x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Työelämäviestintä, 20–35 op

Osaamistavoitteet

Työelämäviestinnän opintokokonaisuuden suorittanut opiskelija osaa tarkastella työelämäviestinnän käytänteitä kielen käytön asiantuntijan silmin. Hän tuntee kotimaista ja kansainvälistä tutkimusta, joka antaa välineitä analysoida työelämäviestintää sekä sen haasteita ja muutoksia eri näkökulmista. Opiskelija hahmottaa, kuinka työelämässä keskeisiä tekstejä, diskursseja ja vuorovaikutustilanteita on kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden aloilla tarkasteltu. Lisäksi hän osaa soveltaa ja tuottaa tutkimustietoa. Opiskelija ymmärtää myös viestinnän multimodaalisen luonteen sekä hahmottaa monikielisyyden merkityksen erilaisissa työelämän viestintätilanteissa ja -ympäristöissä. Opiskelijalla on valmiudet toimia kielen ja viestinnän vaativissakin asiantuntija-, koulutus- ja kehitystehtävissä.

Sisältö

Työelämäviestinnän opintokokonaisuudessa tarkastellaan työelämän kielenkäyttöä osana muuttuvaa yhteiskunnallista ja kulttuurista kontekstia. Monitieteinen opintokokonaisuus tarjoaa perustiedot työelämän viestintä- ja vuorovaikutuskäytänteiden tutkimuksesta kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteissä. Opinnoissa perehdytään viestintä- ja vuorovaikutuskäytänteiden analyyttiseen tarkasteluun, kartutetaan analyyttisessa tarkastelussa tarvittavaa menetelmällistä osaamista sekä hankitaan valmiuksia käytännön kieliammattilaistyöhön.

Työelämäviestinnän kokonaisuus sopii kielten, käännöstieteen ja kirjallisuuden opiskelijalle, joka haluaa perehtyä opinnoissaan työelämän viestintä- ja vuorovaikutuskäytänteiden analyyttiseen tarkasteluun sekä suuntautua käytännön kieliammattilaistyöhön erilaisissa liike-elämän, julkisen hallinnon ja kolmannen sektorin organisaatioissa. Se on kuitenkin hyödyllinen myös yhteiskunta-, hallinto- tai liiketaloustieteiden opiskelijalle, joka on kiinnostunut kielen käytöstä ja kielen roolista työelämässä. Kokonaisuudessa käytettävät opetus- ja ohjausmenetelmät harjaannuttavat tutkiviin työmuotoihin, itsenäiseen tiedonhankintaan, tiedon soveltamiseen, tiimityöhön ja projektinhallintaan. Lisäksi ne vahvistavat opiskelijan omia viestinnällisiä taitoja.

Opintokokonaisuus rakentuu kahdesta kaikille yhteisestä opintojaksosta: Johdatus työelämäviestintään (LTLYTEV1) sekä Työelämäviestinnän tutkimus- tai kehityshanke (LTLYTEV2). Näiden lisäksi opiskelijan tulee suorittaa 10-20 op vaihtoehtoisia opintojaksoja siten, että kokonaisuuden minimilaajuus täyttyy. Vaihtoehtoisten opintojen lisäksi kokonaisuuteen on mahdollista sisällyttää työharjoittelu (LTLYTEV3). Opintoja suunniteltaessa on otettava huomioon, että Johdatus työelämäviestintään (LTLYTEV1) tulee suorittaa ennen muita opintojaksoja tai samanaikaisesti niiden kanssa. Ennen Työelämäviestinnän tutkimus- tai kehityshankkeeseen (LTLYTEV2) osallistumista on myös järkevää huolehtia siitä, että muita opintoja on suoritettu riittävästi. Työelämäviestinnän työharjoittelu (LTLYTEV3) suositellaan suoritettavaksi vasta, kun kokonaisuuden muut opinnot on tehty.

Opintokokonaisuuden kaikille yhteiset opintojaksot opetetaan suomeksi tai englanniksi. Vaihtoehtoisten opintojaksojen opetuskieli vaihtelee. Opintojaksojen suorittaminen voi edellyttää opetuskielen riittävää hallintaa. Lisäksi osallistumisen edellytyksenä voi olla muita opintoja.Valinnaiset opintojaksot:

Työelämäviestinnän kokonaisuuteen sijoitettavat vaihtoehtoiset opintojaksot valitaan opiskelijan omien kiinnostuksenkohteiden mukaisesti siten, että kokonaisuuden minimilaajuus täyttyy. Alla on lueteltu nykyisten opetussuunnitelmien mukaiset opintojaksot, jotka soveltuvat kokonaisuuteen vaihtoehtoisiksi jaksoiksi ilman eri neuvottelua. Myös jakson TRMU1 osasuoritus Terminologia 3 op käy vaihtoehtoiseksi suoritukseksi kokonaisuuteen. Tarkistathan jaksojen opetuskielen opetusohjelmasta ja vaadittavat edeltävät opinnot opinto-oppaasta.

Muu mahdollinen kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteellinen tarjonta listataan vuosittain kokonaisuuden omassa opetusohjelmassa. Opetussuunnitelmassa ja opetusohjelmassa luetellun tarjonnan ohella opiskelija voi ehdottaa vaihtoehtoiseksi opintojaksoksi myös muita relevantteja jaksoja, joiden suoritustapa antaa mahdollisuuden perehtyä kokonaisuuden kannalta olennaisiin kysymyksiin. Tällaisia voivat olla esimerkiksi jaksojen KIRA4B Tekstiteoria ja kertomuksen analyysi (5 op) sekä KIRA4D Kirjallisuus ja muu media (5 op) toteutukset; myös muita mahdollisuuksia kannattaa tutkia. Vaihtoehtoisiin opintojaksoihin voi sisällyttää myös yhden muita kuin kieli-, käännös- tai kirjallisuustieteitä edustavan tai muussa yliopistossa suoritetun opintojakson, jos sen tavoitteet sopivat kokonaisuuteen. Sopivia jaksoja voi löytyä esimerkiksi markkinoinnin tutkimuksesta tai yhteiskunta- ja sosiaalitieteistä, joissa myös tutkitaan työelämää ja työelämän kielenkäyttöä.

Vaihtoehtoisten opintojaksojen koostamisessa on otettava huomioon, että yhdestä aihepiiristä ei ole mahdollista sisällyttää kokonaisuuteen kahta tai useampaa opintojaksoa, joiden osaamistavoitteet tulevat liian lähelle toisiaan. Esimerkiksi diskurssintutkimuksesta voi sisällyttää kokonaisuuteen vain yhden teoreettis-metodisesti suuntautuneen opintojakson, ellei muunlaiselle järjestelylle ole hyviä syitä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Oman tutkinto-ohjelman perusopinnot. Suosituksena on, että opiskelija on opinnoissaan maisterivaiheessa.

avaa kaikki

Työelämäviestintä

Työharjoittelu on vapaaehtoinen
Vaihtoehtoiset opintojaksot 10–20 op
Suoritettava 10–20 opintopistettä
Alla on lueteltu nykyisten opetussuunnitelmien mukaiset opintojaksot, jotka soveltuvat kokonaisuuteen vaihtoehtoisiksi jaksoiksi ilman eri neuvottelua. Tarkistathan jaksojen opetuskielen opetusohjelmasta ja vaadittavat edeltävät opinnot opinto-oppaasta. Muu mahdollinen kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteellinen tarjonta listataan vuosittain kokonaisuuden omassa opetusohjelmassa.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö