x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Suomen kielen maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (2.9.2013 – 18.10.2013)
II Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)
III Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)
IV Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

http://www.uta.fi/ltl/suomi/

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö, Kanslerinrinne 1, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Ajan tasalla olevat tiedot opetushenkilökunnasta ovat osoitteessa http://www.uta.fi/ltl/yhteystiedot/henkilokunta/index.html#suomi

Syventävien opintojen vastuuhenkilö on professori Antti Leino. Kokonaismerkinnän saa täyttämällä kokonaismerkintälomakkeen ja palauttamalla sen opintosihteerille tai vastaanottoaikana professorille.

Alla on julkaistu suomen kielen maisteriopintojen opetusohjelma. Tutkintorakenteen, tutkintoon vaadittavat opintojaksot sekä opintokokonaisuuksien sisällöt voi tarkistaa opinto-oppaasta.

Perus- ja aineopintojen opetus löytyy suomen kielen kandidaattiohjelman kohdalta.

Ennen vuotta 2012 aloittaneet opiskelijat
Myös ennen syksyä 2012 aloittaneet opiskelijat valitsevat opintojaksot tästä opetusohjelmasta, vaikka noudattaisivat aiemmin voimassa ollutta opetussuunnitelmaa. Vanhojen ja uusien opintojaksojen vastaavuudet voi tarkistaa vastaavuustaulukosta.

Jaksojen suorittaminen kirjallisuudella
Seuraavat jaksot on mahdollista suorittaa kirjatentteinä kaikkina yksikön yleisinä tenttipäivinä:
SUOS1 Suomi ja maailman kielet (molemmat osasuoritukset)
SUOS2 Menetelmäopinnot, osasuoritus Kirjallinen tentti
SUOS3 Erikoistumisopinnot (kaikki jaksot)
Kirjallisuus on tutkinto-ohjelman verkkosivuilla (linkit myös opinto-oppaasta).

Tutkinto-ohjelman tarjoamat valinnaiset opintokokonaisuudet
Suomi toisena kielenä -opettajan opintokokonaisuus: opetus S2-kokonaisuuden opetusohjelmassa. Haku 14.10.-8.11.2013, ks. hakuohjeet.
Tiedottamisen ja viestinnän opintokokonaisuus: opetus maisteriopintojen opetusohjelmassa oman otsikkonsa alla. Haku 14.10.-8.11.2013, ks. hakuohjeet.

Periodi (2.9.2013 - 18.10.2013)
Syventävät opinnot [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Klaus Laalo, Vastaava opettaja
Antti Leino, Vastaava opettaja
Opetus
5.9.2013 – 12.12.2013
Luento-opetus
To 5.9.2013 - 12.12.2013 viikoittain klo 10-12, Pinni B4113
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luennot sisältävät harjoituksia. Lisäksi syventävien opintojen suunnittelun ja tutkimussuunnitelman teon henkilökohtaista ohjausta (n. tunti/opiskelija).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen e-lomakkeella 1.-27.8.2013.

Antti Leino, Vastaava opettaja
Opetus
4.9.2013 – 11.12.2013
Seminaari
Ke 4.9.2013 - 11.12.2013 viikoittain klo 10-12, Pinni B4034
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen e-lomakkeella 1.-27.8.2013.

Klaus Laalo, Vastaava opettaja
Opetus
5.9.2013 – 12.12.2013
Seminaari
To 5.9.2013 - 12.12.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni B4034
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Kurssilla tutustutaan keskustelunanalyysin ja vuorovaikutuslingvistiikan tutkimusmenetelmiin käytännön harjoitusten kautta. Kurssi sopii kaikille empiirisestä puhutun kielen tutkimuksesta kiinnostuneille ja se antaa valmiuksia laatia opinnäytetyö keskusteluaineistosta. Suoritukseen kuuluu aktiivinen läsnäolo tapaamisissa, viikottaiset tehtävät sekä yksi laajempi itsenäinen työ. Itsenäinen työ voi olla esimerkiksi a) oman keskusteluaineiston kerääminen videoimalla ja sen osittainen litterointi, b)  jonkun toisen keräämän aineiston litterointi ja analyysi TAI c) kirjallisuuskatsaus.

Keskustelunanalyysiksi kutsutaan alunperin yhdysvaltalaisten sosiologien (Harvey Sacks, Gail Jefferson ja Emanuel Schegloff) kehittämää menetelmää, joka perustuu ajatukseen, että keskustelu ja puhuttu kieli ovat sosiaalista toimintaa, joka on hyvin jäsentynyttä (eikä kaoottista, kuten aiemmin ajateltiin). Keskustelun jäsentyneisyys näkyy 1) vuorottelussa, eli siinä, kuka milloinkin puhuu; 2) toiminnoissa, eli siinä, mitä vuoroilla tehdään; 3) keskustelun jaksoissa eli sekvensseissä; 4) korjauksissa, joilla käsitellään puhumisen, kuulemisen tai ymmärtämisen ongelmia; 5) kielellisiä ja muita resursseja koskevissa valinnoissa; ja 6) vuorovaikutustilanteiden rakentumisesta laajemmin (Schegloff 2007: Sequence Organization in Interaction, xiv). Tutkimalla keskusteluja yksityiskohtaisesti litteroitujen eli paperille purettujen nauhoitteiden avulla saadaan lisää tietoa ihmisten keskinäisestä vuorovaikutuksesta, siihen perustuvasta yhteistyöstä ja sen ongelmista. Analyysi voi paljastaa esimerkiksi sen, miten keskustelun osallistujat osoittavat tietävänsä jostakin asiasta enemmän tai vähemmän kuin muut (episteemisyys), miten he ottavat itselleen vallan päättää asioista tai antavat päätösvallan muille (deonttisuus), tai millaisia tunteita he ilmaisevat toisiaan kohtaan (affektisuus /emotionaalisuus).

Vuorovaikutuslingvistiikaksi kutsuttu tutkimussuuntaus puolestaan syntyi 1990-luvulla kielentutkijoiden piirissä, jotka alkoivat hyödyntää keskustelunanalyysin menetelmiä kieliopin tutkimukseen. Eri kieliä koskevat tutkimukset ovat tuoneet lisää tietoa erityisesti syntaksin ja prosodian, mutta myös morfologian alalta. Suomessa vuorovaikutuslingvistit ovat tarkastelleet esim. partikkeleita, pronomineja, moduksia, impersonaalimuotoja ja lauseyhdistelmiä. Viime vuosina on alettu perehtyä yhä enemmän siihen, millaisia kieliopillisia resursseja kielet tarjoavat eri toimintojen, kuten vaikkapa pyyntöjen, kysymysten, ehdotusten, tarjousten, tai ilmoitusten tekemiseen, ja miten keskustelijat hyödyntävät näitä resursseja erilaisissa tilanteissa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Mai Frick, Vastaava opettaja
Opetus
4.9.2013 – 11.12.2013
Luento-opetus
Ke 4.9.2013 - 11.12.2013 viikoittain klo 16-18, Pinni B3109, poikkeus: 18.9.-25.9. Mikroluokka 40, Pinni B.
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Mitä sanat ovat? Miten sanoja muodostuu? Millainen on hyvä termi eli ammattikielen sana? Kurssilla saa perustiedot sanaston kehittelyn ja kuvauksen teoriasta sekä terminologiatyöstä. Monipuolisen aineiston avulla syvennytään sanojen asemaan eri kielimuodoissa ja ammattikielissä.

Kurssi tähtää perusasioiden lisäksi sovellettavaan tietoon. Se sisältää itsenäistä työskentelyä, mm. analyysiharjoituksia.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Matti Räsänen, Vastaava opettaja
Opetus
5.9.2013 – 12.12.2013
Luento-opetus
To 5.9.2013 - 10.10.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni B0039
To 24.10.2013 - 12.12.2013 viikoittain klo 12-14, Päätalo A05
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Kurssi johdattaa sosiolingvistiikan taustoihin ja nykyisiin suuntauksiin. Kurssilla tarkastellaan kielen ja yhteiskunnan välistä suhdetta sekä yksilön että yhteisön näkökulmasta. Kurssilla perehdytään sosiolingvistiikan keskeisiin käsitteisiin, tutkimusmenetelmiin ja -tuloksiin. Käsiteltäviä teemoja ovat mm. kielenulkoiset muuttujat, tilanteinen vaihtelu, kielelliset asenteet,  monikielisyys ja aineistonkeruun kysymykset. Kurssi sisältää kotitehtäviä ja oheislukemista.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Kaarina Mononen, Vastaava opettaja
Opetus
3.9.2013 – 10.12.2013
Luento-opetus
Ti 3.9.2013 - 10.12.2013 viikoittain klo 10-12, Päätalo A05
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Periodi (21.10.2013 - 13.12.2013)
Syventävät opinnot [II Periodi]

Kerron samojedikielten historiasta, suhteesta varsinaisiin suomalaisugrilaisiin kieliin, samojedikielten ryhmittymisestä ja nykytilasta. Tämän laajan johdannon jälkeen keskityn nganasaanin kielioppiin. Kurssiin sisältyy myös pieniä kotitehtäviä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Larisa Leisiö, Vastaava opettaja
Opetus
23.10.2013 – 20.11.2013
Luento-opetus 20 tuntia
Ke 23.10.2013 - 20.11.2013 viikoittain klo 14-18, Pinni B4116 (23.10.) ja Päätalo A07 (muut kerrat).
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot [II Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ei ilmoittautumista.

Tuula-Riitta Välikoski, Vastaava opettaja
tuula-riitta.valikoski[ät]uta.fi
Opetus
22.10.2013 – 4.12.2013
Luento-opetus 20 tuntia
Ti 22.10.2013 - 3.12.2013 viikoittain klo 10-12, Pinni ls. B1100
Ke 23.10.2013 - 4.12.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni ls B1100
Poikkeukset:
, Opetusta ei viikoilla 47 & 48.
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

 

 

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

NettiOpsun kautta (myös harjoituksiin 14.10. mennessä).

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Maija Gerlander, Vastaava opettaja
maija.gerlander[ät]uta.fi
Opetus
22.10.2013 – 25.2.2014
Luento-opetus 10 tuntia
Ti 22.10.2013 - 26.11.2013 viikoittain klo 12-14, päät D04
Harjoitukset 18 tuntia
Ryhmä 1 (oman tutkinto-ohjelman opiskelijoille)
Ti 14.1.2014 - 25.2.2014 viikoittain klo 9-12, päät D04
Ryhmä 2 (suomen kielen ja kirj.tieteen opiskelijoille)
Ti 14.1.2014 - 25.2.2014 viikoittain klo 13-16, päät D04
Periodit: II III
Opetuskieli: suomi
Periodi (7.1.2014 - 7.3.2014)
Syventävät opinnot [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Markus Hamunen, Vastaava opettaja
Kaarina Mononen, Vastaava opettaja
Opetus
22.1.2014 – 30.4.2014
Luento-opetus
Ke 22.1.2014 - 30.4.2014 viikoittain klo 14-16, Päätalo A32, poikkeus: 2.4. Pinni B3107
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen e-lomakkeella viimeistään 2.1.2014.

Antti Leino, Vastaava opettaja
Klaus Laalo, Vastaava opettaja
Opetus
8.1.2014 – 15.5.2014
Seminaari
Ryhmä 1 (Leino)
Ke 8.1.2014 - 14.5.2014 viikoittain klo 10-12, Pinni B4034
Ryhmä 2 (Laalo)
To 9.1.2014 - 15.5.2014 viikoittain klo 14-16, Pinni B4034
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Kurssilla perehdytään konstruktiokielioppi-nimisen kielenkuvaussuuntauksen lähtökohtiin ja perusajatuksiin. Konstruktiokieliopissa ulotetaan vanha strukturalistinen ajatus kielellisten merkkien symboliluonteesta koskemaan periaatteessa kaikkia kielen merkityksellisiä rakenneyksiköitä. Ei vain sanoja, vaan myös niitä laajempia ja pienempiä kielenyksiköitä voidaan pitää vakiintuneina ja opittuina muodon ja merkityksen yhteenliittyminä, konstruktioina. Kielijärjestelmä koostuu siis kauttaaltaan tällaisista erikokoisista ja eri tavoin abstrahoituneista muistirakenteista. Kurssilla avataan ensin konstruktiokieliopin peruskäsitteitä, suuntauksen taustoja, sen kuvausformalismia sekä annetaan esimerkkejä erilaisista konstruktiotyypeistä. Toiseksi kurssilla perehdytään joihinkin kielentutkimuksen erikoisaloihin, joissa konstruktiokielioppia on sovellettu hedelmällisesti.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Antti Leino, Vastaava opettaja
Markus Hamunen, Vastaava opettaja
Opetus
14.1.2014 – 24.4.2014
Luento-opetus
Ti 14.1.2014 - 15.4.2014 viikoittain klo 12-14, Linna K108
To 16.1.2014 - 24.4.2014 viikoittain klo 12-14, Linna K109, poikkeus: 13.3. Päätalo A07
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Minna Vanhasalo, Vastaava opettaja
Opetus
9.1.2014 – 8.5.2014
Luento-opetus
To 9.1.2014 - 8.5.2014 viikoittain klo 10-12, Pinni B4031, ei opetusta 27.2., eikä 17.4.-1.5.
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Edellytykset: SUOA4 Merkitys tulee olla suoritettuna.

Tiedottamisen ja viestinnän opintokokonaisuus [III Periodi]
Opetus
7.1.2014 – 25.2.2014
Luento-opetus
Ti 7.1.2014 - 25.2.2014 viikoittain klo 12-14, Päätalo C2, ei opetusta 18.2.
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kokonaisuuteen on erillinen haku.

Eliisa Vainikka, Vastaava opettaja
Opetus
7.1.2014 – 25.2.2014
Harjoitukset
Ti 7.1.2014 - 25.2.2014 viikoittain klo 16-18, Tietopinni, mikroluokka 9
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kokonaisuuteen on erillinen haku.

Periodi (10.3.2014 - 16.5.2014)
Tiedottamisen ja viestinnän opintokokonaisuus [IV Periodi]
Opetus
13.3.2014 – 10.4.2014
Luento-opetus
To 13.3.2014 - 10.4.2014 viikoittain klo 10-12, Pinni A3098
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kokonaisuuteen on erillinen haku.

Jakso on johdanto harjoitteluun (SUOTV5).

Matti Räsänen, Vastaava opettaja
Opetus
11.3.2014 – 25.3.2014
Luento-opetus
Ti 11.3.2014 - 25.3.2014 viikoittain klo 16-18, Päätalo C2, ei opetusta 18.2.
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kokonaisuuteen on erillinen haku.