x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelman aineopinnot, 30–60 op

Osaamistavoitteet

Aineopinnoissa opiskelijan hallintotieteellinen osaaminen laajenee kattamaan avainteoriat ja tutkimusmenetelmät. Opetus yhdistää teoreettisia näkökulmia käytännön haasteisiin. Aineopintojen jälkeen opiskelija osaa tarkastella yhteiskunnan kehitystä ja kehittämistä käsitteellisesti sekä hahmottaa monimutkaisten järjestelmien toimintaa kokonaisuutena.

Kandidaattiseminaarin ja -tutkielman suoritettuaan opiskelija osaa laatia itsenäisen tutkielman eli asettaa tutkimusongelman, esittää tutkielman lähtökohdat, käsitteelliset ja metodologiset valinnat, keskeiset tutkimustulokset ja puolustaa omaa työtään kritiikiltä.

Sisältö

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelman aineopinnot koostuvat hallintotieteen, julkisoikeuden, julkisen talousjohtamisen, kunta- ja aluejohtamisen sekä ympäristön ja alueiden politiikan muodostamasta kokonaisuudesta. Opetus on ryhmitelty maisteriopintosuuntiin suuntaaviksi kokonaisuuksiksi sekä edelleen näiden sisällä laajoiksi ja sisällöllisesti yhtenäisiksi osaamiskokonaisuuksiksi. Opintokokonaisuudet rakentuvat viiden opintopisteen laajuisista opintojaksoista.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelman aineopinnot

Suoritettava 30–60 opintopistettä
Julkiseen talousjohtamiseen suuntaavat opinnot 35–55 op
Julkisen talousjohtamisen opintosuuntaan tähtäävää opiskelijaa suositellaan suoritettavan lisäksi opintojakso KATLAA11 Johdon laskentatoimen perusteet, 5 op.
Julkisen talousjohtamisen vaihtoehtoiset opintojaksot
Suoritettava 10–30 opintopistettä
Julkiseen talousjohtamiseen suuntaavan opiskelijan on suoritettava seuraavista vähintään kaksi opintojaksoa (10 op), joista toisen tulee olla kirjanpidon jakso.
Julkisoikeuteen suuntaavat opinnot 40–90 op
Julkisoikeuden suuntautumisalakseen valinneiden tulee suorittaa moduulista vähintään 40 op. Opintojen tulee sisältää opintojaksot HALJUA14, HALJUA21 ja HALJUA22 (yht. 15 op). Loput opintojaksot (väh. 25 op) opiskelija voi valita vapaasti.
Hallintotieteiden kandidaattiseminaari ja -tutkielma 10 op
Suoritettava yksi allaolevista
Tutkielma suoritetaan sen opintosuunnan seminaarissa, johon opinto-oikeus on täsmennetty (pl. teemaseminaarit).
Johtamiskorkeakoulu