x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sosiaalityön aineopinnot, avoin yliopisto-opetus, 55 op

Osaamistavoitteet

Sosiaalityön aineopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee sosiaalityön keskeiset toimintakentät ja -ehdot, ammatilliset käytännöt ja palvelujärjestelmät. Hän on omaksunut sosiaalityön keskeiset teoreettiset lähtökohdat ja menetelmälliset lähestymistavat. Hän on saavuttanut asiakastyön perusvalmiudet ja on valmis soveltamaan niitä ohjatusti työelämässä sekä kehittymään asiantuntijana. Ammatillisuuden ja tutkimuksellisuuden välinen yhteys on hahmottunut. Opiskelija on omaksunut yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen perustaidot ja osaa soveltaa niitä. Opiskelija hallitsee tieteellisen kirjoittamisen ja tutkimusetiikan keskeiset periaatteet.

Sisältö

Aineopinnot koostuvat jaksoista STYA1-STYA5. Aineopinnot koostuvat sosiaalioikeuden, -hallinnon ja sosiaalityön eri osa-alueiden opinnoista. Lisäksi niihin sisältyy sosiaalityön ammatillisten taitojen opintoja sekä sosiaalityön kentällä suoritettava käytännön opetuksen jakso. Aineopintoihin kuuluu myös kandidaatin tutkielma ja sitä tukevat tutkimusmenetelmäopinnot.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Opintojaksojen nimet alla toimivat linkkeinä jaksojen tarkempiin tietoihin.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

Sosiaalityön aineopinnot, avoin yliopisto-opetus

STYA1 Sosiaalityön oikeudelliset ja hallinnolliset perusteet 10 op
Suoritettava 10 opintopistettä
STYA3 Sosiaalityön taidot 20 op
Suoritettava 20 opintopistettä
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö