x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Suomen kielen aineopinnot, 45 op

Osaamistavoitteet

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa analysoida kielen muutosta, tunnistaa ja paikantaa alueellisen variaation tyypit sekä tietää, miten kieli tilanteisesti varioi. Opiskelija osaa tuottaa erilaisia tekstilajeja ja varioida tekstejä eri näkökulmia ilmaisevilla kirjoitusstrategioilla. Hän osaa analysoida sanojen, lauseiden ja tekstien merkityksiä sekä kieli-intuition että eri teoreettisten näkemysten mukaan. Hän pystyy operationalisoimaan yksinkertaisia tutkimusongelmia ja tekemään pieniä aineistotutkimuksia. Hän osaa raportoida tutkimuksen tuloksia argumentoiden tieteellisesti ja aiheeseen sopivalla yleistystasolla. Opiskelija tuntee suomen kielen isot korpukset ja tutkimuskirjallisuutta etenkin valitsemiltaan erikoisaloilta.

Sisältö

Aineopinnot alkavat kieltä laajasti analysoivista opintojaksoista (SUOA1–A4), joiden suorittaminen edeltää tutkielmaopintoja. Jokaisen yhteydessä on luento-osuus, mahdollisia harjoituksia (ryhmäkoko korkeintaan 15) sekä kirjallisuutta; luentoja ei voi korvata kirjallisuudella. Opintojaksot arvioidaan asianhallinnan ja työskentelyn perusteella; jos opintojakso koostuu osasuorituksista, arviointi perustuu opintopisteiden mukaan painotettuun keskiarvoon. Ennen tutkielmaopintoja suoritetaan myös Menetelmäopinnot-opintojakso (SUOA5), jolla tutustutaan kielentutkimuksen keskeisten alojen analyysimenetelmiin ja isoihin suomen kielen korpuksiin. Menetelmäopinnoissa osallistutaan myös kirjaston järjestämään tiedonhankintataitojen opetukseen. Opintojakso arvioidaan työskentelyn perusteella. Erikoistumisopinnoissa (SUOA6–SUOA7) voi tutustua kielentutkimuksen eri osa-alueista kahteen joko kirjallisuuden tai luentojen avulla. Tutkielmaopintojen seminaarin (SUOA8) yhteydessä harjoitellaan tieteellistä argumentaatiota, kirjoitetaan ohjatusti aineopintojen kandidaatintutkielma (n. 20 s.) ja opponoidaan yhtä muuta tutkielmaa. Kandidaatintutkielman yhteydessä kirjoitetaan myös kypsyysnäyte. Seminaari ja kandidaatintutkielma arvioidaan asiaosaamisen ja työskentelyn perusteella kokonaisuutena. Vain suomen kielen tutkinto-ohjelman opiskelijat suorittavat tutkielmaopinnot, mutta kaikki opiskelijat suorittavat menetelmäopinnot (SUOA5). Opintojaksot SUOA5–A8 järjestetään joka lukuvuosi mutta opintojaksoja SUOA1–A4 voidaan ryhmittää kahteen lukuvuoteen.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Suomen kielen aineopinnot

SUOA1 Kielen kehitys, 5 op (2.slk / 2.klk)
SUOA2 Kielen variaatio, 5 op (2.slk / 2.klk)
SUOA3 Tekstit, 5 op (2.slk / 2.klk)
SUOA4 Merkitys, 5 op (2.slk / 2.klk)
SUOA5 Menetelmäopinnot, 5 op (2.slk)
SUOA6 Erikoistumisopintoja I, 5 op (3.slk / 3.klk)
SUOA7 Erikoistumisopintoja II, 5 op (3.slk / 3.klk)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö