x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Politiikan tutkimuksen kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)
II Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)
III Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)
IV Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)
Periodi (29.8.2016 - 23.10.2016)
Tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot [I Periodi]
Opetus
29.8.2016 – 30.8.2016
Luento-opetus
Pienryhmäopetus
Harjoitukset
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Opetus
Luento-opetus
Pienryhmäopetus
Harjoitukset
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Tarkat opetusajat ja tutkinto-ohjelmakohtaiset harjoitusryhmät ja ilmoittautumisohjeet löytyvät osoitteesta http://www.uta.fi/kirjasto/koulutukset/jkk/tiedonhankinnanperusteet.html

Perusopinnot [I Periodi]
Tuomas Forsberg, Vastaava opettaja
tuomas.forsberg[ät]uta.fi
Opetus
12.9.2016 – 19.10.2016
Luento-opetus 24 tuntia
Ma 12.9.2016 - 10.10.2016 viikoittain klo 9-12, Paavo Koli -sali
Ke 14.9.2016 - 5.10.2016 viikoittain klo 9-12, Paavo Koli -sali
Ke 19.10.2016 klo 9-12, Paavo Koli -sali, Tentti
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Syyslukukauden johdantokurssi ainoastaan tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille

Tapio Raunio, Vastaava opettaja
tapio.raunio[ät]uta.fi
Opetus
13.9.2016 – 6.10.2016
Luento-opetus 24 tuntia
Ti 13.9.2016 klo 9-12, Päätalo A1
To 15.9.2016 klo 9-12, Päätalo juhlasali
Ti 20.9.2016 - 4.10.2016 viikoittain klo 9-12, Päätalo D10b
To 22.9.2016 - 6.10.2016 viikoittain klo 9-12, Väinö Linna -sali
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Tieteellisen kirjoittamisen käytännöt politiikan tutkimuksessa ja tutustuminen politiikan tutkimuksen aineistoihin.

Elina Kestilä-Kekkonen, Vastaava opettaja
Elina.Kestila-Kekkonen[ät]uta.fi
Johanna Peltoniemi, Opettaja
Tapio Juntunen, Opettaja
Tapio.Juntunen[ät]uta.fi
Opetus
13.9.2016 – 12.12.2016
Luento-opetus 12 tuntia
Elina Kestilä-Kekkonen
Ti 13.9.2016 - 27.9.2016 viikoittain klo 12-14, Päätalo C6
Pe 23.9.2016 klo 10-14, Päätalo C8
To 29.9.2016 klo 12-14, Pinni A1081
Seminaari 24 tuntia
Seminaariryhmien järjestäytyminen
To 6.10.2016 klo 12-14, Päätalo C8
Johanna Peltoniemi
Ma 7.11.2016 - 12.12.2016 viikoittain klo 9-12, Linna K110, (varalla 2.12. ja 9.12.)
Tapio Juntunen
Ma 7.11.2016 - 12.12.2016 viikoittain klo 9-12, Linna K109
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Tiedonhankinnan perusteiden harjoitusryhmiin ilmoittautuminen erikseen (kirjasto).

Aineopinnot [I Periodi]

Edeltävät opinnot: Politiikan tutkimuksen perusteet (25op)

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ennakkoilmoittautuminen sähköpostitse eero.palmujoki@uta.fi 31.8. mennessä

Eero Palmujoki, Vastaava opettaja
eero.palmujoki[ät]uta.fi
Opetus
13.9.2016 – 1.11.2016
Luento-opetus 21 tuntia
Ti 13.9.2016 - 1.11.2016 viikoittain klo 9-12, Linna K110
Seminaari
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Politiikan tutkinto-ohjelman, kansainvälisen politiikan suuntautumisvaihtoehdon valinneille pakollinen

Avoimen yliopiston ja muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat voivat suorittaa jakson myös kirjallisella tentillä.

Opintojakso koostuu politiikan tutkimuksen yleisiin tieteenfilosofisiin ja metodologisiin perusteisiin johdattavista luennoista (16 tuntia) sekä kvalitatiivisten menetelmien kurssista harjoituksineen (24 tuntia). Luennot suoritettuaan opiskelijalle on muodostunut konkreettisia menetelmällisiä ratkaisuja tukeva yleiskäsitys politiikan tutkimuksen ja muiden yhteiskuntatieteiden tieteenfilosofisista perusteista sekä kvalitatiivisen tutkimuksen metodologisten ratkaisujen teoreettisista lähtökohdista. Kvalitatiivisten menetelmien kurssin suoritettuaan opiskelija omaa monipuoliset taidot laadullisten menetelmien soveltamiseen politiikan tutkimuksessa. Hän ymmärtää laadullisen tutkimuksen teoreettiset perusteet sekä laadullisten menetelmien mahdollisuudet ja rajoitteet. Opiskelija hallitsee tutkimusprosessin eri vaiheet ja kykenee tekemään itsenäisesti tutkimukseen olennaisesti liittyviä menetelmällisiä valintoja erilaisista aineistonhankinnan tavoista (esim. haastattelut, tekstit, kuva-aineistot, sosiaalisen median aineistot) vaihtoehtoisiin aineiston analyysitapoihin (esim. sisällönanalyysi, diskurssianalyysi, fenomenologinen analyysi, merkki- ja kuva-analyysi).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille ei ole ennakkoilmoittautumista.

Mikko Lahtinen, Vastaava opettaja
mikko.i.lahtinen[ät]uta.fi
Tiina Rättilä, Opettaja
Tiina.Rattila[ät]uta.fi
Opetus
14.9.2016 – 2.12.2016
Luento-opetus 16 tuntia
Johdantoluennot Mikko Lahtinen
Ke 14.9.2016 - 12.10.2016 viikoittain klo 9-12, Päätalo C8
Harjoitukset 24 tuntia
Harjoitusten luento-osuus Tiina Rättilä
Ma 24.10.2016 - 28.11.2016 viikoittain klo 10-12, Pinni A3111
Analyysiharjoitukset Tiina Rättilä
Pe 28.10.2016 klo 10-12, Pinni A3111
Pe 4.11.2016 - 11.11.2016 viikoittain klo 10-12, Pinni B3118
Pe 18.11.2016 - 2.12.2016 viikoittain klo 10-12, Pinni A3111
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Kvantitatiivisen tutkimuksen menetelmät ja niiden soveltaminen politiikan tutkimuksessa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen sähköpostitse 6.9.2016 mennessä (maria.back@uta.fi).

Maria Bäck, Vastaava opettaja
Opetus
13.9.2016 – 21.10.2016
Luento-opetus 22 tuntia
Ti 13.9.2016 - 18.10.2016 viikoittain klo 10-12, Päätalo C6
To 15.9.2016 - 13.10.2016 viikoittain klo 10-12, Päätalo C6
Pe 21.10.2016 klo 10-13, Pinni A Paavo Koli -sali
Harjoitukset 18 tuntia
Ti 13.9.2016 - 18.10.2016 viikoittain klo 13-16, Pinni B ML 40
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Puolueiden ja kansalaisten 1970-luvulta lähtien voimistunut erkaantuminen on nostanut 2000-luvun puoluekäytännöissä ja -tutkimuksessa pinnalle ikivanhan kysymyksen: tuleeko puolueiden olla sisäisesti demokraattisia jotta edustuksellinen demokratia voisi toimia? Lopullisten vastausten sijaan tämä kurssi tarjoaa laajan puolueiden sisäistä demokratiaa käsittelevän yleisesityksen, missä erilaisten normatiivisten tulkintojen lisäksi pureudutaan syvemmin puoluedemokratian käsitteeseen ja muotoihin, sekä käytännön sovellutuksiin, haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Aihetta lähestytään historiallisesti, pyrkien ottamaan huomioon kunkin näkökulman syntykonteksti. Esimerkiksi nyt 2000-luvulla aihe on noussut pinnalle ennen kaikkea sen vuoksi, että puoluejäsenten vaikutusmahdollisuuksien lisäämisen on katsottu voivan parantaa puoluetoiminnan yleistä hyväksyttävyyttä, joka on ollut koetuksella nopeasti muuttuvan maailman ristipaineissa. Aiheen teoreettis-käsitteellisestä luonteesta huolimatta se on aina kytkeytynyt vahvasti politiikan käytännöllisiin ongelmiin ja ratkaisuihin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Vesa Koskimaa, Vastaava opettaja
Opetus
14.9.2016 – 19.10.2016
Lukupiiri 18 tuntia
Ke 14.9.2016 - 19.10.2016 viikoittain klo 12-15, Pinni A3103
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi suoritetaan lukupiirimuotoisena. Kokoonnumme viikon välein tarkastelemaan opettajan jakaman kirjallisuuden (noin 20-30-sivuinen artikkeli tai kirjan luku) herättämiä kysymyksiä. Tapaamiset ovat luonteeltaan keskustelevia ja pohdiskelevia, mutta kiinnitämme huomiota myös argumentaatioon. Kurssin päätteeksi suoritetaan henkilökohtainen tenttiessee; yhteen laajahkoon kysymykseen perustuva laajahko (noin 10-sivuinen) analyyttinen kirjoitus, joka on palautettava opettajalle lyhyen määräajan (noin 1 vrk) kuluessa tehtävänannosta. Opiskelija voi käyttää kirjoituksensa tukena kaikkea mahdollista lähdemateriaalia. Mikäli opiskelija suorittaa kurssin osana syventäviä opintoja laatii hän lisäksi noin 15-sivuisen esseen.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille otetaan enintään 12 opiskelijaa. Ennakkoilmoittautuminen sähköpostilla 28.8. mennessä. Jos ilmoittautuneita on enemmän kuin 12, kurssille valinta tapahtuu politiikan tutkinto-ohjelmassa suoritettujen pistemäärien mukaan.

Eero Palmujoki, Vastaava opettaja
Eero.Palmujoki[ät]uta.fi
Opetus
15.9.2016 – 27.1.2017
Seminaari 48 tuntia
To 15.9.2016 - 26.1.2017 viikoittain klo 14-18, Pinni A4060
Periodit: I II III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Edeltävät opinnot: Politiikan tutkimuksen perusopinnot, POLKVA11

Kandidaatinseminaari, joka kestää lukuvuoden.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautumiset sekä Bäckin että Lahtisen ryhmään 3.6.2016 mennessä osoitteeseen mikko.i.lahtinen@staff.uta.fi. Varsinkin kvantitatiivista tutkimusta kandidaatintutkielmassaan soveltavien suositellaan osallistuvan keväällä alkavaan ryhmään. Lopullinen ryhmäjako tehdään ilmoittautumisajan päätyttyä. Kumpaankin ryhmään otetaan enintään 12 osallistujaa.

Mikko Lahtinen, Vastaava opettaja
Mikko.I.Lahtinen[ät]uta.fi
Opetus
7.9.2016 – 26.4.2017
Seminaari 48 tuntia
Ke 7.9.2016 - 26.4.2017 viikoittain klo 14-17, Pinni A4086
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Tutkimussuunnitelman laadinta, kandidaatin tutkielman kirjoittaminen ja esittäminen (1. ja 2. versio), opponenttina toimiminen sekä aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn.

Kandidaatinseminaari, joka kestää lukuvuoden (28.1. - 8.12.2016). Ryhmä jatkaa keväältä.

Tiina Rättilä, Vastaava opettaja
Tiina.Rattila[ät]uta.fi
Opetus
6.9.2016 – 22.11.2016
Seminaari 48 tuntia
Ti 6.9.2016 - 22.11.2016 viikoittain klo 10-12, Pinni A4014
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Kurssilla luetaan poliittisen käyttäytymisen klassikkoteos The American Voter ja keskustellaan sen esittämistä teorioista ja niiden soveltamisesta politiikan tutkimuksessa. Kukin osallistuja laatii vuorollaan alustuksen yhdestä kirjan teemasta ja osallistuu jokaisella kerralla yhteiseen keskusteluun. Kurssilla painotetaan soveltavaa otetta ja klassikoiden tuomista nykypäivään. Kurssin lopuksi kirjoitetaan essee, jossa reflektoidaan kirjassa ja sen lisäksi luetuissa artikkeleissa esitettyjä teorioita annetun aineiston avulla.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ennakkoilmoittautuminen opettajalle sähköpostilla 4.9.2016 mennessä.

Josefina Sipinen, Vastaava opettaja
josefina.sipinen[ät]uta.fi
Aino Tiihonen, Opettaja
aino.tiihonen[ät]uta.fi
Opetus
13.9.2016 – 7.10.2016
Lukupiiri 16 tuntia
Ti 13.9.2016 - 4.10.2016 viikoittain klo 12-14, Pinni A4086
Pe 16.9.2016 - 7.10.2016 viikoittain klo 10-12, Pinni A4086
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [I Periodi]

This course involves a conceptual and theoretical exploration of multilateralism and global governance which are key orientating literatures within the field of international organization.  Multilateralism has been understood as an institutional form, a particular type of diplomatic process and as a particular sub-type of negotiation theory, among others.  Global governance focuses on the authoritative rules, norms, institutions and practices of the international community as it manages its common affairs in the absence of global government. The course involves deep consideration of both concepts and how they have evolved, probing for areas of overlapping concern and distinctive approaches.  In individual research projects and presentations, students use the concepts and theories of multilateralism and global governance to assess a specific policy domain.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Katie Laatikainen, Teacher responsible
Teaching
31-Aug-2016 – 30-Sep-2016
Lectures 20 hours
Wed 31-Aug-2016 - 28-Sep-2016 weekly at 10-12, Main building A32
Fri 2-Sep-2016 - 30-Sep-2016 weekly at 10-12, Pinni B3107
Seminar
Periods: I
Language of instruction: English
Further information:

Compulsory preceding studies: POLPOP01 Introduction to International Relations

This course reviews recent developments in the use and understanding of violence within contemporary understandings of what security is and how it comes about. It introduces the debates around different understandings of security through the Copenhagen, Paris and Welch ‘schools’ and reviews how the theories of securitization, security bureaucracy and emancipatory security has developed. We also look at more recent research programmes on risk, security technologies, feminist security studies, new materialism in international security, and aesthetic approaches to international relations and security.

Throughout we ask how theories understand contemporary developments in violence and war, with a new case being in focus at each class. We analyze cases from recent conflicts such as the Syrian civil war, the war in Ukraine, international terrorism.

Students are expected to participate actively in analyzing cases and in presenting a theoretical framework of their own choice.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Rune Saugmann, Teacher
Rune.Saugmann[ät]uta.fi
Teaching
3-Oct-2016 – 11-Nov-2016
Lectures 24 hours
Tue 4-Oct-2016 at 12-14, Linna K109
Wed 5-Oct-2016 at 12-14, Linna K108
Fri 7-Oct-2016 at 12-14, Linna K108
Tue 11-Oct-2016 at 12-14, Linna K109
Wed 12-Oct-2016 at 12-14, Main building A05
Fri 14-Oct-2016 at 12-14, Linna K108
Tue 1-Nov-2016 at 10-12, Linna K108
Wed 2-Nov-2016 at 12-14, Main building C8
Fri 4-Nov-2016 at 12-14, Linna K108
Wed 9-Nov-2016 at 12-14, Linna K108
Thu 10-Nov-2016 at 12-14, Main building C8
Fri 11-Nov-2016 at 12-14, Linna K108
Periods: I II
Language of instruction: English
Further information:

Compulsory preceding studies: POLPOLP01 Introduction to International Relations

The course focuses on several key dimensions of the member states’ involvement in EU policymaking. The three selected dimensions explored in the course are: 1) the institutional set-up of member states’ participation in EU affairs (executive coordination and parliamentary control  in other words, how ministries, cabinets, and national parliaments take part in EU affairs); 2) formulation and articulation of national preferences and positions at the EU level; and 3) implementation of EU law at the domestic level (and the subsequent compliance with this law).  

The course structure consists of the following sections:

A. National executives and parliaments and EU affairs
B. Member states’ preferences in the EU
C. Implementation of EU law in the member states

Enrolment for University Studies

Registration by email to Jan Karlas (jan.karlas@fsv.cuni.cz) by 15 September.

Jan Karlas, Teacher responsible
jan.karlas[ät]fsv.cuni.cz
Teaching
27-Sep-2016 – 29-Sep-2016
Seminar 9 hours
Tue 27-Sep-2016 at 16-19, Pinni A3107
Wed 28-Sep-2016 at 16-19, Pinni A3107
Thu 29-Sep-2016 at 16-19, Pinni A3107
Periods: I
Language of instruction: English
Further information:

Compulsory preceding studies: POLPOP02 Introduction to Political Science

After completing the course, students will understand the unique characteristics of American political system and the role of Congress in it, as well as understand the limits of presidential power in American domestic and foreign policy. Students will have a sound understanding of the evolution of American political institutions, the Constitution, electoral politics, and legislative-executive relationship in forming American foreign policy, including the use of American military power. Special attention will be paid to the upcoming presidential election in November 2016. 

Structure:

  • Evolution of American political institutions and the Constitution
  • Electoral politics, campaigning and gerrymandering
  • How Congress works: decision making and formal/informal rules and procedures
  • American presidency
  • Congress, the President and American foreign policy
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teemu Mäkinen, Teacher responsible
Teaching
12-Sep-2016 – 20-Oct-2016
Lectures 12 hours
Mon 12-Sep-2016 - 17-Oct-2016 weekly at 10-12, Pinni A3111
Seminar 12 hours
Thu 15-Sep-2016 - 20-Oct-2016 weekly at 12-14, Main building A31
Periods: I
Language of instruction: English
Further information:

Compulsory preceding studies: POLPOP02 Introduction to Political Science

Voting is the cornerstone of American political life. As such, the act of voting has attracted

considerable attention from scholars and policymakers. This course addresses the field of voting

behavior in the United States in roughly four parts. First, we'll discuss general questions in the field and

introduce the major sociological, psychological, and rational choice interpretations of voting. Second,

we'll look at common heuristics used to simplify the vote decision and ways in which campaigns

mobilize voters. In the latter part of the semester we will turn our attention toward voting in

congressional and presidential contexts. The last portion of the course addresses special electoral

conditions: local elections, direct democracy, and the effects of certain electoral reforms.

Course Schedule:

September 2: Introduction

September 9: Representation and Turnout in the United States

September 16: The United States in Comparative Perspective

September 23: Two Voting Models

September 30: Party Affiliation ASSIGNMENT #1 DUE

October 7: No class this week

October 14: Issue Voting and Public Opinion

October 21: Candidate Evaluation

October 28: Political Advertising

November 4: Congressional Elections and Decision Making ASSIGNMENT #2 DUE

November 18: Voter Mobilization and the 2016 Elections

November 25: Predictive Models

December 2: Presidential Elections

December 9: Other Electoral Contexts: Direct Democracy and Local Elections

December 15: Final papers are due

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Peter Miller, Teacher responsible
Teaching
2-Sep-2016 – 9-Dec-2016
Lectures
Fri 2-Sep-2016 at 10-12, PinniA Paavo Koli
Fri 9-Sep-2016 - 16-Sep-2016 weekly at 10-12, Pinni B4115
Fri 23-Sep-2016 at 10-12, Pinni B4116
Fri 30-Sep-2016 - 21-Oct-2016 weekly at 10-12, Pinni B4115, No lecture 7.10.
Fri 28-Oct-2016 at 10-12, Pinni B4116
Fri 4-Nov-2016 at 10-12, Päätalo A2B
Fri 18-Nov-2016 at 10-12, Pinni B4115
Fri 25-Nov-2016 at 10-12, Pinni B4116
Fri 2-Dec-2016 at 10-12, Pinni B4117
Fri 9-Dec-2016 at 10-12, Pinni B4115
Periods: I II
Language of instruction: English
Further information:

The course can also be taken within the Degree Programme in Politics, when it will compensate one of the following Political Science study

units: POLVOA31 Political Institutions and Processes (https://www10.uta.fi/opas/opintojakso.htm?rid=9457&idx=0&uiLang=en&lang=en&lvv=2015),

or POLVOA41 Parties, Elections and Political Participation (https://www10.uta.fi/opas/opintojakso.htm?rid=9452&idx=0&uiLang=en&lang=en&lvv=2015).

 

Course contents:

  • The course consists of introductory lectures   and four thematic parts: 1) War and conflict - preventing violence; 2 Abolishing  modern slavery; 3) Environment – harm prevention; 4) Development – ending suffering
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Jukka Viljanen, Teacher responsible
Jukka.Viljanen[ät]uta.fi
Tapio Juntunen, Teacher responsible
Tapio.Juntunen[ät]uta.fi
Teaching
12-Sep-2016 – 31-Dec-2016
Lectures 12 hours
Luennot
Mon 12-Sep-2016 at 15-18, Main building D11, Introductory session
Mon 26-Sep-2016 at 15-17, Pinni B 1096, Visiting lecture
Mon 3-Oct-2016 at 15-17, Main building A1, Visiting lecture
Mon 17-Oct-2016 at 15-17, Pinni B 1096, Lecture by Global Health
Mon 31-Oct-2016 at 15-17, Main Building lecture hall A1, Film and visiting commentator
Fri 18-Nov-2016 at 14-18, Main building D11, Final session
Independent work 120 hours Web-based
Verkko-opetus
Mon 12-Sep-2016, Weeks 38-46
Periods: I II
Language of instruction: English
Further information:

Global Health and Development (GHD)-ohjelman järjestämä kurssi, jonka toteuttavat julkisoikeus ja politiikan tutkimus.

Periodi (24.10.2016 - 16.12.2016)
Aineopinnot [II Periodi]

Edeltävät opinnot: Politiikan tutkimuksen perusopinnot 5 op sekä POLKVA11 Kansainvälisen politiikan teoria ja menetelmä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

31.10. mennessä sähköpostilla eero.palmujoki@uta.fi

Eero Palmujoki, Vastaava opettaja
eero.palmujoki[ät]uta.fi
Opetus
9.11.2016 – 14.12.2016
Seminaari 15 tuntia
Ke 9.11.2016 - 14.12.2016 viikoittain klo 9-12, Linna K110
Luento-opetus 3 tuntia + 5 tuntia Verkossa
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kansainvälisen politiikan suuntautumisvaihtoehdon valinneille politiikan tutkinto-ohjelman opiskelijoille pakollinen

Kurssilla tutustutaan kansainvälisen turvallisuustutkimuksen kehitykseen ja perinteeseen kylmän sodan aikana. Kansainvälisen politiikan turvallisuuskeskustelun kehitystä tarkastellaan erityisesti strategian tutkimuksen ja rauhantutkimuksen perinteiden näkökulmista. Lisäksi kurssilla perehdytään kansainvälisen turvallisuustutkimuksen agendan laajenemiseen ja syvenemiseen 1980-luvulta lähtien. Keskeinen kurssin tavoite on pyrkiä ymmärtämään miten turvallisuus hahmottuu kansainvälisissä suhteissa tutkimuksen näkökulmasta. Tieteenalan kehityksen lisäksi kurssilla tutustutaan kansainvälisen politiikan käytännön turvallisuusongelmiin, joita tarkastellaan tutkimuksellisesti rakennettavien ryhmäalustusten kautta. Esimerkkejä mahdollisista ryhmäalustusten teemoista (ryhmäalustusten lopulliset teemat ja ryhmät jaetaan kurssin alussa): sotien ja konfliktien muuttunut luonne; sodan oikeutus; epävarmuus ja turvallisuusdilemmat kansainvälisissä suhteissa; sukupuolittunut väkivalta; ympäristöturvallisuus, ilmastonmuutos ja luonnonvarat; kyberturvallisuus; talous- ja terveysturvallisuus.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille tulee ilmoittautua etukäteen sähköisesti ja sinne otetaan kurssin suorittamiseen sisältyvästä pienryhmätyöskentelystä johtuen enintään 32 opiskelijaa. Etusijalla ovat kansainvälisen politiikan sekä politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman opiskelijat. Kurssille pääsevät valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä ja jos paikkoja riittää, pääsevät kurssille myös muiden pääaineiden ja tutkinto-ohjelmien opiskelijat. Kurssille osallistumiseksi opiskelijoilta edellytetään aikaisempina opintoina POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tapio Juntunen, Vastaava opettaja
Tapio.Juntunen[ät]uta.fi
Opetus
2.11.2016 – 16.12.2016
Luento-opetus 12 tuntia
Ke 2.11.2016 klo 15-18, Virta 114, johdantoluento I
Pe 4.11.2016 klo 9-12, Päätalo D10a, johdantoluento II
Ke 14.12.2016 klo 15-19, Pinni A3111, yhteenvetoluento I
Ryhmätyöskentely 16 tuntia
Ryhmätyöskentely ja ryhmäalustukset
Ke 16.11.2016 klo 15-18, Pinni A3111
Pe 18.11.2016 - 9.12.2016 viikoittain klo 9-12, Linna K113
Ke 23.11.2016 klo 15-18, Pinni A3107
Ke 30.11.2016 - 7.12.2016 viikoittain klo 15-18, Pinni A3111
Itsenäinen työskentely 12 tuntia Verkossa
Viikot 45 (7.11.-13.11.2016) ja 50 (12.12.-13.12.2016)
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi koostuu johdanto- ja yhteenvetoluennoista (12 t), ryhmäalustuksen laatimisesta ja ryhmätyöskentelystä (16 t) sekä kahdesta itsenäiselle verkkotyöskentelylle varatusta viikosta (12 t). Ryhmätyöskentelyyn perustuva oppiminen vaatii sitoutumista aktiiviseen osallistumiseen ja työskentelyyn.

Ryhmissä laaditun ja esitetyn alustuksen, ryhmätyöskentelyn sekä itsenäisten viikkotehtävien lisäksi opiskelijat laativat yhden itsenäisen kirjallisen työn, joka palautetaan kurssin loppusuorituksena sen päätyttyä. Tarkempi ohjeistus kirjalliseen työhön ja sen palauttamiseen annetaan johdantoluentojen yhteydessä.

Luentojen aiheet ovat:

Integraation historia
Integraatioteoriat
EU:n toimivalta
Päätöksentekojärjestelmä
Komissio
Neuvosto ja Eurooppa-neuvosto
Parlamentti
Ulkosuhteet
EU-jäsenyyden vaikutus kansalliseen politiikkaan
Laajentuminen
EU:n tulevaisuuden haasteet

Tapio Raunio, Vastaava opettaja
Tapio.Raunio[ät]uta.fi
Opetus
25.10.2016 – 24.11.2016
Luento-opetus 24 tuntia
Ti 25.10.2016 - 8.11.2016 viikoittain klo 10-12, Päätalo D10b
To 27.10.2016 - 3.11.2016 viikoittain klo 10-12, Päätalo D10b
To 10.11.2016 klo 10-12, Pinni B1097
Ti 15.11.2016 klo 10-12, Päätalo D10b
To 17.11.2016 klo 10-12, Päätalo D10b
Ti 22.11.2016 klo 10-12, Pinni B1100
To 24.11.2016 klo 10-12, Pinni B1097
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Luentokurssi, jolla käsitellään oikeudenmukaisuusteorioita ja käytännön oikeudenmukaisuuskysymyksiä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Kaisa Herne, Vastaava opettaja
Kaisa.Herne[ät]uta.fi
Opetus
26.10.2016 – 15.12.2016
Luento-opetus 24 tuntia
Ke 26.10.2016 - 14.12.2016 viikoittain klo 12-14, Pinni A Paavo Koli -sali
To 3.11.2016 - 15.12.2016 viikoittain klo 12-14, Pinni A Paavo Koli -sali
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [II Periodi]

This course offers a way of analysing European integration as a process, and offers a deepened knowledge of the most important theories of European integration as well as of disintegration. Particular emphasis will be put on the consequences of integration and disintegration on the external relations of the EU and international relations more widely.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Hanna Ojanen, Teacher responsible
hanna.ojanen[ät]uta.fi
Teaching
24-Oct-2016 – 24-Nov-2016
Lectures 20 hours
Mon 24-Oct-2016 - 21-Nov-2016 weekly at 10-12, Pinni A Paavo Koli Auditorium
Thu 27-Oct-2016 - 24-Nov-2016 weekly at 12-14, Pinni B1097
Seminar
Periods: II
Language of instruction: English
Further information:

Compulsory preceding studies: POLPOLP01 Introduction to International Relations

3.11 The de-carbonising energy transition in a historical-institutional context

10.11 Energy policy and the complex dimensions of energy transitions

17.11 Reading circle: energy transitions in the EU 

24.11 Reading circle: energy transitions in the Nordic countries

1.12. Reading circle: energy transitions in Asia

8.12 Workshop: student presentations

15.12 Workshop: student presentations 

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Pami Aalto, Teacher responsible
Pami.Aalto[ät]uta.fi
Pasi Toivanen, Teacher
pasi.toivanen[ät]uta.fi
Matti Kojo, Teacher
matti.kojo[ät]uta.fi
Anna Matilda Oksa, Teacher
anna.matilda.oksa[ät]staff.uta.fi
Teaching
3-Nov-2016 – 15-Dec-2016
Seminar 18 hours
Thu 3-Nov-2016 - 1-Dec-2016 weekly at 10-12, Pinni A3103
Exceptions:
3-Nov-2016 at 10 –12 , Main building D14
Thu 8-Dec-2016 - 15-Dec-2016 weekly at 10-14, Pinni A3103
Periods: II
Language of instruction: English
Further information:

Compulsory preceding studies: POLPOLP01 Introduction to International Relations

The course addresses Russia’s foreign policy from Gorbachev’s New Thinking until 2016. Students will learn about key events, phenomena, actors, and classifications of foreign policy schools, and other concepts to interpret them. The course will also encourage students to pay attention to interaction between the domestic and foreign policy in the Russian context.

In order to pass the course, students should actively take part in the lectures, study the required materials for each lecture and prepare a public group presentation  (3 ECTS). In order to get 5 ECTS, students will write an essay on Russia’s foreign policy – the title to be specified and agreed on with the teacher -  in addition to the above mentioned requirements.

Enrolment for University Studies

Please enroll in NettiOpsu by 17 October. Enrolment starts 19 September. A maximum of 50 students will be accepted to the course (RES and Politics students will be given priority, otherwise on the basis of first come, first served). The first lecture will take place 27 October and the last one 8 December. You cannot take this course unless you are able to come to our last meeting 8 December when a conference with your presentations will be organized.

Enrolment time has expired
Sirke Mäkinen, Teacher responsible
Sirke.Makinen[ät]uta.fi
Teaching
27-Oct-2016 – 15-Dec-2016
Lectures 16 hours
Thu 27-Oct-2016 - 3-Nov-2016 weekly at 14-16, Pinni B1097
Fri 28-Oct-2016 - 25-Nov-2016 weekly at 10-12, Pinni B3107
Exceptions:
11-Nov-2016 at 10 –12 , Pinni B1097
18-Nov-2016 at 10 –12 , Pinni B3116
Thu 17-Nov-2016 - 24-Nov-2016 weekly at 14-16, Pinni B1097
Thu 8-Dec-2016 at 13-19, Väinö Linna Auditorium
Independent work 30 hours
Group work 29 hours
Seminar
Periods: II
Language of instruction: English
Further information:

Please enroll in NettiOpsu by 10 October. Enrolment starts 19 September.  A maximum of 50 students will be accepted to the course (RES and Politics students will be given priority, otherwise on the basis of first come, first served). The first lecture will take place 27 October and the last one  8 December. You cannot take this course unless you are able to come to our last meeting 8  December  when a conference with your presentations will be organized.

On June 23 2016 the British were asked to respond to a simple referendum question which read: Should the United Kingdom remain a member of the European Union or leave the European Union? Until the murder of the Labour MP Jo Cox on the street in her Batley constituency a week before the vote, the campaign was lively and hard-hitting. The ‘Britain Stronger in Europe’ campaign focused on the damaging economic consequences of a Brexit whilst the ‘Vote Leave’ campaign concentrated on the immigration question, adding that “instead of subsidising French farmers, we should take control back and spend our money (never the euro!) on our priorities like the National Health Service”. Sophie from Peterborough had other things on her mind: “If we leave the EU does it mean we would be banned from the Eurovision Song Contest?” The course will represent a detailed portrait of a decision from the origins of the referendum to the campaign, an in-depth analysis of the result and a discussion of its likely consequences

Lecture/seminar topics

October 25 ‘How come the ‘Battle for Britain’? The Background to Brexit

October 27 ‘Project Fear’ versus ‘Project Hate’: The Campaign

November 1 Polish bakeries on the High Street: Euroscepticism or Immigration Scepticism?

November 3 Did the north and the poor cause Brexit? Analysing the Result

November 8 “Get ready for indy ref 2”: the Future for Scotland and Northern Ireland? BREXIT5.pdf

November 10 “If Labour stays at home, Britain leaves” Was it Labour’s fault? BREXIT6.pdf

November 15 ‘So what the hell happens now?’ (Daily Mail). The Challenges Ahead BREXIT7.pdf

November 17 A prime minister who lives by the referendum must ultimately day by the referendum. The wider lessons of the referendum.

Enrolment for University Studies

Email registration by October 1 essential

David Arter, Teacher responsible
David.Arter[ät]uta.fi
Teaching
25-Oct-2016 – 17-Nov-2016
Lectures 16 hours
Tue 25-Oct-2016 - 1-Nov-2016 weekly at 14-16, Main building A3
Thu 27-Oct-2016 - 17-Nov-2016 weekly at 14-16, Main building A3
Exceptions:
3-Nov-2016 at 14 –16 , Pinni A, Paavo Koli Auditorium
10-Nov-2016 , CANCELLED!
17-Nov-2016 , CANCELLED!
Tue 8-Nov-2016 - 15-Nov-2016 weekly at 14-16, Main building C6
Exceptions:
8-Nov-2016 , CANCELLED!
15-Nov-2016 , CANCELLED!
Periods: II
Language of instruction: English
Further information:

Compulsory preceding studies: POLPOP02 Introduction to Political Science

Contemporary forms of representative democracy have been facing transitional challenges, which have prompted the rise of ‘democratic innovations’ discourse over the last decades. Participatory and deliberative democracy have challenged the elitist model of representative democracy based on the formalistic concept of electoral representation. A variety of democratic experiments from participatory budgeting programmes, deliberative polling, consensus conference, citizens’ assembly, to ‘crowdsourced’ legislation have been tried worldwide to expand unconventional forms of citizen participation. These experiments have also facilitated new approaches in democratic theory towards the concept of political representation itself. This course addresses the frontier issues of contemporary democratic theories and practices. Students examine various forms of democratic innovations and their real-life effects, discuss different theoretical perspectives, and reflect on their extensive implications for the future of representative democracy.

Enrolment for University Studies

Email registration by 14 October essential.

Hyeon Su Seo, Teacher responsible
Teaching
24-Oct-2016 – 30-Nov-2016
Seminar 24 hours
Mon 24-Oct-2016 - 28-Nov-2016 weekly at 12-14, Main building C7
Wed 26-Oct-2016 at 14-16, Main building C7
Wed 2-Nov-2016 at 15-17, Main building E350
Wed 9-Nov-2016 - 23-Nov-2016 weekly at 14-16, Pinni A3103
Wed 30-Nov-2016 at 14-16, Main building C7
Periods: II
Language of instruction: English
Further information:

Compulsory preceding studies: POLPOP02 Introduction to Political Science

This course is an introduction to the Finnish Political System and Finnish Political History. The main focus of the course is on the development of the Finnish Political System from 1809 until the 21st century. This course provides an overview of the Constitution, political decision making and elections, political participation, tripartite agreements and welfare.  After the course, students are expected to understand the key features of Finnish political history, the political system and society, as well as able to perceive the political position and national identity of Finland in a wider context: Scandinavia, Russia and the EU.

Enrolment for University Studies


Enrolment time has expired
Johanna Peltoniemi, Teacher responsible
Teaching
25-Oct-2016 – 23-Nov-2016
Lectures 16 hours
Tue 25-Oct-2016 - 15-Nov-2016 weekly at 12-14, Pinni A Paavo Koli Auditorium
Wed 26-Oct-2016 - 16-Nov-2016 weekly at 10-12, Pinni A Paavo Koli Auditorium
Seminar 8 hours
Tue 22-Nov-2016 at 10-15, Main building C6
Wed 23-Nov-2016 at 10-15, Linna K103
Periods: II
Language of instruction: English

This course provides an introduction and overview over the disciplines of political and critical discourse analysis. The course will focus on various approaches to political discourse analysis as a tool for analyzing power relations. There is no set single approach, as the field is quite porous. The related works of scholars will be made available for the students for reading, analysis, and reflection during the course.  After the course, the students are expected to better understand the various approaches to political discourse analysis and are better equipped to utilize these theories in their forthcoming work. The students will be more adept at spotting discursive practices in political speech and the media and evaluate possible underlying modes of discursive argumentation.  The course consists of two modules: lecture and seminar teaching in period II, and a practical analytic workshop in period III. Period II course is A42/S25/S33 for 5 ECTS, and period III is S25/S33 for 5 ECTS. Space permitting, however, intermediate level students can also attend the work shop. In addition, if you have previously attended the course for Intermediate studies (A42 5 ECTS), you can still attend the workshop for 5 ECTS for Advanced studies (S25/S33). Priority is given to students registering for both periods.  The language of the course is English, so students are expected to be reasonably proficient in reading and writing academic texts in this language.

Enrolment for University Studies

Enrolment via email to teacher responsible by 30 September.

Mikko Poutanen, Teacher responsible
Mikko.Poutanen[ät]uta.fi
Teaching
25-Oct-2016 – 15-Dec-2016
Lectures 14 hours
Thu 27-Oct-2016 - 8-Dec-2016 weekly at 16-18, Linna K108
Exceptions:
3-Nov-2016 at 16 –18 , Main building A08
Seminar 14 hours
Tue 25-Oct-2016 - 13-Dec-2016 weekly at 14-16, Linna K108
Exercises 4 hours
Wrap-up
Thu 15-Dec-2016 at 14-18, Pinni A4086
Periods: II
Language of instruction: English
Further information:

Compulsory preceding studies: POLPOP02 Introduction to Political Science (exchange students: equivalent studies at home university).

Periodi (9.1.2017 - 5.3.2017)
Perusopinnot [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa. Huomaa rajoitettu ilmoittautumisaika.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Hannes Peltonen, Vastaava opettaja
hannes.peltonen[ät]uta.fi
Opetus
13.1.2017 – 10.3.2017
Luento-opetus 24 tuntia
Pe 13.1.2017 - 10.3.2017 viikoittain klo 14-17, Päätalo D10a
Poikkeukset:
27.1.2017 klo 14 –17 , Päätalo A1
24.2.2017 , Ei luentoa
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Luennoilla perehdytään poliittisten ideologioiden luonteeseen ja keskeisten poliittisten ideologioiden historiaan ja asemaan yhteiskuntien ja poliittisten järjestelmien kehityksessä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille ei ole ennakkoilmoittautumista.

Mikko Lahtinen, Vastaava opettaja
mikko.i.lahtinen[ät]uta.fi
Opetus
11.1.2017 – 15.3.2017
Luento-opetus 30 tuntia
Ke 11.1.2017 - 15.3.2017 viikoittain klo 9-12, Pinni B1100
Poikkeukset:
8.2.2017 klo 9 –12 , Väinö Linna -sali
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Aineopinnot [III Periodi]

Torstai 23.2.  klo 14-16, Linna K103

Luento

Perjantai 24.2. klo 10-18, Linna K103

10.15           Avaus  Tarja Seppä

10.30-11.15  Suomen rooli rauhanvälityksessä
                    Sirpa Mäenpää/Ulkoasiainministeriö

11.15-12.00  Kansalaisjärjestöjen rooli ja
                   uusi dialoginen lähestymistapa
                    Marko Lehti/Tapri

12.00-13.00  Lounas

13.00-13.45  Rauhanprosessit ja sovinnon tekeminen
                    Sami Lahdensuo/Crises Management Initiative - CMI

13.45-14.30  Rauhan ja sovittelun mahdollisuudesta
                    Olli Ruohomäki /Ulkopoliittinen instituutti – UPI

                    Lyhyt tauko

14.40-15.25  Naisten rooli rauhanprosesseissa
                    Tarja Väyrynen /Tapri

15.25-15.45  Kahvi

15.45-17.15  Paneeli  ”Sovittelun haasteet monimutkaisissa konflikteissa”
                    Keskustelemassa Sirpa Mäenpää, Marko Lehti, Sami Lahdensuo,
                    Olli Ruohomäki, ja Tarja Väyrynen
                    Paneelin puheenjohtajana Emma Härkönen/Tampereen yliopisto, politiikan tutkimus

17.15           Seminaarin päätös Tarja Seppä

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tarja Seppä, Vastaava opettaja
Tarja.Seppa[ät]uta.fi
Opetus
23.2.2017 – 24.2.2017
Luento-opetus 10 tuntia
To 23.2.2017 klo 14-16, Linna K103, luento
Pe 24.2.2017 klo 10-18, Linna K103, ks. ohjelma
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Edeltävät opinnot:

POLKVA41
POLPOP01

Kurssille otetaan 16 opiskelijaa, jotka työskentelevät ryhmissä. Kurssilla toteutetaan tutkivan oppimisen menetelmää. Kyse on pyrkimyksestä hakea ja löytää ratkaisua asetettuun ongelmaan ja kysymykseen. Kyse on tutkimusprosessin jakamisesta, ryhmän sisäisestä ja ryhmien  keskinäisestä vuorovaikutuksesta, mahdollisuudesta kehittää sekä omaa että jaettua asiantutnijuutta. Kurssilla on tarkoitus tutkia YK:n roolia konfliktien ratkaisemisessa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tarja Seppä, Vastaava opettaja
Tarja.Seppa[ät]uta.fi
Opetus
13.1.2017 – 31.3.2017
Luento-opetus 36 tuntia
Pe 13.1.2017 - 31.3.2017 viikoittain klo 10-14, Pinni A3111
Poikkeukset:
24.3.2017 klo 10 –14 , Pinni A3098
Seminaari
Itsenäinen työskentely
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Edeltävät opinnot:

POLKVA41
POLPOP01

Kurssilla käydään läpi yksilöiden päätöksenteon teoriaa ja yksilöiden välisen interaktion teoriaa. Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijoille käsitys päätöksentekoa koskevista teorioista sekä tarkastella empiiristen esimerkkien avulla, miten hyvin teoriat pitävät paikkansa. Kurssilla käydään läpi politiikan tutkimuksen kannalta tärkeät peliteoreettiset mallit ja ongelmat. Kurssilla käsitellään seuraavia kysymyksiä. Onko yksilöiden päätöksenteko rationaalista? Jos ei, miten se poikkeaa rationaalisuudesta? Mitkä tekijät vaikuttavat yksilöiden päätöksentekoon? Millaisilla peliteoreettisilla malleilla on kuvattu yksilöiden välistä vuorovaikutusta? Miten hyvin peliteoreettiset mallit sopivat yksilöiden välisen vuorovaikutuksen kuvaamiseen? Miten peliteoriaa on arvosteltu?

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Kaisa Herne, Vastaava opettaja
Kaisa.Herne[ät]uta.fi
Opetus
18.1.2017 – 2.3.2017
Luento-opetus 24 tuntia
Ke 18.1.2017 - 1.3.2017 viikoittain klo 12-14, Pinni A3111
To 19.1.2017 - 2.3.2017 viikoittain klo 12-14, Linna K110
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Kurssilla seurataan ja analysoidaan vuoden 2017 kuntavaaleja moniulotteisena poliittisena prosessina. Luennoilla perehdytään muun muassa poliittiseen rekrytointiin, vaalikampanjointiin ja suomalaisten vaalikäyttäytymiseen. Kurssilla vierailee sekä vaalitutkijoita, virkamiehiä, puolueiden vaalikampanjoinnista vastaavia henkilöitä että kuntavaaliehdokkaita.

Kurssin jälkeen on mahdollista osallistua kahteen valinnaiseen tutkimusprojektiin, joissa analysoidaan vaaleihin liittyviä tutkimusaineistoja (ks. erillinen kurssikohtainen ilmoittautuminen). Nämä tutkimusprojektit edellyttävät luentosarjalle osallistumista, mutta ovat siitä erillisiä - eli osallistua voi vain pelkälle luentosarjalle.

Ohjelma ja aiheet

10.1.  Sami Borg, dosentti, Tampereen yliopisto (Kuntavaalit Suomen poliittisessa järjestelmässä)

17.1.  Niklas Wilhelmsson, neuvotteleva virkamies, oikeusministeriö (Kuntavaalit ja kuntademokratia demokratiapolitiikan näkökulmasta)

24.1.  Jussi Westinen, tutkija, Ajatuspaja e2 (Kunnat, kuntavaalit ja poliittiset alueet)

31.1.  Soile Kuitunen, toimitusjohtaja, Kuntoutussäätiö (Rekrytoituminen kunnallispolitiikkaan)

7.2.  Henna Hakkarainen, viestintäpäällikkö, Vihreät (Valtakunnallinen ja kuntatason kampanjointi kuntavaaleissa puolueen näkökulmasta)

21.2. Jenni Airaksinen, yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto (Kuntavaalit kunnan johtamisen näkökulmasta)

24.2.  Ehdokaspaneeli: Tiina Ahva (ps), Tiina Leppänen (sit.), Oras Tynkkynen (vihr.), Unto Vesa (sdp) ja Sofia Vikman (kok.), paneelin vetää Sami Borg

28.2.  Elina Kestilä-Kekkonen, professori (vt.), Tampereen yliopisto: Analyysiharjoitusten esittely ja arviointi

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Elina Kestilä-Kekkonen, Vastaava opettaja
Elina.Kestila-Kekkonen[ät]uta.fi
Vierailevat luennoitsijat, Opettaja
Opetus
10.1.2017 – 28.2.2017
Luento-opetus 16 tuntia
Ti 10.1.2017 - 31.1.2017 viikoittain klo 12-14, Linna K113
Ti 7.2.2017 klo 14-16, Linna K113
Ti 21.2.2017 klo 12-14, Linna K113
Pe 24.2.2017 klo 12-14, Pinni A1081
Ti 28.2.2017 klo 12-16, Linna K113
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luennot 10.1.–28.2.2017, viikottain tiistaisin klo 12-14 (16 h), pakollinen läsnäolo.

Populaarimusiikki on ollut merkittävässä roolissa länsimaisissa yhteiskunnissa aina 1950-luvulta lähtien. Yksi populaarimusiikin selkeistä piirteistä on sen identifioituminen tiettyyn esittäjään tai tekijään. Tämän identifioitumisen kautta suositut artistit ovat nousseet merkittäviksi julkisuuden henkilöiksi, joista osa on käyttänyt mainettaan myös poliittiseen toimintaan. Populaarimusiikilla ja sen esittäjillä on viimeisten vuosikymmenten kuluessa ollut merkittävä rooli erilaisissa poliittisissa liikkeissä populaarimusiikkia on käytetty niin sorrettujen ryhmien identiteetin rakentamiseen, kuin perinteisten poliittisten toimijoiden kritisointiin ja erilaisten hyväntekeväisyystempausten organisointiin.  Kurssin tarkoituksena onkin luentojen ja seminaarien kautta tutustua populaarimusiikin ja politiikan suhteeseen monelta eri suunnalta; musiikin ja sen esittäjien poliittista vaikuttavuutta tarkastellaan sekä historiallisessa kontekstissa että nykypäivän poliittisessa kulttuurissa. Opiskelija omaa kurssin suoritettuaan laajat tiedot useista vaihtoehtoisen poliittisen toiminnan eri muodoista ja keinoista. Opiskelija kykenee myös tarkastelemaan populaarimusiikkia ja siihen liittyvää julkisuutta poliittisen toiminnan kautta. Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelijalla on kattava tuntemus erilaisista musiikin poliittisista käyttötavoista.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille otetaan sen opetusmuodon takia 32 opiskelijaa. Etusijalla ilmoittautumisissa ovat valtio-opin ja politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmien opiskelijat. Osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä ja jos paikkoja riittää, mukaan pääsevät myös muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat. Kurssille osallistumiseksi opiskelijoilta edellytetään aikaisempina opintoina POLPOP02 Valtio-opin johdantokurssi.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Aki Luoto, Vastaava opettaja
Aki.Luoto[ät]uta.fi
Opetus
16.1.2017 – 23.2.2017
Luento-opetus 12 tuntia
Ma 16.1.2017 klo 10-12, Pinni A1081
Ma 23.1.2017 - 20.2.2017 viikoittain klo 10-12, Linna K113
Seminaari 12 tuntia
To 19.1.2017 - 23.2.2017 viikoittain klo 14-16, Linna K110
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssin aihepiirin takia kurssi on yhdistelmä luento-opetusta ja seminaarityyppisiä harjoitteita, sekä laajaa itsenäistä työskentelyä. Luento-opetus muodostaa kurssin sisällöistä noin 70%, jonka lisäksi pitkin kurssia on erilaisia tunneilla tehtäviä harjoitteita.  Suorittaakseen kurssin opiskelijan on oltava läsnä vähintään 10/12 opetuskerralla (korvaavia opintoja tarvittaessa), suoritettava annetut itsenäiset tehtävät, ja kirjoitettava essee joko annetusta tai hyväksytetystä aiheesta.

Lukupiirissä luetaan Thomas Hobbesin teos Leviathan. Kurssin aikana tarkastellaan kriittisesti Hobbesin teosta sekä tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet Hobbesin teoksen syntyyn ja luonteeseen. Lisäksi kurssilla pohditaan Leviathanin merkitystä nykypäivän poliittiseen teoriaan ja keskusteluun käytännön esimerkkien kautta. Lukupiiriin osallistuvat opiskelijat laativat kukin suullisen alustuksen kirjan yhdestä osa-alueesta, jonka jälkeen käydään yleistä keskustelua. Jokainen lukupiiriin osallistuva opiskelija lukee jokaiseen alustukseen liittyvän kirjan osa-alueen ennen jokaista tapaamista. Lukupiiriin osallistuvat opiskelijat laativat lisäksi reflektoivan, kirjallisen työn teokseen liittyen.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille otetaan 15 osallistujaa. Ennakkoilmoittautuminen opettajalle sähköpostitse 8.1.2017 mennessä. Ilmoittautumisessa etusijalla ovat valtio-opin ja politiikan tutkimuksen opiskelijat. Pakolliset edeltävät opinnot: POLPOP02 Valtio-opin johdantokurssi.

Niko Laine, Vastaava opettaja
laine.niko.j[ät]student.uta.fi
Opetus
13.1.2017 – 3.3.2017
Lukupiiri 16 tuntia
Pe 13.1.2017 - 3.3.2017 viikoittain klo 10-12, Pinni A4086
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ennakkoilmoittautuminen Tarja Sepälle sähköpostitse 15.11.2016 mennessä

Tarja Seppä, Vastaava opettaja
Tarja.Seppa[ät]uta.fi
Opetus
10.1.2017 – 31.5.2017
Seminaari 48 tuntia
Ryhmä I Tarja Seppä
Ti 10.1.2017 - 30.5.2017 viikoittain klo 14-17, Pinni A4086
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Kandidaatin seminaari, joka jatkuu n. 2 periodia

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautumiset sekä Bäckin että Lahtisen ryhmään 3.6.2016 mennessä osoitteeseen mikko.i.lahtinen@staff.uta.fi. Varsinkin kvantitatiivista tutkimusta kandidaatintutkielmassaan soveltavien suositellaan osallistuvan keväällä alkavaan ryhmään. Lopullinen ryhmäjako tehdään ilmoittautumisajan päätyttyä. Kumpaankin ryhmään otetaan enintään 12 osallistujaa.

Maria Bäck, Vastaava opettaja
Opetus
10.1.2017 – 25.4.2017
Seminaari 48 tuntia
Ti 10.1.2017 - 25.4.2017 viikoittain klo 14-16, Pinni A4060
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [III Periodi]

Enrolment for University Studies

Registering by email to eero.palmujoki(at)uta.fi.

Eero Palmujoki, Teacher responsible
eero.palmujoki[ät]uta.fi
Teaching
9-Jan-2017 – 15-May-2017
Lectures 16 hours Web-based
Periods: III IV
Language of instruction: English
Further information:

Compulsory preceding studies: POLPOLP01 Introduction to International Relations (exchange students: equivalent studies at home university).

After completing the course students will be familiar with the formative moments and concepts of democracy in western societies: from demokratia in ancient Athens through Middle East and Italian republics to the American and French revolutions. The concept of representation will be introduced in relation to the revolutions and as an idea profoundly affecting our understanding of modern regimes today. During the course students will engage in intensive reading and discussing a variety of texts and writing summaries of them, thus learning how to read conceptually and summarize effectively.

Course schedule:

Jan 30: Introduction and instructions

Feb 2: Greek and eastern democracies (Hornblower, Pericles, Keane pp. 101–126)

Feb 6: Early parliaments and Italian city-republics (Keane pp. 169–188, Skinner)

Feb 9: American revolution (Wood, Madison)

Feb 13: French revolution (Fontana, Hobson)

Feb 16: Critical and radical democratic theory (Mendus, Rancière, Phillips)

Feb 20: Concept of representation (Pitkin, Urbinati 1998 & 2010)

March 2: Feedback

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Maija Hannele Mattila, Teacher responsible
Teaching
30-Jan-2017 – 2-Mar-2017
Seminar 16 hours
Mon 30-Jan-2017 at 14-16, Pinni A4086
Thu 2-Feb-2017 at 10-12, Pinni A2089
Mon 6-Feb-2017 at 14-16, Pinni A3103
Thu 9-Feb-2017 at 10-12, Pinni A3107
Mon 13-Feb-2017 at 14-16, Pinni A3103
Thu 16-Feb-2017 at 10-12, Pinni A2089
Mon 20-Feb-2017 at 14-16, Pinni A2089
Thu 2-Mar-2017 at 10-12, Pinni A2089
Periods: III
Language of instruction: English
Further information:

Compulsory preceding course: POLPOP02 Introduction to Political Science (exchange students: equivalent studies at home university).

Politics seems more and more concerned with the public and private lives and the ideas of politicians in leadership positions. Blair gave us Blairism, Reagan Reaganomics; Ed Miliband’s face did not fit; ‘alpha male’ Donald Trump groped women ‘like an octopus’; Bill Clinton lived a colourful extra-marital existence; the former French president François Mitterrand had a mistress throughout his period in office; and then there was Berlusconi! The media spotlight on leading politicians has appeared to elevate them above their party as well as exposing them to ruthless scrutiny regarding their capacity to lead. 

Lecture/seminar themes

1. The Presidentialisation of Politics

Have leaders become more prominent and powerful at the expense of parties, policies and parliamentarians?

2. The Mediatisation of Politics

Do the media effectively determine the outcome of elections?

Voting Advice Applications; Candidate videos; web television

3. Presidentialisation at the Grassroots?

Are election campaigns in the constituencies becoming more candidate-centred?

Electoral system and party incentives to ‘individualise’ campaigns

‘Decentralised personalisation’

4. Online personalisation

Do (and how do) candidates seek a cyber-space ‘relationship’ with voters – intimacy at distance?

E-campaigning, online candidate biographies, Facebook, Twitter, Instagram

Lecture Schedule

January 17 Personalisation: Exploring a multi-dimensional concept

January 19 The structural factors underpinning personalisation

January 24 ‘Centralised personalisation’: the ‘Presidentialisation of Politics’ thesis

January 26 The ‘personal party’: Glistrup, Lange, Wilders and Berlusconi

January 31 The mediatisation of politics: From Talk Shows to VAAs

February 2 ‘Decentralised personalisation’: the ‘Individualisation’ of candidate campaigns

February 7 Online personalisation

February 9 Personalisation and the Quality of Democracy 

Enrolment for University Studies

Email registration essential by January 10, 2017

David Arter, Teacher responsible
David.Arter[ät]uta.fi
Teaching
17-Jan-2017 – 9-Feb-2017
Lectures 16 hours
Tue 17-Jan-2017 - 7-Feb-2017 weekly at 14-16, Main building C6
Thu 19-Jan-2017 - 9-Feb-2017 weekly at 14-16, Main building C6
Periods: III
Language of instruction: English
Further information:

Compulsory preceding studies: POLPOP02 Introduction to Political Science (exchange students: equivalent studies at home university).

PRELIMINARY ASSIGNMENT (submitted through Moodle by 9 January)

1.      Think of one theme of feminist world politics, which you would like to work with throughout the course. Write a short introduction to Moodle about your theme: why is it feminist world politics, and why did you choose this theme rather than something else.

2.      Read the preliminary reading for the course (announced in Moodle). We will discuss it during the first meeting.

 

COURSE SCHEDULE

11.1. Introduction to feminist International Relations (Särmä)

18.1. Perspectives on feminist International Political Economy (Vaittinen)

25.1. Feminist security studies/feminism and war (Särmä)

1.2.. Queer and crip approaches to global politics (Vaittinen)

8.2. Art based methods (Särmä)

15.2. Practicing feminist analysis of world politics through Mad Max (Vaittinen)

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Saara Särmä, Teacher
Saara.Sarma[ät]uta.fi
Tiina Vaittinen, Contact person
Tiina.Vaittinen[ät]uta.fi
Teaching
11-Jan-2017 – 15-Feb-2017
Lectures 24 hours
Wed 11-Jan-2017 - 15-Feb-2017 weekly at 12-16, Linna 5014
Periods: III
Language of instruction: English
Further information:

The completion of the course requires active participation in the lectures/seminars, completing the required exercises on the Moodle platform, and the course essay (3,000–3,500 words), submitted by 12 March 2017.

Periodi (6.3.2017 - 28.5.2017)
Perusopinnot [IV Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Hannes Peltonen, Vastaava opettaja
hannes.peltonen[ät]uta.fi
Opetus
23.3.2017 – 18.5.2017
Luento-opetus 24 tuntia
To 23.3.2017 - 6.4.2017 viikoittain klo 14-17, Päätalo A1
To 13.4.2017, Ei luentoa (pääsiäinen)
To 20.4.2017 klo 14-17, Pinni B1100
To 27.4.2017 - 4.5.2017 viikoittain klo 14-17, Päätalo A1
To 11.5.2017 klo 14-17, Pinni B1100
Pe 19.5.2017 klo 14-17, Päätalo A1, Tentti
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Aineopinnot [IV Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Marko Juutinen, Opettaja
marko.juutinen[ät]uta.fi
Opetus
7.3.2017 – 24.5.2017
Luento-opetus 8 tuntia
Ti 7.3.2017 - 28.3.2017 viikoittain klo 10-12, Pinni A3107
Seminaari 14 tuntia
Ke 8.3.2017 - 26.4.2017 viikoittain klo 12-14, Linna K110
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Työpajassa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä tutkimus jostain kevään 2017 kuntavaalien äänestyskäyttäytymiseen ja vaaliosallistumiseen liittyvästä teemasta. Aineistona käytetään joko itse kerättäviä tai valmiita kyselytutkimuksia, ja tutkimuksesta kirjoitetaan lopuksi artikkelimuotoinen raportti. Kvantitatiivisten menetelmien perusteiden tunteminen (POLVOA12 tai vastaavat tiedot) on suositeltavia olla käytynä ennen kurssille osallistumista. Lisäksi kuntavaaleihin keskittyvä poliittisen osallistumisen kurssin toisen periodin luento-osuus (3 op) on käytävä ennen tutkimuspajaan osallistumista.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 13.1.2017 mennessä sähköpostitse osoitteeseen aino.tiihonen@uta.fi. Kurssille otetaan 8-10 opintojen eri vaiheissa olevaa opiskelijaa.

Johanna Peltoniemi, Opettaja
Maria Bäck, Opettaja
Josefina Sipinen, Opettaja
Josefina.Sipinen[ät]uta.fi
Aino Tiihonen, Opettaja
Aino.Tiihonen[ät]uta.fi
Opetus
9.3.2017 – 27.4.2017
Ryhmätyöskentely 32 tuntia
To 9.3.2017 - 27.4.2017 viikoittain klo 10-14, Pinni A4086
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Kurssilla käsitellään Antonio Gramscin näkemyksiä politiikasta, vallasta ja johtajuudesta sekä kehitellään niiden sovellutuksia olemassa olevaan yhteiskunnalliseen todellisuuteen.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ennakkoilmoittautuminen Mikko Lahtiselle sähköpostitse 15.3.2017 mennessä.

Mikko Lahtinen, Vastaava opettaja
Mikko.I.Lahtinen[ät]uta.fi
Opetus
29.3.2017 – 3.5.2017
Luento-opetus 20 tuntia
Ke 29.3.2017 - 3.5.2017 viikoittain klo 9-12, Pinni A1081
Seminaari
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tarja Seppä, Vastaava opettaja
Tarja.Seppa[ät]uta.fi
Riku Neuvonen, Vastaava opettaja
Riku.Neuvonen[ät]uta.fi
Eero Palmujoki, Opettaja
Eero.Palmujoki[ät]uta.fi
Opetus
7.3.2017 – 31.5.2017
Pienryhmäopetus 14 tuntia
Luennot
Ti 7.3.2017 klo 15-17, Pinni A2088, (Seppä Tarja)
Ke 8.3.2017 klo 9-12, Pinni A2088, (Mattila Maija)
Ma 13.3.2017 klo 12-15, Pinni A2088, (Neuvonen Riku)
Ti 14.3.2017 klo 9-12, Pinni A2088, (Palmujoki Eero)
Pe 17.3.2017 klo 14-17, Pinni A4060, (Raskulla Siina)
Itsenäinen työskentely
Seminaari 12 tuntia
Vkot 16-17 (21.4. alkaen)
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Seminaarin yhteydessä suoritetaan kirjallisuus ja laaditaan essee. Seminaariin sisältyy pienryhmälle suunnattua opetusta.

Edeltävät opinnot

Pakolliset:

HALJUA14 Julkisoikeuden perusteet

Suositellaan:

POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi

POLPOP02 Valtio-opin johdantokurssi.

Lisäksi opiskelijan tulee suorittaa teemamoduulin "Ihmisoikeudet, oikeus ja politiikka" muut jaksot ennen tämän opintojakson suorittamista, joka päättää teemamoduulin. 

Vieraalla kielellä annettava opetus [IV Periodi]

The course critically examines the underlying structural and institutional causes of the Euro crisis. After completion, students will have a better understanding of the basic features of economic governance under the Economic and Monetary Union and the governance reforms implemented during the euro crisis. Students will be able to orient current developments within an appropriate historical context and understand the limitations this history imposes on the contemporary policy landscape.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Michael Herman, Teacher responsible
Teaching
6-Mar-2017 – 21-Apr-2017
Seminar 24 hours
Mon 6-Mar-2017 - 17-Apr-2017 weekly at 10-12, Main building C5
Fri 10-Mar-2017 - 21-Apr-2017 weekly at 12-14, Main building C5
Periods: IV
Language of instruction: English
Further information:

Compulsory preceding studies: POLPOP02 Introduction to Political Science (exchange students: equivalent studies at home university).

Concepts structure the way we see and make sense of the world. They live and change in time, providing answers to problems which trouble people in each social and political era. In this course we take a close look into a group of concepts customarily used in the fields of political science and social movement studies to make sense of the world of democracy and citizenship but which have of late been questioned by a growing body of literature. In the face of late-modern socio-political and technological changes like individualisation, political polarisation, social-mediatisation, and the rise of self-initiated pop up-style of activism, many traditional concepts and theories related to representative politics, citizenship, and social movements have become outdated. This course engages in critical and innovative rethinking of such concepts based on and contributing to the lecturers' new book project 'Concepts in Movement'.

Upon completing the course, the student will be familiar with the central concepts used to describe and explain the relationship between citizens and democracy, and is able to critically evaluate today's political trends and developments along with the arising forms of civic participation and activism.

Enrolment for University Studies

No pre-enrolment.

Tiina Rättilä, Teacher responsible
Tiina.Rattila[ät]uta.fi
Jarmo Rinne, Teacher responsible
Teaching
7-Mar-2017 – 21-Apr-2017
Lectures 24 hours
Tue 7-Mar-2017 - 11-Apr-2017 weekly at 12-14, Pinni A3107
Exceptions:
18-Apr-2017 , No class on Tue 18-Apr-2017
Fri 10-Mar-2017 - 21-Apr-2017 weekly at 10-12, Pinni A3107
Exceptions:
24-Mar-2017 at 10 –12 , Pinni A4060
14-Apr-2017 , No class on Fri 14-Apr-2017
Periods: IV
Language of instruction: English
Further information:

Compulsory preceding course: POLPOP02 Introduction to Political Science (exchange students: equivalent studies at home university).