x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Työelämäviestintä ja kielikonsultointi -erikoistumiskokonaisuus, 0–25 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suorittanut opiskelija osaa tarkastella työelämäviestinnän kielellisiä käytänteitä suomen kielen asiantuntijan silmin. Hän on tutustunut kotimaiseen ja kansainväliseen tutkimukseen, joka antaa välineitä lähestyä ammatillista kielenkäyttöä dialogisesti ja kontekstin ehdoin. Tutkimustiedon avulla hän hahmottaa, kuinka erityisesti työelämässä keskeisiä kirjoitettuja tekstejä on kielitieteen alalla tarkasteltu. Samoin hän hahmottaa, kuinka kirjoitettu ja puhuttu vuorovaikutus kytkeytyvät erilaisissa työelämän viestintätilanteissa yhteen. Opiskelija osaa myös soveltaa tutkimustietoa käytännön viestintätilanteiden analysointiin. Lisäksi hän tuntee viestinnän ammattilaisena tai kielikonsulttina toimimisen haasteita ja pystyy hyödyntämään asiantuntemustaan käytännön työelämässä. Kokonaisuudessa käytettävät opetus- ja ohjausmenetelmät harjaannuttavat tutkiviin työmuotoihin, itsenäiseen tiedonhankintaan, tiedon soveltamiseen ja tiimityöhön sekä vahvistavat opiskelijan omia viestinnällisiä taitoja. Opintokokonaisuuteen voi sisällyttää myös työharjoittelujakson. Kokonaisuus antaa näin valmiudet sekä työelämän viestintäkäytäntöjen tutkimiseen että käytännön kieliammattilaistyöhön erilaisissa liike-elämän, julkisen hallinnon ja kolmannen sektorin organisaatioissa.

Sisältö

Opintokokonaisuudessa perehdytään työelämäviestinnän (erityisesti kirjoitettujen työelämätekstien) kielitieteelliseen tutkimukseen, harjaannutaan työelämän viestintätilanteiden analyyttisessa tarkastelussa, tutustutaan kieliammattilaisen työnkuvaan, tuotetaan ja sovelletaan asiantuntijatietoa sekä kehitetään omia teksti- ja viestintävalmiuksia.

Työelämän sisällölliset ja rakenteelliset muutokset näkyvät myös siinä, millaisia viestinnällisiä valmiuksia erilaisissa työelämän asiantuntija- ja muissa tehtävissä toimiminen edellyttää. Monien organisaatioiden perustehtäviä hoidetaan nimenomaan kielen käytön avulla. Viestinnän, vuorovaikutuksen ja kielen käytön rooli on keskeinen myös organisaatioiden johtamisessa ja kehittämisessä. Työelämän asiantuntijatehtävissä tarvitaan siksi myös sellaisia suomen kielen ammattilaisia, jotka ovat opinnoissaan erikoistuneet ammatillisen kielenkäytön kysymyksiin sekä kielen rooliin organisaatioiden viestinnässä. Työelämäviestinnän ja kielikonsultoinnin opintokokonaisuus sopii erityisen hyvin opiskelijalle, joka haluaa perehtyä opinnoissaan työelämän viestintä- ja vuorovaikutuskäytänteiden tutkimiseen, suuntautua käytännön kieliammattilaistyöhön erilaisissa liike-elämän, julkisen hallinnon ja kolmannen sektorin organisaatioissa ja kehittää osaamistaan työelämän muuttuvien tarpeiden mukaan valmistumisensa jälkeen. Se on kuitenkin hyödyllinen myös muille kielen käytöstä ja sen tutkimuksesta kiinnostuneille. Tutkintotodistukseen saa pyynnöstä erillisen merkinnän työelämäviestintään ja kielikonsultointiin erikoistumisesta, jos suorittaa alan erikoistumiskursseja vähintään 20 opintopisteen verran.

Opintokokonaisuuden voivat suorittaa myös muut kuin suomen kielen tutkinto-ohjelman opiskelijat, vaikka he eivät suorittaisi suomen kielen syventäviä opintoja muuten. Etusija kursseille on suomen kielen omilla opiskelijoilla, mutta muille opiskelijoille varataan muutama paikka kaikilta kursseilta. Opintokokonaisuuden voi suorittaa myös täydennyskoulutuksena. Täydennyskoulutukseen osallistuvilta edellytetään, että he ovat suorittaneet vähintään suomen kielen perusopinnot.

Opintokokonaisuuden suorittaminen aloitetaan opintojaksoista SUOT1 Työelämän tekstitaidot sekä SUOT2 Työelämäviestinnän ja kielikonsultoinnin syventävä jakso I. Tämän jälkeen (tai tarpeen vaatiessa samanaikaisesti) opintoja voi suorittaa vapaasti vuosittaisen tarjonnan rajoissa. Opintojaksoista erityisesti SUOT3 Työelämäviestinnän ja kielikonsultoinnin analyysiseminaari ja SUOT5 Harjoittelu kannattaa ajoittaa niin, että niiden suorittaminen tukee pro gradu -tutkielman tekemistä.

Opintokokonaisuus on suunniteltu niin, että se on mahdollista suorittaa kahdessa vuodessa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Ennen opintokokonaisuuden aloittamista on oltava suoritettuna suomen kielen perusopintojen jakso SUOP3 Kielen- ja tekstinhuolto sekä aineopintojen jakso SUOA3 Tekstit, keskustelut ja vuorovaikutus. Lisäksi opiskelijan toivotaan perehtyneen aineopintotasolla diskurssintutkimuksen teoreettisiin ja metodisiin perusteisiin (opintojaksojen SUOA6/SUOA7 yhteydessä kannattaa tällöin suorittaa erikoiskurssi tai kirjallisuutta diskurssintutkimuksesta; hyödyllinen perehtymisen kohde voi olla myös keskusteluntutkimus). Opintokokonaisuus on mahdollista suorittaa myös täydennyskoulutuksena.

Lisätiedot

Opintokokonaisuus on suunniteltu niin, että se on mahdollista suorittaa kahdessa vuodessa.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Työelämäviestintä ja kielikonsultointi -erikoistumiskokonaisuus

Suoritettava 0–5 allaolevaa
Jos suorittaa työelämäviestintä ja kielikonsultointi -kokonaisuudesta 20-25 op, saa kokonaisuudesta merkinnän myös tutkintotodistukseen.
SUOT5 Harjoittelu, 5 op
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö