x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Avoin yliopisto-opetus

Sisältö

Tähän osioon on koottu tietoa kasvatustieteiden yksikköön suunnitellusta avoimesta yliopisto-opetuksesta lukuvuosien 2015-2018 aikana. Opetustarjonta vahvistetaan lukuvuosittain opetusohjelman yhteydessä.

Lisätiedot

Opintoihin hakeutuminen:
http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/index.html

Opinto-oikeus ja maksut:
http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelukaytannot/opinto-oikeus.html

KASVATUSTIETEIDEN PERUSOPINNOT

Kasvatustieteiden perusopinnot 25 op on mahdollista suorittaa avoimessa yliopisto-opinnoissa lähiopintoina, monimuoto-opintoina tai verkko-opintoina. Eri opiskelijaryhmien tarkat suoritusvaihtoehdot täsmennetään kunkin opintojakson alussa julkaistavassa suoritusohjeessa.

Lähiopetus

Lähiopetus on pääosin perinteistä läsnäoloa edellyttävää opiskelua. Lähiopetuksessa opiskelija osallistuu luennoille, pienryhmätyöskentelyyn sekä tentteihin. Lähiopetukseen sisältyy myös itsenäistä työskentelyä kuten kirjallisuuden lukemista ja erilaisten oppimistehtävien tekemistä. Luennot on lähitoteutusmuodossa mahdollista katsoa myös tallenteina-

Monimuoto-opetus

Monimuoto-opetus on lähiopetusta joustavampi tapa suorittaa perusopinnot. Monimuoto-opinnot koostuvat erilaisten materiaalien itsenäisestä opiskelusta (kuten luentotallenteiden kuuntelusta ja kirjallisuuden lukemisesta) ja niiden pohjalta itsenäisesti tai pienryhmissä työstettävistä kirjallisista tehtävistä (esseistä, tiivistelmistä, harjoitustehtävistä, tenteistä jne.). Monimuoto-opintoihin voi sisältyä myös verkko-opetusta. Itsenäisen opiskelun tueksi monimuoto-opinnoissa järjestetään pienryhmäopetusta ja ohjausta Tampereella, Seinäjoella ja Porissa kaikilla opintojaksoilla. Osallistuminen pienryhmäopetukseen ei ole pakollista, mutta erittäin suositeltavaa opintojen etenemisen kannalta.

Verkko-opetus

Verkko-opiskelu tapahtuu Internetin kautta toimivan verkko-oppimisympäristön Moodlen avulla. Verkko-opiskelu edellyttää, että opiskelijalla on mahdollisuus käyttää tietokonetta ja internetyhteyttä säännöllisesti. Kunkin opintojakson alussa on lähitapaaminen, joka järjestetään Tampereella. Lähipäivään osallistuminen ei ole pakollista, mutta suositeltavaa. Opintoihin sisältyy paljon itsenäistä työskentelyä (lukemista, pohdintaa, kirjoittamista, tiedonhakua, luentotallenteiden katsomista jne.). Verkko-oppimisympäristön keskusteluryhmien avulla opiskelijat ja opettajat voivat olla yhteydessä toisiinsa. Verkko-opinnoissa opintojaksolla voi olla useita eri työskentelytapoja, esimerkiksi verkkokeskustelua, ryhmätyönä kirjoitettavia oppimistehtäviä tai esseitä tai itsenäistä kirjallisten tehtävien tekoa.
Verkko-opinnoissa on neljä aikataulutettua, yhteisöllistä verkkotyöskentelyä edellyttävää opintojaksoa. Yksi opintojakso suoritetaan itsenäisesti, ilman aikataulutusta opinto-oikeuden voimassaoloaikana. Aikataulutetuilla opintojaksoilla on määrätty aloitus- ja päättymispäivä sekä aikataulu, jolloin verkkokeskustelut käydään ja mihin mennessä tehtävät palautetaan. Aikataulutetut opintojaksot edellyttävät opiskelijalta mahdollisuutta osallistua tehtävien tekemiseen verkkokurssialueella säännöllisesti.

KASVATUSTIETEIDEN AINEOPINNOT

Kasvatustieteiden aineopintoja voi suorittaa avoimessa yliopistossa 5-35 op. Edeltävinä opintoina täytyy olla suoritettuna kasvatustieteen, aikuiskasvatuksen tai kasvatustieteiden perusopinnot (25 op/15 ov). Opetustarjonta vaihtelee lukuvuosittain. Osa opetuksesta on yhteisopetusta tutkinto-opiskelijoiden kanssa.

Kasvatustieteiden aineopinnoista voi suorittaa 35 opintopisteen kokonaisuuden, joka sisältää tutkimusmenetelmäopinnot (20 op + 3 op tieteellinen kirjoittaminen). Tämä opintokokonaisuus soveltuu erityisesti tutkintotavoitteisille opiskelijoille, mutta myös muille kasvatustieteistä kiinnostuneille. Opintokokonaisuus toteutetaan monimuoto-opintoina ja opintojaksojen suoritustavat vaihtelevat. Osa opintojaksoista edellyttää läsnäoloa opetuksessa (opetus järjestetään iltaisin ja/tai viikonloppuisin pe-la), osan voi suorittaa itsenäisesti tenttimällä. Moniin opintojaksoihin sisältyy työskentelyä moodle-oppimisympäristössä, esimerkiksi luentotallenteiden kuuntelua ja erilaisia verkkotehtäviä. Opintokokonaisuus on suunniteltu niin, että se on mahdollista suorittaa työn ohessa opiskellen 2-2½ vuoden aikana.

Kasvatustieteen aineopinnoista voi koota 35 op:n kokonaisuuden myös suorittamalla seitsemän 5 op:n laajuista opintojaksoa (KASA2-KASA9). Edellä mainittujen opintojen lisäksi opiskelijan on mahdollista suorittaa Edu- yksikön opiskelijoiden yhteisiä aineopintoja 10 op.avaa kaikki

Avoin yliopisto-opetus

Puhekasvatus ja vokologia 60 op
HUOM! Avoimessa yliopisto-opetuksessa on mahdollista suorittaa puhetekniikan ja vokologian yksittäisiä opintojaksoja.
Kasvatustieteiden tiedekunta