x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Historia valinnaisena tai toisena opetettavana aineena, 60– op

Osaamistavoitteet

Historia valinnaisena tai toisena opetettavana aineena -kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee historiallisen tiedon ominaispiirteet ja osaa arvioida kriittisesti erilaisia historiakäsityksiä ja niiden rakentumisen tapoja. Opiskelija osaa hankkia relevanttia tietoa erilaisiin tarkoituksiin ja pystyy hyödyntämään sitä tutkimustyössään ja ymmärtää, miten menneisyyden jäänteet muuttuvat historiallisiksi lähteiksi ja historialliseksi tiedoksi. Hän tuntee keskeiset tutkimusmenetelmät ja osaa valita niistä tutkimustehtävänsä kannalta relevantit. Opiskelija osaa analysoida ja kirjoittaa tieteellistä tekstiä.

Sisältö

Opinnot koostuvat seuraavista opinnoista:

1. Historian perusopinnot (25 op) koostuvat viidestä viiden opintopisteen opintojaksosta, ja ne antavat perustiedot historiallisista ilmiöistä ja niiden tutkimisesta.

2. Aineopinnot ovat laajuudeltaan 35 opintopistettä. Aineopintojen aikana opiskelija tutustuu historiantutkimuksen menetelmiin, harjoittelee historiallista tutkimusta ja perehtyy monenlaisiin historiallisiin ilmiöihin ja prosesseihin.

Arviointi

Numerolla 1-5.

avaa kaikki

Historia valinnaisena tai toisena opetettavana aineena

Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille valinnaisina opintoina tarjottava kokonaisuus. Saadakseen kokonaismerkinnän opiskelijan tulee suorittaa vähintään 15 op. Toisena opetettavana aineena suoritettava koko 60 op:n kokonaisuus.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö