x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kasvatustieteiden syventävät opinnot, 85 op

Osaamistavoitteet

Kasvatustieteiden syventävät opinnot suorittanut opiskelija
- ymmärtää oppimisen ja kasvatuksen yhteiskunnallisia ja globaaleja ehtoja laaja-alaisesti,
- ymmärtää merkityksensä ja vastuunsa kasvattajana, yhteiskunnallisena vaikuttajana ja pedagogisen vallan käyttäjänä,
- osaa tehdä perusteltuja eettisiä valintoja ammatillisessa toiminnassaan,
- kykenee argumentoivaan keskusteluun kasvatuksesta ja koulutuspolitiikasta ja pystyy tarvittaessa puolustamaan kasvatuksellisia arvojaan ja
- kehittää työtään tutkimusperustaisesti monikulttuurisissa ympäristöissä.

Sisältö

Kasvatustieteen syventävät opinnot perehdyttävät opiskelijan valitsemansa opintosuunnan kautta kasvatustieteen keskeisiin tieteellisiin käsitteisiin, teorioihin ja ajankohtaisiin tutkimusteemoihin. Lisäksi perehdytään kasvatustieteessä käytettäviin tutkimusmenetelmiin ja niiden metodologisiin taustaolettamuksiin sekä toteutetaan kasvatustieteellinen pro gradu -opinnäyte. Opintoihin sisältyy myös harjoittelua.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Kasvatustieteiden syventävät opinnot

Suoritettava KASS1, 4 op opintojaksoista KASS2-KASS4, opintosuunnan opintoja vähintään 20 op, tutkimusmenetelmäopinnot 10 op, harjoittelu 10 op ja pro gradu -tutkielmaopinnot 40 op.
Kaikille yhteiset vaihtoehtoiset opintojaksot 4 op
Suoritettava yksi allaolevista
Suoritettava yksi opintojaksoista KASS2-KASS4
Opintosuunnan sisältöopinnot 20 op
Suoritettava opintojakso KASSO1 sekä joko 3 opintojaksoa opintosuunnan valinnaisista opinnoista tai 2 opintojaksoa opintosuunnan vallinnaisista opinnoista ja 1 opintojakso muiden opintosuuntien tai muiden yksiköiden vaihtoehtoisesta tarjonnasta syventäviin opintoihin.
Opintosuunnan valinnaiset opinnot
Suoritettava 2–3 allaolevaa
Suoritettava joko 3 opintojaksoa alla olevista tai 2 opintojaksoa alla olevista ja 1 opintojakso joko muiden opintosuuntien valinnaisista opinnoista tai muiden yksiköiden vaihtoehtoisesta tarjonnasta syventäviin opintoihin.
Tutkimusmenetelmäopinnot 10 op
Eriytyvät syventävät tutkimusmenetelmäopinnot 6 op
Suoritettava 6 opintopistettä
Suoritettava joko yksi opintojakso KASSM2 -jaksojen tarjonnasta ja yksi opintojakso KASSM3 -jaksojen tarjonnasta tai mikäli KASSM2 -jaksojen ryhmissä on tilaa, voi suorittaa myös kaksi KASSM2 -jaksoa
Kasvatustieteiden tiedekunta