x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen aineopinnot, 45– op

Osaamistavoitteet

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa lukea ja arvioida kriittisesti erilaisia englanninkielisiä tekstejä (mm. tieteelliset tekstit, kaunokirjallisuus, asiaproosa). Opiskelija pystyy soveltamaan hankkimaansa tietoa aktiivisesti ja itsenäisesti akateemisten ja ammatillisten tekstien tuottamisessa. Hän hallitsee tieteenalansa peruskäsitteet ja osaa analysoida puhuttua ja kirjoitettua kieltä sekä muita tieteenalansa peruskysymyksiä näiden käsitteiden avulla. Hän osaa suunnitella ja laatia itsenäisen, tieteenalaansa liittyvän tutkielman, ja hän osaa keskustella omaan alaansa liittyvistä aiheista ja esittää perusteltuja argumentteja.

Kielen ja kirjallisuuden opintopolun suorittanut opiskelija osaa analysoida englanninkielistä aineistoa käyttäen apuna keskeisiä kieliopin, kielitieteen ja kirjallisuudentutkimuksen lähestymistapoja. Hän tunnistaa kielenkäyttötilanteen ja eri aikakausien kirjallisten virtausten vaikutuksen tutkimaansa aineistoon. Hän kykenee vertailemaan erityyppisten tekstien rakenteellisia ja tyylillisiä piirteitä ja selittämään ne laajemmalle yleisölle.

Kääntämisen ja tulkkauksen opintopolun suorittanut opiskelija tuntee ammattimaisen, monikielisen käännös- ja tulkkausviestinnän perusperiaatteet. Hän osaa kääntää yleiskielisiä tekstejä englannista suomeksi ja yksinkertaisia yleiskielisiä tekstejä suomesta englanniksi. Lisäksi hän pystyy tulkkaamaan lyhyitä puhejaksoja englannista suomeksi ja suomesta englanniksi arkipäiväisissä tilanteissa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen aineopinnot

min 45 op
Pakolliset opinnot 45– op
ENGA6 Kielen vaihtelu nykyenglannissa, 5 op (2.slk / 2.klk)
Vaihtoehtoiset opinnot 30– op
Suoritettava 30 opintopistettä
Kaikille yhteiset vaihtoehtoiset opinnot 5– op
Suoritettava 1 allaolevaa
ENGA2 Kieliharjoittelu, 5 op
ENGA3 Vaihtoehtoinen opintojakso, 5 op (3.slk / 3.klk)
ENGA21 Opintopassi, 5 op
Englannin kielen ja kirjallisuuden opintopolku
Suoritettava 0–25 opintopistettä
Edetäkseen englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriopintoihin ja saavuttaakseen opettajan pätevyyden opiskelijan on suoritettava tämä opintopolku kokonaisuudessaan.
Englannin kääntämisen ja tulkkauksen opintopolku
Suoritettava 0–25 opintopistettä
Edetäkseen monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintoihin (englanti) opiskelijan on suoritettava tämä opintopolku kokonaisuudessaan.
Vapaaehtoiset opinnot
NUMBER_OF, mutta NBR == 0!
ENGA27 Muita aineopintoja, 1–10 op
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö