x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kasvatustieteiden perusopinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Kasvatustieteiden perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on tieteelliselle tiedonmuodostukselle rakentuva kuva kasvatuksesta, oppimisesta, ja koulutuksesta eri aikoina, eri konteksteissa ja elämänkulun eri vaiheissa. Opiskelijassa herää kasvatustietoisuus, jonka ansiosta hän osaa arvioida kriittisesti kasvatustieteellistä tietoa ja kykenee tuottamaan uutta tietoa.

Sisältö

Kasvatustieteiden perusopinnoissa perehdytään kasvatuksen historiallisiin ja filosofisiin lähtökohtiin, kasvatuksen ja koulutuksen kysymyksiin yhteiskunnallisissa ja kulttuurisissa yhteyksissä, ihmisen kasvun, kehityksen ja elämänkulun näkökulmiin, opetuksen, ohjauksen ja oppimisen kysymyksiin sekä kasvatustieteellisen tutkimuksen peruskysymyksiin.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN PERUSOPINNOT

Kasvatustieteiden perusopinnot 25 op on mahdollista suorittaa avoimessa yliopisto-opinnoissa lähiopintoina, monimuoto-opintoina tai verkko-opintoina. Eri opiskelijaryhmien tarkat suoritusvaihtoehdot täsmennetään kunkin opintojakson alussa julkaistavassa suoritusohjeessa.

Lähiopetus

Lähiopetus on pääosin perinteistä läsnäoloa edellyttävää opiskelua. Luennot on usein mahdollista katsoa myös tallenteina. Lähiopetuksessa opiskelija osallistuu luennoille, pienryhmätyöskentelyyn sekä tentteihin. Lähiopetukseen sisältyy myös itsenäistä työskentelyä kuten kirjallisuuden lukemista ja erilaisten oppimistehtävien tekemistä.

Monimuoto-opetus

Monimuoto-opetus on lähiopetusta joustavampi tapa suorittaa perusopinnot. Monimuoto-opinnot koostuvat erilaisten materiaalien itsenäisestä opiskelusta (kuten luentotallenteiden kuuntelusta ja kirjallisuuden lukemisesta) ja niiden pohjalta itsenäisesti tai pienryhmissä työstettävistä kirjallisista tehtävistä (esseistä, tiivistelmistä, harjoitustehtävistä, tenteistä jne.). Monimuoto-opintoihin voi sisältyä myös verkko-opetusta. Itsenäisen opiskelun tueksi monimuoto-opinnoissa järjestetään pienryhmäopetusta ja ohjausta Tampereella, Seinäjoella ja Porissa kaikilla opintojaksoilla. Osallistuminen pienryhmäopetukseen ei ole pakollista, mutta erittäin suositeltavaa opintojen etenemisen kannalta.

Verkko-opetus

Verkko-opiskelu tapahtuu Internetin kautta toimivan verkko-oppimisympäristön Moodlen avulla. Verkko-opiskelu edellyttää, että opiskelijalla on mahdollisuus käyttää tietokonetta ja internetyhteyttä säännöllisesti. Kunkin opintojakson alussa on lähitapaaminen, joka järjestetään Tampereella. Lähipäivään osallistuminen ei ole pakollista, mutta suositeltavaa. Opintoihin sisältyy paljon itsenäistä työskentelyä (lukemista, pohdintaa, kirjoittamista, tiedonhakua, luentotallenteiden katsomista jne.). Verkko-oppimisympäristön keskusteluryhmien avulla opiskelijat ja opettajat voivat olla yhteydessä toisiinsa. Verkko-opinnoissa opintojaksolla voi olla useita eri työskentelytapoja, esimerkiksi verkkokeskustelua, ryhmätyönä kirjoitettavia oppimistehtäviä tai esseitä tai itsenäistä kirjallisten tehtävien tekoa.
Verkko-opinnoissa on neljä aikataulutettua, yhteisöllistä verkkotyöskentelyä edellyttävää opintojaksoa. Yksi opintojakso suoritetaan itsenäisesti, ilman aikataulutusta opinto-oikeuden voimassaoloaikana. Aikataulutetuilla opintojaksoilla on määrätty aloitus- ja päättymispäivä sekä aikataulu, jolloin verkkokeskustelut käydään ja mihin mennessä tehtävät palautetaan. Aikataulutetut opintojaksot edellyttävät opiskelijalta mahdollisuutta osallistua tehtävien tekemiseen verkkokurssialueella säännöllisesti.

Opintoihin hakeutuminen:
http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/index.html

Opinto-oikeus ja maksut:
http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelukaytannot/opinto-oikeus.html

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kasvatustieteiden yksikkö
avaa kaikki
Kasvatustieteiden yksikkö