x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLVOA30 Poliittiset instituutiot ja päätöksenteko, 10 op

Osaamistavoitteet

Moduulin suoritettuaan opiskelija tuntee instituution käsitteen erilaiset merkitykset, eri poliittisten järjestelmien rakenteelliset ja toiminnalliset periaatteet sekä poliittista päätöksentekoa koskevat keskeiset oppisuunnat. Moduulin suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot erilaisista hallitsemistavoista ja eri demokratiateorioista. Opiskelija ymmärtää valtiollisten instituutioiden yhteiskunnallisen aseman ja osaa eritellä poliittisten voimien ja valtiollisten instituutioiden välisiä vuorovaikutussuhteita. Opiskelija osaa vertailla poliittisten järjestelmien välisiä eroja ja tuntee Suomen sekä muiden Euroopan valtioiden poliittisten järjestelmien toimintaperiaatteet. Opiskelija osaa myös eritellä poliittista päätöksentekoa prosessina, joka alkaa asian politisoimisesta ja etenee asian valmisteluun, päätöksentekoon ja päätöksen täytäntöönpanoon.

Sisältö

Moduuli jakaantuu kahteen opintojaksoon, joista ensimmäinen eli Poliittiset instituutiot ja prosessit (5 op) tarkastelee poliittisia instituutioita ja prosesseja sekä poliittista päätöksentekoa. Opintojaksossa Euroopan maiden ja Suomen poliittiset järjestelmät (5 op) vertaillaan eurooppalaisten valtioiden poliittisia järjestelmiä sekä analysoidaan tarkemmin Pohjoismaiden ja Suomen politiikkaa.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Johtamiskorkeakoulu
avaa kaikki

Poliittiset instituutiot ja päätöksenteko

Johtamiskorkeakoulu