Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot, 60 op

Osaamistavoitteet

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot suoritettuaa opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida perusopetuksen oppiaineiden opetusta luokilla 1-6.
Opiskelija tiedostaa omat asenteensa perusopetuksen oppiaineisiin ja kykenee tarkastelemaan asenteitaan kriittisesti. Hän tuntee perusopetuksen oppiaineiden sisältöjen merkityksen kasvavalle lapselle ja tunnistaa oppiaineiden sisältöjen erityisluonteen sekä niiden taustalla olevia tieteen- ja taiteenaloja. Opiskelija osaa eritellä oppiaineiden pedagogisia kulttuureita sekä yhteiskunnallisia sidoksia ja osaa hyödyntää perusopetuksen oppiaineiden mahdollisuuksia maailman ilmiöiden tutkimisessa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot

Luokanopettajaopiskelijoille pakollinen
KASLOM5 Matemaattiset aineet, 8 op
KASLOM7 Käsityö, 7 op
KASLOM8 Draama, 5 op
KASLOM9 Kuvataide, 5 op
KASLOM10 Liikunta, 5 op
KASLOM11 Musiikki, 5 op
Kasvatustieteiden tiedekunta