x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opettajan pedagogiset opinnot, aikuiskoulutus (elokas ja varhaiskasvatus), 60 op

Osaamistavoitteet

Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on laaja-alainen pedagoginen kelpoisuus. Opiskelija osaa toimia oppimisen edistäjänä erilaisissa kasvatus- ja koulutusinstituutioissa ja hänellä on valmiudet tutkimusperustaiseen ja reflektoivaan opettajan työn ja oppimisyhteisöjen kehittämiseen. Hän osaa toimia yhteiskuntaa rakentavana ja uudistavana opettajana yhteistyössä yksilöiden ja yhteisöjen kanssa.

Aikuiskoulutukseen painottuneiden pedagogisten opintojen tavoitteena on, että opiskelija tuntee yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti rakentuneet elinikäisen oppimisen tehtävät, tarpeet ja muodot ja osaa toimia erilaisissa aikuiskoulutusinstituutioissa. Opiskelija jäsentää omaa identiteettiään ja toimijuuttaan elinikäisen oppimisen eri vaiheissa ja toimintaympäristöissä.

Sisältö

Pedagogisiin opintoihin sisältyy teoreettisia ja käytännöllisiä opintoja sekä ohjattua opetusharjoittelua, joiden välisessä vuorovaikutuksessa opiskelija rakentaa opettajaidentiteettiään. Opintoja luonnehtii tutkiva ote. Opinnot tukevat opiskelijan ihmis-, oppimis- ja tiedonkäsityksen kehitystä sekä syventävät ymmärrystä opetustyön yksilöllisistä, yhteisöllisistä ja yhteiskunnallisista ulottuvuuksista.

Opinnoissa tutkitaan pedagogista prosessia ja oppimisen ohjaamista erilaisissa aikuisten oppimisympäristöissä. Aikuisopettajuuden kehittymistä tuetaan läpi opintojen kokeilevin, yhteisöllisin ja dialogisin toimintavoin. Opinnoissa jäsennetään koulutusjärjestelmän ja aikuiskasvatuksen yhteiskunnallisten, taloudellisten ja kulttuuristen reunaehtojen merkitystä opetustyössä ja opettajan identiteetin rakentumisessa.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, pienryhmätyöskentelyyn sekä harjoittelujen ja kirjallisten töiden hyväksytty suorittaminen. Opiskelijan työskentelyn on vastattava vähintään hyviä tietoja.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kasvatustieteiden tiedekunta
Opettajan pedagogiset opinnot (Opettajan pedagogiset opinnot)
avaa kaikki

Opettajan pedagogiset opinnot, aikuiskoulutus (elokas ja varhaiskasvatus)

Kasvatustieteiden tiedekunta