x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Yliopiston yhteiset tohtoriopinnot

Periodit

I Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)
II Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)
III Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)
IV Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)
Periodi (29.8.2016 - 23.10.2016)
Tutkijakoulu [I Periodi]

Osaamistavoitteet:

Kurssin tavoitteena on vahvistaa yleisiä tutkijataitoja ja erityisesti syventää opiskelijan eettistä tietoisuutta tutkimuksen tekoon liittyvistä eettisistä ulottuvuuksista sekä tieteeseen liittyvistä arvovalinnoista. Samalla kurssin tavoitteena on selventää tutkijan ammatti-identiteettiä ja tutkijan vastuullista roolia yliopistossa sekä yhteiskunnassa

Aikataulu: 

Kurssi jakautuu kahteen osaan:

- Kaikille pakollisiin yhteisiin luentoihin (12 h)
- Harjoituskurssiin ryhmän mukaisesti (12 h)
yhteensä 24 tuntia

Luennot:

13.9., 20.9. ja 27.9.2015 (12 h) klo 12-16

Luentojen paikka: 13.9. Paavo Koli -sali (Pinni A), 20.9. Päätalo sali A4, 27.9. Linna sali K103


Harjoitusryhmät:  
klo 10-16

 1. ryhmä: 4.10. ja 11.10. (12 h), sali Pinni B3111
 2. ryhmä: 25.10. Päätalo E350, 29.11. Atalpa 208 (12 h) (siirretty ajankohta!)
 3. ryhmä: 18.10. Päätalo D14, 8.11. Päätalo C5 (12 h)

Kohderyhmä: Kurssi on suunnattu eri alojen väitöskirjatutkijoille. Osallistuminen ei edellytä erityisiä taustaopintoja.

Yleiskuvaus: Kurssilla tutustutaan tutkimuksenteon eettisiin haasteisiin ja eettisiin periaatteisiin. Kurssilla pohditaan tutkimuksen tekemiseen, tieteen etiikkaan ja tutkijan arvovalintoihin liittyviä eettisiä kysymyksiä käytännön esimerkkien avulla. Kurssi tarjoaa tilaisuuden keskustella tutkimuseettisistä kysymyksistä, joita opiskelija on jo mahdollisesti kohdannut tutkimusta tehdessään.

Sisältö:

1.     Tutkimusetiikka taitona ja eettinen normisto
2.    
Tutkimuksen aihevalintaan, rahoitukseen ja tutkimuksen tekoon liittyvät eettiset näkökannat
3.     Ohjaussuhteeseen ja tutkimusyhteisöön liittyvät eettiset kysymykset
4.     Ihmistutkimukseen liittyvät eettiset kysymykset
5.     Lähdekirjallisuuteen ja tulkintaan liittyvät eettiset haasteet
6.     Tutkimuksen raportointiin ja julkaisemiseen liittyvät eettiset haasteet
7.     Tiedeyhteisössä asiantuntijana toimimiseen liittyvät eettiset haasteet
8.     Turnitin-ohjelman perustoiminnot

Kurssin suorittaminen edellyttää:
1)    Ennakkotehtävän tekemisen (1-2 sivua)
2)    Luennoille ja harjoituskurssille aktiivisen osallistumisen
3)    Alustuksen pitämisen (n. 15-20 min.) harjoituskurssilla
4)    Lopputyönä esseen kirjoittaminen (6-7 sivua)

Ennakkotehtävä: 1-2 sivun mittainen kirjoitus, aiheesta mikä sinua kiinnostaa tutkimusetiikassa? Ja minkälaisia tutkimuseettisiä haasteita olet kohdannut tutkimusta tehdessä? Mitä toivomuksia sinulla on kurssin suhteen? Ennakkotehtävä palautetaan kurssin Moodle-alueelle viimeistään 10.9.2016.

Ilmoittautuminen: Osallistujat valitaan arpomalla, enintään 20 opiskelijaa/ryhmä. (3  paikkaa/ryhmä varattu Tampereen teknilliselle yliopistolle)

TaY:n opiskelijat--> Ilmoittautumisaika 3.8.-21.8.2016. Osallistujat valitaan NettiOpsun kautta. Valintatapana on arvonta. Osallistumistieto on opiskelijan itse tarkistettava Nettiopsusta (Kurssit > Ilmoittautumiset) ilmoittautumisajan päätyttyä.

TTY:n opiskelijat --> ilmoittautuminen e-lomakkeella 3.8.-21.8.2016.
https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/827/lomake.html. Kirjaa lomakkeelle mihin ryhmään haet. Valintatapana on arvonta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Marika Enwald, Vastaava opettaja
Marika.Enwald[ät]uta.fi
Opetus
13.9.2016 – 1.11.2016
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Kohderyhmä: väitöskirjansa ensimmäisiä tuloksia jo konferenssissa esitelleet tai esittelemään juuri menossa olevat jatko-opiskelijat.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee esiintymistaidon keskeiset osa-alueet ja ymmärtää eri akateemisten esiintymistilanteiden erityispiirteitä. Hän osaa soveltaa havainnollistamisen, kohdentamisen, perustelemisen ja puheenvuoron rakentamisen periaatteita konferenssiesitelmään ja asiantuntijahaastattelun kontekstiin, kykenee yksinkertaistamaan ja tiivistämään tutkimustuloksiaan audiovisuaaliselle medialle sopivaan muotoon sekä osaa arvioida omaa ja muiden esiintymistä ja synnyttämiä vaikutelmia sosiaalisessa mediassa ja sähköisissä viestintäkanavissa. Opiskelija saa tietoa vuorovaikutteisten tutkimusesittelytilanteiden periaatteista, osaa asettaa tavoitteita omalle viestinnälleen ja kaikkien edellisten osaamistavoitteiden perusteella kehittää omaa vuorovaikutusosaamistaan.

Yleiskuvaus: Kurssilla perehdytään esiintymistaidon perusteisiin mm. esiintymisjännityksen hallintaan, vuorovaikutukseen yleisön kanssa, havainnollistamiseen, kohdentamiseen, perustelemiseen ja puheenvuoron rakenteeseen. Pohdimme ja ratkomme erilaisissa sosiaalisen median kanavissa aktivoitumista ja tarkoituksenmukaista viestintäkäyttäytymistä eri alustoilla. Esiintymistilanteista käsitellään erityisesti konferenssiesitelmää ja mediaesiintymistä. Myös muiden akateemisten puhetilanteiden erityispiirteitä analysoidaan, kuten posterin esittelyä ja luennointia. Harjoitusosuudessa harjoitellaan konferenssiesitelmän pitämistä ja tutkimustuloksista medialle kertomista sekä saadaan niistä henkilökohtaista palautetta ja kehittämisehdotuksia.

Kesto: kontaktiopetusta 24h, joista 12h luentoa ja 12h harjoituksia.

Ryhmäkoko: 10 opiskelijaa, 2 ryhmää

Aikataulu

Luennot (12 h, Ira Virtanen)

to 20.10. klo 12-16, sali Linna K113
pe 21.10. klo 12-16, sali Linna K108
ma 24.10. klo 12-16, sali Pinni B0039

Harjoitukset (12 h)

Ryhmä 1 (Ira Virtanen)
 
ke 26.10. klo 9-15, sali Pinni A3103
pe 28.10. klo 9-15, sali Pinni A2089

Ryhmä 2 (Johanna Mäkelä)

pe 4.11. klo 9-15, sali Päätalo D125
pe 11.11. klo 9-15, sali Päätalo D125

Kurssisuoritus: aktiivinen läsnäolo ja kurssilla tehtävät esiintymisharjoitukset

Arviointi: Hyväksytty/hylätty.

Ilmoittautuminen: NettiOpsussa. Osallistujat arvotaan. Kurssivalinta on osallistujan itse tarkistettava NettiOpsusta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Ira Virtanen, Vastaava opettaja
Ira.Virtanen[ät]uta.fi
Johanna Mäkelä, Opettaja
Johanna.M.Makela[ät]uta.fi
Opetus
20.10.2016 – 11.11.2016
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Osaamistavoitteet:
Kurssin jälkeen opiskelija osaa huomioida oman alansa rahoittajien ja tiedelehtien aineistolinjaukset ja laatia niiden mukaisesti aineistonhallintasuunnitelmansa ja sen käytännön toteutuksen. Hän tuntee keskeiset aineistonhallinnan käytänteet kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen aineiston osalta.

Yleiskuvaus: Hyvä aineistonhallinta helpottaa empiirisen tutkimuksen teossa. Sen suunnittelu on nykyisin myös rahoittajien vaatimus. Suomen Akatemia ja useat säätiöt edellyttävät aineistonhallintasuunnitelmaa rahoitushakemuksen tutkimussuunnitelman osaksi (Suomen Akatemia: Avoin tiede). Suunnitelmassa kuvataan, miten tutkimusaineistot hankitaan, miten niitä käytetään, säilytetään ja suojataan ja miten niiden myöhempi käyttö mahdollistetaan.

Intensiivikurssi opastaa osallistujat avoimen tieteen perusasioihin ja valmentaa osallistujat hyviin aineistonhallinnan käytänteisiin. Kurssilla perehdytään empiirisen aineiston käsittelyyn, kuvailuun, tietosuojaan, tietoturvaan ja arkistointiin. Luennoissa käsitellään perusasiat kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen aineiston hallinnasta.

Suomen tutkimusorganisaatioille kehitetään sähköistä työkalua aineistonhallintasuunnitelmien laatimiseen (DMPTuuli). Kurssin osallistujilla on mahdollisuus kokeilla työkalua omaan tutkimukseensa ja saada kurssin aikana opettajilta käytännön opastusta työkalulla tuotettavien suunnitelmien laadintaan. Kurssin aikana osallistujat tuottavat oman aineistonhallintasuunnitelmansa.

Kohderyhmä: Tampereen yliopiston tieteenalayksiköiden eri alojen väitöskirjatutkijat, jotka keräävät ja/tai käyttävät tutkimuksessaan empiiristä aineistoa.

Suoritustapa: Ennakkotehtävä, luennot, ryhmätyöhön osallistuminen, aineistonhallintasuunnitelman laatiminen ja palautus.

Aikataulu ja paikka: klo 9-16 maanantaina 5.9.2016 Pinni B1097 ja klo 9-16 tiistaina 6.9.2016 mikroluokka Pinni Ml 40 (Pinni B0040) 

Ilmoittautuminen: Kurssille otetaan enintään 24 opiskelijaa. Ilmoittautuminen NettiOpsussa.  Valintatapana on arvonta. Opiskelijan on tarkistettava valintatieto ilmoittautumisajan päätyttyä NettiOpsusta.

Ohjelma:

Maanantai 5.9.2016

9:15-10:00 Avaus, kurssin opettajien ja sisällön esittely (15 min.)
Rahoittajien ja tiedejulkaisujen datapolitiikat
10:00-10:45 Tietoarkiston palvelut
10:45-11:30 ATT:n palvelut (Avoin tiede ja tutkimus)
11:30-12:15 LOUNAS
12:15-13:00 Tekijänoikeus
13:00-13:45 Tutkittavan suostumus ja informointi
13:45-14:00 Kahvitauko
14:00-15:00 Datan käsittely
15:00-15:45 Ryhmätyö ja purku

Tiistai 6.9.2016
9:15-10:00 Eettinen ennakkoarviointi (ja ennakkorekisteröinti)
10:00-10:45 Videoaineiston käsittely ja Kielipankki
10:45-11:30 Videoaineiston käsittely ja Kielipankki
11:30-12:15 LOUNAS
12:15-13:15 Aineiston anonymisointi ja kuvailu
13:15-13:45 Tuuli-työkalu ja sen toiminnallisuudet
13:45-14:00 Kahvitauko
14:00-14:45 Aineistonhallintasuunnitelman laatiminen Tuuli-työkalulla
14:45-15:30 Aineistonhallintasuunnitelman laatiminen Tuuli-työkalulla
15:30-15:45 Aineistonhallintasuunnitelman laatiminen Tuuli-työkalulla

Ennakkotehtävä:
Kirjoita lyhyt kuvaus omasta tutkimusaineistostasi (max yksi A4). Kirjaa aineistostasi seuraavat asiat:
-    lyhyt sisällön kuvaus
-    aineistosi tieteenala
-    miten aineisto kerätään
-    onko aineistosi määrällistä, laadullista vai molempia
Voit käyttää apuna Ailan <https://services.fsd.uta.fi/catalogue/index?study_language=fi> aineistokuvailuja.
Määräaika 29.8.2016 klo 16:00. Lähetetään kurssin Moodle-alueelle.

Opettajat:
Katja Fält, Tietoarkisto
Mietta Lennes, Kielipankki
Annaleena Okuloff, Tietoarkisto
Tomi Toikko, Tampereen yliopiston kirjasto
Saila Huuskonen, Tampereen yliopiston kirjasto
Vierailija: Pirjo-Leena Forsström, Avoin tiede ja tutkimus

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Fält, Katja, Opettaja
Okuloff, Annaleena, Opettaja
Lennes, Mietta, Opettaja
Tomi Toikko, Opettaja
Tomi.Toikko[ät]uta.fi
Saila Huuskonen, Opettaja
Saila.Huuskonen[ät]uta.fi
Pirjo-Leena Forsström, Opettaja
Arja Kuula, Yhteyshenkilö
Arja.Kuula-Luumi[ät]uta.fi
Opetus
5.9.2016 – 6.9.2016
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa väitöskirjatyön prosessina, jossa tutkimuskysymys, aineisto ja menetelmä vuorovaikuttavat, oivaltaa käsitteiden ja teorian merkityksen tutkimukselle, sekä tunnistaa analyysin ja teorian keskinäisen vuoropuhelun tekemällä pienimuotoisen kvalitatiivisen demonstraation. 

Yleiskuvaus:

Opintojakso motivoi ja tukee aloittelevaa väitöskirjatutkijaa käynnistämään väitöskirjaprosessin ja tarjoaa välineitä työn etenemisen käytännölliseen ja käsitteelliseen hallintaan. Kokeneemmalle väitöskirjatutkijalle kurssi tarjoaa mahdollisuuden jakaa kokemuksia, avata keskeisiä kysymyksiä ja käsitteitä sekä pohtia ja hahmottaa oman työn etenemistä. Työskentelyn pohjana on ryhmäprosessi, jossa kartoitetaan osallistujien kokemia konkreettisia haasteita. Näiden pohjalta kuullaan luentoja ja tehdään ryhmätyötä.

Vastuuopettaja: HTT, yliopistonlehtori Timo Keski-Petäjä, Johtamiskorkeakoulu

Ajankohta: to-pe 15.9.-23.9.2016 klo 10-16

Paikat:

to 15.9., sali Virta 114
pe 16.9., sali Päätalo A08
to 22.9., sali Atalpa 208
pe 23.9., sali Päätalo A08

Opetusmuodot:
Kurssin aluksi ryhmäprosessoinnissa jaetaan ja tunnistetaan osallistujien kokemuksia ja haasteita, joita tohtoriopinnot tuovat mukanaan. Tämän jälkeen pidettävät reflektiiviset luennot etenevät mahdollisimman pitkälle opiskelijoiden esille tuomien haasteiden pohjalta. Kurssiin kuuluva pienimuotoinen kvalitatiivinen demonstraatio konkretisoi analyysin ja teorian vuoropuhelua.

Sisältö:

- Tohtoriopintojen keskeiset haasteet: ryhmäprosessi työskentelyn etenemisen pohjaksi.
- Tutkimisen prosessi ja kvalitatiivisen demonstraation avaus
-  Teorian ja käsitteiden rooli ja tunnistaminen
- Analyysin ja teorian vuoropuhelu: kvalitatiivisen demonstraation purku

Osallistujamäärä: Kurssille otetaan 24 opiskelijaa. Valintatapa on arvonta.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen ja essee.

Ilmoittautuminen NettiOpsussa. Valintatieto on valinnan jälkeen opiskelijan itse tarkistettava NettiOpsusta (Kurssit > Ilmoittautumiset).

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Timo Keski-Petäjä, Vastaava opettaja
Timo.Keski-Petaja[ät]uta.fi
Opetus
15.9.2016 – 23.9.2016
Luento-opetus 12 tuntia
Seminaari 6 tuntia
Harjoitukset 6 tuntia
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Kohderyhmä: Orientaatiopäivä on kaikille Tampereen yliopiston uusille ja uudehkoille väitöskirjatutkijoille tarkoitettu tilaisuus.

Sisältö: Yleistä tohtoriopiskelusta Tampereen yliopistossa, yhteiset tohtoriopinnot, järjestäjät ja tarjonta, tohtoriopiskelun rahoitusmahdollisuudet, kirjaston palvelut, tohtoriopiskelu vaihdossa/ulkomailla, opintojen suunnittelu ja kokemuksia tohtoriopiskelusta.

Ajankohta: Torstai 8.9. klo 12-16

Paikka: Pinni B3116

Ohjelma:

12:15 - 12:30 Tervehdys uusille väitöskirjatutkijoille (vararehtori Seppo Parkkila)
12:30 - 13:00 Yliopiston tohtoriopintotarjonta ja sen organisointi (TaY tutkijakoulu)
13:00 - 13:30 Tohtoriopinnot – suunnittelu, hallinta ja ohjaussuhde (TaY tutkijakoulu)
13:30 - 13:50 Kirjaston palvelut, erityisesti e-aineistot (informaatikko Raija Aaltonen, TaY:n kirjasto)
13:50 - 14:10 Kahvitarjoilu
14:10 - 14:30 Tohtoriopiskelu vaihdossa/ulkomailla (Laura Lalu, kansainvälisen koulutuksen keskus)
14:30 - 15:00 Tohtoriopintojen rahoitus (tutkimuksen kehittämispäällikkö Markku Ihonen)
15:00 – 15:20 Näin minä sen tein! - Kokemuksia tohtoriopiskelusta (Saara Marttila, FT 2016, mikrobiologia ja immunologia)
15:20 - 15:40 Loppukeskustelu, jonka jälkeen halukkaat voivat jäädä kuuntelemaan Tampereen yliopiston tieteentekijät ry:n (Tatte) infoa

Ennakkoilmoittautuminen e-lomakkeella:
https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/827/lomake.html

Huom! Orientaatiopäivästä ei myönnetä opintopisteitä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Pirjo Nikander, Vastaava opettaja
Pirjo.Nikander[ät]uta.fi
Opetus
8.9.2016 – 8.9.2016
Luento-opetus 4 tuntia
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Lukuvuonna 2016-2017 järjestetään yksi suuremmalle joukolle suunnattu suomenkielinen Yliopistopedagogiikan perusteet (10 op) koulutus 1.-3. periodilla. Kyse on Tampereen yliopiston tieteenalayksiköiden henkilöstölle sekä yliopistouralle suuntaaville tohtoriopiskelijoille suunnatusta yhteisestä toteutuksesta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Koulutukseen valitaan kevään haussa 2.-31.5.2016 noin 20 henkilökunnasta ja noin 20 tutkijakoulusta hakemusten perusteella. Elokuussa toteutetaan täydennyshaku opetushenkilökunnalle (10 paikkaa). Valittavalla tulee olla työsuhde tai jatko-opiskeluoikeus Tampereen yliopistoon. Apurahatutkijat rinnastetaan henkilöstöön.

Hakulomake löytyy yliopistopedagogiikan verkkosivuilta: http://www.uta.fi/edu/yliopistopedagogiikka/ajankohtaista.html

HUOM! Kyseessä yliopiston henkilöstölle ja tutkijakoululle suunnattu opintojakso.

Jyri Lindén, Vastaava opettaja
Johanna Annala, Vastaava opettaja
Johanna.Annala[ät]uta.fi
Jyri Linden, Vastaava opettaja
Jyri.Linden[ät]uta.fi
Opetus
1.9.2016 – 3.2.2017
Luento-opetus 30 tuntia + 10 tuntia Verkossa
Lähiopetus
To 15.9.2016 klo 9-15, Virta 120
Pe 16.9.2016 klo 9-15, Virta 120
Pe 2.12.2016 klo 9-15, Pinni B3107
To 26.1.2017 klo 9-15, Arvo Keltainen sali, F025
Pe 27.1.2017 klo 9-15, Virta, EDU's Cafe 3.krs
Funet tiimi -verkkoseminaarit
To 27.10.2016 klo 12-16
To 10.11.2016 klo 12-16
Pienryhmäopetus 10 tuntia Verkossa
Itsenäinen työskentely 220 tuntia Verkossa
Periodit: I II III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Etusijalla koulutukseen ovat sellaiset hakijat,  jotka toimivat opetus- tai ohjaustehtävissä, tai joilla on sovittuna opetustehtäviä yliopistossa lukuvuodelle 2016-2017,  jotka ovat esimiehensä tai väitöskirjan ohjaajan kanssa sopineet koulutukseen osallistumisesta ja joilla ei ole aiempaa pedagogista koulutusta. Valinnassa huomioidaan eri yksiköistä tulevien tasapuolinen jakautuminen sekä hakijan motivaatio ja sitoutuminen opiskeluprosessiin.

Vieraalla kielellä annettava opetus [I Periodi]

Learning outcomes:

The aim of this course is to strengthen the general researcher skills of the participant by training her to grasp her own particular field of research in a wider and more general context through some central issues in philosophy of science.

Teaching schedule: Fridays 7.10. and 14.10. at 9-16.

Place: 7.10. Paavo Koli lecture hall (Pinni A building), 14.10. room Virta 109.

General description:

The course consists of alternating sessions of lectures and discussions. The lectures will cover some central themes in philosophy of science, and these will then be further discussed in smaller groups whose members (to the extent that this is possible) come from related scientific fields.

Course contents:

 1. Objects of Study and the Classification of Sciences
 2. Concepts, Propositions, and Arguments
 3. Hypotheses, Explanations, and Justification
 4. Scientific Realism and Antirealism

Completion: Passing the course requires a tight following of the lectures and an active participation in the group discussions. There will be no final exam as such, but the participants are required to produce a three-page written presentation where one of the central themes of the course is connected with the participant’s own scientific field and research topic.


Enrolment in NettiOpsu. The maximum number of students is 50 (5 places reserved for Tampere University of Technology). Enrolment method is draw.

Enrolment for University of Tampere (UTA) students in NettiOpsu. Enrolment period 3.-21.8.2016.  Please check the selection result from NettiOpsu after the enrolment period.

Enrolment for Tampere University of Technology students via e-form: https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/827/lomake.html?rinnakkaislomake=registration. Enrolment period 3.-21.8.2016. Selection results will be announced by email after the enrolment period.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Heikki Koskinen, Teacher responsible
Teaching
7-Oct-2016 – 14-Oct-2016
Lectures 12 hours
Periods: I
Language of instruction: English

Course description: This course brings together epistemology and research design in the context of qualitative inquiry. It reviews many common epistemological and philosophical foundations utilized in qualitative designs and addresses how these foundations shape research processes. Different research questions and epistemological/theoretical orientations call for different ways to conceptualize data, methods and representation/dissemination of findings. This course speaks to the theoretical and practical complexity embedded in designing qualitative research that are well aligned with the intended ways to produce knowledge.

Goals
- to learn about different epistemological orientations (subjectivism, objectivism, constructionism) and theoretical perspectives (e.g., various forms of intepretivism, feminisms, critical theories, postmodernism, poststructuralism, post colonialism) often associated with qualitative inquiry
-to understand how epistemologies and theories guide research designs and design choices
-to recognize connections between methodological, personal, political, and theoretical in the context of qualitative inquiry
- to practice the alignment between epistemology/theoretical perspective and methods

Pre-assignments:
1)    Locate and read two articles or book chapters that describe theoretical perspectives (see above) in qualitative inquiry. One reading should address the perspective you are planning to follow in your study and the other reading should describe another perspective that interests you.
2)    Write a 2-page summary of your study design (include theoretical perspective, research questions, sample, methods, and representation/dissemination plan)

Send pre-assignment to course Moodle area by 12 August by12 o'clock.

Place: UTA Main building room C5

Preliminary course schedule:
Mon 22.8.2016 at 10.15-16: Theoretical perspectives, epistemologies, and ontologies in qualitative inquiry
Reading:
1)    Theoretical perspective articles chosen by students  
Tue 23.8.2016 at 10.15-16: Impact of theories and philosophies in research design
    Reading:
1)    Koro-Ljungberg, M. (2016) Reconceptualizing qualitative research: Methodologies without methodology. Sage.  Chapter 4.
2)    3 qualitative research articles selected by each student
Wed 24.8.2016 at 10.15-16: Epistemological alignment
Reading: Koro-Ljungberg, M., Yendol-Hoppey, D., Smith, J. & Hayes, S. (2009) (E)pistemological awareness, instantiation of methods, and uninformed methodological ambiguity in qualitative research projects. Educational Researcher, 38 (9), 687-699.  

Final assignment: Create a revised summary of your research plan. Illustrate the alignment between theories/epistemologies and methodological choices. Solicit peer feedback before discussing your plan in the class. The plan can be max 3 pages. Use methodological citations throughout.

Instructor: Mirka Koro-Ljungberg, Arizona State University, University of Tampere

Enrolment period 9 May - 30 May 2016. With e-form: https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/827/lomake.html?rinnakkaislomake=registration. Maximum group size is 20. Selection method is draw.

Enrolment for University Studies

Enrolment with e-form:

Enrolment is binding. If you are not able to participate, please contact olli.nuutinen@uta.fi.

Koro-Ljungberg, Mirka, Teacher
Pirjo Nikander, Other person
Pirjo.Nikander[ät]uta.fi
Teaching
22-Aug-2016 – 24-Aug-2016
Periods: I
Language of instruction: English

Learning outcomes: After the course, the students are familiar with different ways of conducting interviews, have a thorough understanding of the contextual nature and key features of interaction in interviews, and are able to critically evaluate studies based on interview data.


Course description:
Interviewing is one of the classic means of data collection. Recently, it is often framed more in terms of an interactional encounter instead of simple data gathering or collection.  This course consists of four days of contact teaching, lectures from researchers with extensive expertise of various forms of interviews as well as workshops, in which the students have the chance to introduce their own research projects. The course covers key elements pertinent to data generation through interviewing as well as expert lectures on one-on-one interviews, focus groups, and interviews in narrative and ethnographic research. The workshops, based on student presentations on their ongoing doctoral thesis, provide a joint discussion platform to develop key questions, open up questions on various steps of the interview process, and to raise special questions linked with different data generation traditions.  The discussions provide students the opportunity to share joint problems, and to receive feedback and new ideas from fellow students and lecturers on their research designs and analytic procedure.

Teaching: Contact teaching covers 24 hours (13 hours of lectures and 11 hours of workshops).


Preliminary schedule:

Mon, Oct 3, in room D13 (Main building)
10.15 – 11.45        Introduction, Ilkka Pietilä
11.45 – 12.30        Lunch
12.30 – 14.00        One-on-one interviews, Pirjo Lindfors
14.00 – 14.30        Coffee break
14.30 – 16.00        Seminar papers 1 and 2

Tue, Oct 4, in room C5 (Main building)
10.15 – 11.00        Interviews in ethnographic research, Laura Huttunen
11.00 – 11.45        Case 1: Ethnography in a hospital, Riikka Lämsä
11.45 – 12.30        Lunch
12.30 – 13.15        Case 2: Ethnography in the military service, Anni Ojajärvi
13.15 – 14.00        Seminar paper 3
14.00 – 14.30        Coffee break
14.30 – 16.00        Seminar papers 4 and 5        

Mon, Oct 10, in room D13 (Main building)
10.15 – 11.45        Cross-cultural interviews, Nelli Piattoeva
11.45 – 12.30        Lunch
12.30 – 14.00        Focus groups, Ilkka Pietilä
14.00 – 14.30        Coffee break
14.30 – 16.00        Seminar papers 6 and 7        
    
Tue, Oct 11, in room C5 (Main building)
10.15 – 11.45        Interviewing ‘special groups’, Tarja Pösö
11.45 – 12.30        Lunch
12.30 – 14.00        Seminar papers 8 and 9
14.00 – 14.30        Coffee break
14.30 – 15.15        Seminar paper 10
15.15 – 16.00        Discussion and feedback

Pre-assignment: Before the course, accepted course participants are expected to write a one page description of their own doctoral research, introducing research topics and questions, data utilized, and possible analytic methods in use. The pre-assignment should also include each participant’s prior ideas and potential concerns regarding generating interview data. The students will reconsider these ideas and concerns in their reflection papers that are prepared after the contact teaching period. Detailed instructions will be made available to enrolled students through Moodle.

Course reading: To be announced

Enrolment in NettiOpsu. At the maximum 25 students, selection method is draw. The student has to check the selection from NettiOpsu (Courses > Enrolments) after the enrolment period.

10 students will have an opportunity to introduce their own research project to other participants. Priority is given to those participants who have started to collect their data or who are at the stage of data analysis. Selection will be made on the basis of pre-assignments.

Study credits: Students introducing their own research in the workshops will receive 5 ECTS and other students 3 ECTS.

Mode of Completion: For completing the course all students are expected to conduct the pre-assignment, actively participate in contact teaching, and prepare a reflection paper (3-5 pages) focusing on how the course has improved their skills to plan and conduct interviews as well as increased their understanding of data generation and analysis of interviews. Students’ presentations in workshops will consist of 10-15 minutes’ talks and a written summary (1 page) of the project. In addition, each presenter is also supposed to act as a discussant for another student’s presentation.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Ilkka Pietilä, Teacher responsible
Teaching
3-Oct-2016 – 11-Oct-2016
Periods: I
Language of instruction: English

Learning outcomes:

This course will give you practical tips and strategies for writing scientific articles in English. Designed as a two-day workshop, the main objective of this course is to learn to identify and produce the most important elements in English academic writing. The first day offers a series of exercises and points to ponder, whereas the second day offers the students an opportunity to apply these tips and strategies in an "Editing Clinic". During the second day, the students will be taught a ten-step editing process that they will apply to texts in class.

Place: 22.9. Pinni A3103, 29.9. Linna K112, 6.10. Virta 114

Contents:

Day 1

Group 1 on 22.9.2016 at 9-16 o'clock, in room Pinni A3103

Group 2 on 29.9.2016 at 9-16 o'clock, in room Linna K112

9:15-9:45  Online sources: Scientific, clear, transparent
9:45-11:00 Drafting, Differences between Finnish and Anglo-American traditions
11:00-11:30  Components of a Scientific Article, The Sequence of Writing
11:30 Lunch
12:15 Problems, Transitions, Tenses
14:00 Coffee break
14:15 Old Information and New Information, Nouns and Verbs for Academic Writing
15:30 Self-editing
16:00 End of the day

Scientific Writing: The "Editing Clinic": Revising English Texts

Day 2 on 6.10.2016 at 9-16 o'clock (both groups), in room Virta 114

The students select a scientific text from their field and also bring in two to three pages of their own writing (5 copies of these pages). These texts will be evaluated in class.

9:15-10:30 Introduction to editing. Practice of editing on the "ideal" article in your field
10:30-10:40 Short break
10:40-11:30 Editing
11:30-12:10 Lunch  (40 min.)
12:10-14:00 Editing groups
14:00-14:20 Coffee break (20 min.)
14:20-15:25  Editing Groups
15:25-16:00  Course Discussions (Questions and Answers)
16:00   End of the course

Enrolment in NettiOpsu. The maximum number of students is 18 in both groups. Selection method is draw. The student has to check the selection from NettiOpsu (Courses > Enrolments) after the enrolment period.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Kate Moore, Teacher responsible
Kathleen.Moore[ät]uta.fi
Teaching
22-Sep-2016 – 6-Oct-2016
Lectures 14 hours
Periods: I
Language of instruction: English

General description

Planning makes perfect they say, and this holds true also when it comes to academic work. Do you wish to stop and think ahead how to make best use of your time, and to develop both your academic and transferable skills as a doctoral researcher? This concise two-day course provides practical tools and support for the management of the 4-year doctoral thesis project. The course is directed at doctoral students at the beginning phase of their studies.

The course
- Guides participants to identify and use the various tools already at their disposal
- Discusses forms of supervision and the supervisor- supervisee relationship
- Provides concrete tools for planning & managing the writing process
- Encourages doctoral researchers to better their media skills and digital research profiles
- Discusses how to use academic conferences as a means of chapter and article writing
- Encourages doctoral researchers to share their experiences and expertise

Place: 13.10. room Pinni B3109, 27.10. room Pinni A3107

Programme:

Thursday 13.10.2016
09.15-12.00   Identifying academic skills and tools
12.00-13.00    lunch break
13.00-16.00   ‘Using’ vs. ‘going to’ academic conferences: A before - during and after model


Thursday 27.10.2016    
09.15-12.00   Having a practical map for it all: drafting your thesis outline
  Developing and updating our own digital research profile
12.00-13.00   lunch break
13.00-16.00   Giving and receiving feedback: supervisory relationships from start to finish.

PLEASE NOTE: Attendance to BOTH days is required for the completion of the course.

Pre-assignment: Please write a short (one A4) text stating:
1)    Your name & field of research
2)    The format of your thesis to be (article doctorate/monograph)
3)    3 key journals + 3 key conferences in your own field
4)    3 issues that you find are the most challenging when it comes to managing the day-to-day reality of thesis writing.
5)    Your digital profile today. Do you use: ResearchGate, Twitter, Academia.edu, or LinkedIn?

DEADLINE for the pre-assignments is 3.10.2016 16.00.  
In addition participants will write a mini-assignment before the second meeting 27.10.2016. Both assignments will be sent through Moodle,

Enrolment via NettiOpsu. Maximum number of students is 20. Selection method is draw. Students should check the selection result via NettiOpsu after the enrolment period.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Pirjo Nikander, Teacher responsible
Pirjo.Nikander[ät]uta.fi
Teaching
13-Oct-2016 – 27-Oct-2016
Periods: I II
Language of instruction: English

Target group: New and newish non-Finnish doctoral researchers of the University of Tampere

Content: Organization of doctoral studies at the University of Tampere, Joint doctoral studies, Funding opportunities, Library services, Supervision and planning of studies

Time: Friday 9.9.2016, at 13-16

Place: Room C5 (Main building)

Programme:

13.15-13.30 Welcome to the University of Tampere (Vice Rector Seppo Parkkila)
13.30-14.00 Organization of doctoral studies at the University of Tampere, Joint doctoral studies (UTA Doctoral School)
14.00-14.30 Funding opportunities (Head of Research Development Markku Ihonen)
14.30-14.50 International HR Team at Your Service!  (HR Specialist Nuppu Suvanto)
14.50-15.10 Coffee break
15.10-15.30 Library services (Information specialist Esa Hakala, University of Tampere Library)
15.30-16.00 Supervision and tips on Planning and Managing your Doctoral Process (UTA Doctoral School)
16.00 -16.20 About University of Tampere Association of Researchers and Teachers

Pre-registration with e-form:
https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/827/lomake.html?rinnakkaislomake=registration

NB! No credits are awarded.

Pirjo Nikander, Teacher responsible
Pirjo.Nikander[ät]uta.fi
Teaching
9-Sep-2016 – 9-Sep-2016
Lectures 3 hours
Periods: I
Language of instruction: English

IASR Lectures are studia generalia lectures in the study of society given bimonthly by the fellows of the Institute for Advanced Social Research (IASR) and on ad hoc basis by distinguished guests of the IASR. Although the lecture topics vary, they always touch the study of society in one way or another.

Programme: http://www.uta.fi/iasr/lectures/

Autumn 2016 Timetable:

lectures between 20.9.2016-13.12.2016, every second Tuesday at 16.15-17.45

Doctoral researchers can get 2 ECTS for attending a minimum of six IASR Lectures, altogether 6 ECTS at the maximum. These 2 ECTS for attending 6 lectures can be earned during two successive semesters.

No pre-registration.

Heiskala, Risto, Teacher responsible
risto.heiskala[ät]uta.fi
Teaching
20-Sep-2016 – 13-Dec-2016
Periods: I II
Language of instruction: English

The course focuses on the basic and general features of scientific research, methodology, and argumentation, as applicable to any field of study. Some central themes in the philosophy of science will also be discussed, in an introductory manner.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Antti Keskinen, Teacher responsible
Teaching
9-Sep-2016 – 28-Oct-2016
Lectures 24 hours
Fri 9-Sep-2016 - 30-Sep-2016 weekly at 9-12, Main building, lecture hall A4
Fri 7-Oct-2016 - 28-Oct-2016 weekly at 9-12, Main bulding, lecture hall A3
Exceptions:
21-Oct-2016 at 9 –12 , Pinni B1097
Periods: I II
Language of instruction: English
Further information:

The course is intended to all new international UTA Master’s degree students, but it will serve also international Doctoral students. Other degree and exchange students may join if there are free places.

Contact person: Coordinator of international education, Anna Wansén-Kaseva

Enrolment for University Studies

Application procedure
- Electronic application form is open 2.5.-31.5.2016.
- Fifteen participants will be selected on the basis of their application documents (both staff and doctoral researcher).
- Priority is given to applicants who cannot participate in corresponding pedagogical training in Finnish, who do not have previous pedagogical studies, who have teaching at University of Tampere and who are committed to active participation in contact days and online studies during the course. People are selected equally from different Schools.
- Additional application period (primarily for new staff): 8.-31.8.2016

Jyri Linden, Teacher responsible
Jyri.Linden[ät]uta.fi
Johanna Annala, Teacher responsible
Johanna.Annala[ät]uta.fi
Teaching
8-Sep-2016 – 17-Feb-2017
Lectures 30 hours + 10 hours Web-based
Contact days
Thu 29-Sep-2016 at 9-15, Y-kampus Keskusta (main building)
Fri 30-Sep-2016 at 9-15, Virta 255
Wed 14-Dec-2016 at 9-15, Y-kampus Keskusta (main building)
Thu 9-Feb-2017 at 9-15, Y-kampus Keskusta (main building)
Fri 10-Feb-2017 at 9-15, Y-kampus Keskusta (main building)
Adobe Connect online seminars
Mon 7-Nov-2016 at 12-16
Mon 21-Nov-2016 at 12-16
Tutorials 10 hours Web-based
Independent work 220 hours Web-based
Periods: I II III
Language of instruction: English
Further information:

This course is targeted at international professors, teachers, researchers, supervisors and doctoral researcher working at the University of Tampere, especially those who are interested in developing their pedagogical expertise and linking up with colleagues with similar interests.

Periodi (24.10.2016 - 16.12.2016)
Tutkijakoulu [II Periodi]

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii erottamaan ja arvioimaan tieteellisissä teksteissä (ja myös muissa asiateksteissä) esitettyjä argumentteja. Kurssi tarjoaa opiskelijalle analyyttisiä työkaluja, jotka helpottavat hypoteesien ja teorioiden oikeuttamista sekä tarjottujen oikeutusten kriittistä tarkastelua. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on vahva käytännön ymmärrys eri argumenttityypeistä, niiden käytöistä ja niihin liittyvistä argumentaatiovirheistä. Yleisemmällä tasolla opiskelija saa käsityksen väitteiden järkiperäisen ja intersubjektiivisen oikeuttamisen luonteesta ja sen roolista tieteellisessä tutkimuksessa.

Kurssin sisältö

 1. Oikeuttaminen: väitteet ja perusteet
 2. Argumentaatio oikeuttamisen muotona: argumenttityypit, argumenttivirheet
 3. Deduktiivinen päättely ja sen käyttö väitteiden oikeuttamisessa
 4. Havainnot, data, tilastollinen päättely: induktiivinen päättely ja sen käyttö väitteiden oikeuttamisessa
 5. Kausaalinen ja hypoteettinen päättely
 6. Teoreettiset hyveet ja oikeuttaminen

Aikataulu

Ma 31.10., 7.11., 14.11., 21.11.2016 klo 10-16

Paikka: Päätalo C6

Suoritustapa: Työskentely sisältää luentoja, keskustelua ja harjoituksia. Koska kurssin tavoite on oppia argumenttien arvioimisen taitoa, työskentelyssä korostuvat harjoitukset ja keskustelu. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista työskentelyyn sekä lyhyen kirjallisen työn (5-8 sivua) kirjoittamista. Kirjallisessa työssä opiskelija soveltaa kurssilla omaksumiaan taitoja omalla tutkimusalallaan.

Ilmoittautuminen: Nettiopsussa. Opetusryhmän koko enintään 40 henkilöä. Valintatapana on arvonta. Valintatieto on ilmoittautumisajan päätyttyä opiskelijan itse tarkistettava NettiOpsusta (Kurssit > Ilmoittautumiset).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Antti Keskinen, Vastaava opettaja
Opetus
31.10.2016 – 21.11.2016
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Osaamistavoitteet

Kurssin aikana opiskelija
•    saa perusteellisen käsityksen toimintatutkimuksen taustoista, teoreettisista lähtökohdista, eettisistä kysymyksistä ja toimintatutkimuksesta tutkimusprosessina
•    perehtyy käytännön tutkimusesimerkkeihin
•    tutustuu tutkimuksen ja intervention väliseen suhteeseen sekä tutkimuksen vaikuttavuuteen
•    voi halutessaan esitellä omaan käynnissä olevaan väitöskirjatutkimukseensa liittyviä metodologisia ja tutkimusprosessiin liittyviä kysymyksiä

Yleiskuvaus

Toimintatutkimus teoreettis-metodologisena tutkimus- ja lähestymistapana pyrkii saamaan aikaa muutoksia esimerkiksi organisaatioissa ja erilaisissa yhteisöissä. Muutokseen pyritään aikaan saamalla kohteen analysointiin pohjautuvaa toimintaa sekä tutkimalla, arvioimalla ja kehittämällä sitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimintatutkimusta on sovellettu laajasti eri tieteenaloilla, ja se sisältää aineksia sekä interventio- että arviointitutkimuksesta ja nostaa samalla esille kysymyksiä tutkimuksen vaikuttavuudesta. Tällä kolmipäiväisellä kurssilla perehdytään toimintatutkimuksen teoreettis-metodologisiin lähtökohtiin, kehityshistoriaan, erilaisiin suuntauksiin sekä käytännön tutkimusprosessiin. Sen kuluessa käsitellään toimintatutkimuksen käyttöä eri tieteenaloilla, tarkastellaan tutkimusta interventiona sekä pohditaan tutkimuksen vaikuttavuutta.

Kohderyhmä ja suoritustapa

Kurssi on suunnattu ensisijaisesti väitöskirjatutkijoille, jotka käyttävät toimintatutkimusta tutkimusotteenaan tai ovat muutoin kiinnostuneita tutkimuksesta interventiona ja tutkimuksen vaikuttavuudesta. Kurssi koostuu luennoista, ennakkotehtävien purkamisesta sekä opiskelijoiden omista esityksistä ja lopputehtävästä.


Kurssiohjelma:

- ke 16.11.2016, klo 10-16 (sali Virta 113)

- ke 23.11.2016, klo 10-16 (klo 10-13 sali C7 Päätalo, klo 13-16 sali Pinni A3111)

-pe 25.11.2016, klo 10-16 (sali Pinni B3109)


Opiskelijavalinta

Ilmoittautuminen NettiOpsussa. Kurssille otetaan 25 opiskelijaa. Valintatapana on arvonta. Valintatieto on ilmoittautumisajan päätyttyä opiskelijan itse tarkistettava NettiOpsusta (Kurssit > Ilmoittautumiset).


Arviointiperusteet
Ennakkotehtävä, luennot, aktiivinen osallistuminen keskusteluihin, lopputehtävä. Kurssin laajuus 3 op, oman esityksen pitäjillä suoritus 4 op.


Ennakkotehtävä

Kirjoita korkeintaan kolmen liuskan mittainen selostus siitä, mitä ymmärrät toimintatutkimuksella, käytätkö/suunnitteletko käyttäväsi sitä ja miten. Liitä mukaan tieto tieteenalataustastasi ja mahdolliset omat toivomuksesi kurssin sisältöjen suhteen. Ilmoita myös, oletko halukas pitämään kurssilla esityksen omasta käynnissä olevasta tutkimuksestasi.

Ennakkotehtävä lähetetään viimeistään 11.11.2016 kurssin Moodle-alueelle osoitteeseen https://learning2.uta.fi/course/view.php?id=8641Lopputehtävä

Kurssille osallistuvat väitöskirjatutkijat kirjoittavat kurssin päätteeksi max. kolmen liuskan mittaisen selostuksen siitä, mitä kurssin jälkeen ymmärtää toimintatutkimuksella. Mitä opin, eli vaikuttiko kurssi ja miten oman toimintatutkimuksen toteuttamiseen tai sen suunnitteluun? Jos oma väitöskirja ei eksplisiittisesti toteudu toimintatutkimusotteella, lopputehtävässä analysoidaan sitä intervention ja tutkimuksen vaikuttavuuden näkökulmasta.

Opettaja: VTT prof. (emer.) Jyrki Jyrkämä

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jyrki Jyrkämä, Vastaava opettaja
Opetus
15.11.2016 – 25.11.2016
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on antaa osallistujille yleiskäsitys tieteellisten artikkeleiden tehokkaasta kirjoittamisprosessista ja tarjota valmiuksia prosessin hyödyntämiseen omassa julkaisutoiminnassaan.

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu oman julkaisemisuransa eri vaiheissa oleville, kaikkien tieteenalayksikköjen väitöskirjatutkijoille. Kurssi on erityisen hyödyllinen aloitteleville väitöskirjatutkijoille.

Sisältö

Kurssi koostuu avoimesta, artikkelin julkaisun perusasiat läpikäyvästä, luennosta (4 h Pekka Belt), ennakkotehtävästä sekä seminaarityöskentelystä, jonka aikana käydään läpi julkaisemiseen liittyviä käytäntöjä, karikkoja ja kehittymisen keinoja (7 h).

Ohjelma

Kaikki kurssilaiset osallistuvat sekä luentoon että seminaariin. Luento on avoin myös muille kiinnostuneille. Pelkästä luennosta ei myönnetä opintopisteitä.

Ma 28.11.2015 klo 12-16 luento, sali Pinni B1097
 
Luennon aikana käydään läpi seuraavia teemoja:

   - Käytännön vinkkejä tieteellisten artikkeleiden kirjoittamiseen
   - Hyväksyntätodennäköisyyden lisääminen
   - Artikkelin logiikka
   - Artikkelin aloitus ja lopetus
   - Päätoimittajan näkökulma
   - Ryhmädynamiikan hyödyntäminen kirjoittamisessa
   - Kysymyksiä ja vastauksia

Seminaari: ryhmän mukaisesti klo 9.15-16.00
joko

- ti 29.11. (ryhmä 1, sali Linna K112) tai

- ke 30.11.2016 (ryhmä 2, sali Pinni A3103)

Seminaarissa opiskelijat syventävät luennolla opittuja asioita. Ryhmässä opitaan samalla myös muiden tieteenalojen erilaisista käytännöistä.

Kurssille (luennolle ja seminaariin) valituille annetaan ennakkotehtävä.

Kurssisuoritus 2 op sisältää hyväksytyn ennakkotehtävän ja aktiivisen osallistumisen luentoon ja seminaariin.

Ennakkotehtävä:

Lue opas ”Tips for writing scientific journal articles" (http://herkules.oulu.fi/isbn9789514293801/isbn9789514293801.pdf). Valitse omalta alaltasi kohdelehti, jossa voisit julkaista lähitulevaisuudessa. Analysoi alaltasi 2-3 artikkelia, jotka on julkaistu viimeisen parin vuoden aikana. Analysoi artikkelien rakennetta (ei substanssia) vertaamalla sitä artikkelinkirjoittamisoppaassa esitettyyn rakenteeseen. Pohdi, esitetäänkö vastaavat asiat ja esitetäänkö ne samoissa vai eri paikoissa. Kirjaa nämä tiedot ennakkotehtävään. Ennakkotehtävään kirjataan myös osallistujan nimi, oppiala ja tutkimusaihe, julkaisemiseen liittyviä ongelmakohtia sekä teemat, joiden käsittelyä erityisesti toivotaan kurssisisältöön. Ennakkotehtävät lähetetään kurssin Moodle-alueelle viimeistään viikkoa ennen kurssin alkamista.

Osallistujat valmistelevat etukäteen seminaariryhmässä esitettäväksi lyhyen (3-4 diaa) PowerPoint-esityksen ennakkotehtävän rakenneanalyysissä esiin tulleista havainnoistaan. PP-esitystä ei lähetetä Moodleen.

Maksimi osallistujamäärä: luennolle ja seminaariin 18 (2 ryhmää), pelkkä luento on avoin kaikille kiinnostuneille.

Ilmoittautuminen NettiOpsussa. Kurssilaiset valitaan arpomalla. Valintatieto on ilmoittautumisajan päätyttyä opiskelijan itse tarkistettava NettiOpsusta (Kurssit > Ilmoittautumiset).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Pekka Belt, Vastaava opettaja
Pirjo Nikander, Muu henkilö
Pirjo.Nikander[ät]uta.fi
Opetus
28.11.2016 – 30.11.2016
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Osaamistavoitteet:

Tutkimuksen tiedonhallinta -kurssi perehdyttää tutkimustyön eri vaiheisiin liittyviin systemaattisen tiedonhallinnan prosesseihin. Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • omaa hyvät tiedon hankinta- ja hallintataidot
 • osaa etsiä tieteellistä tietoa johdonmukaisesti ja monipuolisesti erilaisia tiedonlähteitä ja hakumenetelmiä käyttäen; noudattaa lähteiden käytössä hyvää tieteellistä käytäntöä
 • on perehtynyt tutkimusjulkaisujen arviointikäytäntöihin (esim. tärkeimmät bibliometriset indikaattorit) ja huomioi tutkimustyössään lähdemateriaalin ja valitsemansa julkaisukanavan avoimuuden, laadun, ajantasaisuuden, vaikuttavuuden ja kansainvälisyyden
 • tuntee tutkimusdatan hallinnan periaatteet

Kohderyhmä:

Tampereen yliopiston kaikkien yksikköjen väitöskirjatutkijat. Kurssille otetaan korkeintaan 40 osallistujaa.

Sisältö:

Kurssilla perehdytään tiedonhakuun, tietokantoihin, e-aineistoihin sekä lähdeviitteiden ja tutkimusdatan tallentamiseen ja käyttöön. Kurssilla käsitellään myös julkaisujen vaikuttavuutta, julkaisukanavien valintaa ja tutkijaprofiileja sekä keinoja, joilla tutkija voi lisätä omien tutkimustulostensa näkyvyyttä.

Kurssi sisältää lähiopetusta (11 t) sekä kehittämistehtävän.

Opettajat:

Tampereen yliopiston kirjaston ja Yhteiskuntatieteellisen Tietoarkiston tietoasiantuntijat.
Vastuuopettaja raija.aaltonen@uta.fi

Aikataulu: 7.12. -18.12.2016          

 • orientaatioluento: 7.12. klo 12.15-13.00 (luentosali LS K103 Linna-rakennus)
 • moduuli 1: 7.12. klo 13.15-15 (2 ryhmää) kirjaston tietokoneluokat Elina ja Akseli
 • moduuli 2: 8.12. klo 12.15-16  (2 ryhmää) kirjaston tietokoneluokat Elina ja Akseli
 • moduuli 3 (valinnaiset harjoitukset, osallistuttava vähintään kahteen): 9.12. klo 10-12 ja klo 13-15 (Linna ja Arvo-kirjastot), 12.12. klo 12-14 ja klo 14-16 (Linna ja Arvo-kirjastot) sekä 13.12. klo 12-14 ja 14-16 (Linna-kirjasto)

Lisätietoa kurssin sisällöistä, ilmoittautuminen valinnaisiin työpajoihin sekä kehittämistehtävän ohjeet löytyvät kurssin Moodle-alueelta lukukauden alussa. Tiedustelut: raija.aaltonen@uta.fi

Suoritustavat:

Kurssisuoritukseen (1 op) kuuluu aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, perehtyminen kurssiaineistoihin, oman kehittämistehtävän laadinta ja kahden kehittämistehtävän vertaisarviointi.

Ilmoittautuminen:

Kurssille ilmoittaudutaan NettiOpsun kautta, valinnaisiin työpajoihin lisäksi Moodlen kautta (valinnaisista työpajoista lähetetään ilmoittautuneille lisätietoa syyskuussa). Tarvittaessa osallistujat arvotaan. Valintatieto on ilmoittautumisajan päätyttyä opiskelijan itse tarkistettava NettiOpsusta (Kurssit > Ilmoittautumiset).

Arviointi:  

Hyväksytty/hylätty

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Raija Aaltonen, Vastaava opettaja
Opetus
7.12.2016 – 13.12.2016
Luento-opetus 11 tuntia
Itsenäinen työskentely 16 tuntia
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [II Periodi]

This course consists of face-to-face teaching and online learning in Moodle (Research Ethics online course).

The course invites students in various stages of their doctoral thesis to think through, write and process the ethical questions and themes in their own ongoing research projects. It provides a compact knowledge package on ethical issues concerning the research design, data collection/field work and writing-up phases. The course consists of lectures, discussion & student presentations in class and assignments.

Learning outcomes: After the course, students will

- be better equipped to think about and deal with ethical issues at different phases of their research projects
- have skills to discuss and identify issues concerning the ethics both in relation to research participant and the academic community (treatment of participants, informed consent, data lifespan, publication and ethical reporting)
- have knowledge on the key guidelines concerning ethical conduct and know where to go for further information
- have practical tools and means for the writing-up of ethical question in the doctoral thesis.
- have access to an information package on ethics
- know the basic functions of Turnitin plagiarism checker programme

Course Schedule:

1. Face-to-face lectures on 1.11.2016 at 16-18, in room C5 (Main building)

2. Individual learning using Moodle (Research Ethics online course)

3. Face-to-face workshop
15.11. at 10-16 in room C5 (Main building)
22.11.2016 at 10-16 in room C5 (Main building)

Enrolment: At the maximum 20 students (3 places reserved for Tampere University of Technology). Priority in selection is given to non-Finnish-speaking students. Otherwise, selection method is draw.

Enrolment for University of Tampere (UTA) students in NettiOpsu. Enrolment period 3.-21.8.2016.  Please check the selection result from NettiOpsu after the enrolment period.

Enrolment for Tampere University of Technology students via e-form: https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/827/lomake.html?rinnakkaislomake=registration. Enrolment period 3.-21.8.2016. Selection results will be announced by email after the enrolment period.

Completion mode: Those accepted to the course are required to send in a pre-assignment (max one page A 4) through Moodle. Active participation is required. Every student will give a 15-20 minutes presentation in the workshop. Every student will write an 6-7 pages essay after the course.


THE PRE-ASSIGNMENT: Please include the following in short:
1)    Your name & discipline
2)    Your Research topic
3)    Potential ethical issues you have encountered or anticipated to encounter as part of your doctoral research and solutions you may already have in mind
4)    Any issues relating to research ethics you wish to be discussed during the course
5)    It is presumed that you could present briefly during the course the ethical questions that you are facing during your research.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Marika Enwald, Teacher responsible
Marika.Enwald[ät]uta.fi
Teaching
27-Oct-2016 – 22-Nov-2016
Periods: II
Language of instruction: English

Learning outcomes

On completion of the course, the participants
•    are more aware of discipline-specific academic conventions, i.e. the academic conventions of their field
•    are able to read and assess the relevancy of articles in a faster and more efficient manner
•    are aware of their responsibilities and role as peer reviewers
•    are able to understand the expectations of their target audience,  in order to tailor their  own research articles for specific contexts
•    are aware of the different functions of language in academic writing in English: i.e.
o    how to interpret writer’s attitude, level of commitment
o     the  use of tense, voice, register
o    how to create cohesion

Contents

In order to attain the intended learning outcomes, the participants will take an active role. They will be given guidance and information in the form of mini-lectures. However, students will be asked to  deconstruct articles in their own field, analyze journals in order to gain a better understanding of their expectations and profile,  and act as peer reviewers.

Special attention will be given to address the multidisciplinary concerns of the groups and focus will also be given to gaining a better understanding of the language and structural functions of writing for research. Although academic disciplines are different, many of the same key strategies and components can be used.

Target group

The course is intended for post-graduate students who feel  that they need support in writing and reading research in English.

Proficiency level

B2=>C1 (European framework)

Teaching methods

Contact classes and independent assignments.

Schedule

4.11., 11.11., 18.11.2016

4.11.2016 at 10.15-16, Main building room E301
11.11.2016 at 9.15-16, Main building room E301
18.11.2016 at 9.15-16, Main building room E301

Student selection

At the maximum 20 students group. Selection method is draw. The student has to check the selection from NettiOpsu after the enrolment period.


Evaluation and evaluation criteria

Continuous self-assessment, peer assessment and assessment by the instructor. Pass/fail.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Raquel Benmergui, Teacher responsible
Raquel.Benmergui[ät]uta.fi
Teaching
4-Nov-2016 – 18-Nov-2016
Periods: II
Language of instruction: English

Goals:
1. To begin, proceed, digress, summarize and end a presentation, and to respond to questions in an effective manner
2. To convert written into spoken English: stylistic differences
3. To practice correct pronunciation and intonation
4. To deliver a talk in a relaxed manner using effective visual aids, but without reading
5. To analyze one's own presentation and (in groups) others' presentations in a supportive, affirmative manner, including attention to body language and visual aids.

Contents:

Day 1  3.11.2016 (common to all groups), room A3 (Main building)

9:15-10:30 Structure of English presentations; Introduction and Conclusions-tips
10:30-10:45 Break
10:45-11:30 Language performance issues
11:30-12:10   Lunch
12:10-14:00   Preparing and Using Visuals: Tips and Concerns
14:00-14:20   Coffee
14:20-16:00   Training for the Question-and-Answer period at conferences

Day 2 

- group 1 on 10.11., in room Pinni A2089
- group 2 on 17.11., in room Pinni A2089
-
group 3 on 1.12., in Kauppi campus, room Arvo F207

9:15-10:30  Individual Presentations + Judges feedback and evaluation
10:30-10:45  Break
10:45-11:30  Individual Presentations + Judges feedback and evaluation
11:30-12:10  Lunch
12:10-14:00  Individual Presentations + Judges feedback and evaluation
14:00-14:20 Coffee
14:20-16:00  Individual Presentations + Judges feedback and evaluation

Enrolment in NettiOpsu. The maximum number of students is 10 in all  groups. The selection method is draw. The student has to check the selection from NettiOpsu (Courses > Enrolments) after the enrolment period.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Kate Moore, Teacher responsible
Kathleen.Moore[ät]uta.fi
Teaching
3-Nov-2016 – 1-Dec-2016
Periods: II
Language of instruction: English

Learning outcomes:
Goal of the course is to know the processes of systematic information management within the participants’ own research work at the Universities of Tampere. After completing the course, the participant
•    will be able to seek and manage information efficiently
•    knows the most important available databases on their research field and has the ability to evaluate search results
•    knows how and where to store references and preserve research data
•    follows ethical scientific principles in using the literature and data
•    knows about open science principles in research publication, can assess scientific publications and choose the best possible publication channels

Student group: English speaking Doctoral Students. The focus of the course is at the beginning of doctoral studies but the skills it gives will support the whole research process and also benefit those who are at more advanced stage in their research career.

Scope: 1 ECTS credit

Contents: Available databases, planning a search and practical exercises. E-resources. Open science & publishing. Data management tools. Optimizing your impact (researcher profiles and altmetrics). Bibliometric indicators (for example impact factor and h-index) and their role in evaluating research.  

Organised by: Doctoral School, Tampere University Library & FSD

The teachers: Information specialists at the Library and FSD

People in charge: Raija Aaltonen raija.aaltonen@uta.fi

Teaching period:  12. – 16.12.2016
Modes of study: lectures, workshops and online learning environment (open source course materials and a learning portfolio)
Time schedule: 12.12.2016 – 16.12.2016
•    Module 1. Monday, 12th December at 13-16, Linna building, class Akseli (3021) library 3th floor
•    Module 2. Tuesday 13.12.2016  at 12-16, Linna building, class Akseli (3021) library 3th floor
•    Module 3 optional workshops 14-15th December (participants must choose at least 2 of the workshops): Databases and search strategies (Linna class Akseli (3021) 3th floor + Arvo library computer class B109), Reference management tools Refworks & Mendeley (Linna class Akseli (3021) 3th floor + Arvo library computer class B109), Optional online workshop.

Group size: 20

Enrolment: via Nettiopsu (participants will get information about optional workshops in September). Priority is given to English speaking students. If necessary, selection method is draw. The student has to check the selection from NettiOpsu (Courses > Enrolments) after the enrolment period.

Evaluation: pass/fail

Evaluation criteria: participation in lectures and workshops, and a learning portfolio

More information: see course page in Moodle in the beginning of Autumn Term; raija.aaltonen@uta.fi

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Raija Aaltonen, Teacher responsible
Teaching
12-Dec-2016 – 16-Dec-2016
Periods: II
Language of instruction: English
Periodi (9.1.2017 - 5.3.2017)
Tutkijakoulu [III Periodi]

Osaamistavoitteet:

Kurssin tavoitteena on vahvistaa yleisiä tutkijataitoja ja erityisesti syventää opiskelijan eettistä tietoisuutta tutkimuksen tekoon liittyvistä eettisistä ulottuvuuksista sekä tieteeseen liittyvistä arvovalinnoista. Samalla kurssin tavoitteena on selventää tutkijan ammatti-identiteettiä ja tutkijan vastuullista roolia yliopistossa sekä yhteiskunnassa

Aikataulu: 

Kurssi jakautuu kahteen osaan:

- Kaikille pakollisiin yhteisiin luentoihin (12 h)
- Harjoituskurssiin ryhmän mukaisesti (12 h)
yhteensä 24 tuntia

Luennot: 

- 17.1., 24.1., 31.1.2017 klo 12-16
- paikka Pinni B3107


Harjoituskurssit:

1. ryhmä: 7.2., 14.2.2017 klo 10-16
- paikka Päätalo C7


2. ryhmä: 21.2., 28.2.2017 klo 10-16
- paikka 21.2. Päätalo C7, 28.2. Päätalo C5

Ryhmäkoko max. 20. (3  paikkaa/ryhmä varattu Tampereen teknilliselle yliopistolle)

Kohderyhmä: Kurssi on suunnattu eri alojen väitöskirjatutkijoille. Osallistuminen ei edellytä erityisiä taustaopintoja.

Yleiskuvaus: Kurssilla tutustutaan tutkimuksenteon eettisiin haasteisiin ja eettisiin periaatteisiin. Kurssilla pohditaan tutkimuksen tekemiseen, tieteen etiikkaan ja tutkijan arvovalintoihin liittyviä eettisiä kysymyksiä käytännön esimerkkien avulla. Kurssi tarjoaa tilaisuuden keskustella tutkimuseettisistä kysymyksistä, joita opiskelija on jo mahdollisesti kohdannut tutkimusta tehdessään.

Sisältö:

1.     Tutkimusetiikka taitona ja eettinen normisto
2.    
Tutkimuksen aihevalintaan, rahoitukseen ja tutkimuksen tekoon liittyvät eettiset näkökannat
3.     Ohjaussuhteeseen ja tutkimusyhteisöön liittyvät eettiset kysymykset
4.     Ihmistutkimukseen liittyvät eettiset kysymykset
5.     Lähdekirjallisuuteen ja tulkintaan liittyvät eettiset haasteet
6.     Tutkimuksen raportointiin ja julkaisemiseen liittyvät eettiset haasteet
7.     Tiedeyhteisössä asiantuntijana toimimiseen liittyvät eettiset haasteet
8.     Turnitin-ohjelman perustoiminnot

Kurssin suorittaminen edellyttää:
1)    Ennakkotehtävän tekemisen (1-2 sivua)
2)    Luennoille ja harjoituskurssille aktiivisen osallistumisen
3)    Alustuksen pitämisen (n. 15-20 min.) harjoituskurssilla
4)    Lopputyönä esseen kirjoittaminen (6-7 sivua)

Ennakkotehtävä: 1-2 sivun mittainen kirjoitus, aiheesta mikä sinua kiinnostaa tutkimusetiikassa? Ja minkälaisia tutkimuseettisiä haasteita olet kohdannut tutkimusta tehdessä? Mitä toivomuksia sinulla on kurssin suhteen? Ennakkotehtävä lähetetään kurssin Moodle-alueelle.

Ilmoittautuminen NettiOpsussa. Osallistujat valitaan NettiOpsun kautta. Valintatapana on arvonta. Osallistumistieto on opiskelijan itse tarkistettava Nettiopsusta (Kurssit > Ilmoittautumiset) ilmoittautumisajan päätyttyä.

Valintatapana on arvonta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Marika Enwald, Vastaava opettaja
Marika.Enwald[ät]uta.fi
Opetus
17.1.2017 – 28.2.2017
Luento-opetus 12 tuntia
Harjoitukset 12 tuntia
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

 

Kohderyhmä: Väitöstilaisuuteen valmistautuvat väitöskirjatutkijat.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija tietää väittelemisajankohtaan liittyvien viestintätehtävien ja esiintymistilanteiden odotukset ja vaatimukset, ja osaa vastata niihin tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija tuntee esiintymistaidon keskeiset osa-alueet ja ymmärtää, miten hyödyntää niitä akateemisissa esiintymistilanteissa. Hän osaa soveltaa havainnollistamisen, kohdentamisen, perustelemisen ja puheenvuoron rakentamisen periaatteita väitöstilaisuuteen ja asiantuntijahaastattelujen konteksteihin, kykenee yksinkertaistamaan ja tiivistämään tutkimustuloksiaan audiovisuaaliselle medialle sopivaan muotoon. Opiskelija pystyy arvioimaan analyyttisesti omaa ja muiden esiintymistä ja syntyviä vaikutelmia sosiaalisessa mediassa ja sähköisissä viestintäkanavissa. Opiskelija saa tietoa vuorovaikutteisten tutkimusesittelytilanteiden periaatteista, osaa asettaa tavoitteita omalle viestinnälleen ja kaikkien edellisten osaamistavoitteiden perusteella kehittää omaa vuorovaikutusosaamistaan.

Yleiskuvaus: Kurssilla harjoitellaan esiintymistaidon elementtejä mm. esiintymisjännityksen hallintaa, tavoitteellista esiintymistä (lektio, asiantuntijapuheenvuorot), vuorovaikutusta vastaväittäjän ja toimittajien kanssa, havainnollistamista, perustelemista ja puheenvuorojen rakennetta. Lisäksi käsitellään tulevan tohtorin sosiaalisen median käyttöä ja tarkoituksenmukaista viestintäkäyttäytymistä eri viestintäkanavissa. Harjoitusten tarkoituksena on valmistaa väittelijää sekä väitöstilaisuuteen, juhlapuheiden pitämiseen että vuorovaikutukseen median kanssa.

Kesto: kontaktiopetusta 22h, joista 10h luentoa ja 12h harjoituksia.

Luennot (2 x 6h) Ira Virtanen
- ma 30.1.ja ke 1.2. (klo 10-16)
- paikka C7 Päätalo


Harjoitusryhmä 1 (2 x 6h) Ira Virtanen
- to 2.2. ja pe 3.2. (klo 10-16)
- paikka Päätalo C7

Harjoitusryhmä 2 (2 x 6h) Johanna Mäkelä
- pe 10.2. ja to 16.2. (klo 9-15)
- 10.2. sali A07 Päätalo, 16.2. sali A07 Päätalo

Ryhmäkoko: 12 opiskelijaa

Kurssisuoritus: aktiivinen läsnäolo ja kurssilla tehtävät esiintymisharjoitukset

Arviointi: Hyväksytty/hylätty.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa. Osallistujat arvotaan.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Ira Virtanen, Vastaava opettaja
Ira.Virtanen[ät]uta.fi
Johanna Mäkelä, Opettaja
Johanna.M.Makela[ät]uta.fi
Opetus
30.1.2017 – 16.2.2017
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Järjestäjä: Tampereen yliopiston tutkijakoulu

Kohderyhmä: Orientaatiopäivä on kaikille Tampereen yliopiston uusille ja uudehkoille väitöskirjatutkijoille tarkoitettu tilaisuus.

Sisältö: Yleistä tohtoriopiskelusta Tampereen yliopistossa, yhteiset tohtoriopinnot, järjestäjät ja tarjonta, tohtoriopiskelun rahoitusmahdollisuudet, kirjaston palvelut, tohtoriopiskelu vaihdossa/ulkomailla ja opintojen suunnittelu.

Aika: Perjantaina 27.1.2017 klo 12-16

Paikka: Pinni B1096

Ohjelma:

12:15 - 12:30 Tervehdys uusille väitöskirjatutkijoille
12:30 - 13:00 Yliopiston tohtoriopintotarjonta ja sen organisointi (TaY tutkijakoulu)
13:00 - 13:30 Tohtoriopinnot – suunnittelu, hallinta ja ohjaussuhde (TaY tutkijakoulu)
13:30 - 13:50 Kirjaston palvelut, erityisesti e-aineistot (informaatikko Raija Aaltonen, TaY:n kirjasto)
13:50 - 14:10 Kahvitarjoilu
14:10 - 14:30 Tohtoriopiskelu vaihdossa/ulkomailla (Laura Lalu, kansainvälisen koulutuksen keskus)
14:30 - 15:00 Tohtoriopintojen rahoitus (tutkimuksen kehittämispäällikkö Markku Ihonen)
15:00 – 15:20 Näin minä sen tein! - Kokemuksia tohtoriopiskelusta (Mari Aaltonen, Terveystieteiden tohtori 2015)
15:20 - 15:40 Loppukeskustelu, jonka jälkeen halukkaat voivat jäädä kuuntelemaan Tampereen yliopiston tieteentekijät ry:n (Tatte) infoa

Ennakkoilmoittautuminen e-lomakkeella: https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/827/lomake.html

Huom! Orientaatiopäivästä ei myönnetä opintopisteitä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ennakkoilmoittautuminen e-lomakkeella

Pirjo Nikander, Vastaava opettaja
Pirjo.Nikander[ät]uta.fi
Opetus
27.1.2017 – 27.1.2017
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [III Periodi]

Learning outcomes
The focus of the course is on the acquisition of the skill of discerning and evaluating arguments found in scientific (or more broadly, academic) texts. The aim of the course is to provide students with analytic tools that enable and facilitate the construction and assessment of justifications for hypotheses and theories. On completing the course, the students will have a strong working grasp of different types of arguments, their interplay and the fallacies related to them.  On a more general level, the students will gain an appreciation of the nature and role of rational, intersubjective justification of claims as part of scientific inquiry.

Course contents
1. Justification: Assertions and grounds
2. Argumentation as a form of justification: types of arguments, types of fallacies
3. Deductive reasoning and its uses in justification
4. Observation, data, statistical inference: inductive reasoning and its uses in justification
5. Causal and hypothetical inference
6. Theoretical virtues and justification

Place: Room 120 (Virta building, main campus)

Course schedule

16.1.2017 at 10-16 o'clock

23.1.2017 at 10-16 o'clock

30.1.2017 at 10-16 o'clock

6.2.2017 at 10-16 o'clock


Evaluation criteria
The course work consists of lectures, discussions and exercises. As the aim of the course is the acquisition of a practical skill of assessing arguments, special emphasis will be put on discussion and exercises. Passing the course requires active participation, and the production of a short essay (appr. 5 pages) in which the student applies the skills acquired during the course to her/his own research topic.

Evaluation
Pass/fail

Enrolment in NettiOpsu. Maximum group size 40. Selection method is draw.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Antti Keskinen, Teacher responsible
Teaching
16-Jan-2017 – 6-Feb-2017
Periods: III
Language of instruction: English

Learning outcomes: After the course, students will
-  know the historical background and development of the use of ethnographic approach in the study of organizations and organizing
- understand the main currents and traditions in ethnography as well as the main challenges facing the ethnographer in organizational settings
- be prepared to design, implement and write up an ethnographic study involving an access to an organizational or institutional field
- be offered methodological insights from the experiences of senior researchers as well as from the presentations of other doctoral researchers

Aims: The aim of this course is to familiarize the student with ethnographic research approach and its use in the study of organizations and organizing (companies, public sector units, hospitals, associations, etc.). The module will review the use of ethnographic tradition in various historical stages of organization studies, assessing the strengths and limitations of ethnography as cultural method of making sense of and writing about organizing and managing. Emphasis is put on the lessons learnt from visiting classic and contemporary examples of organizational ethnography. Course suits doctoral researchers across various disciplines employing qualitative field work methods in organizational settings.

Place: Room C7 (Main building)

Course schedule:
Tuesday  10.1.2017:
10.00 – 10.15  Welcome and introduction (Tuomo Peltonen)
10.15- 12.00  The ethnographic tradition and its relation to organization studies (Tuomo Peltonen)
12.00.-13.00 Lunch
13.00-14.00 Classical and recent examples of organizational ethnography (Tuomo Peltonen)
14.00.- 14.15 Coffee Break
14.15 – 16. 00 Discussion of students’ projects

Wednesday  11.1..2017
10.00 -12.00 Example : Ethnographic approach in the study of embodiment and aesthetics (Suvi Satama)
12.00- 13.00  Lunch
13.00 – 14.00 Example: Negotiating the roles of researcher (Suvi Satama)
14.00- 14.15  Coffee Break
14.15- 16.00 Discussion of students’ projects

Thursday 12.1.2017
10.00 -12.00 Example:  the meaning of organizational space and architecture (Tuomo Peltonen)
12.00- 13.00  Lunch
13.00 – 14.00 Example: ethnography of an expatriate community (Tuomo Peltonen)
14.00- 14.15  Coffee Break
14.15- 16.00 Concluding discussion and reflections


Mode of Completion: Pre-assignment, active participation, essay, presentation of own work (+ 1 ECTS)

Pre-assignment in which students write:
- name, discipline
- a short description of their research project
- what method they are using/planning to use
- willingness to present their work at the course
Pre-assignment is sent via Moodle on 2 January 2017 at the latest.

3 credits: After the course students write an essay about their work and methods (more detailed info on the essay will be given during the course).
4 credits: Course presentation gives one extra credit (3+1 credits)

Enrolment in Nettiopsu. If group size has to be restricted, selection method is draw.

Teachers: Professor, Dr.Sc. (Econ.) Tuomo Peltonen; M.Sc (Econ.) Suvi Satama

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Peltonen, Tuomo, Teacher responsible
Satama, Suvi, Teacher
Pirjo Nikander, Contact person
Pirjo.Nikander[ät]uta.fi
Teaching
10-Jan-2017 – 12-Jan-2017
Periods: III
Language of instruction: English

General description: This course will give you practical tips and strategies for writing scientific articles in English. Designed as a two-day workshop, the main objective of this course is to learn to identify and produce the most important elements in English academic writing.

The first day offers a series of exercises and points to ponder, whereas the second day offers the students an opportunity to apply these tips and strategies in an "Editing Clinic". During the second day, the students will be taught a ten-step editing process that they will apply to texts in class.

Schedule: Two days per group, at 9-16 o'clock

Contents:

Day 1

group 1: 19.1.2017 (Room C7, Main building)
group 2 : 26.1.2017
(Room E301, Main building)

9:15-9:45 Online sources: Scientific, clear, transparent
9:45-11:00 Drafting, Differences between Finnish and Anglo-American traditions
11:00-11:30  Components of a Scientific Article, The Sequence of Writing
11:30 Lunch
12:15 Problems, Transitions, Tenses
14:00 Coffee break
14:15 Old Information and New Information, Nouns and Verbs for Academic Writing
15:30 Self-editing
16:00 End of the day

Scientific Writing: The "Editing Clinic": Revising English Texts

Day 2

both groups: 2.2.2017 (at 9-12 Room A32, Main building; at 12-16 Room 120, Virta building)

The students select a scientific text from their field and also bring in two to three pages of their own writing (5 copies of these pages). These texts will be evaluated in class.

9:15-10:30 Introduction to editing. Practice of editing on the "ideal" article in your field
10:30-10:40 Short break
10:40-11:30 Editing
11:30-12:10 Lunch  (40 min.)
12:10-14:00 Editing groups
14:00-14:20 Coffee break (20 min.)
14:20-15:25  Editing Groups
15:25-16:00  Course Discussions (Questions and Answers)
16:00   End of the course

The maximum number of students is 18 in both groups. Selection method is draw. The student has to check the selection from NettiOpsu after the enrolment period.

Evaluation: Pass/fail.

Study materials: Booklet handed out by the instructor.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Kate Moore, Teacher responsible
Kathleen.Moore[ät]uta.fi
Teaching
19-Jan-2017 – 2-Feb-2017
Periods: III
Language of instruction: English

IASR Lectures are studia generalia lectures in the study of society given bimonthly by the fellows of the Institute for Advanced Social Research (IASR) and on ad hoc basis by distinguished guests of the IASR. Although the lecture topics vary, they always touch the study of society in one way or another.

Programme: http://www.uta.fi/iasr/lectures/

Doctoral researhers can get 2 ECTS for attending a minimum of six IASR Lectures, altogether 6 ECTS at the maximum. These 2 ECTS for attending 6 lectures can be earned during two successive semesters.

No pre-registration.

Risto Heiskala, Teacher responsible
Periods: III IV
Language of instruction: English

The course focuses on the basic and general features of scientific research, methodology, and argumentation, as applicable to any field of study. Some central themes in the philosophy of science will also be discussed, in an introductory manner.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Antti Keskinen, Teacher responsible
Teaching
13-Jan-2017 – 3-Mar-2017
Lectures 24 hours
Fri 13-Jan-2017 - 3-Mar-2017 weekly at 9-12, Pinni B3109
Periods: III IV
Language of instruction: English
Further information:

The course is intended to all new international Master’s degree students, but it will serve also international Doctoral students.

Contact person: Coordinator of international education, Anna Wansén-Kaseva

Learning outcomes

On completion of the course, the participants
•    are more aware of discipline-specific academic conventions, i.e. the academic conventions of their field
•    are able to read and assess the relevancy of articles in a faster and more efficient manner
•    are aware of their responsibilities and role as peer reviewers
•    are able to understand the expectations of their target audience,  in order to tailor their  own research articles for specific contexts
•    are aware of the different functions of language in academic writing in English: i.e.
o    how to interpret writer’s attitude, level of commitment
o     the  use of tense, voice, register
o    how to create cohesion

Contents

In order to attain the intended learning outcomes, the participants will take an active role. They will be given guidance and information in the form of mini-lectures. However, students will be asked to  deconstruct articles in their own field, analyze journals in order to gain a better understanding of their expectations and profile,  and act as peer reviewers.

Special attention will be given to address the multidisciplinary concerns of the groups and focus will also be given to gaining a better understanding of the language and structural functions of writing for research. Although academic disciplines are different, many of the same key strategies and components can be used.

Target group

The course is intended for post-graduate students who feel  that they need support in writing and reading research in English.

Proficiency level

B2=>C1 (European framework)

Teaching methods

Contact classes and independent assignments.

Timetable

Fri 24.2.2017 at 9.15-16 o'clock

Fri 10.3.2017 at 9.15-16 o'clock

Fri 17.3.2017 at 9.15-16 o'clock

Place

Room A31 (Main building)

Student selection

At the maximum 20 students group. The selection method is draw. The student has to check the selection from NettiOpsu after the enrolment period.


Evaluation and evaluation criteria

Continuous self-assessment, peer assessment and assessment by the instructor. Pass/fail.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Raquel Benmergui, Teacher responsible
Raquel.Benmergui[ät]uta.fi
Teaching
24-Feb-2017 – 17-Mar-2017
Periods: III IV
Language of instruction: English
Periodi (6.3.2017 - 28.5.2017)
Tutkijakoulu [IV Periodi]

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija
-    tuntee ATLAS.ti-ohjelman työkalut sekä mahdollisuudet ja rajoitukset laadullisen aineiston analysoinnissa
-    osaa viedä ohjelmaan teksti-, kuva-, ääni- ja videoaineistoa, käyttää ohjelman eri perustoimintoja ja hyödyntää ohjelmaa oman aineistonsa analysoinnissa
-    on motivoitunut käyttämään ohjelmaa ja aloittamaan aineistonsa analyysiprosessin.

Yleiskuvaus

Laadullisten aineistojen analyysin tueksi on kehitetty erilaisia analyysiohjelmia, joiden avulla on mahdollista hallita, koodata, jäsentää ja ryhmitellä erilaajuisia teksti-, kuva-, ääni- ja videoaineistoja. Tampereen yliopisto on hankkinut kampuslisenssillä ATLAS.ti-ohjelman käyttönsä. Kurssin tarkoitus on opastaa laadullista analyysia tekeviä tutkijoita ATLAS.ti-analyysiohjelman käyttöönotossa ja peruskäytössä.

Tampereen yliopisto on hankkinut kampuslisenssillä ATLAS.ti-ohjelman käyttöönsä. Koulutuksessa opastetaan laadullisen aineiston analysointia ohjelman uusimmalla versiolla (ATLAS.ti 8).

Kurssi koostuu ennakkotehtävästä, luennoista, demoista ja käytännön harjoituksista.

Aika ja paikka

- 30.3.2017 klo 10-17 (Linna mikroluokka 50)

- 31.3.2017 klo 10-17 (Pinni B 1084)

Opetus järjestetään tietokoneluokassa.

Sisältö

Kurssin aikana käydään läpi muun muassa seuraavia teemoja:
-    ATLAS.ti:n lisenssit, eri versiot ja yhteiskäyttö muiden ohjelmien kanssa
-    Analyysiohjelman peruskäsitteet ja taustaideologia
-    Aineiston esikäsittely ja vienti ATLAS.ti:hin
-    Erilaiset tutkimusaineistot ATLAS.ti:ssa
-    Ohjelman peruskäyttö ja toiminnot
-    Se ei siis teekään valmista analyysiä? Eli aineiston järjestäminen, koodaus, havaintojen teko ja tulkinta
-    Analyysiohjelman hyödyt ja haasteet

Osallistujat voivat halutessaan tuoda omaa aineistoaan mukanaan ja kokeilla sen työstämistä ATLAS.ti:n avulla tai harjoitella ohjelman käyttöä valmiilla aineistolla. Kurssi on avoin väitöskirjatutkijoille ja tutkijoille (jos jää tilaa).

ENNAKKOTEHTÄVÄ

Lyhyt kuvaus, josta käyvät ilmi seuraavat asiat:

-          Nimesi, yliopistosi ja pääaineesi
-          Väitöskirjatutkimuksesi tai muun tutkimuksesi aihe, tavoitteet ja tutkimusmenetelmä
-          Minkä tyyppistä laadullista aineistoa olet analysoimassa tai suunnittelet työstäväsi ATLAS.ti-ohjelmalla?
-          Miten aiot analysoida aineistoasi (ryhmittelyt, tyypittelyt, diskurssit...)?
-          Oletko aiemmin käyttänyt laadullisten aineistojen analysointiin tarkoitettuja ohjelmia? Jos olet, mitä osaat jo?
-          Mitä toivot kurssilta?

Vastaukset auttavat kurssin opettajia räätälöimään sisältöä osallistujien mukaan ja varautumaan mahdollisiin kysymyksiin. Ennakkotehtävä toimitetaan viimeistään pe 24.3.2017 opettajalle sähköpostilla osoitteeseen sanna.herkama(at)utu.fi

Ilmoittautuminen NettiOpsussa. Enintään 24 osallistujaa. Valintatapana on arvonta. Osallistumistieto on opiskelijan itse tarkistettava Nettiopsusta ilmoittautumisajan päätyttyä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Anne Laajalahti, Opettaja
Sanna Herkama, Opettaja
Pirjo Nikander, Muu henkilö
Pirjo.Nikander[ät]uta.fi
Opetus
30.3.2017 – 31.3.2017
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa väitöskirjatyön prosessina, jossa tutkimuskysymys, aineisto ja menetelmä vuorovaikuttavat, oivaltaa käsitteiden ja teorian merkityksen tutkimukselle, sekä tunnistaa analyysin ja teorian keskinäisen vuoropuhelun tekemällä pienimuotoisen kvalitatiivisen demonstraation. 

Yleiskuvaus:

Opintojakso motivoi ja tukee aloittelevaa väitöskirjatutkijaa käynnistämään väitöskirjaprosessin ja tarjoaa välineitä työn etenemisen käytännölliseen ja käsitteelliseen hallintaan. Kokeneemmalle väitöskirjatutkijalle kurssi tarjoaa mahdollisuuden jakaa kokemuksia, avata keskeisiä kysymyksiä ja käsitteitä sekä pohtia ja hahmottaa oman työn etenemistä. Työskentelyn pohjana on ryhmäprosessi, jossa kartoitetaan osallistujien kokemia konkreettisia haasteita. Näiden pohjalta kuullaan luentoja ja tehdään ryhmätyötä.

Vastuuopettaja: HTT, yliopistonlehtori Timo Keski-Petäjä, Johtamiskorkeakoulu

Ajankohta ja paikka:

16.3.2017 klo 10-16 sali Atalpa 208

17.3.2017 klo 10-16 sali A32 (Päätalo)

23.3.2017 klo 10-16 sali Virta 113

24.3.2017 klo 10-16 sali Virta 120

Opetusmuodot:
Kurssin aluksi ryhmäprosessoinnissa jaetaan ja tunnistetaan osallistujien kokemuksia ja haasteita, joita tohtoriopinnot tuovat mukanaan. Tämän jälkeen pidettävät reflektiiviset luennot etenevät mahdollisimman pitkälle opiskelijoiden esille tuomien haasteiden pohjalta. Kurssiin kuuluva pienimuotoinen kvalitatiivinen demonstraatio konkretisoi analyysin ja teorian vuoropuhelua.

Sisältö:

- Tohtoriopintojen keskeiset haasteet: ryhmäprosessi työskentelyn etenemisen pohjaksi.
- Tutkimisen prosessi ja kvalitatiivisen demonstraation avaus
-  Teorian ja käsitteiden rooli ja tunnistaminen
- Analyysin ja teorian vuoropuhelu: kvalitatiivisen demonstraation purku

Osallistujamäärä: Kurssille otetaan 24 opiskelijaa. Valintatapa on arvonta.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen ja essee.

Ilmoittautuminen NettiOpsussa. Valintatieto on valinnan jälkeen opiskelijan itse tarkistettava NettiOpsusta (Kurssit > Ilmoittautumiset).

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Timo Keski-Petäjä, Vastaava opettaja
Timo.Keski-Petaja[ät]uta.fi
Opetus
16.3.2017 – 24.3.2017
Luento-opetus 12 tuntia
Seminaari 6 tuntia
Harjoitukset 6 tuntia
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Kurssin diat ja kirjallisuus

Osaamistavoitteet:

Tämän kaksipäiväisen kurssin tavoitteena on vahvistaa yleisiä tutkijataitoja siten, että osallistuja oppii monipuolisemmin ja laajemmin hahmottamaan omaa tutkimusalaansa tieteenfilosofisesti keskeisten kysymysten kautta.

Kohderyhmä: Kurssi on suunnattu Tampereen yliopiston tieteenalayksiköiden eri alojen jatko-opiskelijoille. Osallistuminen ei edellytä erityisiä taustaopintoja.

Yleiskuvaus: Kurssi koostuu vuorottelevista luento- ja keskusteluosuuksista. Luennoilla nostetaan esiin tieteenfilosofisesti keskeisiä kysymyksiä ja teemoja, joiden käsittelyä jatketaan mahdollisuuksien mukaan tieteenalakohtaisiksi jaetuissa keskusteluryhmissä.

Opetusajat: 21.4., 28.4.2017 klo 9-16.

Paikka: Paavo Koli-sali (Pinni A)

Sisältö:

    - Tutkimuksen kohteet ja tieteiden luokittelu

    - Käsitteet, väitteet ja päätelmät

    - Hypoteesit, selitykset ja oikeuttaminen

    - Tieteellinen realismi ja antirealismi


Kurssin suoritus: Kurssin suorittaminen edellyttää luentojen tiivistä seuraamista ja aktiivista osallistumista keskusteluun. Varsinaista loppukuulustelua ei järjestetä, mutta osallistujat kirjoittavat lopuksi kolmen sivun kirjallisen esityksen, jossa jokin kurssin keskeisistä teemoista kytketään omaan tieteenalaan ja tutkimusaiheeseen.

Kurssille otetaan enintään 50 opiskelijaa (5 paikkaa varattu Tampereen teknilliselle yliopistolle). Valintatapa on arvonta. Opiskelijan on itse tarkistettava valintatieto NettiOpsusta ilmoittautumisajan päätyttyä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Heikki Koskinen, Vastaava opettaja
Opetus
21.4.2017 – 28.4.2017
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Tämä kurssi koostuu sekä kasvokkaisesta opetuksesta että verkko-opetuksesta.

Osaamistavoitteet:

Kurssin tavoitteena on vahvistaa yleisiä tutkijataitoja ja erityisesti syventää opiskelijan eettistä tietoisuutta tutkimuksen tekoon liittyvistä eettisistä ulottuvuuksista sekä tieteeseen liittyvistä arvovalinnoista. Samalla kurssin tavoitteena on selventää tutkijan ammatti-identiteettiä ja tutkijan vastuullista roolia yliopistossa sekä yhteiskunnassa

Aikataulu: 

Kurssi jakautuu kahteen osaan:

- Kaikille yhteisiin luentoihin (4 h), kontaktiopetus
- Itsenäiseen opiskeluun Moodlessa (Tutkimusetiikan verkkokurssi), verkko-opetus
- Harjoituskurssiin (12 h), kontaktiopetus

Luennot: 

- 7.3.2017 klo 16-20, kontaktiluentoja 4 tuntia
- sali C5 (Päätalo)
- itsenäinen opiskelu Moodlessa verkkokurssilla


Harjoituskurssi:

- 21.3., 28.3.2017 klo 10-16
- Sali A31 (Päätalo)

Ryhmäkoko max. 20.

Kohderyhmä: Kurssi on suunnattu eri alojen väitöskirjatutkijoille. Osallistuminen ei edellytä erityisiä taustaopintoja.

Yleiskuvaus: Kurssilla tutustutaan tutkimuksenteon eettisiin haasteisiin ja eettisiin periaatteisiin. Kurssilla pohditaan tutkimuksen tekemiseen, tieteen etiikkaan ja tutkijan arvovalintoihin liittyviä eettisiä kysymyksiä käytännön esimerkkien avulla. Kurssi tarjoaa tilaisuuden keskustella tutkimuseettisistä kysymyksistä, joita opiskelija on jo mahdollisesti kohdannut tutkimusta tehdessään.

Sisältö:

1.     Tutkimusetiikka taitona ja eettinen normisto
2.    
Tutkimuksen aihevalintaan, rahoitukseen ja tutkimuksen tekoon liittyvät eettiset näkökannat
3.     Ohjaussuhteeseen ja tutkimusyhteisöön liittyvät eettiset kysymykset
4.     Ihmistutkimukseen liittyvät eettiset kysymykset
5.     Lähdekirjallisuuteen ja tulkintaan liittyvät eettiset haasteet
6.     Tutkimuksen raportointiin ja julkaisemiseen liittyvät eettiset haasteet
7.     Tiedeyhteisössä asiantuntijana toimimiseen liittyvät eettiset haasteet
8.     Turnitin-ohjelman perustoiminnot

Kurssin suorittaminen edellyttää:
1)    Ennakkotehtävän tekemisen (1-2 sivua)
2)    Verkkokurssille ja harjoituskurssille aktiivisen osallistumisen
3)    Alustuksen pitämisen (n. 15-20 min.) harjoituskurssilla
4)    Lopputyönä esseen kirjoittaminen (6-7 sivua)

Ennakkotehtävä: 1-2 sivun mittainen kirjoitus, aiheesta mikä sinua kiinnostaa tutkimusetiikassa? Ja minkälaisia tutkimuseettisiä haasteita olet kohdannut tutkimusta tehdessä? Mitä toivomuksia sinulla on kurssin suhteen? Ennakkotehtävä lähetetään kurssin Moodle-alueelle.

Ilmoittautuminen NettiOpsussa. Ryhmän koko enintään 20 (3 paikkaa varattu Tampereen teknilliselle yliopistolle). Osallistujat valitaan NettiOpsun kautta. Valintatapana on arvonta. Osallistumistieto on opiskelijan itse tarkistettava Nettiopsusta (Kurssit > Ilmoittautumiset) ilmoittautumisajan päätyttyä.

Valintatapana on arvonta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Marika Enwald, Vastaava opettaja
Marika.Enwald[ät]uta.fi
Opetus
7.3.2017 – 28.3.2017
Luento-opetus 12 tuntia
Harjoitukset 12 tuntia
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

 

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

-    ymmärtää oman tutkijaprofiilin ja monipuolisen media-aktiivisuuden merkityksen tutkimusorganisaation näkyvyyden ja brändin kannalta
-    osaa hyödyntää digitaalisia ja mediakanavia osana tutkijan työtään
-    osaa laatia ja ylläpitää omaa digitaalista tutkijaprofiiliaan

Yleiskuvaus

Näkyvyys, toiminta ja verkottuminen erilaisia digitaalisia välineitä ja medioita hyödyntäen on olennainen tutkijataito. Tutkijan digitaalinen näkyvyys, viestintä ja osallistuminen ovat samalla osa tutkimusorganisaatioiden ja yliopistojen profiloitumista ja brändiä. Yksittäisen tutkijan käytettävissä on lukuisia mahdollisuuksia digitaalisen tutkijaprofiilin rakentamiseen, ylläpitoon ja siitä viestimiseen.

Kurssin aikana keskustellaan tutkijan digi- ja medianäkyvyyteen liittyvistä ajankohtaisista valinnoista ja teemoista. Samalla perehdytään erilaisiin tapoihin rakentaa henkilökohtaista ja tutkimusryhmäkohtaista profiilia (esim. blogit ja digitaaliset akateemiset portaalit) ja yhteyksiä muuhun mediakenttään.

Kurssi koostuu kaikille yliopiston tutkijoille avoimesta puolipäiväseminaarista sekä työpajasta, jossa tiedeviestinnän, mediaosaamisen ja digitaalisen näkyvyyden osa-alueista keskustellaan ja työstetään käytännössä.

Ohjelma

20.3.2017 Avoin seminaari klo 12.15–16.00
- paikka Linna K103

12.15-13.00 Tiina Raevaara, FT, kirjailija: Asiantuntijabrändin luominen ja digitaaliset profiilit

13.00 – 13.45  Katja Kannonlahti, viestintäjohtaja, TaY: Miten yliopisto tukee tutkijan digitaalista ja medianäkyvyyttä

13.45 – 14.15 tauko

14.15 – 15.00 Päivi Berg, tutkija: Kuinka käy tutkimusprosessin reaaliaikainen raportointi? Esimerkkinä AJOLÄHTÖ: nuoret aikuiset uuden työn markkinoilla

15.00 – 15.45 Johanna Junttila, toimittaja: Tieteestä journalismia. Miten tutkijan tulisi toimia, kun toimittaja yllättäen pyytää haastattelua, uutisessa seisoo kammottava virhe tai omaa tutkimusta haluaa saada esille valtamediassa?

21.3.2017 Työpaja 10.15 – 16
- paikka mikroluokka Pinni B1084

Työskentelymuoto: Aktiivinen osallistuminen puolipäiväseminaariin ja työpajaan sekä ennakkotehtävän laatiminen.

Ennakkotehtävä: ohjeistetaan kurssille osallistuville.

Ryhmäkoko ja ilmoittautuminen: maks. 20 (valitaan arpomalla). Opiskelijan on itse tarkistettava valintatieto NettiOpsusta (Kurssit > Ilmoittautumiset) ilmoittautumisajan päätyttyä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Raevaara, Tiina, Vastaava opettaja
Pirjo Nikander, Muu henkilö
Pirjo.Nikander[ät]uta.fi
Opetus
20.3.2017 – 21.3.2017
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Osaamistavoite: Kurssin suoritettuaan väitöskirjatutkija  tunnistaa aiempaa paremmin mahdollisia urapolkujaan ja hänen tutkimusrahoituksen hakutaitonsa vahvistuvat.

Yleiskuvaus: Tutkimusrahoitushakemuksen kirjoittaminen tutkijan uran eri vaiheissa on yksi keskeinen tutkijataito. Tämä kahden päivän intensiivikurssi koostuu luennoista, videomateriaalista sekä ryhmäkeskusteluissa työstettävistä tutkimussuunnitelmista. Ensimmäisenä päivänä käsitellään tohtoriopiskelun erilaisia orientaatioita ja tutkijan urapolkuja. Lisäksi keskustellaan rahoitushakemuksen sisältöön ja rakenteeseen sekä kirjoittamistapaan ja tyyliin liittyvistä kysymyksistä.

Toisena päivänä käsitellään eri rahoittajien intressejä ja painotuksia sekä tutkimushankkeen budjetointiin ja eri rahoituslähteisiin liittyviä kysymyksiä. Työskentelyssä käytetään videomateriaalia, jossa kilpailtua tutkimusrahoitusta saaneet tutkijat kertovat hyvän hakemuksen ominaisuuksista ja tekemisestä. Pienryhmissä keskustellaan opiskelijoiden tutkimussuunnitelmien abstrakteista ja niiden työstämisestä.

Opettajat: erityisasiantuntija Virve Kallioniemi-Chambers ja yliopistotutkija Oili-Helena Ylijoki

Ajankohta ja paikka:

14.3.2017 klo 9-16 sali A31 (Päätalo)

15.3.2017 klo 9-15 sali A2A (Päätalo)

Opiskelijamäärä: 20

Etukäteistehtävä: Osallistujat tutustuvat tutkimusrahoitusta käsittelevään videomateriaaliin ja lähettävät abstraktin tutkimussuunnitelmastaan (max 1 sivu). Tehtävä tulee palauttaa viikkoa ennen kurssin aloittamista.

Arviointiperusteet: Osallistuminen luennoille ja ryhmätöiden tekeminen. 2 op laajuus edellyttää osallistumista luennoille, kirjoitustehtävien tekemistä sekä tehtävien käsittelyä ryhmässä.

Ohjelma

Tiistai 14.3.2017
9.15 – 10 Johdatus teemaan ja kurssilaisten esittäytyminen
10-12       Tutkijan urapolut ja tohtoriopiskeluorientaatiot
12-13       Lounas
13-16       Rahoitushakemuksen tavoitteet, rakenne ja tyyli

Keskiviikko  15.3.2017
9.15-11.00 Tutkimusrahoituksen hakeminen eri rahoituslähteistä ja hankkeen budjetoinnin perusteet (Leena Rodriguez, Tutkimuspalvelut)
11-12 Rahoitushakemuksen abstraktin kirjoittamistaito
12-13 Lounas
13-15 Abstraktien käsittely pienryhmissä ja keskustelun purku yhteisesti
 (Kahvitauot rytmitetään ohjelmaan)

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Virve Kallioniemi-Chambers, Vastaava opettaja
Virve.Kallioniemi-Chambers[ät]uta.fi
Oili-Helena Ylijoki, Opettaja
Oili-Helena.Ylijoki[ät]uta.fi
Opetus
14.3.2017 – 15.3.2017
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [IV Periodi]

This course invites students in various stages of their doctoral thesis to think through, write and process the ethical questions and themes in their own ongoing research projects. It provides a compact knowledge package on ethical issues concerning the research design, data collection/field work and writing-up phases. The course consists of lectures, discussion & student presentations in class and assignments.

Learning outcomes: After the course, students will

- be better equipped to think about and deal with ethical issues at different phases of their research projects
- have skills to discuss and identify issues concerning the ethics both in relation to research participant and the academic community (treatment of participants, informed consent, data lifespan, publication and ethical reporting)
- have knowledge on the key guidelines concerning ethical conduct and know where to go for further information
- have practical tools and means for the writing-up of ethical question in the doctoral thesis.
- have access to an information package on ethics
- know the basic functions of Turnitin plagiarism checker programme

Course Schedule:

Lectures

4.4. at 12-16 o'clock in Room A31 (Main building)

11.4. at 12-16 o'clock in Room C5 (Main building)

19.4. at 14-18 o'clock in Room A08 (Main building)

Workshop

25.4. at 10-16 o'clock in Room C5 (Main building)

2.5. at 10-16 o'clock in Room C5 (Main building)

Enrolment in NettiOpsu. At the maximum 20 students (3 places reserved for Tampere University of Technology). Priority in selection is given to non-Finnish-speaking students. Otherwise, selection method is draw. Please check the selection result from NettiOpsu after the enrolment period.

Completion mode: Those accepted to the course are required to send in a pre-assignment (max one page A 4) through Moodle. Active participation is required. Every student will give a 15-20 minutes presentation in the workshop. Every student will write an 6-7 pages essay after the course.


THE PRE-ASSIGNMENT: Please include the following in short:
1)    Your name & discipline
2)    Your Research topic
3)    Potential ethical issues you have encountered or anticipated to encounter as part of your doctoral research and solutions you may already have in mind
4)    Any issues relating to research ethics you wish to be discussed during the course
5)    It is presumed that you could present briefly during the course the ethical questions that you are facing during your research.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Marika Enwald, Teacher responsible
Marika.Enwald[ät]uta.fi
Teaching
4-Apr-2017 – 2-May-2017
Periods: IV
Language of instruction: English

Learning outcomes

During the course, students will:
•    Develop an understanding of social constructionist epistemology and discursive research as a field of varied analytic, theoretical and practical approaches.
•    Do hands-on practical exercises in data sessions which welcome student data from everyday, interview, and institutional settings.
•    Discuss and develop their understanding of transcription, validity and transparency.
•    Learn how to use the data as evidence in their monograph, or article-size analyses.
•    Work in ways that directly feeds into their data analyses and the completion of their doctoral thesis.
•    Receive a list of relevant literature pertaining to DA.

Course description:
The term “discourse analysis” (DA) is best understood as an umbrella designation for an established and rapidly growing field of research covering a wide range of different theoretical approaches and analytic emphases. What discursive approaches in different disciplinary locations share, however, is a strong social constructionist epistemology - the idea of language as much more than a mere mirror of the world and phenomena ‘out-there’, and the conviction that discourse is of central importance in constructing the ideas, social processes, and phenomena that make up our social world.

This concise two-day course invites doctoral students working with video-or audio materials who wish to approach their data from and interactional/discourse analytic point of view. The course combines lectures with data sessions on the participants’ ongoing doctoral research projects and data. The lectures cover the key theoretical and analytical starting points of discourse analysis, questions of validity, quality and transparency of the analysis, and transcription practices.


Course Schedule:

Tuesday 7.3.2017

Place: Linna K110

09.15-10.00    Discourse analysis in the qualitative analytic tradition. Data sets, constructionist epistemology and methodological tools
10.00-12.00    The discursive PhD thesis: designing and specifying the research questions, managing and working with the data, and the logic of writing in the monograph and article thesis.
12.00-13.00    lunch
13.00-16.00    Specified mini-lectures, data sessions and comments on participants’ ongoing research projects

Wednesday 8.3.2017

Place: Linna K109

09.15-10.00    Theoretical and practical questions in transcription
10.00-12.00    Producing good quality and transparent analysis
12.00-13.00    lunch
13.00-16.00    Specified mini-lectures, data sessions and comments on participants’ ongoing research projects

Pre-assignment:
To participate in the course, please drop a short (MAX two page) pre-assignment through Moodle outlining the following:

1. Your name and discipline.
2. Your research topic, (preliminary) research questions & data.
3. A short yes/no indication as to whether you are willing to bring in your own data, or discuss your project in class.
4. A short definition of what you mean by discourse analysis (key theorists, texts, tools for analysis), and or a short description on how well acquainted you are with discourse analysis.
5. Any topics you wish to be discussed in class.


Course literature:

Before the course students are advised to read the texts below:
•    Nikander Pirjo (2008) Constructionism and Discourse Analysis. In Holstein, James, A. & Gubrium Jaber F. (Eds.) Handbook of Constructionist Research. Guilford Press, New York. Pp. 413-428.
•    Nikander Pirjo (2008) Working with Transcriptions and Translated Data. Qualitative Research in Psychology, Special issue on Teaching Qualitative Methods, 5: 3, 225-231.
•    Nikander, Pirjo (2012): Interviews as Discourse Data. Teoksessa Gubrium, Jay, Holstein, James, Mackinney-Marvasti, Karyn & Marvasti, Amir (toim.) Handbook of Interview Research. The Complexity of the Craft. 2nd Edition. London, Sage. Pp. 397-413.

Additional literature will be made available during the course.

Evaluation: pass/fail, students presenting data or presenting on their ongoing research process will receive 4 ECTS, others 3 ECTS. Students will submit a course diary through Moodle after the course.

Number of students: Max. 20. Selection method is draw.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Pirjo Nikander, Teacher responsible
Pirjo.Nikander[ät]uta.fi
Teaching
7-Mar-2017 – 8-Mar-2017
Periods: IV
Language of instruction: English

Learning outcomes:

By the end of the course, participants should be
•    familiar with the applicability of economic evaluation for social decision making
•    familiar with main methods used in different types of economic appraisal
•    able to critically assess analyses that are used as an aid in public decision making
•    able to carry out standard cost-benefit or cost-effectiveness analyses. 

General description:

The course gives an analytical viewpoint to the evaluation of multidisciplinary issues. It covers a range of economic approaches that can be described as cost-benefit or cost-effectiveness analyses, which are broadly used in assessing the social value of all kinds of public projects and policies. Such methods are commonly used in the health care sector, but the course surveys also other fields of application, such as social care, education, fire safety, traffic planning, etc. The need for economic appraisal is constantly increasing in all fields, and capability to conduct such analyses is a valuable asset for all whose work touches on social planning.

The course starts with an overview of the theory underlying economic evaluation, and presents some representative applications of the framework. Then, the course digs deeper into the practical applicability of the methods in various exemplary fields. In particular, the methodological and data-dependent pitfalls of the applications are discussed, and the examples are illustrated by computer aided exercises. The final part of the course shows how to generate cost-effectiveness information through decision analytic Markov-modelling for using them in practical decision making (including applications in mass screening in public health, school dropout, etc.).

Enrolment in NettiOpsu. At the maximum 30 students. Selection method is draw.

Lecturers:
Jean-Michel Josselin (professor, University of Rennes 1, France)
Pekka Rissanen (professor, University of Tampere, Faculty of Social Sciences (Health Sciences))
Neill Booth (researcher, University of Tampere, Faculty of Social Sciences (Health Sciences))
Tuomas Laine (researcher, University of Tampere, School of Management).

Teaching:


Mon 15.5. klo 10-14, Pekka Rissanen (Atalpa 208)
Tue 16.5. klo 10-14, Pekka Rissanen (Atalpa 208)
Wed 17.5. klo  9-12, Tuomas Laine (Atalpa 208)
Thu 18.5. klo 10-14, Neill Booth (Atalpa 208)
Fri 19.5. klo 9-12, Neill Booth (computer classroom 51, Linna building)
Mon 22.5. klo 9-12, Neill Booth (computer classroom 51, Linna building)
Tue 23.5. klo 10-14, Jean-Michel Josselin (computer classroom Ml 8, (Tietopinni))
Wed 24.5. klo 10-14, Jean-Michel Josselin (computer classroom Ml 8, (Tietopinni))


Evaluation criteria
The coursework is evaluated upon
•    active participation in lectures
•    completion of a given exercise task (individually or in small-groups)
•    a written learning diary.

Further information
This course is targeted for all doctoral researchers who find economic assessment of public policies relevant to their doctoral studies. Advanced graduate students are secondarily eligible to the course within the teaching group limits (about 30 students).

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Pekka Rissanen, Teacher
Pekka.Rissanen[ät]uta.fi
Neill Booth, Teacher
Neill.Booth[ät]uta.fi
Laine, Tuomas, Teacher
Josselin, Jean-Michel, Teacher
Teaching
15-May-2017 – 24-May-2017
Periods: IV
Language of instruction: English

Learning outcomes: Students get familiar with various aspects of scientific communication.

Form of education: Lectures 14 hours, different lecturers

Place: Lecture hall Arvo F114, 1st floor

Timetable: 

Wednesdays 8.3.-10.5.2017 at 15.15-17 o'clock

All our lectures begin at 15.15

8.3.2017
15.15-15.20 Opening the course, Kalle Kurppa
15.20-16.15  Writing a scientific article from biomedical research, Kalle Kurppa
    
15.3.2017
15.15- 16.30 Science communications, Laura Tohka

29.3.2017
15.15-16.15 Statistical reporting, Heini Huhtala        
16.30-17.15 Tables and statistical graphics, Raili Salmelin

5.4.2017
15.15- 16.45 The role of the editor in Scientific publishing, Timo Partonen

26.4.2017
15.15- 16.00 Research article publishing: open access, Sari Leppänen
16.15- 18.00 Producing better English text, Robert Hollingsworth

3.5.2017
15.15- 16.45 Scientific lectures, congress abstracts and posters, Kalle Kurppa

10.5.2017
15.15- 16.00 Publishing a doctoral dissertation, Tanja Heikkilä
16.15- 17.00 Doctoral dissertation- practical aspects, Markku Kulomaa

Participants: Open to all. Especially recommended for doctoral researchers and students enrolled on the Tampere Research Training Program for Medical Students.

Evaluation: Pass/fail. Students write a learning diary on the basis of lectures.

Enrolment: Students are required to enrol the course with e-form https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/7859/lomake.html . Enrolment period 30.1- 19.2.2017

Kurppa, Kalle, Teacher responsible
Kalle Kurppa, Teacher responsible
Kalle.Kurppa[ät]uta.fi
Teaching
8-Mar-2017 – 10-May-2017
Periods: IV
Language of instruction: English

Course information

Learning outcomes: This course provides doctoral students with understanding over writing scientific journal articles. The lecture will motivate students to start writing sooner. After the lecture the student will understand what is required from a scientific article and what the related publishing processes entail. The student will know how to approach and write a scientific journal article effectively.

The lecture aims at providing tips to researchers in all fields. Especially starting researchers have experienced the lecture and workshop as very beneficial.

Contents: The course consists of

 • lecture  at 12-16 (4 hours)
 • pre-assignment
 • seminar work (group 1) or (group 2)) at 9-16 o'clock

Mon 8.5.2017: Lecture at 12-16 o'clock in Pinni B1096

Contents:
 - Practical tips for writing scientific articles
 - Improving chances for acceptance
 - Article logic, beginning and end
 - Editor's viewpoints
 - Group dynamics for writing articles
 - Discussion

Seminar

Tue 9.5.2017: group 1 at 9-16 o'clock in Room C5 (Main building)

OR

Wed 10.5.2017: group 2 at 9-16 o'clock in Room C5 (Main building)

Seminar will deepen issues discussed on the lecture. It is recommended especially for starting researchers.

Reference material: Tips for writing scientific journal articles

Pre-meeting assignment:

•             Read the guidebook "Tips for writing scientific journal articles" (http://herkules.oulu.fi/isbn9789514293801/isbn9789514293801.pdf). Choose a potential target journal where you wish to publish in the future. Analyse the structure, not substance, of 2-3 articles recently published in this journal by comparing them against the structure presented in the guidebook. Write a report in text format (e.g. MSWord) of your observations, pay attention to any deviations in structure. 

•             Prepare a short presentation of your observations, for instance, using 3-4 PowerPoint slides. This presentation will be publicly shown in the workshop.
•             In the report, include your reflections about the issues you consider as bottlenecks in your scientific writing. These will be discussed in the workshop anonymously.
•             In the report, include the topics you wish to be discussed during the workshop
•             Please, remember to include your name, academic field, and your research topic

Pre-meeting assignment to be sent to course Moodle-area

Lecturer: Dr Pekka Belt, University of Oulu

More information about the lecturer: www.tinyurl.com/efficient-doctoral-studies

Enrolment: Enrolment in NettiOpsu either to group 1 or 2. The selection method is draw. The student has to check the selection from NettiOpsu after the enrolment period. Maximum 18 students per seminar group can be accepted.

Evaluation: Pass/fail.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Pekka Belt, Teacher responsible
Pirjo Nikander, Other person
Pirjo.Nikander[ät]uta.fi
Teaching
8-May-2017 – 10-May-2017
Periods: IV
Language of instruction: English

Goals:

1. To begin, proceed, digress, summarize and end a presentation, and to respond to questions in an effective manner
2. To convert written into spoken English: stylistic differences
3. To practice correct pronunciation and intonation
4. To deliver a talk in a relaxed manner using effective visual aids, but without reading
5. To analyze one's own presentation and (in groups) others' presentations in a supportive, affirmative manner, including attention to body language and visual aids.

Schedule: Two days per group (three groups), at 9-16 o’clock.

Contents:

16.3.2017 (common to all groups) in Room Virta 120

9:15-10:30 Structure of English presentations; Introduction and Conclusions-tips
10:30-10:45 Break
10:45-11:30 Language performance issues
11:30-12:10 Lunch
12:10-14:00 Preparing and Using Visuals: Tips and Concerns
14:00-14:20 Coffee
14:20-16:00 Training for the Question-and-Answer period at conferences

Day 2

group 1: 23.3.2017 in Room Virta 112

group 2: 30.3.2017 in Room Linna 112

group 3: 6.4.2017 in Room Linna 112

9:15-10:30 Individual Presentations + Judges feedback and evaluation
10:30-10:45 Break
10:45-11:30 Individual Presentations + Judges feedback and evaluation
11:30-12:10 Lunch
12:10-14:00 Individual Presentations + Judges feedback and evaluation
14:00-14:20 Coffee
14:20-16:00 Individual Presentations + Judges feedback and evaluation

The maximum number of students is 10 in each group. The selection method is draw. The student has to check the selection from NettiOpsu after the enrolment period.

Evaluation: Pass/fail.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Kate Moore, Teacher responsible
Kathleen.Moore[ät]uta.fi
Teaching
16-Mar-2017 – 6-Apr-2017
Periods: IV
Language of instruction: English

Learning outcomes:
This course provides doctoral students with an understanding of diary studies (i.e., experience-sampling, event-sampling, daily diaries) and multilevel analysis as a means to analyze the nested (i.e., hierarchical) data derived from such a design.

The workshop will include a pre-meeting assignment, a two-day seminar with a practice and application phase in between, as well as consultation hours.

5.5.2017 at 9-16 in Room C5 (Main building)

In the first half of that day, students will receive a lecture and will do group assignments in order to get to know the theoretical background associated with diary designs. In the second half of that day, students will shortly present a diary study of their choice (5-7 min.) and will then further work out a plan for an individual diary study that answers a specific research question from their own field of research. After day 1, students will know the different kinds of diary designs and the theoretical ideas associated with them. In addition, they will have a concrete plan for their own diary study in their respective field of research.

Application phase: In between the two seminar days, students will be provided with a real-life dataset from a doctoral research project conducted at Maastricht University in order to start practicing data analysis with SPSS.

10.5.2017 at 9-16 in computer classroom 50 (Linna building)

In the first half of that day, students will learn more about the basics of multilevel analysis with SPSS. That is, they will receive a short theoretical introduction into the topic in form of a lecture and group discussions. The second half of that day is devoted to a hands-on SPSS tutorial that guides students through the whole analysis process (including data cleaning and preparation). For this purpose students will be provided with a dataset from the workshop coordinator. At the end of day 2, students will know how to prepare a multilevel data set and test the hypotheses to answer their specific research question.

Consultation hours: In addition to the two workshop days, students will be able to book individual consultation hours with the workshop coordinator. There will be 5 slots à 30 minutes from 16:30-19h on each of the workshop days, resulting in 10 possible sessions in total.


Contents:
The course consists of
•    mini lectures (max 3-4 hours in total)
•    group assignments and group discussion
•    SPSS tutorial
•    pre-assignment

Lectures:
-    Diary designs
o    Daily diaries
o    Event sampling
o    Experience sampling
o    Measurement-burst design
-    Multilevel analysis
o    Methodological background
o    Analysis (e.g., centering, cross sectional versus lagged analysis)

Seminar:
05 May 2017 (9h to 16h)
10 May 2017 (9h to 16h)

This 2-day workshop will deepen doctoral students’ understanding of diary designs and multilevel analysis. It is especially recommended for a bit more advanced students who are familiar with different statistical analysis (in SPSS).

Pre-meeting assignment:
•    Read the following key articles (and additional readings if you like) in order to get a first idea about diary studies and multilevel modeling. While reading the articles, write down the issues that you find most difficult to understand or that were unclear to you and that you would like to elaborate on further in the workshop.

Key readings
o    Ohly, S., Sonnentag, S., Niessen, C., & Zapf, D. (2010). Diary studies in organizational research. Journal of Personnel Psychology, 9, 79–93.
o    Hayes, A. F. (2006). A primer on multilevel modeling. Human Communication Research, 32, 385-410.

Further readings
o    Sliwinski, M. J. (2008). Measurement‐burst designs for social health research. Social and Personality Psychology Compass, 2, 245-261.
o    Peugh, J. L., & Enders, C. K. (2005). Using the SPSS mixed procedure to fit cross-sectional and longitudinal multilevel models. Educational and Psychological Measurement, 65, 717-741.
o    Nezlek, J. B. (2001). Multilevel random coefficient analyses of event-and interval-contingent data in social and personality psychology research. Personality and Social Psychology Bulletin, 27, 771-785.

•    Find an article in your field of research that describes a study using a specific diary design which would also be suited to answer one of your own research questions. Prepare a short presentation (5-7 minutes) on this study with a focus on the set up, implementation, and methodological analysis.

•    Write a short abstract or summary (250 words max.) about a potential future study of yours that answers a specific research question with a diary design of your choice.


Please, remember to include your name, academic field, and your research topic on all documents. All pre-meeting assignment are to be sent to the coordinator of the workshop 4 weeks in advance via e-mail

Lecturer: Dr. Annika Nübold, Maastricht University, The Netherlands
More information about the lecturer: https://www.maastrichtuniversity.nl/a.nubold

Enrolment: Enrolment takes place via NettiOpsu. The selection method is draw and students have to check the selection from NettiOpsu after the enrolment period. A maximum of 24 students will be accepted for the workshop.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Annika Nübold, Teacher responsible
Pirjo Nikander, Teacher
Pirjo.Nikander[ät]uta.fi
Teaching
5-May-2017 – 10-May-2017
Periods: IV
Language of instruction: English

Learning outcomes:

Goal of the course is to get the participant acquainted with the processes of systematic information management within the participants’ own research work. After completing the course, the participant
•    will be able to seek and manage information efficiently
•    understands the usefulness of reference management
•    recognizes how metrics can be utilized in evaluating scientific visibility and impact
•    understands the open science principles in research publication and can assess scientific publication channels
•    knows the key principles of research data management

Student group: Doctoral students and researchers

Contents:
Module 1: Scientific literature retrieval and good scientific practice as a part of research project
Module 2: Information seeking & managing references
Module 3: Visibility and impact
Module 4: Open science and publishing
Module 5: Research data management

Organised by: Tampere University Library and Tampere University of Applied Sciences Library

People in charge: Tomi Toikko (UTA), Marja-Liisa Timperi (TAMK)

Teaching period:  6.3.2017 – 23.4.2017. All modules will last for one week (during 6.3. - 7.4.). The portfolio is expected to be returned on 23.4. at the latest.

Modes of study: Online course. The participant is expected to complete the weekly tasks on time by utilizing the course materials present on the platform. The tasks include short essays, questionnaires and discussions with other participants. The tasks will be compiled into a portfolio.

Group size: No limit

Enrolment: At University of Tampere: via Nettiopsu. Researchers who are not degree students, enrol with e-form:
https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/827/lomake.html?rinnakkaislomake=registration

Enrolled students will get more information after the enrolment period by email to @student.uta.fi addresses.

Enrolment time: 9.1.2017 - 20.2.2017

Evaluation: Pass/fail

Evaluation criteria: Active participation in web-based working and exercises done on time.

More information: tomi.toikko@staff.uta.fi

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Tomi Toikko, Teacher responsible
Tomi.Toikko[ät]uta.fi
Teaching
6-Mar-2017 – 23-Apr-2017
Periods: IV
Language of instruction: English