x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Avoin yliopisto-opetus

Tässä esitetty avoimen yliopisto-opetuksen tarjonta ja tiedot ovat alustavia ja niitä täydennetään hakuajan alkamiseen saakka. Muutokset ovat mahdollisia.

Hakuaika kevätlukukaudella 2013 alkaviin opintoihin alkaa pääsääntöisesti 14.11.2012. Opintomaksu 10 euroa / opintopiste. Lisätietoja opintoihimme hakeutumisesta.

Lisätietoja yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön avoimesta yliopisto-opetuksesta: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu@uta.fi, puh. 050 - 462 7368. Sosiaalityön opintojen osalta Ulla Lassila, ulla.lassila@uta.fi, puh. 050 - 549 0420

Syksyllä 2012 alkaneet opinnot (keväällä 2013 alkavat listan alaosassa)
Filosofian perusopinnot 25 op, lähiopetus, Tampere, slk2012-klk2014

Tutustutaan filosofian peruskäsitteisiin ja keskeisiin ongelmiin sekä filosofisen ajattelun ominaispiirteisiin.

Timo Vuorio, Vastaava opettaja
Opetus
11.9.2012 – 3.10.2012
Luento-opetus 16 tuntia
Ti 11.9.2012 - 2.10.2012 viikoittain klo 18-20, Pinni A:n luentosali A1081 (Kanslerinrinne 1)
Ke 12.9.2012 - 26.9.2012 viikoittain klo 18-20, Pinni B:n luentosali B1097 (Kanslerinrinne 1)
Luentotentti
Ti 9.10.2012 klo 18-20, Pinni B1097
Pe 26.10.2012, Rästitentti yksikön yleisenä tenttipäivänä pe 26.10. klo 12-16 - ILMOTTAUTUMINEN kuorella Teijo Rädylle, Pinni B3057 viimeistään viikkoa ennen tenttiä.
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi on tarkoitettu johdatuskurssiksi filosofiaan muille kuin filosofian tutkinto-ohjelman opiskelijoille. Opintojakso voidaan suorittaa vaihtoehtoisesti sähköisenä kirjatenttinä. Sähköisen tentin vastaanottaja on Susanna Lindberg. Lisätietoja sähköisestä tenttimisestä.


Tutustutaan länsimaisen filosofian kehitykseen antiikista 1800-luvulle sekä sen keskeisiin ajattelijoihin.

Luennot 26 t

Klassikkoteksteihin tutustumista pienryhmissä 8 t (kolme ryhmää)

FT Petri Räsänen, Vastaava opettaja
Opetus
4.10.2012 – 4.12.2012
Luento-opetus 26 tuntia
Luennot
To 4.10.2012 klo 16-19.30, Linna luentosali K103 (Kalevantie 5)
To 11.10.2012 klo 16-19.30, Päätalo luentosali A3 (Kalevantie 4)
Ti 23.10.2012 klo 16-19.30, Päätalo luentosali A3
To 25.10.2012 - 1.11.2012 viikoittain klo 16-18, Pinni A:n luentosali A1081 (Kanslerinrinne 1)
Ti 30.10.2012 - 13.11.2012 viikoittain klo 16-18, Pinni A:n Paavo Koli-sali
To 8.11.2012 klo 16-18, Pinni A:n luentosali A1078
Luentotentti
Ti 4.12.2012 klo 16-18, Päätalo luentosali D10b
Pienryhmäopetus 8 tuntia
Ryhmä 1 (Filosofian tutkinto-opiskelijat)
Ryhmä 2 (Avoin yliopisto)
Ti 20.11.2012 - 27.11.2012 viikoittain klo 16-18, Pinni B:n luentosali B3109 (Kanslerinrinne 1)
To 22.11.2012 - 29.11.2012 viikoittain klo 16-18, Pinni B:n luentosali B3110
Ryhmä 3 (Muut opiskelijat)
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Sähköisen tentin vastaanottaja: Susanna Lindberg


Opetus järjestetään keväällä 2013. Opintojakso voidaan suorittaa myös kirjatenttinä (avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä) mutta luentosarjasuoritus on suositeltavampi vaihtoehto.

Opintojaksolla opitaan logiikan peruskäsitteet (esim. lause, propositio, luonnollinen ja keinotekoinen kieli, looginen pääteltävyys ja todistuvuus, looginen seuraus ja looginen totuus, ekstensio ja intensio), klassisen lause- ja predikaattilogiikan symbolit ja syntaksi sekä lauselogiikan luonnollisen päättelyn systeemi ja totuustaulukkomenetelmä, ja tutustutaan predikaattilogiikan semantiikkaan. Erityisesti kiinnitetään huomiota sellaisiin logiikan käsitteisiin, joiden tunteminen on tarpeen kaikkien filosofian opintojen kannalta.

Opetus
9.1.2013 – 28.2.2013
Luento-opetus 30 tuntia
Luento-opetus
Ke 9.1.2013 klo 16.30-19.00, Pinni B3116
To 10.1.2013 klo 16.30-19.00, Pinni B3107
Ke 16.1.2013 - 20.2.2013 viikoittain klo 16.30-18.00, Pinni B3116
To 17.1.2013 - 21.2.2013 viikoittain klo 16.30-18.00, Pinni B3107
Harjoitukset
Ke 16.1.2013 - 20.2.2013 viikoittain klo 18.15-19.45, Pinni B3116
Luentotentti
To 28.2.2013 klo 16.30-18.30, Pinni B3107
Ma 18.3.2013 klo 17-21, päätalo ls. A1, uusintatentti (yleinen tenttipäivä)
Ma 22.4.2013 klo 17-21, päätalo ls. A1, uusintatentti (yleinen tenttipäivä, ilmoittautuminen 14 päivää ennen tenttiä nettirekan kautta)
Kirjatentti
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Yleiset kirjatenttipäivät:
Syyslukukaudella 2013: ma 21.10. ja 16.12. klo 16-20.
Yleisiin tentteihin ilmoittautuminen 14 vuorokautta ennen tenttiä.
Ilmoittautua voit internetissä www.uta.fi/nettirekka tai palauttamalla tenttikuori siihen avoimen palveluyksikköön, jossa sinulla on opinto-oikeus.
Tenttipaikka: Päätalo, luentosali A2a (Kalevantie 4)


Kirjatenttinä.  (tehdään sähköisenä tenttinä)
Keväällä 2013 järjestetään luennot FILP3a Argumentaatio 2 op (ks. tarkemmat ajat kohdasta opetus).

Opintojaksolla käsitellään argumentaation ja tieteellisen päättelyn teoriaa, empiristisen tieto-opin vaikutusta tieteenfilosofiassa, syy – vaikutus-suhteita, tieteellistä selittämistä ja mallintamisen roolia tieteessä. Sillä myös harjoitellaan argumenttien analyysia ja arviointia. Sillä esitellään sekä positivismin että jälkipositivistisen tieteenfilosofian klassikoita. Muita teemoja ovat yhteiskunnallisten arvojen merkitys tieteessä sekä tieteellisen tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

Opetus
Luento-opetus
FILP3a Argumentaatio, luennot 2 op
Ti 12.3.2013 - 14.5.2013 viikoittain klo 16-18, Pinni luentosali B4113
Kirjatentti
Harjoitukset
mahdollisesti erillisiä harjoituksia
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Sähköisen tentin vastaanottaja: Kristina Rolin
Lisätietoja sähköisestä tenttimisestä


Kirjatenttinä.  (tehdään sähköisenä tenttinä) Selvitetään mahdollisuutta järjestää myös opetusta.

Opintojakson tieto-oppiin keskittyvässä osassa tarkastellaan tiedon lajeja, skeptisismin ongelmaa, perinteistä tiedon määritelmää ja siitä käytyä keskustelua, uskomusten oikeuttamista koskevia näkemyksiä sekä erilaisia naturalistisia ja ei-naturalistia tietokäsityksiä. Opintojakson ontologiaosuus perehdyttää opiskelijan erilaisiin olemassaolon ja olemisen ymmärtämisen tapoihin ja olevan yleisimpiä kategorioita koskevaan nykykeskusteluun.

Leila Haaparanta, Vastaava opettaja
Opetus
15.1.2013 – 7.5.2013
Luento-opetus 24 tuntia
Luennot
Ti 15.1.2013 - 23.4.2013 viikoittain klo 10-12, Pinni B3116
Kirjatentti
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Sähköisen tentin vastaanottaja: Leila Haaparanta
Lisätietoja sähköisestä tenttimisestä


Kirjatenttinä. (tehdään sähköisenä tenttinä) Selvitetään mahdollisuutta järjestää myös opetusta.

Opintojakso muodostuu kahdesta osakokonaisuudesta: YKYY5a Johdatus etiikkaan ja YKYY5b Johdatus yhteiskuntafilosofiaan.

YKYY5a Johdatus etiikkaan:
Etiikan osakokonaisuudessa tutustutaan filosofisen etiikan tärkeimpiin historiallisiin muotoiluihin ( mm. Aristoteles (hyve-etiikka), utilitaristit (mielihyvän periaate), Kant (velvollisuusetiikka) ja Nietzsche (kaikkien arvojen uudelleenarvioiminen)), sekä tärkeimpiin moderneihin keskusteluihin mm. moraalilauseiden merkityksestä, vapauden eksistentiaalisesta merkityksestä sekä etiikan soveltamisesta. Näin opetellaan pohtimaan filosofisesti mm. ihmisen vapautta, determinismiä, oikeuksia, velvollisuuksia ja vastuuta. Opintojaksolla tarkastellaan erilaisia moraalin perustaa ja ihmisen moraalista perusolemusta koskevia käsityksiä, etiikan ja kulttuurin suhdetta, etiikkaa suhteena toiseen ihmiseen (tai yleisemmin elävään olentoon) sekä etiikan kieltä ja moraalisen järjenkäytön erityispiirteitä.

YKYY5b Johdatus yhteiskuntafilosofiaan:
Yhteiskuntafilosofian osakokonaisuudessa tutustutaan yhteiskuntafilosofiassa paradigma-aseman saavuttaneisiin historiallisiin muotoiluihin (mm. Platon, Aristoteles, Hobbes, Rousseau, Hegel, Smith, Marx) ja kartoitetaan modernin yhteiskuntafilosofian kenttää. Keskeisiä kysymyksiä ovat mm. seuraavat: Onko yhteiskunnan perustana yksilö vai yhteisö (individualismi, liberalismi, kommunitarismi ja totalitarismi)? Miten lähestytään identiteettiä filosofisena ongelmana (universalismi, partikularismi, individualismi)? Mikä on partikulaaristen ryhmien rooli yhteiskunnassa (rotu, sukupuoli, luokka, puolue)? Miten omistamisesta voi puhua filosofisesti (rikkaudesta, köyhyydestä, riistosta, markkinoista ja poliittisesta yhteisöstä)? Mikä on ihminen tutkimuskohteena vs. ihminen poliittisena subjektina? Mitä ovat ympäristö ja tekniikka yhteiskunnallisina kysymyksinä? Mitä on julkisuus rationaalisena debattina vs. julkisuus tiedottamisena? Miten paikalliset yhteisöt jäsentyvät suhteessa globaaliin maailmaan?

Marika Enwald, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 24 tuntia
YKYY5B Johdatus yhteiskuntafilosofiaan luennot
Pe 25.1.2013 - 3.5.2013 viikoittain klo 9-11, Linnan Väinö Linna-sali (Kalevantie 5)
Poikkeukset:
22.3.2013 , HUOM poikkeussali! Pinni B1100 (Kanslerinrinne 1)
Kirjatentti
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Sähköisen tentin vastaanottaja: Susanna Lindberg
Lisätietoja sähköisestä tenttimisestä


Elämänkatsomustieto toisena opetettavana aineena 60 op, itsenäiset opinnot, Tre, slk2012-klk2016

Tämä "Elämänkatsomustieto toisena opetettavana aineena" -kokonaisuuden alajakso suoritetaan kasvatustieteiden avoimen yliopisto-opetuksen ryhmässä. Opintojakso toteutetaan monimuotoisesti nettivideotallenteita hyödyntäen. Toteutuksen yksityiskohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Luennot nettivideotallenteina, Heikki Mäki-Kulmala, Vastaava opettaja
Pienryhmäopetus: Pekka Räihä, Opettaja
Opetus
Luento-opetus 12 tuntia Verkossa
Pienryhmäopetus 6 tuntia
Opetus
Ti 15.1.2013 klo 17.00-19.30, Pinni B:n luentosali B4113 (Kanslerinrinne 1)
Ti 29.1.2013 klo 17.00-19.30, Pinni B:n luentosali B4113
Itsenäinen työskentely 117 tuntia
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opetus järjestetään keväällä 2013.


Tutustutaan filosofian peruskäsitteisiin ja keskeisiin ongelmiin sekä filosofisen ajattelun ominaispiirteisiin.

Timo Vuorio, Vastaava opettaja
Opetus
11.9.2012 – 3.10.2012
Luento-opetus 16 tuntia
Ti 11.9.2012 - 2.10.2012 viikoittain klo 18-20, Pinni A:n luentosali A1081 (Kanslerinrinne 1)
Ke 12.9.2012 - 26.9.2012 viikoittain klo 18-20, Pinni B:n luentosali B1097 (Kanslerinrinne 1)
Luentotentti
Ti 9.10.2012 klo 18-20, Pinni B1097
Pe 26.10.2012, Rästitentti yksikön yleisenä tenttipäivänä pe 26.10. klo 12-16 - ILMOTTAUTUMINEN kuorella Teijo Rädylle, Pinni B3057 viimeistään viikkoa ennen tenttiä.
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi on tarkoitettu johdatuskurssiksi filosofiaan muille kuin filosofian tutkinto-ohjelman opiskelijoille. Opintojakso voidaan suorittaa vaihtoehtoisesti sähköisenä kirjatenttinä. Sähköisen tentin vastaanottaja on Susanna Lindberg. Lisätietoja sähköisestä tenttimisestä.


Tutustutaan länsimaisen filosofian kehitykseen antiikista 1800-luvulle sekä sen keskeisiin ajattelijoihin.

Luennot 26 t

Klassikkoteksteihin tutustumista pienryhmissä 8 t (kolme ryhmää)

Petri Räsänen, Vastaava opettaja
Opetus
4.10.2012 – 4.12.2012
Luento-opetus 26 tuntia
Luennot
To 4.10.2012 klo 16-19.30, Linnan luentosali K103 (Kalevantie 5)
To 11.10.2012 klo 16-19.30, Päätalo luentosali A3 (Kalevantie 4)
Ti 23.10.2012 klo 16-19.30, Päätalo luentosali A3
To 25.10.2012 - 1.11.2012 viikoittain klo 16-18, Pinni A:n luentosali A1081 (Kanslerinrinne 1)
Ti 30.10.2012 - 13.11.2012 viikoittain klo 16-18, Pinni A:n Paavo Koli-sali
To 8.11.2012 klo 16-18, Pinni A:n luentosali A1078
Luentotentti
Ti 4.12.2012 klo 16-18, Päätalo luentosali D10b
Pienryhmäopetus 8 tuntia
Ryhmä 1 (Filosofian tutkinto-opiskelijat)
Ryhmä 2 (Avoin yliopisto)
Ti 20.11.2012 - 27.11.2012 viikoittain klo 16-18, Pinni B:n luentosali B3109
To 22.11.2012 - 29.11.2012 viikoittain klo 16-18, Pinni B:n luentosali B3110
Ryhmä 3 (Muut opiskelijat)
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi on tarkoitettu johdatuskurssiksi filosofiaan muille kuin filosofian tutkinto-ohjelman opiskelijoille. Opintojakso voidaan suorittaa vaihtoehtoisesti sähköisenä kirjatenttinä. Sähköisen tentin vastaanottaja on Susanna Lindberg. Lisätietoja sähköisestä tenttimisestä.


Kirjatenttinä (sähköisenä tenttinä).
Keväällä 2013 järjestetään luennot FILP3a Argumentaatio 2 op (ks. tarkemmat ajat kohdasta opetus).

Opintojaksolla käsitellään argumentaation ja tieteellisen päättelyn teoriaa, empiristisen tieto-opin vaikutusta tieteenfilosofiassa, syy – vaikutus-suhteita, tieteellistä selittämistä ja mallintamisen roolia tieteessä. Sillä myös harjoitellaan argumenttien analyysia ja arviointia. Sillä esitellään sekä positivismin että jälkipositivistisen tieteenfilosofian klassikoita. Muita teemoja ovat yhteiskunnallisten arvojen merkitys tieteessä sekä tieteellisen tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

Opetus
Luento-opetus
FILP3a Argumentaatio, luennot 2 op
Ti 12.3.2013 - 14.5.2013 viikoittain klo 16-18, Pinni luentosali B4113
Kirjatentti
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Sosiaalityön avoimen yliopisto-opetuksen ryhmässä.

Luennot (tallenteena), kirjallisuus ja muu kurssilla jaettava aineisto sekä essee.

Kurssin opiskelu tapahtuu Moodle-verkko-  oppimisympäristössä. Kurssissa ei ole lähiopetusta.

Alustava toteutustapa ja aikataulutus:

Kurssi alkaa 4.3.2013 ja kestää 22.4.2013 saakka. Kurssi muodostuu viikoittain seurattavista verkossa olevista luentotallenteista (viikot 10-15) sekä luentojen ja artikkeleiden pohjalta tehtävistä oppimispäiväkirjoista, jota työstetään koko kurssin ajan (oppimispäiväkirjan palautus viimeistään 22.4.2013)

Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Kirjatenttinä (sähköisenä tenttinä). Selvitetään mahdollisuutta järjestää myös opetusta.

Opintojakso muodostuu kahdesta osakokonaisuudesta: YKYY5a Johdatus etiikkaan ja YKYY5b Johdatus yhteiskuntafilosofiaan.

YKYY5a Johdatus etiikkaan:
Etiikan osakokonaisuudessa tutustutaan filosofisen etiikan tärkeimpiin historiallisiin muotoiluihin ( mm. Aristoteles (hyve-etiikka), utilitaristit (mielihyvän periaate), Kant (velvollisuusetiikka) ja Nietzsche (kaikkien arvojen uudelleenarvioiminen)), sekä tärkeimpiin moderneihin keskusteluihin mm. moraalilauseiden merkityksestä, vapauden eksistentiaalisesta merkityksestä sekä etiikan soveltamisesta. Näin opetellaan pohtimaan filosofisesti mm. ihmisen vapautta, determinismiä, oikeuksia, velvollisuuksia ja vastuuta. Opintojaksolla tarkastellaan erilaisia moraalin perustaa ja ihmisen moraalista perusolemusta koskevia käsityksiä, etiikan ja kulttuurin suhdetta, etiikkaa suhteena toiseen ihmiseen (tai yleisemmin elävään olentoon) sekä etiikan kieltä ja moraalisen järjenkäytön erityispiirteitä.

YKYY5b Johdatus yhteiskuntafilosofiaan:
Yhteiskuntafilosofian osakokonaisuudessa tutustutaan yhteiskuntafilosofiassa paradigma-aseman saavuttaneisiin historiallisiin muotoiluihin (mm. Platon, Aristoteles, Hobbes, Rousseau, Hegel, Smith, Marx) ja kartoitetaan modernin yhteiskuntafilosofian kenttää. Keskeisiä kysymyksiä ovat mm. seuraavat: Onko yhteiskunnan perustana yksilö vai yhteisö (individualismi, liberalismi, kommunitarismi ja totalitarismi)? Miten lähestytään identiteettiä filosofisena ongelmana (universalismi, partikularismi, individualismi)? Mikä on partikulaaristen ryhmien rooli yhteiskunnassa (rotu, sukupuoli, luokka, puolue)? Miten omistamisesta voi puhua filosofisesti (rikkaudesta, köyhyydestä, riistosta, markkinoista ja poliittisesta yhteisöstä)? Mikä on ihminen tutkimuskohteena vs. ihminen poliittisena subjektina? Mitä ovat ympäristö ja tekniikka yhteiskunnallisina kysymyksinä? Mitä on julkisuus rationaalisena debattina vs. julkisuus tiedottamisena? Miten paikalliset yhteisöt jäsentyvät suhteessa globaaliin maailmaan?

Opetus
Luento-opetus
YKYY5B Johdatus yhteiskuntafilosofiaan luennot
Pe 25.1.2013 - 3.5.2013 viikoittain klo 9-11, Linnan Väinö Linna-sali (Kalevantie 5)
Poikkeukset:
22.3.2013 , HUOM poikkeussali! Pinni B1100 (Kanslerinrinne 1)
Kirjatentti
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Kirjatenttinä (sähköisenä tenttinä).

Opintojakso antaa yleiskuvan länsimaisen filosofian historian aikakausista (antiikki, keskiaika, uuden ajan alku, rationalismi ja empirismi, valistus, romantiikka ja idealismi). Samalla tutustutaan eri aikakausien keskeisimpiin ajattelijoihin ja keskusteluihin. Opintojaksolla annettavaa yleiskuvaa syvennetään kohdassa FILA3 Klassikot.

Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

"Elämänkatsomustieto toisena opetettavana aineena" -kokonaisuudessa suoritetaan kaksi jaksoa jaksoista FILA1, FILA2 ja FILA3.

Lisätietoja sähköisestä tenttimisestä


Yhteisopetuksena tutkinto-opetuksen kanssa keväällä 2013 tai kirjatenttinä (sähköisenä tenttinä). Toteutuksen yksityiskohdista sovitaan myöhemmin.

Opintojaksolla annetaan yleiskuva 1900-luvun filosofian eri suuntauksista, niiden tärkeimmistä edustajista ja niiden piirissä käydyistä keskusteluista. Sillä tarkastellaan lyhyesti 1900-luvun filosofian taustaa erityisesti Kantin ja Hegelin filosofiassa sekä 1800-luvun jälkipuoliskon ajattelussa ja tutustutaan mm. fenomenologiaan, loogiseen empirismiin, analyyttiseen filosofiaan, pragmatismiin, marxismiin, eksistentialismiin, hermeneutiikkaan ja dekonstruktioon. Opintojaksolla käsitellään jonkin verran myös suuntausten vuorovaikutusta sekä teemoja, joihin on alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota 1900-luvun jälkipuoliskolla (luonnollinen kieli, käytännöt, ruumis, koneet jne.). Opintojakso antaa yleiskuvan tästä nykyfilosofiaan vaikuttavasta muutoksesta.

Timo Vuorio, Vastaava opettaja
Opetus
15.1.2013 – 26.2.2013
Luento-opetus
Luennot 3 op
Ti 15.1.2013 - 26.2.2013 viikoittain klo 16-20, Pinni B3107
Kirjatentti
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

"Elämänkatsomustieto toisena opetettavana aineena" -kokonaisuudessa suoritetaan kaksi jaksoa jaksoista FILA1, FILA2 ja FILA3.

Lisätietoja sähköisestä tenttimisestä


Kirjatenttinä / esseenä. Toteutuksen yksityiskohdista sovitaan myöhemmin.

Susanna Lindberg, Vastaava opettaja
Opetus
Kirjatentti
Itsenäinen työskentely
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

"Elämänkatsomustieto toisena opetettavana aineena" -kokonaisuudessa suoritetaan kaksi jaksoa jaksoista FILA1, FILA2 ja FILA3.


Kirjatentti (sähköisenä tenttinä).

Opintojakso tarjoaa katsauksen eri uskontoihin sekä ateismia koskevaan nykykeskusteluun.

Petri Räsänen, Vastaava opettaja
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Kirjatentti (sähköisenä tenttinä).

Opintojaksossa pohditaan, miten eri uskonnot sopivat yhteen yksilön vapautta ja ihmisarvoa sekä kulttuurien moninaisuutta kunnioittavan elämäntavan kanssa.

Petri Räsänen, Vastaava opettaja
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Kirjatentti (sähköisenä tenttinä).

Opintojakso esittelee nationalismitutkimuksen klassikkoteoksen ja sodan moraalipsykologiaa. Opintojakso tarkastelee kriittisesti ihmisten luokittelua kulttuurin ja uskonnon perusteella.

