x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kirjallisuustieteen aineopinnot, 45 op

Osaamistavoitteet

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa analysoida systemaattisesti niin kirjallisia kuin muitakin kulttuurisia ja yhteiskunnallisia tekstikäytänteitä kirjallisuustieteen näkökulmasta. Opiskelijalla on monipuoliset metodiset valmiudet eritellä ja vertailla kirjallisia esitystapoja, kulttuurisia konteksteja sekä tekstien tuottamiseen ja lukemiseen liittyviä tekijöitä. Opiskelija pystyy tuottamaan hyvin argumentoitua ja julkaisukelpoista asiatekstiä sekä kirjoittamaan analyyttisesti taiteen ja kulttuurin eri ilmiöistä. Opiskelija hallitsee tutkimuksen tekemisen perustaidot ja eettiset periaatteet sekä ymmärtää teorioiden, metodien ja aineistojen suhteita. Opiskelija pystyy itsenäiseen tieteelliseen tutkimukseen sekä hallitsee akateemisen keskustelun ja kommentoinnin taidot.

Opiskelija tuntee suomalaisen ja kansainvälisen kirjallisuuden perinteen, nykyvirtaukset sekä kirjallisuus- ja kulttuurielämään vaikuttavat yhteiskunnalliset tekijät. Opiskelija hallitsee kirjallisuudentutkimuksen keskeiset paradigmat ja pystyy osallistumaan kriittisesti oman tieteenalansa keskusteluun. Opiskelijalla on suuntautumisensa mukaan kattava tietämys kirjallisuuden poetiikasta ja kirjallisuusfilosofiasta, kirjallisuushistoriasta, kirjallisuuden ja kulttuurin nykyilmiöistä sekä erilaisista tekstilajeista.

Sisältö

Aineopinnot täydentävät ja laajentavat perusopintojen antamaa yleiskuvaa sekä johdattavat opiskelijoita omakohtaisen tieteellisen tutkimuksen perusteisiin. Opinnot tarjoavat ajantasaisen näkemyksen kirjallisuudesta osana taiteen ja kulttuurin kenttää, syventävät käsitystä kirjallisten esitysmuotojen historiasta ja suhteesta muuhun mediaan sekä perehdyttävät kirjallisuudentutkimuksen nykymetodeihin. Opinnoissa painottuvat kirjallisuuden poetiikka ja filosofia, kertomuksen teoria, kirjallisuushistoria sekä kirjallisuusinstituution ja kirjallisten käsitteiden muutos.

Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat suorittavat aineopinnot 45 opintopisteen laajuisina ja muut 35 opintopisteen laajuisina ilman KIRA5-kohdan tutkielmaopintoja (ks. yksikön valinnaiset opintokokonaisuudet). Toisen tutkinto-ohjelman opiskelijan pitää kuitenkin suorittaa KIRA5, jos hän jatkaa syventäviin opintoihin. Kohdassa KIRA4 opiskelija valitsee omaan opintosuunnitelmaansa erikoistumissuuntia siten, että niistä rakentuu mielekäs tutkimuksellinen tai ammatillinen linja. Tähän kokonaisuuteen voi sisällyttää työharjoittelun.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Opintopisteiden mukaan painotettu keskiarvo.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö