x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kääntäjän suomen opinnot I, 10 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

- osaa analysoida suomen kielen rakennetta suhteessa muihin kieliin
- tuntee kielenohjailun periaatteet ja pystyy kielioppaita hyödyntämällä perustelemaan, millainen kieli eri tilanteissa on toimivaa ja tarkoituksenmukaista
- ymmärtää deskriptiivisen ja normatiivisen kielenkuvauksen eron
- tuntee tieteellisen tekstin konventiot ja osaa soveltaa oppimaansa kandidaatintutkielmaa kirjoittaessaan.

Sisältö

Kääntäjän ja tulkin ammatti edellyttää erinomaista oman kielen ja kulttuurin tuntemusta sekä monipuolisia viestintätaitoja. Kääntäjän suomen opinnot antavat perustiedot suomen kielen rakenteesta, kielenhuollosta, erilaisista tekstikäytänteistä, kielen variaatiosta ja puheviestinnästä. Opintojen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan suomen kielen tuntemusta sekä kehittää hänen kirjallisia ja suullisia viestintätaitojaan. Tavoitteena on myös, että opiskelija harjaantuu tietojensa ja taitojensa jatkuvaan kehittämiseen.

Kääntäjän suomen opinnot koostuvat kahdesta opintokokonaisuudesta. Kandidaatintutkinnossa suoritetaan Kääntäjän suomen opinnot I (10 op). Maisteriopintoissa suoritetaan Kääntäjän suomen opinnot II (10 op).

Kääntäjän suomen opinnot I -kokonaisuuteen kuuluu kaksi viiden opintopisteen laajuista opintojaksoa: Johdatus kääntäjän suomen opintoihin ja Normit ja asiakirjoittaminen. Normit ja asiakirjoittaminen koostuu kahdesta osasuorituksesta: Kääntäjän kielen- ja tekstinhuolto (3 op) sekä Tieteellinen kirjoittaminen (2 op).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Opintokokonaisuudesta annetaan erillinen kokonaismerkintä, ja se arvioidaan asteikolla 1–5. Arvosana perustuu opintojaksojen arvosanojen keskiarvoon.

Lisätiedot

Opintokokonaisuus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka erikoistuvat kääntämiseen ja tulkkaukseen. Ensimmäinen opintojakso (TRSU01) on avoin kaikille. Toiseen opintojaksoon (TRSU02) voivat osallistua ne opiskelijat, joiden maisterioikeus on täsmennetty monikielisen viestinnän ja kääntämisen maisteriopintoihin.

Jos opiskelija on suorittanut suomen kielen perusopinnot, hänen ei tarvitse suorittaa opintokokonaisuuksia Kääntäjän suomen opinnot I ja II. Opiskelijalle kuitenkin suositellaan opintojakson TRSU07 Käännösten suomi (5op) suorittamista.

Jos opiskelija on suorittanut journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelmaan kuuluvat journalistiikan suomen opinnot (nyk. JOVA18 Journalistinen kieli 10 op), hänen ei tarvitse suorittaa opintokokonaisuutta Kääntäjän suomen opinnot I.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Kääntäjän suomen opinnot I

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö