x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Suomen kieli valinnaisina opintoina

Periodit

I Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)
II Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)
III Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)
IV Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

http://www.uta.fi/ltl/suomi/

Ajan tasalla olevat tiedot opetushenkilökunnasta ovat yksikön yhteystietosivulla.

Opiskelukäytännöistä ks. tutkinto-ohjelman opetusohjelman alkuteksti sekä tutkinto-ohjelman verkkosivut.

Suomen kieli valinnaisina opintoina
Suomen kielessä ei järjestetä lähtötasokoetta, vaan opinnot ovat avoimia myös muille opiskelijoille. Kursseille pääsy saattaa olla rajoitettua. Kursseille valitaan ensisijaisesti ne, joille opintojakso on pakollinen (tutkinto-ohjelman omat opiskelijat sekä aineenopettajakoulutuksen osallistuvat kirjallisuuden opiskelijat, joilla on optio tai suoritusoikeus pedagogisiin opintoihin). Loput paikat täytetään suoritettujen suomen kielen opintopisteiden mukaan ja tarvittaessa arpomalla.

Yliopistollinen suomen kielen opiskelu vaatii kykyä kielelliseen analyysiin sekä koulukieliopin oppisisältöjen tuntemusta (peruskoulun ja lukion opetussuunnitelman mukaisesti). Ennen opintojen aloittamista voi koulutietojen tueksi halutessaan tutustua johonkin suomen kielen peruskielioppiin, esim. Leino, Pirkko 1999. Suomen kielioppi. Otava tai Ikola, Osmo 2001. Nykysuomen opas. Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 65.

Valinnaisina opintoina voi suorittaa perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op, syventävät opinnot 60 op, suomi toisena ja vieraana kielenä -erikoistumiskokonaisuuden tai työelämäviestintä ja kielikonsultointi -erikoistumiskokonaisuuden. Erikoistumiskokonaisuuksien opintojaksoille on muutamia paikkoja muille kuin suomen kielen omille opiskelijoille. S2-opinnot ovat suoritettavissa kokonaan kevätlukukaudella 2017. Työelämäviestinnän ja kielikonsultoinnin kokonaisuus jatkuu edelliseltä lukuvuodelta. Huomaa kokonaisuuksien jaksojen edeltävyyssäännöt!

Suomen kielen opinnot aloitetaan jaksosta SUOP1 Äänne- ja muoto-oppi, joka tulee suorittaa ennen muita perusopintojen jaksoja (poikkeuksena VIROP1 Viron peruskurssi, joka on kaikille vapaita opintoja). Lukuvuonna 2016-2017 jakson SUOP3 Kielen- ja tekstinhuolto voi myös suorittaa samanaikaisesti SUOP1:n kanssa. Perusopintojen kokonaismerkinnän saamiseksi tulee suorittaa yksikön yhteisistä opinnoista opintojakso LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet.

Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kelpoisuusvaatimukset ja opetettavan aineen opinnot on kuvattu yksikön verkkosivuilla. Opettavan aineen opintoihin kuuluu kirjallisuustieteen, suomen kielen sekä puheviestinnän opintoja.

Opetus syyslukukaudella 2016

Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)

Perusopinnot

VIROP1 Viron peruskurssi 5 op

Työelämäviestintä ja kielikonsultointi -erikoistumiskokonaisuus

Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)

Yksikön yhteiset opinnot

LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet - Fonetiikka 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

SUOP1 Äänne- ja muoto-oppi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOP3 Kielen- ja tekstinhuolto 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VIROP1 Viron peruskurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

SUOA1 Kielen kehitys 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA3 Teksti, keskustelu ja vuorovaikutus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA6 Lapsenkielen kurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOR1 Semantiikan harjoituskurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

SUOS2 Johdatus seminaarityöskentelyyn 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOS4 Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA6 Lapsenkielen kurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOR1 Semantiikan harjoituskurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Työelämäviestintä ja kielikonsultointi -erikoistumiskokonaisuus

Opetus kevätlukukaudella 2017

Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Yksikön yhteiset opinnot

LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet - Fonetiikka 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

SUOP2 Syntaksi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOP4 Merkitys 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VIROP1 Viron peruskurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

SUOA2 Kielen variaatio 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA4 Suomen kielen ja sen tutkimuksen historia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA5 Menetelmäopinnot 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA6/O3 Kirjoitetun kielen koherenssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOR8 Funktionaalinen kielitiede 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOR8/POHS16 Genre kielentutkimuksessa / Genre inom språkforskningen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOR8 Artikkelipraktikum: Kirjeitä sodasta ja rakkaudesta 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

SUOS4 Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA6/O3 Kirjoitetun kielen koherenssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOR8 Funktionaalinen kielitiede 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOR8/POHS16 Genre kielentutkimuksessa / Genre inom språkforskningen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOV2 Kielitaito ja kielitaidon arviointi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOR8 Artikkelipraktikum: Kirjeitä sodasta ja rakkaudesta 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Suomi toisena ja vieraana kielenä -erikoistumiskokonaisuus

SUOV2 Kielitaito ja kielitaidon arviointi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta