Tietojenkäsittelytieteiden kandidaattiohjelman yhteiset opinnot, 40 op

Osaamistavoitteet

Kokonaisuuden tarkoituksena on tukea ja edistää opintojen käynnistymistä ja sujuvuutta sekä vahvistaa opinnoissa tarvittavia taitoja.

Suoritettuaan kokonaisuuden opiskelija:
- ymmärtää, mitä opiskeleminen yliopistossa edellyttää. Hän tuntee oman tutkinto-ohjelmansa ja osaa suunnitella itsenäisesti ja vastuullisesti opintojaan. Opiskelija osaa hyödyntää opetusta ja ohjauspalveluja. Opiskelija ymmärtää oman työnsä merkityksen opinnoissa etenemisessä.
- hallitsee yliopisto-opiskelun edellyttämät tiedonhankinnan perusteet ja osaa hyödyntää monipuolisesti ja kriittisesti erilaisia tietoaineistoja. Opiskelija hallitsee tieteellisen viittauskäytännön ja ymmärtää tekstien hyödyntämiseen liittyvän tieteen etiikan.
- tuntee yliopiston tietoteknisen ympäristön ja osaa hyödyntää yliopiston tietoteknisiä palveluita. Opiskelijan taidot käyttää yleisimpiä sovellusohjelmistoja ovat ajantasalla ja hänellä on valmiudet kehittää osaamistaan omatoimisesti.
- hallitsee tilastotieteen ja valintansa mukaan matematiikan perusteita kandidaatin tutkinnon suorittamisessa tarvittavan määrän.
- on tutustunut tietojenkäsittelytieteiden tieteenalaan
- tietää perusteita jostain informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median alueesta
- osaa viestiä tarkoituksenmukaisesti oman alansa akateemisissa ja työelämän viestintätilanteissa suullisesti sekä kirjallisesti. Opiskelija osaa kehittää kieli- ja viestintätaitojaan itsenäisesti.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Tietojenkäsittelytieteiden kandidaattiohjelman yhteiset opinnot

Yleiset valmiudet, opiskeluvalmiudet ja tieteen tekemisen valmiudet
LUOYY003 Orientoivat opinnot, 2 op
Matematiikan tai tilastotieteen opintoja 5 op
Suoritettava 5 opintopistettä
Esimerkiksi toinen alla mainituista tai muu matematiikan tai tilastotieteen opintojakso.
Luonnontieteiden tiedekunta, LuK, viestintä- ja kieliopinnot 15 op
Suoritetaan vähintään 15 opintopistettä viestintä- ja kieliopintoja
Valinnaiset opintojaksot 2–4 op
Suoritettava yksi allaolevista
Valitaan yksi alla listatuista eri kielten opintojaksoista.
Ruotsin kielen valinnaiset opintojaksot
Suoritettava 0–1 allaolevaa
KKRUVAL1 Nordiska synvinklar, 2 op
KKRUKTMO Juridisk svenska, 2 op
Luonnontieteiden tiedekunta