x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Filosofian opinnot, avoin yliopisto-opetus, 5–90 op

Osaamistavoitteet

Filosofian opinnoilla opiskelija voi tukea ja täydentää muita opintojaan ja intressejään monella eri tavalla. Filosofian opintokokonaisuudet on suunniteltu niin, että opiskelija oppii tuntemaan filosofian perinteen sekä sen keskeisiä ongelmia ja teorioita. Opiskelija oppii tunnistamaan filosofisia sitoumuksia myös näennäisesti ei-filosofisissa tieteellisissä, yhteiskunnallisissa ja kulttuurisissa näkemyksissä ja käytännöissä. Hän osaa tarkastella ihmistä ja maailmaa koskevia kysymyksiä kriittisesti ja abstraktisti, sillä tavoin kuin filosofian perinteessä ja alan tutkimuksessa tehdään. Hän on myös kehittänyt emotionaalis-eettistä osaamistaan: rohkeutta esittää argumentteja kantojensa puolesta ja kykyä nähdä oman osaamisensa rajoja ja kestää tietämättömyyttä sekä kykyä erottaa omista näkemyksistään perusteltavissa oleva aines siitä, mitä ei voi perustella.

Sisältö

Filosofiassa tarkastellaan yleisesti ja teoreettisesti ihmistä ja maailmaa koskevia ongelmia, esimerkiksi tiedon, olemisen, oikeudenmukaisuuden ja hyvän elämän kysymyksiä. Nämä kysymykset askarruttavat tietenkin kaikkia ihmisiä, myös arkielämässä. Yliopistollisena oppiaineena filosofia on kuitenkin tätä pohdintaa systemaattisempaa ja pyrkii muotoilemaan ja perustelemaan väitteet, käsitykset ja näkökulmat mahdollisimman tarkasti.

Filosofia jaetaan usein teoreettiseen ja käytännölliseen filosofiaan. Teoreettisessa filosofiassa tarkastellaan todellisuuden, päättelyn ja tiedon ongelmia, kun taas käytännöllisessä filosofiassa paneudutaan ihmisen toimintaa, kulttuuria ja ihmisyhteisöjä koskeviin kysymyksiin. Useat keskeiset filosofiset kysymykset kuitenkin sisältävät sekä teoreettisen että käytännöllisen filosofian ulottuvuuden. Tämän vuoksi opinnoissa opiskelija perehdytetään laaja-alaisesti koko tieteenalan kenttään. Filosofian perinteisiä pääalueita ovat olleet metafysiikka, logiikka, tietoteoria, etiikka ja yhteiskuntafilosofia, joihin kaikkiin perehtyminen kuuluu filosofian opintojen sisältöön.

Filosofiassa painotetaan oman tradition merkitystä enemmän kuin muissa tieteissä. Siksi filosofianhistoriallinen näkökulma ja filosofian historian tutkimus ovat keskeisiä myös alan tutkimuksessa. Vaikka filosofia muodostaa oman, muista tieteistä erottuvan tutkimusalueensa, se on kuitenkin monin tavoin yhteydessä erityistieteisiin. Tieteenfilosofia tutkii tieteiden perusteita, keskeisiä käsitteitä, menetelmiä ja teorioita sekä tieteellistä ajattelua. Yhteiskuntafilosofialla on ilmeinen yhteys yhteiskuntatieteisiin. Ihmismielen filosofinen tutkimus on lähellä psykologiaa. Suuri osa nykyisestä logiikan alan tutkimuksesta kuuluu pikemminkin matematiikkaan tai tietojenkäsittelytieteeseen kuin filosofiaan. Logiikan historia ja filosofiseksi logiikaksi kutsuttu logiikan alue sekä kielifilosofia ovat kuitenkin filosofian alueita. Vaikka formaalia logiikkaa ei voikaan enää pitää varsinaisesti filosofian osa-alueena, sitä käytetään filosofiassa yhä välineenä selkeyttämään merkityksiä, käsitteitä ja teorioita.

Lisätiedot

Filosofian avoin yliopisto-opetus:

Avoimina yliopisto-opintoina voi tehdä pääosan kandidaattiohjelman https://www10.uta.fi/opas/tutkintoOhjelma.htm?rid=10745&uiLang=fi&lang=fi&lvv=2016 opinnoista (perusopinnot, aineopinnot kandidaatintutkielmaa lukuunottamatta, valinnaiset opinnot, yksikön yhteiset opinnot ja osan kieli- ja viestintäopinnoista).

Tähtäimessä yliopistotutkinto filosofiasta?

Avoimessa yliopistossa voi opiskella kuka tahansa ja millä motiivilla hyvänsä. Mikäli tavoitteenasi on filosofian tutkinto-opiskelijaksi pääseminen, niin avoimessa opiskelu voi auttaa siinä. Jos valintakokeessa ei onnista heti ensimmäisellä kerralla niin tutkinnon osissa riittää avoimessa opiskeltavaa useaksi vuodeksi. Avoimen opinnot voi sisällyttää tutkintoon jos paikka aukeaa valintakokeen kautta vaikkapa seuraavana vuonna. Lisäksi avoimien yliopisto-opintojen perusteella voi myös tietyin edellytyksin hakea ilman valintakoetta tutkinto-opiskelijaksi yhteishaussa. http://www.uta.fi/opiskelijaksi/hakukohteet/yhteishaku/fil.html Kysy tarvittaessa opintoneuvontaa, yhteystiedot alla.

Perusopinnot

Opiskelijamäärää ei ole rajoitettu. Opintoihin jatkuva haku. Opinto-oikeus päättyy 31.7.2018. Opiskelu tapahtuu täysin tutkinto-opintoihin integroituna, yhteisissä opintoryhmissä. Voi hakea opinto-oikeutta joko kokonaisuuteen tai yksittäisiin jaksoihin.

Ajankohtainen opintotarjonta: https://www10.uta.fi/avoimentarjonta/

Aineopinnot

Opiskelijamäärää ei ole rajoitettu. Opintoihin jatkuva haku. Opinto-oikeus päättyy 31.7.2018. Opiskelu tapahtuu täysin tutkinto-opintoihin integroituna, yhteisissä opintoryhmissä. Voi hakea opinto-oikeutta joko kokonaisuuteen tai erikseen sopimalla myös yksittäisiin jaksoihin (hakulomakkeella hakukohteena vain 35 op opintokokonaisuus). Edeltävinä opintoina vaaditaan filosofian perusopinnot. Hakukelpoisia ovat myös henkilöt joilla on n. 75 % perusopinnoista suoritettuna ja joilla on esittää suunnitelma siitä kuinka he ensi tilassa pyrkivät saamaan perusopinnot suoritettua.

Perus- ja aineopinnot, yht. 60 op (25 + 35 op) antavat ns. filosofian toisen opettavan aineen pätevyyden (lisätietoja pätevyysvaatimuksista: http://www.uta.fi/yky/opiskelu/aineenopettajakoulutus.html ).

Kysy tarvittaessa lisätietoja ja opinto-ohjausta, linkki yhteystietoihin alla.

Ajankohtainen opintotarjonta: https://www10.uta.fi/avoimentarjonta/

Hakuohjeet, opintomaksut: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/

Yhteystiedot: http://www.uta.fi/yky/avoinyliopisto/yhteystiedot.html

HUOM! Alla olevat opintokokonaisuuksien otsikot linkkejä tarkempiin kuvauksiin ja lisätietoihin. Pelkkä + -painikkeen klikkaus ei avaa niitä!

Opintokokonaisuuksien sivuilla on linkit kokonaisuuteen sisältyviin opintojaksoihin. Jokaisen opintojakson tiedoissa on kuvattu opintojakson suoritusmuodot (kirjatentti, essee, osallistuminen opetukseen ym.) Jakson sivulla ovat myös linkit jaksosta järjestettävän, tällä hetkellä tiedossa olevan opetuksen tietoihin.

Opiskelun prosessi tiivistetysti:

- hae opinto-oikeus haluamiisi opintoihin avoimen yliopiston hakulomakkeilla

- saat postissa tarkemmat ohjeet opiskelun aloittamiseen

- opinnot voi tehdä opinto-oikeusajan puitteissa omaan tahtiin (ei valmista lukujärjestystä) yliopiston tutkinto-opiskelijoiden kanssa, tarjolla olevien opiskelumahdollisuuksien mukaan (vaihtelevat opintojaksoittain: kirjatentit, kirjaesseet, lukuvuosien aikana järjestettävät kurssit/luentosarjat)

Muutokset mahdollisia.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

Filosofian opinnot, avoin yliopisto-opetus

Avoimen opiskelija voi hakeutua opintokokonaisuuksiin tai yksittäisille kursseille. Yksittäisiä opintojaksoja suoritettaessa tulee huomioida mahdolliset pakolliset ja suositeltavat edeltävät opinnot.
Filosofian aineopinnot, avoin yliopisto-opetus 35–65 op
FILA2 Nykyajan filosofia, 5 op
FILA3 Klassikot, 5 op
Valinnaiset aineopinnot 10–40 op
Suoritettava 2–8 allaolevaa
FILA6 Epistemologia, 5 op
FILA7 Metafysiikka, 5 op
FILA8 Etiikka, 5 op
FILA10 Mielenfilosofia, 5 op
FILA12 Kielifilosofia, 5 op
FILAPRO Proseminaari, 5 op
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö