x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Suomen kielen maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)
II Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)
III Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)
IV Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

http://www.uta.fi/ltl/suomi/

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö, Kanslerinrinne 1, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Ajan tasalla olevat tiedot opetushenkilökunnasta ovat yksikön yhteystietosivulla.

Yliopistolla ei ole yhteisiä opetuksettomia viikkoja. Mahdolliset opetustauot ovat kurssikohtaisia.

Mikäli kurssille hyväksytty opiskelija ei osallistu opetukseen, hänen tulee annettuun päivämäärään mennessä perua ilmoittautumisensa, jotta tilalle voidaan valita toinen opiskelija. Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä peru kurssipaikkaansa tai keskeyttää kurssin, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 23 §) Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä ilmoittautuminen tulee perua viikon kuluessa kurssin alkamisesta.

Kokonaisuuksien vastuuhenkilö
Syventävien opintojen vastuuhenkilö on professori Anneli Pajunen. Kokonaismerkinnän saa täyttämällä kokonaismerkintälomakkeen ja palauttamalla sen opintokoordinaattorille tai vastaanottoaikana professorille. Voit myös lähettää listan kokonaisuuteen kuuluvista jaksoista sähköpostitse opintokoordinaattorille.

Tutkintorakenne
Alla olevassa opetusohjelmassa on suomen kielen tutkinto-ohjelman kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintojaksoja. Koko tutkintorakenteen, tutkintoon vaadittavat opintojaksot sekä opintokokonaisuuksien sisällöt voi tarkistaa 2015-2018 opinto-oppaasta.

Erikoistumiskokonaisuudet
Syventävien opintojen sisällä tarjolla olevissa erikoistumisopinnoissa on kaksi sellaista kokonaisuutta, joista voi saada erillisen merkinnän: suomi toisena ja vieraana kielenä sekä työelämäviestintä ja kielikonsultointi. Molemmista kokonaisuuksista voi suorittaa 25 op. Jos opiskelija suorittaa niistä vähintään 20 op (jaksot 1-4 ilman harjoittelua), hän saa erikoistumisestaan merkinnän myös tutkintotodistukseen. Suomi toisena ja vieraana kielenä -kokonaisuuden voi suorittaa kokonaan lukuvuoden 2016-2017 aikana (lähiopetus kevätlukukaudella). Työelämäviestintä ja kielikonsultointi -kokonaisuuden voivat 2016-2017 suorittaa loppuun ne, jotka ovat sen aiemmin aloittaneet. Kokonaisuutta on alustavasti suunniteltu järjestettäväksi lukuvuonna 2017-2018, mutta järjestäminen varmistuu vasta myöhemmin.

Syventävien erikoiskursseille ovat etusijalla ne, jotka eivät vielä ole suorittaneet erikoistumisopintoja. Opintokokonaisuuksia voivat suorittaa myös muut kuin tutkinto-ohjelman omat opiskelijat, kunhan vaadittavat edeltävät opinnot on suoritettu.

Vanhat opiskelijat
Kaikki opetus järjestetään voimassa olevan opetussuunnitelman mukaisesti. Tarkista jaksojen vastaavuudet vastaavuustaulukoista.

Ilmoittautuminen
Kursseille ilmoittaudutaan NettiOpsussa. Ilmoittautumisen ongelmatilanteissa ota yhteys kurssin opettajaan. Opintojaksojen pakolliset edeltävät opinnot tulee olla rekisterissä ilmoittautumisajan loppuun mennessä.

Perus- ja aineopintojen opetus löytyy suomen kielen kandidaattiohjelman kohdalta.

Jaksojen suorittaminen itsenäisesti
Osa opintojaksoista on mahdollista suorittaa itsenäisesti portfolioina, esseinä tai kirjallisina tentteinä. Ks. yksikön yleiset tenttipäivät.

Tentittävä kirjallisuus sekä muut itsenäisten suoritustapojen ohjeet ovat tutkinto-ohjelman verkkosivuilla.

Jaksojen vastuuhenkilöt:

Syventävät opinnot:
SUOS1 Suomi ja maailman kielet, kirjallinen tentti, Anneli Pajunen
SUOV1 Toisen kielen oppiminen ja opetus, essee, Niina Lilja
SUOV3 Suomen kielen rakenne S2-näkökulmasta, essee, Niina Lilja
SUOV4 Vuorovaikutus ja tekstit S2-näkökulmasta, essee, Niina Lilja
SUOV5 Harjoittelu, Niina Lilja
SUOT2 Työelämäviestinnän ja kielikonsultoinnin syventävä jakso I, kirjallinen tentti, Suvi Honkanen
SUOT4 Työelämäviestinnän ja kielikonsultoinnin syventävä jakso II, essee, Suvi Honkanen
SUOT5 Harjoittelu, Suvi Honkanen
SUOO1 Lapsen kielenomaksuminen, kirjallinen tentti, Anneli Pajunen (syksy) / Klaus Laalo (kevät)
SUOO2 Lukeminen ja luetun ymmärtäminen, kirjallinen tentti, Anneli Pajunen
SUOO3 Kirjoittaminen, kirjallinen tentti, Anneli Pajunen
SUOO4 Äidinkielen osaamisen arviointi, kirjallinen tentti, Anneli Pajunen
SUOO5 Pedagoginen kielitieto, portfolio, Niina Lilja
SUOK1 Kielenmuutos ja sen tutkiminen, kirjallinen tentti, Klaus Laalo
SUOK2 Kielen alueellinen ja sosiaalinen variaatio, kirjallinen tentti, Klaus Laalo
SUOK3 Variaationtutkimuksen teoreettisia kysymyksiä, kirjallinen tentti, Klaus Laalo
SUOK4 Variaationtutkimuksen metodologisia kysymyksiä, kirjallinen tentti, Klaus Laalo
SUOK5 Sukukieli, kirjallinen tentti sähköisenä tenttinä, Eliisa Pitkäsalo. Tentittävissä myös 3 op:n laajuisena (aiemman opetussuunnitelman uralilaiskielen suoritusta korvaava tentti, ks. siirtymäsäännöt)
SUOR1 Merkityksen erityiskysymyksiä, kirjallinen tentti, Antti Leino
SUOR2 Syntaksin erityiskysymyksiä, kirjallinen tentti, Antti Leino
SUOR3 Morfologian erityiskysymyksiä, kirjallinen tentti sähköisenä tenttinä, Klaus Laalo
SUOR4 Nimistöntutkimus, kirjallinen tentti, Antti Leino
SUOR5 Sanastontutkimus, kirjallinen tentti, Klaus Laalo
SUOR6 Diskurssintutkimus, portfolio, Suvi Honkanen
SUOR7 Keskusteluntutkimus, portfolio, Niina Lilja
SUOS7 Teoriakirjallisuus, kirjallinen tentti, sovitaan graduohjaajan kanssa.
SUOS8 Työelämäopinnot, Suvi Honkanen. Katso kaikki suoritusvaihtoehdot verkkosivulta.

 

Opetus syyslukukaudella 2016

Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)

Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot

Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)

Syventävät opinnot

SUOS2 Johdatus seminaarityöskentelyyn 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOS4 Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA6 Lapsenkielen kurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOR1 Semantiikan harjoituskurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot

JOVP2 Vuorovaikutuksen perusteet - verkkokurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2017

Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)

Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot

Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Syventävät opinnot

SUOS4 Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOV2 Kielitaito ja kielitaidon arviointi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOR8/POHS16 Genre kielentutkimuksessa / Genre inom språkforskningen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA6/O3 Kirjoitetun kielen koherenssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOR8 Funktionaalinen kielitiede 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOR8 Artikkelipraktikum: Kirjeitä sodasta ja rakkaudesta 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOR4 Nimistönsuunnittelu ja -huolto 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot

JOVPVS8 Puheviestinnän opettaminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta