x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yleisen kielitieteen perus- ja aineopinnot, 25–60 op

Osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija
- osaa kuvata ihmiskielen äänne-, muoto- ja lauserakennetta auttavasti
- osaa analysoida kielellistä merkitystä sanojen, lauseiden ja ilmausten tasolla
- osaa kielitieteen keskeisen historian
- osaa sijoittaa kielen sosiaaliseen ja kulttuuriseen yhteyteensä

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa itsenäisesti analysoida kielen rakennetta käyttäen apunaan kielitieteen teoreettisia työkaluja ja osaa etsiä ja hyödyntää kielitieteellistä tietoa tutkinto-ohjelmansa muissa opinnoissa.

Sisältö

Ihmiskieli on yksilöillä ja ihmisyhteisöillä monessa mukana. Ihmiskieleen liittyvien ilmiöiden tutkimusta tehdään eri tieteenalojen piirissä. Itse kielitiedekin on pirstaloitunut tutkimusnäkökulman ja käytettyjen menetelmien mukaan eriytyneisiin osa-alueisiin. Tampereen yliopiston yleisen kielitieteen oppiaine pyrkii tarjoamaan perustavaa tietoa inhimillisen kielen yleisistä ominaisuuksista, ihmisen suhteesta omaan kieleensä ja kielten rakenteellisesta kuvaamisesta. Sekä perus- että aineopinnot sisältävät pakollisten ydinosioiden lisäksi runsaasti valinnaisuutta, minkä johdosta opintokokonaisuudet ovat mielekkäästi sovitettavissa tukemaan opiskelijan erikoistumisalaa.

Monia opintojaksoja voidaan suorittaa myös referoimalla kirjallisuutta tai kirjoittamalla sen pohjalta itsenäisempiä esseitä. Kirjallisten töiden tekeminen on erittäin suositeltavaa. Kirjoittamiseen saa opastusta oppiaineen lehtorilta.

Yleisen kielitieteen perus- ja aineopintojen kokonaisuuksiin voidaan liittää muissa aineissa ja muissa yliopistoissa suoritettuja lingvistisiä opintoja.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Hakuohjeet: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/

Yhteystiedot: http://www.uta.fi/ltl/avoinyliopisto/yhteystiedot.html

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö