x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kauppatieteiden suuntaavat opinnot, 20–45 op

Osaamistavoitteet

Aineopinnoissa opiskelijan kauppatieteellinen osaaminen laajenee kattamaan avainteoriat ja tutkimusmenetelmät. Opetus yhdistää teoreettisia näkökulmia käytännön haasteisiin. Aineopintojen jälkeen opiskelija osaa käyttää oman koulutusalansa käsitteistöä ja menetelmiä sekä tarkastella talouden muutoksia ja niiden merkityksiä organisaatioiden kannalta.

Kandidaattiseminaarin ja -tutkielman suoritettuaan opiskelija osaa laatia itsenäisen tutkielman eli asettaa tutkimusongelman, esittää tutkielman lähtökohdat, käsitteelliset ja metodologiset valinnat, keskeiset tutkimustulokset ja puolustaa omaa työtään kritiikiltä.

Sisältö

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman aineopinnot koostuvat markkinoinnin, kansainvälisen vakuutustoiminnan ja riskienhallinnnan, taloustieteen, yrityksen laskentatoimen, yrityksen johtamisen, vastuullisen liiketoiminnan sekä yritysjuridiikan ja vero-oikeuden muodostamasta kokonaisuudesta. Opetus on ryhmitelty maisteriopintosuuntiin suuntaaviksi kokonaisuuksiksi sekä edelleen näiden sisällä laajoiksi ja sisällöllisesti yhtenäisiksi osaamiskokonaisuuksiksi. Opintokokonaisuudet rakentuvat viiden opintopisteen laajuisista opintojaksoista.

Lisätiedot

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opiskelija suorittaa täsmennetyn opintosuunnan aineopinnot ja kandidaatin tutkielman.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Kauppatieteiden suuntaavat opinnot

