x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen aineopinnot valinnaisina opintoina, 30– op

Osaamistavoitteet

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa lukea ja arvioida kriittisesti erilaisia englanninkielisiä tekstejä (mm. tieteelliset tekstit, kaunokirjallisuus, asiaproosa). Opiskelija pystyy soveltamaan hankkimaansa tietoa aktiivisesti ja itsenäisesti akateemisten ja ammatillisten tekstien tuottamisessa. Hän hallitsee tieteenalansa peruskäsitteet ja osaa analysoida puhuttua ja kirjoitettua kieltä sekä muita tieteenalansa peruskysymyksiä näiden käsitteiden avulla.

Kielen ja kirjallisuuden opintopolun suorittanut opiskelija osaa analysoida englanninkielistä aineistoa käyttäen apuna keskeisiä kieliopin, kielitieteen ja kirjallisuudentutkimuksen lähestymistapoja. Hän tunnistaa kielenkäyttötilanteen ja eri aikakausien kirjallisten virtausten vaikutuksen tutkimaansa aineistoon. Hän kykenee vertailemaan erityyppisten tekstien rakenteellisia ja tyylillisiä piirteitä ja selittämään ne laajemmalle yleisölle.

Kääntämisen ja tulkkauksen opintopolun suorittanut opiskelija tuntee ammattimaisen, monikielisen käännös- ja tulkkausviestinnän perusperiaatteet. Hän osaa kääntää yleiskielisiä tekstejä englannista suomeksi ja yksinkertaisia yleiskielisiä tekstejä suomesta englanniksi. Lisäksi hän pystyy tulkkaamaan lyhyitä puhejaksoja englannista suomeksi ja suomesta englanniksi arkipäiväisissä tilanteissa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen aineopinnot valinnaisina opintoina

Pakolliset opinnot 30– op
Vaihtoehtoiset opinnot 25– op
Englannin kielen ja kirjallisuuden opintopolku
Suoritettava 0–25 opintopistettä
Edetäkseen englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriopintoihin ja saavuttaakseen opettajan pätevyyden opiskelijan on suoritettava tämä opintopolku kokonaisuudessaan.
Englannin kääntämisen ja tulkkauksen opintopolku
Suoritettava 0–25 opintopistettä
Edetäkseen monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintoihin (englanti) opiskelijan on suoritettava tämä opintopolku kokonaisuudessaan.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö