x !
Archived Curricula Guide 2015–2017
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Core Courses of Economics, 5–25 ECTS

Learning outcomes

Opiskelija tuntee taloustieteen teoreettisen perusaineksen sekä ekonometrisen tutkimuksen perusmentelmät ja osaa käyttää niitä hyväkseen opinnoissa edetessään.

Content

Kokonaisuus koostuu talousteoriaa käsittelevistä opintojaksoista Mikrotalousteoria (10 op), Makrotalousteoria (10 op) sekä empiiristä taloustiedettä käsittelevästä opintojaksosta Ekonometria (5 op).

Belongs to following modules

School of Management
expand all

Core Courses of Economics

KATTAA12 Microeconomics, 10 ECTS
KATTAA13 Macroeconomics, 10 ECTS
KATTAA21 Econometrics, 5 ECTS
School of Management