x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen suuntaavat opinnot, 20 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suorittanut opiskelija tuntee keskeiset ympäristön politisoitumiseen johtavat yhteiskunnalliset ja kulttuuriset syyt. Hänellä on hyvät edellytykset syventää asiantuntemustaan alueellisten muutosten ja ympäristöongelmien hallinnassa. Lisäksi hän osaa tulkita yhteiskunnallisia ilmiöitä tieteellisten käsitteiden avulla ja liittää tulkintansa alue- ja ympäristötutkimuksen pääsuuntauksiin. Hän ymmärtää miten nämä tutkimusalat liittyvät muihin yhteiskuntaa tutkiviin tieteisiin. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa käyttää alue- ja ympäristötutkimuksen peruskäsitteitä ja kykenee arvioimaan oman alansa asiantuntijatiedon pätevyyttä. Hän tuntee keskeisiä ajankohtaisia ongelmia ja tietää millaisia teoreettisia välineitä niiden ymmärtämiseen tarvitaan. Opiskelija osaa argumentoida tieteellisesti ja asennoitua ongelmia ja niiden ratkaisemista koskevaan tietoon ehdollisena. Hänen opiskelutaitonsa ovat karttuneet niin että hänellä on valmiudet laatia itsenäisesti ympäristöongelmia ja alueellisia kysymyksiä koskeva kandidaatintutkielma.

Sisältö

Opintokokonaisuus koostuu neljästä aineopintotasoisesta opintojaksosta. Niiden muodostama kokonaisuus tarjoaa kattavan kuvan ympäristöä ja alueita koskevista ajankohtaisista ongelmista eri aluetasoilla. Opinnot antavat lisäksi laajapohjaisen käsityksen ongelmien syntyä ja ratkaisemista koskevasta tutkimuksesta ja sen avulla tuotetusta tiedosta. Opintojaksojen toteutus nojaa uusimman tutkimustiedon käyttöön opetuksessa. Opetusmuodot tukevat itsenäistä ajattelua ja kannustavat opiskelijaa kriittiseen asennoitumiseen ja valppauteen alueellisia ongelmia sekä yhteiskunnan ja luonnon yhteen kietoutumista koskevien eettisten kysymysten suhteen.

Lisätiedot

Ympäristön ja alueiden politiikkaan suuntaavan moduulin vastuuhenkilö: ympäristöpolitiikan yliopistonlehtori

Kuuluu kokonaisuuksiin

Johtamiskorkeakoulu
avaa kaikki

Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen suuntaavat opinnot

Suoritettava kaikki opintojaksot
Johtamiskorkeakoulu