x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Strategia, yrittäjyys ja liiketoiminnan kehittäminen, 25–55 op

Osaamistavoitteet

Teemakokonaisuuden suoritettuaan opiskelija pystyy yhtäältä osallistumaan ryhmän jäsenenä, sekä osin myös omatoimisesti toimimaan vakiintuneiden yritysten liiketoimintasuunnitteluun painottuvissa työtehtävissä; toisaalta teemakokonaisuus antaa myös monia valmiuksia toimia yrittäjänä niin vakiintuneissa pk-yrityksissä kuin myös erilaisissa start-up-tyyppisissä hankkeissa. Opinnot pyrkivät tukemaan opiskelijan tavoitteita oman yrityksen perustamisessa ja toimimisessa yrittäjämäisesti.

Teemakokonaisuuden ongelmalähtöinen työskentelytapa antaa käytännön taitoja myös liiketoimintatutkimuksissa tarvittavien erilaisten aineistojen jäsentämiseen ja analysointiin. Tällaista osaamista tarvitaan jo opiskeluaikana mm. tutkielmien laadullisten empiiristen yritysaineistojen keräämisessä, kuvaamisessa ja analysoinnissa.

Tämän teemakokonaisuuden aihealueita voi syventää Yrityksen johtamisen opintosuunnan kandidaatin seminaarissa, samoin kuin Yrityksen johtamisen opintosuunnan maisteriopinnoissa niin kurssien kuin tutkielmatyöskentelynkin muodossa.

Sisältö

Teemakokonaisuus painottuu liiketoiminnan kehittämisen problematiikkaan kahdesta keskeisestä tulokulmasta: yhtäältä keskitytään uusien (start-up) yritysten perustamiseen ja käynnistämiseen liittyviin kysymyksiin, toisaalta esiin nousevat monipuolisesti vakiintuneiden suurempien yritysten strategiakysymykset ja liiketoimintasuunnittelu. Molempia tulokulmia koskevana laajana yhteisenä alustana toimii globaalissa liiketoimintaympäristössä meneillään oleva rakennemurros ja sen ajureina yritysten kilpailukenttiä, ansaintamalleja ja elinkaaria häiriyttävät (disruptiiviset) avaukset, kokeilut ja läpimurrot.

Teemakokonaisuuden aikana opiskelija tutustuu ongelmalähtöisesti monien käytännön tehtävien avulla liiketoiminnan perustamiseen, kehittämiseen, kuvaamiseen ja analysointiin liittyviin kysymyksiin. Opiskelijan omien valintojen pohjalta nämä voivat teemakokonaisuuden sisällä painottua niin uusien yritysten innovaatioihin kuin myös vakiintuneiden yritysten strategiatyöhön ja liiketoimintasuunnitteluun. Teemakokonaisuuden teoreettinen viitekehys rakentuu monipuolisesti moderniin yritysstrategiakirjallisuuteen, täydennettynä uusien (start-up) yritysten perustamiseen ja kasvattamiseen liittyvällä kirjallisuudella.

Opintokokonaisuuteen sisältyy opintojaksoja eri yksiköistä. Opintokokonaisuuteen on mahdollisuus lisäksi sisällyttää kurssisuorituksia Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) ja Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) opetustarjonnasta.Opintokokonaisuutta koordinoi johtamiskorkeakoulu(JKK).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Teemakokonaisuus on osa Tampereen seudun korkeakoulujen yhteistä yrittäjyysopintojen tarjontaa. Tämä yhteistyö mahdollistaa erikseen nimettyjen TTY:n ja TAMK:in yrittäjyyskurssien suorittamisen osana TaY:n yrittäjyysopintoja niin, että kurssit sisällytetään suoraan osaksi TaY:n yrittäjyysopintoja. TTY:n ja TAMK:in kurssille voi ilmoittautua vasta, kun opiskelija on suorittanut vähintään 15 op TaY:n tarjoamista teemakokonaisuuden omista kursseista (sisältäen aloituskurssin ?Strategian ja yrittäjyyden perusteet KATSTA11?). Lisätietoja opinto-oikeuden hakemisesta ristiinopiskelupalvelussa: https://www10.uta.fi/ristiinopiskelupalvelu/tarjonta.

Opiskelija saa yrittäjyysopinnoista kokonaismerkinnän todistukseensa suoritettuaan tästä teemakokonaisuudesta vähintään 15 op TaY:n opintoja sekä vähintään 10 op TTY:n tai TAMK:n nimettyjä yrittäjyysopintoja, eli yhteensä vähintään 25 opintopistettä. Vaihtoehtoisesti opiskelija saa kokonaismerkinnän strategian ja liiketoiminnan kehittämisen opinnoistaan suoritettuaan vähintään 25 op tämän teemakokonaisuuden kursseista.

Huom! Yksittäinen kurssi voi kuulua vain yhteen opintokokonaisuuteen. Jos käytät tähän teemakokonaisuuteen kuuluvan yksittäisen kurssin esim. oman tutkinto-ohjelmasi perus- tai aineopintoihin, ei ko. kurssia voi enää sisällyttää osaksi teemakokonaisuutta.

Teemakokonaisuuden vastuuopettaja JKK:ssa: Kari Lohivesi (kari.lohivesi@uta.fi)

Kuuluu kokonaisuuksiin

Johtamiskorkeakoulu
avaa kaikki

Strategia, yrittäjyys ja liiketoiminnan kehittäminen

Opiskelija saa yrittäjyysopinnoista kokonaismerkinnän suoritettuaan teemakokonaisuudesta vähintään 15 op TaY:n opintoja sekä vähintään 10 op TTY:n tai TAMK:n nimettyjä yrittäjyysopintoja, eli yhteensä vähintään 25 opintopistettä. Vaihtoehtoisesti opiskelija saa kokonaismerkinnän strategian ja liiketoiminnan kehittämisen opinnoistaan suoritettuaan vähintään 25 op tämän teemakokonaisuuden opintojaksoja.
KATSTA12 Liiketoimintamallit, 5 op
KATSTA14 Readings in Strategy, 5 op
JKKYINA11 Demola-projektityö I, 5 op
Yrittäjyysopintoja TTY/TAMK 10 op
Suoritettava vähintään 10 opintopistettä. TTY:n ja TAMK:in kurssille voi ilmoittautua vasta suoritettuaan ensin vähintään 15 op TaY:n omia opintoja tämän teemakokonaisuuden kursseista (sisältäen aloituskurssin Strategian ja yrittäjyyden perusteet KATSTA11). Ilmoittautuminen TTY:n ja TAMK:n kursseille tapahtuu ristiinopiskelupalvelussa: https://www10.uta.fi/ristiinopiskelupalvelu/tarjonta.
Johtamiskorkeakoulu