x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Politiikan tutkimuksen aineopinnot, 40– op

Osaamistavoitteet

Aineopinnoissa opiskelija laajentaa osaamistaan politiikan tutkimuksen tutkimuskohteista sekä sen teorioista ja tutkimusmenetelmistä. Aineopintojen jälkeen opiskelijat osaavat yhdistää ja soveltaa perusopinnoissa saamiaan valmiuksia politiikan tutkimuksen teoreettisempaan tarkasteluun. Lisäksi aineopintojen jälkeen opiskelijat osaavat tarkastella poliittisia ilmiöitä käsitteellisesti.

Kandidaatinseminaarin ja -tutkielman suoritettuaan opiskelija osaa laatia itsenäisen tutkielman, esittää sen tutkimusongelman, lähtökohdat sekä keskeiset tutkimustulokset ja puolustaa sitä kritiikiltä.

Sisältö

Politiikan tutkimuksen aineopinnot koostuvat kansainvälisen politiikan ja valtio-opin opetuksesta, joka on ryhmitelty maisteriopintosuuntiin suuntaaviksi kokonaisuuksiksi sekä edelleen näiden sisällä laajoiksi osaamiskokonaisuuksiksi, eli moduuleiksi. Moduulit koostuvat edelleen viiden opintopisteen laajuisista opintojaksoista.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Politiikan tutkimuksen aineopinnot

Opiskelijan on suoritettava vähintään joko kansainvälisen politiikan tai valtio-opin suuntaavat opinnot sekä kandidaatintutkielma ja -seminaari.
Kansainvälisen politiikan suuntaavat opinnot 30 op
Kansainvälisen politiikan suuntaavat opinnot suorittava opiskelija valitsee moduulin Kansainvälisen politiikan teoria ja menetelmä 10 op sekä vähintään kaksi muuta 10 opintopisteen laajuisena suoritettua moduulia kansainvälisen politiikan vaihtoehtoisista opinnoista.
Kansainvälisen politiikan vaihtoehtoiset opinnot 20 op
Kansainvälisen politiikan vaihtoehtoiset opinnot suorittava opiskelija suorittaa vähintään kaksi 10 op:n laajuista moduulia seuraavista. Tämän lisäksi opiskelija voi suorittaa kansainvälisen politiikan vaihtoehtoisia opintoja osaksi tutkintonsa valinnaisia opintoja.
EU:n ulkosuhteet 10–15 op
Suoritettava 10–15 opintopistettä
Opiskelija suorittaa opintojakson POLKVA21 sekä toisen jaksoista POLKVA22 tai POLKVA23. Moduuli voidaan suorittaa 10-15 op laajuisena.
Maailmanpolitiikka 10–15 op
Suoritettava 2-3 opintojaksoa. Moduuli voidaan suorittaa 10-15 op laajuisena.
Rauhan- ja konfliktintutkimus 10–20 op
Opiskelija suorittaa opintojakson POLKVA41 sekä vähintään toisen moduulista valitsemansa opintojakson (POLKVA42 - POLKVA44). Opiskelija voi suorittaa moduulin myös laajana (15-20 op).
Valtio-opin suuntaavat opinnot 30 op
Valtio-opin suuntaavat opinnot suorittava opiskelija valitsee moduulin Valtio-opin menetelmät 10 op sekä vähintään kaksi muuta 10 opintopisteen moduulia valtio-opin vaihtoehtoisista opinnoista.
Valtio-opin vaihtoehtoiset opinnot 20 op
Valtio-opin vaihtoehtoiset opinnot suorittava opiskelija suorittaa vähintään kaksi moduulia seuraavista. Tämän lisäksi opiskelija voi suorittaa valtio-opin vaihtoehtoisia opintoja osaksi tutkintonsa valinnaisia opintoja.
Johtamiskorkeakoulu