan aineen. Kokonaismerkinnät haetaan matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman ohjeiden mukaisesti (http://www.uta.fi/sis/mtt/kaytannot/kokonaismerkinnat.html).

Fysiikan opetus tapahtuu TTY:n normaalin opetusohjelman puitteissa. Resurssisyistä fysiikan opintojaksoille voidaan ottaa Tampereen yliopiston opiskelijoita vain rajoitettu määrä, joten opiskelijamäärää voidaan joutua karsimaan. Opintoihin hakeutumisesta ja hakuajoista on tarkempia tietoja Informaatiotieteiden yksikön Opiskelu-sivulla osoitteessa www.uta.fi/sis/opiskelu. Fysiikan opiskeluoikeutta voi hakea aikaisintaan ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä, jolloin fysiikan opinnot voi aloittaa seuraavana syksynä.

Opintojaksojen yksityiskohtaiset tiedot on kuvattu TTY:n opinto-oppaassa. Opintojaksojen koodit TaY:n ja TTY:n opinto-oppaissa saattavat erota hieman toisistaan (koodinumero on sama lukuun ottamatta joitain englanninkielisiä opintoja).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Ennen tämän opetussuunnitelman voimassaoloa aloitettujen opintojen ja opintokokonaisuuksien täydentämisestä sekä vanhojen ja uusien opintojaksojen vastaavuuksista ohjeistaa TTY.

Fysiikan opinnoista vastaa TTY:n lehtori, dosentti Matti Lindroos. Valinnaisten opintojaksojen valinnasta kannattaa keskustella dosentti Lindroosin kanssa. Hänen kanssaan on myös mahdollista sopia muun kuin opetussuunnitelmassa vahvistetun opintojakson hyväksymisestä valinnaiseksi opintojaksoksi.

avaa kaikki

Fysiikan perus- ja aineopinnot (2015-2016)

Fysiikan aineopinnot 35 op
Pakolliset aineopinnot 31 op
FYSI1320 Fysiikan menetelmät, 5 op
FYSI1730 Fysiikan historia, 3 op
FYSI1340 Termofysiikka, 5 op
FYSI1350 Nanofysiikka, 3 op
FYSI1400 Optiikka, 5 op
Muut aineopinnot 4 op
Suoritettava 4 opintopistettä
FYSI1370 Statistinen fysiikka, 3 op
FYSI1670 Astrofysiikka, 3 op
FYSI1550 Fysiikan seminaari, 1–3 op
FYSI1610 Kvanttimekaniikka I, 5 op
FYSI1850 Fysiikan erikoistyö, 3–12 op
FYSI3100 Aerosolifysiikka, 5 op
FYSI5206 Optical spectroscopy, 5 ECTS
Luonnontieteiden tiedekunta