x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Filosofian aineopinnot, 50 op

Osaamistavoitteet

Filosofian aineopinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää, että filosofian historian tunteminen on olennainen osa filosofian harjoittamista. Hän hahmottaa ja osaa kuvata filosofian historian eri kausia ja niille ominaisia lähestymistapoja. Hän tuntee nykyfilosofian keskeisimmät suuntaukset ja perusopintoja laajemmin logiikan, tieteenfilosofian ja joidenkin muiden filosofian osa-alueiden piirissä käytäviä keskusteluja. Hän on myös jonkin verran perehtynyt tutkimusetiikkaan. Hän osaa kirjoittaa käsittelytavaltaan selkeän ja johdonmukaisen filosofisen esityksen ja osallistua filosofiseen keskusteluun.

Sisältö

Filosofian aineopinnot tarjoavat yleiskatsauksen filosofian historiaan ja näin laajentavat opiskelijan ymmärrystä filosofian eri osa-alueiden keskeisistä ongelmista ja käsitteistä. Aineopinnoissa perehdytään logiikan ja tieteenfilosofian nykysuuntauksiin sekä tutkimusetiikkaan. Lisäksi opiskelija perehtyy kahteen muuhun filosofian osa-alueeseen perusopintoja syvällisemmin. Opiskelija osallistuu aktiivisesti proseminaariin ja kandidaattiseminaariin sekä laatii seminaariesityksen ja kandidaatintutkielman.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

Filosofian aineopinnot

FILA1 Filosofian historia, 5 op (1.klk / 2.slk / 2.klk)
FILA2 Nykyajan filosofia, 5 op (1.klk / 2.slk / 2.klk)
FILA3 Klassikot, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk)
FILA4 Tieteenfilosofia ja tutkimusetiikka, 5 op (1.klk / 2.slk / 2.klk)
FILA5 Filosofinen logiikka, 5 op (1.klk / 2.slk / 2.klk)
Valinnaiset aineopinnot 10–35 op
Suoritettava 2 allaolevaa
FILA6 Epistemologia, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
FILA7 Metafysiikka, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
FILA8 Etiikka, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
FILA9 Yhteiskuntafilosofia, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
FILA10 Mielenfilosofia, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
FILA11 Kulttuuri- ja taiteenfilosofia, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
FILA12 Kielifilosofia, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
FILA13 Kasvatusfilosofia ja filosofinen ihmistutkimus, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
FILAPRO Proseminaari, 5 op (2.klk / 3.slk)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö