x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Digitaalisuus, media ja kieli, 20–35 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suorittanut opiskelija ymmärtää mediaperustaisuutta ilmiönä sekä hallitsee digitaalisen aineiston- ja tiedonhallinnan perusteet. Hän tuntee alan kannalta keskeisiä tutkimusmenetelmiä sekä teorian että käytännön näkökulmasta. Opiskelija osaa toimia erilaisissa digi- ja mediaympäristöissä ja arvioida kielen ja viestinnän roolia näissä konteksteissa. Opiskelija ymmärtää digitaalisen humanismin mahdollisuuksia ja riskejä sekä keskeisiä eettisiä kysymyksiä, pystyy osallistumaan digitaalista humanismia koskevaan keskusteluun ja pohtimaan sen soveltuvuutta yhteiskunnan tarpeisiin.

Sisältö

Monitieteinen opintokokonaisuus tarjoaa perustiedot digitaalisen humanismin teoreettisista lähtökohdista, tutkimusmenetelmistä ja käytännön sovelluksista erityisesti kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden näkökulmasta. Opintokokonaisuudessa tarkastellaan digitaalisuutta ja mediaperustaisuutta osana muuttuvaa yhteiskunnallista ja kulttuurista kontekstia sekä perehdytään toisaalta erilaisten aineistojen, tutkimusmenetelmien ja työskentely-ympäristöjen käyttöön ja toisaalta digitaalisiin ympäristöihin tutkimuksen kohteena.

Opintokokonaisuuden rakenne

Opintokokonaisuus koostuu kaikille opiskelijoille yhteisestä johdanto-osasta sekä valinnaisista opintojaksoista. Opintojaksot kattavat kolme teemaa:

• digitaaliset mediaympäristöt tutkimuksen kohteena
• digitaaliset ympäristöt humanistin työskentely-ympäristönä
• korpuspohjainen ja laskennallinen kielentutkimus

Opiskelijan tulee suorittaa DIMK01 Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin 5 op ja lisäksi opintojaksoja vähintään kahdesta eri teemasta siten, että opintokokonaisuuden minimilaajuus täyttyy. Suositus on, että DIMK01 suoritetaan ennen muita opintojaksoja.

Kaikille yhteiset opintojaksot opetetaan suomeksi tai englanniksi, valinnaiset opintojaksot tutkinto-ohjelmien tarjonnan mukaisesti.

Opintokokonaisuuteen sopivat kurssit listataan vuosittain kokonaisuuden omassa opetusohjelmassa. Koskee erityisesti opintojaksoja:

• ENGS13 Kielen rakenteet ja käyttö I
• POHS16 Muu erikoistumisjakso
• RUST1 Venäjän kulttuuri
• RUST5 Venäjän media
• YKIEA6 Erikoisala I
• MVKS48 Erikoisalojen käännösviestinnän erityiskysymyksiä I

Arviointi

Numerolla 1-5.

avaa kaikki

Digitaalisuus, media ja kieli

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö