x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASLOH4 Kasvatusyhteisöjen kehittäminen / Luokanopettaja, 10 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa argumentoida tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvää koulutuspolitiikkaa
- arvioi kriittisesti toiseutta tuottavaa toimintaa kasvatusyhteisöissä
- tunnistaa osallistavan kasvatuksen merkityksen pedagogisessa ajattelussaan, asenteissaan ja toiminnassaan sekä osana omaa asiantuntijuuden kasvuaan
- ymmärtää vuorovaikutteisen yhteistyön sekä kollegiaalisen ja moniasiantuntijuuteen perustuvan toimintakulttuurin välttämättömyyden kasvatusyhteisöissä
- ymmärtää tutkivan ja projektimuotoisen työotteen mahdollisuudet ja rajoitteet
- osaa suunnitella ja toteuttaa projektimuotoisen pedagogisen koulutus- tai kehittämishankkeen
- osaa sovittaa oman toimintansa ja tavoitteensa vaihteleviin kasvatus- ja koulutusyhteisöihin sekä osaa reagoida tilanteiden vaatimalla tavalla
- tunnistaa ja arvioi pedagogisten haasteiden moni-ilmeisyyttä sekä etsii niihin mielekkäitä ja kasvatusyhteisöjen toimintaa uudistavia ratkaisuja

Sisältö

Opintojakson tarkoituksena on monipuolistaa opiskelijoiden yhteiskunnallista orientaatiota kasvatusyhteisöjen kehittämiseen kasvatuksen moninaisessa ja ristipaineisessa kentässä. Jaksolla opiskelijat syventävät pedagogista ymmärrystään, yhteisöllistä työotetta sekä harjaantuvat tutkivaan ja projektimuotoiseen työtapaan.

Kokonaisuus koostuu kahdesta osasta:
Inklusiivinen koulu (5 op) ja Syventävä projekti (5 op)

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Kasvatusyhteisöjen kehittäminen / Luokanopettaja

KASLOH4A Inklusiivinen koulu, 5 op
KASLOH4B Syventävä projekti, 5 op
Kasvatustieteiden yksikkö