x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen perusopinnot, 30 op

Osaamistavoitteet

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen perusopinnot suoritettuaan opiskelija
osaa käyttää englannin kieltä tilanteeseen sopivalla ja kieliopillisesti sujuvalla tavalla. Hän osaa soveltaa englannin äännejärjestelmää koskevaa tietoa suulliseen viestintäänsä. Hän osaa suunnitella ja rakentaa sisällöllisesti ja kielellisesti hallitun akateemisen tekstin. Hän tuntee akateemisen keskustelun käytännöt, osaa muotoilla argumenttinsa ja perustella ne.

Opiskelija tunnistaa ja osaa määritellä kieliopillisen analyysin ja äännejärjestelmän peruskäsitteistöä sekä kykenee erottelemaan ja kuvailemaan erilaisia englannin kielen rakenteita. Hän osaa vertailla erilaisia kirjallisuudenlajeja ja hahmottaa kirjallisten ja kaunokirjallisten tekstien kielellisiä, historiallisia ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia. Hän tuntee kääntämisen perusperiaatteita ja osaa soveltaa tätä tietoa pienimuotoisiin käännöstehtäviin englannista suomeen.

Kielen ja kirjallisuuden moduulin suorittanut opiskelija hallitsee ja osaa määritellä englannin kielen kieliopin keskeiset termit ja tuntee kielitieteellisen analyysin peruskäsitteistöä. Hän osaa selittää ja arvioida kielen rakenteita ja merkityksiä sekä kielen käyttöön vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija osaa kuvailla ja vertailla eri aikakausien ja englanninkielisten maiden kirjallisuutta ja näiden kehitystä niiden historiallisissa ja kansallisissa konteksteissa.

Kääntämisen ja tulkkauksen moduulin suorittanut opiskelija osaa tunnistaa ja nimetä englannin päävarieteettien välisiä eroja ja osaa soveltaa tätä tietoa omassa viestinnässään. Hän osaa soveltaa ammattimaista käännösviestintää koskevaa tietoa käännöstehtäviin suomi–englanti-kieliparissa. Hän tunnistaa joko amerikkalaisen tai brittiläisen yhteiskunnan keskeisiä piirteitä ja osaa selittää niitä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö