x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kemian perus- ja aineopinnot (2016-2017), 60 op

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet on kuvattu Tampereen teknillisen yliopiston opetussuunnitelmassa.

Sisältö

Tässä kuvattu kemian opintojen opetussuunnitelma on vahvistettu lukuvuodelle 2016-2017.

Luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkintoihin on mahdollisuus ottaa valinnaisina opintoina joko kemian perusopinnot (väh. 25 op) tai perus- ja aineopinnot (väh. 60 op), jotka suoritetaan Tampereen teknillisessä yliopistossa (TTY) ns. vierailevana opiskelijana (JOO-opinnot). Perus- ja aineopinnot muodostavat yhdessä vähintään 60 op:n laajuisen opetettavan aineen kokonaisuuden. Kokonaismerkinnät haetaan matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman ohjeiden mukaisesti (http://www.uta.fi/sis/mtt/kaytannot/kokonaismerkinnat.html).

Kemian opetus tapahtuu TTY:n normaalin opetusohjelman puitteissa. Resurssisyistä kemian opintojaksoille voidaan ottaa Tampereen yliopiston opiskelijoita vain rajoitettu määrä, joten opiskelijamäärää voidaan joutua karsimaan. Opintoihin hakeutumisesta ja hakuajoista on tarkempia tietoja Informaatiotieteiden yksikön Opiskelu-sivulla osoitteessa www.uta.fi/sis/opiskelu.

Opintojaksojen yksityiskohtaiset tiedot on kuvattu TTY:n opinto-oppaassa. Opintojaksojen koodit TaY:n ja TTY:n opinto-oppaissa saattavat erota hieman toisistaan.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Ennen tämän opetussuunnitelman voimassaoloa aloitettujen opintojen ja opintokokonaisuuksien täydentämisestä sekä vanhojen ja uusien opintojaksojen vastaavuuksista ohjeistaa TTY.

Kemian opinnoista vastaavana opettajana toimii TTY:n yliopistonlehtori Elina Vuorimaa-Laukkanen. Valinnaisten opintojaksojen valinnasta kannattaa keskustella yliopistonlehtori Vuorimaan kanssa. Hänen kanssaan on myös mahdollista sopia muun kuin opetussuunnitelmassa vahvistetun opintojakson hyväksymisestä valinnaiseksi opintojaksoksi.

avaa kaikki

Kemian perus- ja aineopinnot (2016-2017)

Kemian perusopinnot 25 op
KEMI61410 Laaja kemia 1, 4 op
KEMI61420 Laaja kemia 2, 4 op
KEMI61430 Laaja kemia 3, 4 op
KEMI62050 Kemian perustyöt, 6 op
KEMI62100 Orgaaninen kemia 1, 5 op
Kemian aineopinnot 35 op
Pakolliset aineopinnot 32 op
KEMI62210 Fysikaalinen kemia 1, 4 op
KEMI62220 Fysikaalinen kemia 2, 4 op
KEMI63100 Polymeerikemia, 5 op
KEMI63150 Polymeerikemian työt, 5 op
Muut aineopinnot 3 op
Suoritettava 3 opintopistettä
KEMI21000 Biokemia I, 4 op
KEMI64046 Organic Chemistry 2, 4 ECTS
KEMI64200 Metallien kemia, 3 op
KEMI64256 IR-spektroskopia, 2 op
KEMI64407 NMR-spectroscopy, 3 ECTS
KEMI65107 Photochemistry, 4 ECTS
Luonnontieteiden tiedekunta