x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Strategia, yrittäjyys ja liiketoiminnan kehittäminen, 15–55 op

Osaamistavoitteet

Teemakokonaisuuden suoritettuaan opiskelija pystyy yhtäältä osallistumaan ryhmän jäsenenä, sekä osin myös omatoimisesti toimimaan vakiintuneiden yritysten liiketoimintasuunnitteluun painottuvissa työtehtävissä; toisaalta teemakokonaisuus antaa myös monia valmiuksia toimia yrittäjänä niin vakiintuneissa pk-yrityksissä kuin myös erilaisissa start-up-tyyppisissä hankkeissa. Opinnot pyrkivät tukemaan opiskelijan tavoitteita oman yrityksen perustamisessa ja toimimisessa yrittäjämäisesti.

Teemakokonaisuuden ongelmalähtöinen työskentelytapa antaa käytännön taitoja myös liiketoimintatutkimuksissa tarvittavien erilaisten aineistojen jäsentämiseen ja analysointiin. Tällaista osaamista tarvitaan jo opiskeluaikana mm. tutkielmien laadullisten empiiristen yritysaineistojen keräämisessä, kuvaamisessa ja analysoinnissa.

Tämän teemakokonaisuuden aihealueita voi syventää Yrityksen johtamisen opintosuunnan kandidaatin seminaarissa, samoin kuin Yrityksen johtamisen opintosuunnan maisteriopinnoissa niin kurssien kuin tutkielmatyöskentelynkin muodossa.

Sisältö

Teemakokonaisuus painottuu liiketoiminnan kehittämisen problematiikkaan kahdesta keskeisestä tulokulmasta: yhtäältä keskitytään uusien (start-up) yritysten perustamiseen ja käynnistämiseen liittyviin kysymyksiin, toisaalta esiin nousevat monipuolisesti vakiintuneiden suurempien yritysten strategiakysymykset ja liiketoimintasuunnittelu. Molempia tulokulmia koskevana laajana yhteisenä alustana toimii globaalissa liiketoimintaympäristössä meneillään oleva rakennemurros ja sen ajureina yritysten kilpailukenttiä, ansaintamalleja ja elinkaaria häiriyttävät (disruptiiviset) avaukset, kokeilut ja läpimurrot.

Teemakokonaisuuden aikana opiskelija tutustuu ongelmalähtöisesti monien käytännön tehtävien avulla liiketoiminnan perustamiseen, kehittämiseen, kuvaamiseen ja analysointiin liittyviin kysymyksiin. Opiskelijan omien valintojen pohjalta nämä voivat teemakokonaisuuden sisällä painottua niin uusien yritysten innovaatioihin kuin myös vakiintuneiden yritysten strategiatyöhön ja liiketoimintasuunnitteluun. Teemakokonaisuuden teoreettinen viitekehys rakentuu monipuolisesti moderniin yritysstrategiakirjallisuuteen, täydennettynä uusien (start-up) yritysten perustamiseen ja kasvattamiseen liittyvällä kirjallisuudella.

Opintokokonaisuuteen voi sisällyttää opintojaksoja Tampere3-yhteistyön mukaisesti Y-kampuksen kurssitarjonnasta. Y-kampuksen kursseja tuottavat Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto ja niihin ilmoittaudutaan ristiinopiskelupalvelun kautta: https://www10.uta.fi/ristiinopiskelupalvelu/?uiLang=fi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Teemakokonaisuus on osa Tampereen 3 yhteistyön mukaisia Y-kampuksen yrittäjyysopintojen tarjontaa, jotka on koottu yhteen Y-kampukselle. www.y-kampus.fi

Huom! Yksittäinen kurssi voi kuulua vain yhteen opintokokonaisuuteen. Jos käytät tähän teemakokonaisuuteen kuuluvan yksittäisen kurssin esim. oman tutkinto-ohjelmasi perus- tai aineopintoihin, ei ko. kurssia voi enää sisällyttää osaksi teemakokonaisuutta.

Teemakokonaisuuden vastuuopettaja JKK:ssa: Kari Lohivesi (kari.lohivesi@uta.fi)

Kuuluu kokonaisuuksiin

Johtamiskorkeakoulu
avaa kaikki

Strategia, yrittäjyys ja liiketoiminnan kehittäminen

Strategian- ja yrittäjyysopintojen teemakokonaisuudesta on kokonaismerkintään suoritettava vähintään 15 opintopistettä. Opintokokonaisuuden ensimmäisenä kurssina Tampereen yliopistossa on suoritettava Strategia ja yrittäjyys (KATSTA11), jonka jälkeen voi suorittaa Y-kampuksen yrittäjyysopintoja myös TAMKilta tai TTY:ltä.
Yrittäjyysopinnot 10– op
Opintokokonaisuuden ensimmäisenä kurssina Tampereen yliopistossa on suoritettava Strategia ja yrittäjyys (KATSTA11), jonka jälkeen voi suorittaa Y-kampuksen yrittäjyysopintoja myös TAMKilta tai TTY:ltä. Kokonaisuuteen voi sisällyttää alla lueteltujen lisäksi myös muita Y-kampuksen vaihtuvasisältöisiä yrittäjyyteen liittyviä opintojaksoja. Ilmoittautuminen TTY:n ja TAMK:n kursseille tapahtuu ristiinopiskelupalvelussa: https://www10.uta.fi/ristiinopiskelupalvelu/tarjonta
Johtamiskorkeakoulu