x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen aineopinnot, 45–50 op

Osaamistavoitteet

Aineopintonsa suorittaneella opiskelijalla on seuraavat alansa taidot ja tiedot:

Viestintäosaaminen:
• osaa käyttää kieliopillisesti ja tyylillisesti hyvää saksan kieltä erilaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa
• osaa argumentoida systemaattisesti ja arvioida toisten suullisia ja kirjallisia tekstejä

Sisältöosaaminen:
• pystyy laatimaan tieteellisen tutkielman ja esittelemään sen suullisesti
• osaa vertailla saksankielisten maiden kulttuureja omaan kulttuuriinsa omien kokemustensa ja havaintojensa perusteella
• tuntee saksankielisten maiden kulttuurien erikoispiirteet ja niiden historian

Saksan kielen ja kulttuurin opintopolun suorittanut opiskelija
• tuntee kielitieteen keskeiset käsitteet ja osaa soveltaa niitä sekä puhutun että kirjoitetun kielen analyysiin.
• osaa verrata ja analysoida suomen ja saksan kielen sanastollisia ja rakenteellisia eroja ja yhtäläisyyksiä
• tuntee saksankielisen kirjallisuuden keskeisiä teoksia, painopisteenä 1800- ja 1900-lukujen kirjallisuus

Saksan kääntämisen ja tulkkauksen opintopolun suorittanut opiskelija
• tuntee käännöstieteen keskeiset käsitteet sekä ammattimaisen monikielisen käännös- ja tulkkausviestinnän perusteet
• osaa kääntää yleiskielisiä ja yksinkertaisia erikoisalojen tekstejä saksasta suomeksi sekä yksinkertaisia tekstejä suomesta saksaksi
• pystyy tulkkaamaan lyhyitä puhejaksoja saksasta suomeksi ja suomesta saksaksi arkipäiväisissä tilanteissa

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Aineopinnot suositellaan suoritettavaksi 50 op:n laajuisina. 45 op:n aineopinnot on suunnattu erityisesti aineenopettajakoulutukseen suuntautuville, mutta hekin voivat suorittaa 50 op:n aineopinnot.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen aineopinnot

SAKA1 Kirjallinen viestintä II, 5 op (2.slk / 2.klk)
Vaihtoehtoiset opintojaksot 5–10 op
Suoritettava 1–2 allaolevaa
Suoritettava A3 tai A4, lisäksi voi suorittaa jommankumman näistä jaksoista tai A13:n. A13:een kelpaavat suorituksiksi syventävien opintojen vaihtoehtoiset erikoistumisopintojaksot eli SAKW-, SAKK- ja SAKD-jaksot.
Kulttuurintuntemus 5–10 op
Suoritettava 1–2 allaolevaa
Jaksoista tulee suorittaa toinen. Lisäksi voi suorittaa myös toisen.
SAKA3 Saksankielisten maiden kulttuurihistoria, 5 op (2.slk / 2.klk)
SAKA4 Saksankielisten maiden nykykulttuuri, 5 op (2.slk / 2.klk)
Vapaavalintainen jakso syventävien opintojen erikoistumisopinnoista 0–5 op
Suoritettava 0–1 allaolevaa
Aineopintoihin voi liittää vapaavalintaisen jakson syventävien opintojen erikoistumisopinnoista
SAKA13 Vapaaehtoinen opintojakso, 5 op (3.slk / 3.klk)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö