x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Valtio-opin syventävät opinnot, 80 op

Osaamistavoitteet

Tampereen yliopiston valtio-opin maisteriopinnoissa politiikkaa, sen erilaisia ilmenemismuotoja ja muutosta tutkitaan ja opetetaan laaja-alaisesti. Maisteriopinnoissaan opiskelija voi erikoistua poliittiseen ajatteluun, retoriikkaan ja kommunikaatioon, poliittisiin ideologioihin ja käsitteisiin, kansalaisten poliittiseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen, kansalaisyhteiskuntaan ja puolueisiin, poliittisiin instituutioihin ja päätöksentekoon paikallisella, kansallisella, Euroopan ja globaalilla tasolla. Erityisesti huomiota kiinnitetään Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen painopistealueisiin – poliittinen osallistuminen (vaalit, puolueet, kansalaisyhteiskunta), Euroopan integraatio ja EU, energiapolitiikka – sekä politiikan uusiin osallistumismuotoihin ja lisääntyneen kansainvälistymisen yhteydessä esiintyviin epävarmuuden, hallittavuuden ja demokratian haasteisiin. Maisteriopintojen erikoistumisalueet voidaan valita myös siten, että opinnoissa korostuu tieteidenvälisyys lähitieteiden kanssa. Valtio-opin maisteriohjelmassa voidaan tällöin hyödyntää esimerkiksi aluetieteen, filosofian, hallintotieteiden, kansainvälisen politiikan, kansantaloustieteen, kunnallistieteen, oikeustieteiden tai tiedotusopin teorioita, opetusta ja näkökulmia.

Maisteriopinnot on suunniteltu siten, että opiskelija kykenee tämän laaja-alaisuuden puitteissa keskittymään mahdollisimman täysipainoisesti pro gradu -tutkielmaansa ja sitä tukeviin opintoihin. Maisteriopinnot aloitettuaan opiskelija sopii opintojensa suorittamisesta syventävien opintojen vastuuopettajan ja/tai pro gradu -tutkielmansa ohjaajan kanssa henkilökohtaisen opetussuunnitelman (HOPS) pohjalta.

Valtio-opin maisteriopinnot suoritettuaan opiskelija on perehtynyt monipuolisesti politiikan tutkimuksen teoreettisiin lähestymistapoihin ja metodeihin. Ennen kaikkea opiskelija saavuttaa syvällisen teoreettisen osaamisen ja käytännön asiantuntijuuden valitsemaltaan politiikan erikoistumisalueelta. Opiskelija hallitsee sekä tieteelliseen argumentaation että itsenäisen tutkimustyön. Opiskelija kykenee kriittisesti arvioimaan erikoistumisalueensa tieteellistä keskustelua sekä soveltamaan asiantuntijuuttaan alan yhteiskunnalliseen kehitykseen ja keskusteluun.

Valtio-opin maisterit ovat työllistyneet kunnallis- ja valtionhallinnon lisäksi kansalaisjärjestöjen, Euroopan unionin ja kansainvälisten organisaatioiden, median sekä kotimaisten ja kansainvälisten yritysten palvelukseen. Maisteriopintoihin sisältyvän vapaaehtoisen työharjoittelun kautta opiskelija kehittää kykyään poliittisten ilmiöiden analysointiin sekä teoreettisen tiedon soveltamiseen käytännössä. Valtio-opin maisteriopinnot antavat täten erinomaiset valmiudet menestyksekkäälle työuralle.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Valtio-opin syventävät opinnot

POLVOS10 Valtio-opin teoriat, 10 op
POLVOS20 Valtio-opin erikoistumisopinnot 10 op
Suoritettava yksi allaolevista
Johtamiskorkeakoulu