x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Syventävät opinnot, 60 op

Osaamistavoitteet

Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelijalla on valmius itsenäiseen, kriittiseen ja tieteellisesti perusteltuun ratkaisujen tekoon, tieteellisen tiedon luomiseen ja hyväksikäyttöön sekä tulosten suulliseen ja kirjalliseen ilmaisemiseen.

Sisältö

Syventävät opinnot koostuvat syventävän opinnäytetyön kokonaisuudesta, Verestysjaksosta sekä jaksoihin integroiduista syventävistä opinnoista. Integroitujen opintojen luonteen vuoksi syventävistä opinnoista ei anneta erillistä kokonaismerkintää.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot

Syventävät opinnot muodostuvat 20 opintopisteen laajuisesta opinnäytetyöstä ja 40 pisteen integroiduista syventävistä opinnoista. Integroidut opinnot sisältyvät yleiseen opetussuunnitelmaan.

Syventävä opinnäyte työ sisältää tutkimussuunnitelman, työskentelyn tutkimusryhmässä tai opintoprojektissa, suomen-, tai englannin kielisen kirjallisen tutkielman ja kypsyysnäytteen.

Integroidut syventävät opinnot sisältyvät II–IV vuosikurssien integroituihin opintojaksoihin sekä IV–VI:n vuoden kliinisiin opintoihin sekä opinnot päättävään Verestysjaksoon.

Jaksojen integroidut seminaarit ja opiskelijoiden suorittamat vaativat tehtävät katsotaan jaksoissa lääketieteen syventäviksi opinnoiksi.

Syventävien opintojen suoritusmahdollisuudet eri oppialoilla on nähtävillä yksikön nettisivuilla kohdassa opiskelu-käytännöt ja ohjeet- syventävät opinnot

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Syventävät opinnot

Integroidut syventävät opinnot 40 op
Suoritetaan Integroidut syventävät opinnot 40 op, ml. Verestysjakso
LÄÄKA99A Valmistuminen, 9 op
Lääketieteen yksikkö