Suoritettava yksi allaolevista
Opiskelija suorittaa opintosuuntansa mukaiset suuntaavat aineopinnot.
Vakuutukseen ja riskienhallintaan suuntaavat opinnot 30 op
Vakuutuksen ja riskienhallinnan opintosuuntaan tähtäävät opiskelijat suorittavat kaikki opintojaksot moduulista vakuutus ja riskienhallinta (30 op)
Vakuutus ja riskienhallinta 30 op
KATVRA12 Riskienhallinta, 5 op (1.klk)
KATVRA13 Sosiaalisten riskien hallinta, 5 op (1.klk)
KATVRA15 Riskienhallinta- ja vakuutuscaset, 5 op (3.slk)
KATVRA22 Henkilöriskien vakuuttaminen, 5 op (2.klk)
KATVRA23 Vahinkoriskien vakuuttaminen, 5 op (2.slk)
KATVRA24 Sijoitustoiminta, 5 op (2.slk)
Markkinointiin suuntaavat opinnot 25 op
Markkinoinnin opintosuuntaan tähtäävät opiskelijat suorittavat kaikki Asiakaslähtöisen markkinoinnin opintojaksot (25 op). Lisäksi suositellaan suoritettavaksi Palvelujen ja kaupan teemakokonaisuutta, erityisesti opintojaksoja Asiakastieto ja asiakkuuksien johtaminen sekä Vähittäiskaupan konseptit.
Asiakaslähtöinen markkinointi 25 op
KATMAA12 Marketing Communications, 5 ECTS (1.klk)
KATMAA13 Service Marketing, 5 ECTS (2.slk)
KATMAA14 Kuluttajakäyttäytyminen, 5 op (2.slk)
Taloustieteeseen suuntaavat opinnot 35–80 op
Taloustieteen opintosuuntaan tähtäävät opiskelijat suorittavat kaikki opintojaksot moduulista Taloustieteen runkokurssit (25 op) ja vähintään kaksi opintojaksoa (10 op) kohdasta Taloustieteen sovelluskurssit. Huomioon otetaan myös, jos sovelluskurssit on suoritettu valinnaisina opintoina osana JKK:n teemakokonaisuuksia.
Taloustieteen runkokurssit 25 op
Opintosuuntaan tähtäävät opiskelijat suorittavat kaikki opintojaksot (25 op).
KATTAA12A Mikrotalousteoria I, 5 op (2.slk)
KATTAA12B Mikrotalousteoria II, 5 op (2.slk)
KATTAA13A Makrotalousteoria I, 5 op (2.klk)
KATTAA13B Makrotalousteoria II, 5 op (2.klk)
KATTAA21 Ekonometria, 5 op (3.slk)
Taloustieteen sovelluskurssit 10–40 op
Suoritettava 2 allaolevaa
Opintosuuntaan tähtäävät opiskelijat valitsevat vähintään kaksi (10 op) alla luetelluista opintojaksoista. Huomioon otetaan myös, jos kurssit on suoritettu valinnaisina opintoina osana JKK:n teemakokonaisuuksia.
KATTAA31 Julkistalous, 5 op
KATTAA32 Työn taloustiede, 5 op
KATTAA35 Kansainvälinen talous, 5 op
KATTAA37 Rahatalous, 5 op
Yrityksen johtamiseen suuntaavat opinnot 30–70 op
Yrityksen johtamisen opintosuuntaan tähtäävät opiskelijat suorittavat kaikki opintojaksot yrityksen johtaminen -kokonaisuudesta (30 op). Lisäksi opiskelija voi suorittaa valinnaiset opintojaksot -kokonaisuudesta opintoja suuntautumisensa mukaisesta ja ne voi sisällyttää yrityksen johtamisen aineopintojen kokonaisuuteen. Opintosuunnan opiskelijoille suositellaan JKK:n yhteisistä teemakokonaisuuksista erityisesti: Strategia, yrittäjyys ja liiketoiminnan kehittäminen, Henkilöstöjohtaminen ja työhyvinvointi, Responsible business and sustainability sekä Palvelujen ja kaupan teemakokonaisuus.
Yrityksen johtaminen 30 op
KATJOA12 Organisaatiokäyttäytyminen, 5 op (1.klk)
KATJOA13 Esimiestyö, 5 op (2.slk)
KATJOA14 Johtaminen ja organisaatiot I (kirjallisuus), 5 op (1.klk / 2.slk)
KATSTA11 Strategia ja yrittäjyys, 5 op (1.klk)
KATVAA11 Business Ethics, 5 ECTS (1.slk / 2.slk)
Valinnaiset opintojaksot 0–40 op
Suoritettava 0–40 opintopistettä
Yrityksen laskentatoimeen suuntaavat opinnot 40 op
Suoritettava 2–3 allaolevaa
Yrityksen laskentatoimen opintosuuntaan tähtäävät opiskelijat suorittavat kaikki opintojaksot (40 op) Johdon laskentatoimen sekä Tilinpäätösraportoinnin moduuleista. Lisäksi opiskelijat voivat sisällyttää suuntaaviin opintoihin suositeltavia opintojaksoja 0-15 op. Yrityksen laskentatoimen opinnoista kiinnostuneille suositellaan myös rahoituksen teemakokonaisuuden opintoja.
Johdon laskentatoimi 20 op
KATLAA11 Johdon laskentatoimen perusteet, 5 op (1.slk)
KATLAA12 Johdon laskentatoimen jatkokurssi, 10 op (1.klk)
KATLAA13 Laskentatoimi ja talousjohtaminen, 5 op (2.klk)
Tilinpäätösraportointi 20 op
KATLAA22 Liikekirjanpito ja tilinpäätös, 5 op (1.slk / 1.klk)
KATLAA23 Tilinpäätös- ja verosuunnittelu, 10 op (2.slk)
KATLAA24 Tilintarkastus I, 5 op (2.slk)
Suositeltavia laskentatoimen opintojaksoja 0–15 op
Suoritettava 0–5 allaolevaa
Opintojaksot voi sisällyttää yrityksen laskentatoimeen suuntaaviin opintoihin.
Yritysjuridiikkaan ja vero-oikeuteen suuntavat opinnot 45–85 op
Suoritettava 2–3 allaolevaa
Opintosuuntaan tähtäävien on suoritettava Yrityksen oikeudellinen toimintaympäristö -moduuli vähintään 25 op laajuisena sekä joko yritysjuridiikan tai vero-oikeuden erikoistumisopinnot vähintään 20 op laajuisena.
Yrityksen oikeudellinen toimintaympäristö 25–35 op
Suoritettava 25–35 opintopistettä
Moduuli on suoritettava vähintään 25 op laajuisena, ja siihen tulee sisällyttää pakollisina jaksot KATYVA12 Yritysjuridiikan perusteet ja KATYVA13 Vero-oikeuden perusteet. Opintosuuntaan tähtäävälle opiskelijalle suositellaan kaikkien moduuliin sisältyvien jaksojen suorittamista.
KATYVA12 Yritysjuridiikan perusteet, 5 op (1.slk)
KATYVA13 Vero-oikeuden perusteet, 5 op (1.slk)
HALJUA14 Julkisoikeuden perusteet, 5 op (1.klk)
KATYVA21 Sopimusoikeus, 5 op (1.klk)
KATYVA22 Henkilöverotus, 5 op (1.slk)
KATYVA23 Yhtiöoikeus, 5 op (2.slk)
KATYVA24 Yritysverotus, 5 op (1.klk)
Yritysjuridiikan erikoistumisopinnot 20–50 op
Suoritettava 20–50 opintopistettä
Yritysjuridiikkaan erikoistuvat opiskelijat suorittavat vähintään 20 op. Suositellaan suoritettavaksi ainakin yksi seuraavista profiilipoluista kokonaisuudessaan: sopimus- ja henkilöstöoikeus, rahoitusoikeus tai yrityksen markkinointioikeus. Vaihtoehtoisesti opiskelija voi koostaa haluamansa vähintään 20 op laajuisen kokonaisuuden vapaasti eri profiilipolkujen opintojaksoista.
Sopimus- ja henkilöstöoikeus 0–20 op
KATYVA36 Liike- ja työsopimukset, 5 op (2.slk)
KATYVA37 Työ- ja virkamiesoikeus, 5 op (2.slk)
KATYVA52 Yritysjuridiikan case-kurssi, 5 op (3.slk)
Rahoitusoikeus 0–20 op
KATYVA34 Pankkioikeus, 5 op (2.slk)
KATYVA35 Rahoitusoikeus, 5 op (2.klk)
KATYVA51 Tilintarkastusoikeus, 5 op (2.klk)
KATYVA52 Yritysjuridiikan case-kurssi, 5 op (3.slk)
Yrityksen markkinointioikeus 0–20 op
KATYVA32 Markkina- ja immateriaalioikeus, 5 op (2.klk)
KATYVA33 Kilpailuoikeus, 5 op (2.klk)
KATYVA38 International Business Law, 5 op (2.klk)
KATYVA52 Yritysjuridiikan case-kurssi, 5 op (3.slk)
Vero-oikeuden erikoistumisopinnot 20–25 op
Suoritettava 20–25 opintopistettä
Vero-oikeuteen erikoistuvat opiskelijat suorittavat moduulin vähintään 20 op laajuisena. Suositellaan kaikkien opintojaksojen suorittamista. Vero-oikeuteen suuntautuvan opiskelijan on suositeltavaa suorittaa vero-oikeutta tukevia yrityksen laskentatoimen opintoja ja muita oikeudellisia opintoja.
KATYVA41 Arvonlisäverotus, 5 op (2.slk)
KATYVA43 Kansainvälinen verotus, 5 op (2.klk)
KATYVA45 Vero-oikeuden case-kurssi, 5 op (3.klk)
Johtamiskorkeakoulu