x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLVOS30 Valtio-opin tutkimusmenetelmät, 10 op

Osaamistavoitteet

Moduulin suoritettuaan opiskelijalla on laajat tiedot yhteiskuntatieteiden kvalitatiivisista ja kvantitatiivisista tutkimusmenetelmistä. Opiskelija tunnistaa tutkimusasetelmien keskeiset erot ja niiden merkityksen tutkimusmenetelmien valinnassa. Hänellä on kattava tuntemus politiikan tutkimuksen erityismenetelmistä. Moduulin suoritettuaan opiskelijalla on pro gradu -tutkielmansa tekemisessä tarvittavat menetelmälliset valmiudet. Opiskelija kykenee lisäksi kriittisesti arvioimaan toisten tekemien tutkimusten menetelmällisiä ratkaisuja sekä arvioimaan erilaisten valtio-opin menetelmien ja aineistojen käyttökelpoisuutta ja luotettavuutta.

Sisältö

Opiskelija suorittaa kaksi kohtaa neljästä teemavaihtoehdosta: käsiteanalyysi ja filosofiset tutkimusmenetelmät, empiiriset tutkimusmenetelmät, kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät ja kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät.

Lisätiedot

Tentittävä kirjallisuus valitaan siten, että se tukee pro gradu -tutkielman menetelmällistä osuutta. Opiskelija voi sopia pro gradu -tutkielmansa ohjaajan kanssa myös vaihtoehtoisten, oman pro gradu -tutkielmansa metodiin liittyvien teosten tai kurssien suorittamisesta.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
avaa kaikki

Valtio-opin tutkimusmenetelmät

Suoritettava 2 allaolevaa
Johtamiskorkeakoulu