x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Ranskan kielen ja yhteiskunnan opintokokonaisuus, 25–60 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuudesta voi suorittaa 25-60 opintopisteen laajuiset opinnot.

Opintokokonaisuuden 25 opintopisteen laajuiset opinnot suoritettuaan opiskelija

-pystyy käsittelemään kirjallisesti ja suullisesti yleisluontoisia ja omaan alaansa liittyviä aiheita
-hallitsee kieliopillisen peruskäsitteistön
-pystyy lukemaan modernia ranskalaista kirjallisuutta
-tuntee ranskalaisen yhteiskunnan ja historian pääpiirteissään
-pystyy soveltamaan oppimaansa laajempaan viitekehykseen ja osaa liittää osasuoritukset suurempaan kokonaisuuteen

Edellä mainittujen tavoitteiden lisäksi opintokokonaisuuden 60 opintopisteen laajuisena suoritettuaan opiskelija

-tuntee Ranskan kirjallisen kulttuuriperinnön
-ymmärtää Ranskan historian suuret linjat ja tuntee erityisesti lähihistorian toisesta maailmansodasta nykypäivään
-kykenee hahmottamaan Ranskan yhteiskuntaa jäsentäviä rakenteita
-tuntee pääpiirteissään ranskankielisen maailman historiallisesta, maantieteellisestä ja kielitieteellisestä näkökulmasta

Sisältö

Ranskan kielen ja yhteiskunnan opintokokonaisuus on suunnattu ensisijaisesti muiden kuin Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön opiskelijoille sekä niille Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön opiskelijoille, jotka eivät tarvitse aineenopettajan pätevyyttä.

Kokonaisuutta opiskelevilta vaaditaan vähintään lukion ranskan lyhyttä oppimäärää vastaavat tiedot. Opintojen aloittaminen edellyttää lähtötasokokeen menestyksellistä suorittamista. Ranskan kielen ja yhteiskunnan opintokokonaisuuden suorittaville yksikön yhteiset opinnot eivät ole pakollisia.

Ranska on historiallisesti, poliittisesti ja taloudellisesti keskeinen valtio Euroopassa ja maailmassa. Ranska on kirjallisen sivistyksen kansakunta, maailman kuudes talousmahti ja korkean teknologian kehittäjä.

Ranskan kieli on paitsi muodin ja gastronomian, myös valistuksen, järjen ja loogisen ajattelun kieli. Ranska on usean kansainvälisen järjestön virallinen kieli, tärkeä kieli Euroopan Unionissa ja ranskankielisen maailman lingua franca. Ranska on diplomatian, ihmisoikeuksien, sananvapauden ja olympia-aatteen kieli.

Ranska on toiseksi eniten opiskeltu vieras kieli maailmassa. Ranskan kielen taidolla erotut joukosta. Tampereen yliopiston opiskelijat voivat suorittaa osan opinnoistaan Ranskan maineikkaissa ja arvostetuissa yliopistoissa ja korkeakouluissa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisarvosana muodostuu arvosanalla 1–5 arvioitujen opintojaksojen opintopistemäärän mukaan painotetusta keskiarvosta.

avaa kaikki

Ranskan kielen ja yhteiskunnan opintokokonaisuus

Perustaso 25 op
RANP1 Kielioppi, 5 op
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö