x !
Archived Curricula Guide 2017–2019
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Julkinen talousjohtaminen, 25 ECTS

Osaamistavoitteet

Julkiseen talousjohtamiseen suuntaavan moduulin suoritettuaan opiskelija tuntee julkisen sektorin instituutiotalouden periaatteet. Opiskelija ymmärtää verorahoitteisen talouden yleisen viitekehyksen ja eritasoisten toimijoiden väliset taloudelliset vuorovaikutussuhteet julkishallinnossa. Opiskelija tuntee julkisen hallinnon talousohjauksen syklin vaiheet: suunnittelun, toimeenpanon ja valvonnan prosessit sekä niihin liittyvät menettelytavat erilaisissa ympäristöissä. Opiskelija osaa tuottaa taloudellisen arvioinnin informaatiota sekä hyödyntää informaatiota osana julkisten toimintapolitiikkojen ja julkisorganisaatioiden ohjaus- ja johtamistehtävää. Hän tuntee valvonnan, tarkastuksen ja arvioinnin roolin julkisessa talousjohtamisessa.

Sisältö

Talousohjauksen suunnittelun, toimeenpanon ja valvonnan sykli muodostaa julkiseen talousjohtamiseen suuntaavan moduulin keskeisen sisällön. Opinnot alkavat julkisen sektorin instituutioiden talouden peruskysymyksistä ja etenevät talouden suunnitteluun ja päätöksentekoon erityisesti talouden informaation näkökulmasta. Moduulissa perehdytään julkisen toiminnan valvonnan ja tarkastuksen näkökulmiin sekä tuloksellisuuden arviointiin.

Lisätiedot

Opinto-oikeus ja maksut:
http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelukaytannot/opinto-oikeus.html

Opintoihin hakeutuminen:
http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/index.html

avaa kaikki
Faculty of Management