Petri Räsänen, Vastaava opettaja
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Kirjatentti (sähköisenä tenttinä) tai essee.

Opintojakso tarkastelee kriittisesti lännen ja idän vastakkainasettelua sekä esittelee feministisen filosofian klassikkoteoksen.

Petri Räsänen, Vastaava opettaja
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Kirjatentti ( sähköisenä tenttinä) tai essee.

Opintojaksossa tutustutaan ajankohtaiseen keskusteluun humanistisen koulutuksen merkityksestä peruskoulussa, lukiossa ja yliopistossa.

Petri Räsänen, Vastaava opettaja
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Elämänkatsomustieto toisena opetettavana aineena, 60 op, itsenäiset opinnot, Sjoki, slk2012-klk2016

Tämä "Elämänkatsomustieto toisena opetettavana aineena" -kokonaisuuden alajakso suoritetaan kasvatustieteiden avoimen yliopisto-opetuksen ryhmässä. Opintojakso toteutetaan monimuotoisesti nettivideotallenteita hyödyntäen. Toteutuksen yksityiskohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Opetus
Luento-opetus 12 tuntia Verkossa
Pienryhmäopetus 6 tuntia
Itsenäinen työskentely 117 tuntia
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Tutustutaan filosofian peruskäsitteisiin ja keskeisiin ongelmiin sekä filosofisen ajattelun ominaispiirteisiin.

Opetus
4.9.2012 – 16.10.2012
Kirjatentti
Luento-opetus 16 tuntia
Ti 4.9.2012 - 16.10.2012 viikoittain klo 16-20, Luento-opetus järjestetään Tampereella, katso lisätiedot - kohta!
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintojakso suoritetaan sähköisenä kirjatenttinä. Lisätietoja sähköisestä tenttimisestä.

Vaihtoehtoisesti voi myös osallistua Tampereella toteutettavalle kurssille.


Tutustutaan länsimaisen filosofian kehitykseen antiikista 1800-luvulle sekä sen keskeisiin ajattelijoihin.

Opintojakso suoritetaan sähköisenä kirjatenttinä. Lisätietoja sähköisestä tenttimisestä.

Vaihtoehtoisesti voi myös osallistua Tampereella toteutettavalle kurssille.

Luennot 26 t

Klassikkoteksteihin tutustumista pienryhmissä 8 t (kolme ryhmää)

Opetus
Kirjatentti
Luento-opetus 26 tuntia
Pienryhmäopetus 8 tuntia
Ryhmä 1 (Filosofian tutkinto-opiskelijat)
Ryhmä 2 (Avoin yliopisto)
Ryhmä 3 (Muut opiskelijat)
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintojakso suoritetaan sähköisenä kirjatenttinä. Lisätietoja sähköisestä tenttimisestä.

Vaihtoehtoisesti voi myös osallistua Tampereella toteutettavalle kurssille.


Kirjatenttinä.

Opintojaksolla käsitellään argumentaation ja tieteellisen päättelyn teoriaa, empiristisen tieto-opin vaikutusta tieteenfilosofiassa, syy – vaikutus-suhteita, tieteellistä selittämistä ja mallintamisen roolia tieteessä. Sillä myös harjoitellaan argumenttien analyysia ja arviointia. Sillä esitellään sekä positivismin että jälkipositivistisen tieteenfilosofian klassikoita. Muita teemoja ovat yhteiskunnallisten arvojen merkitys tieteessä sekä tieteellisen tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Sosiaalityön avoimen yliopisto-opetuksen ryhmässä.

Luennot (tallenteena), kirjallisuus ja muu kurssilla jaettava aineisto sekä essee.

Kurssin opiskelu tapahtuu Moodle-verkko-  oppimisympäristössä. Kurssissa ei ole lähiopetusta.

Alustava aikataulutus:

Kurssi alkaa 4.3.2013 ja kestää 22.4.2013 saakka. Kurssi muodostuu viikoittain seurattavista verkossa olevista luentotallenteista (viikot 10-15) sekä luentojen ja artikkeleiden pohjalta tehtävistä oppimispäiväkirjoista, jota työstetään koko kurssin ajan (oppimispäiväkirjan palautus viimeistään 22.4.2013)

Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Kirjatenttinä.

Opintojakso muodostuu kahdesta osakokonaisuudesta: YKYY5a Johdatus etiikkaan ja YKYY5b Johdatus yhteiskuntafilosofiaan.

YKYY5a Johdatus etiikkaan:
Etiikan osakokonaisuudessa tutustutaan filosofisen etiikan tärkeimpiin historiallisiin muotoiluihin ( mm. Aristoteles (hyve-etiikka), utilitaristit (mielihyvän periaate), Kant (velvollisuusetiikka) ja Nietzsche (kaikkien arvojen uudelleenarvioiminen)), sekä tärkeimpiin moderneihin keskusteluihin mm. moraalilauseiden merkityksestä, vapauden eksistentiaalisesta merkityksestä sekä etiikan soveltamisesta. Näin opetellaan pohtimaan filosofisesti mm. ihmisen vapautta, determinismiä, oikeuksia, velvollisuuksia ja vastuuta. Opintojaksolla tarkastellaan erilaisia moraalin perustaa ja ihmisen moraalista perusolemusta koskevia käsityksiä, etiikan ja kulttuurin suhdetta, etiikkaa suhteena toiseen ihmiseen (tai yleisemmin elävään olentoon) sekä etiikan kieltä ja moraalisen järjenkäytön erityispiirteitä.

YKYY5b Johdatus yhteiskuntafilosofiaan:
Yhteiskuntafilosofian osakokonaisuudessa tutustutaan yhteiskuntafilosofiassa paradigma-aseman saavuttaneisiin historiallisiin muotoiluihin (mm. Platon, Aristoteles, Hobbes, Rousseau, Hegel, Smith, Marx) ja kartoitetaan modernin yhteiskuntafilosofian kenttää. Keskeisiä kysymyksiä ovat mm. seuraavat: Onko yhteiskunnan perustana yksilö vai yhteisö (individualismi, liberalismi, kommunitarismi ja totalitarismi)? Miten lähestytään identiteettiä filosofisena ongelmana (universalismi, partikularismi, individualismi)? Mikä on partikulaaristen ryhmien rooli yhteiskunnassa (rotu, sukupuoli, luokka, puolue)? Miten omistamisesta voi puhua filosofisesti (rikkaudesta, köyhyydestä, riistosta, markkinoista ja poliittisesta yhteisöstä)? Mikä on ihminen tutkimuskohteena vs. ihminen poliittisena subjektina? Mitä ovat ympäristö ja tekniikka yhteiskunnallisina kysymyksinä? Mitä on julkisuus rationaalisena debattina vs. julkisuus tiedottamisena? Miten paikalliset yhteisöt jäsentyvät suhteessa globaaliin maailmaan?

Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Kirjatenttinä.

Opintojakso antaa yleiskuvan länsimaisen filosofian historian aikakausista (antiikki, keskiaika, uuden ajan alku, rationalismi ja empirismi, valistus, romantiikka ja idealismi). Samalla tutustutaan eri aikakausien keskeisimpiin ajattelijoihin ja keskusteluihin. Opintojaksolla annettavaa yleiskuvaa syvennetään kohdassa FILA3 Klassikot.

Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

"Elämänkatsomustieto toisena opetettavana aineena" -kokonaisuudessa suoritetaan kaksi jaksoa jaksoista FILA1, FILA2 ja FILA3.


Kirjatenttinä.

Opintojaksolla annetaan yleiskuva 1900-luvun filosofian eri suuntauksista, niiden tärkeimmistä edustajista ja niiden piirissä käydyistä keskusteluista. Sillä tarkastellaan lyhyesti 1900-luvun filosofian taustaa erityisesti Kantin ja Hegelin filosofiassa sekä 1800-luvun jälkipuoliskon ajattelussa ja tutustutaan mm. fenomenologiaan, loogiseen empirismiin, analyyttiseen filosofiaan, pragmatismiin, marxismiin, eksistentialismiin, hermeneutiikkaan ja dekonstruktioon. Opintojaksolla käsitellään jonkin verran myös suuntausten vuorovaikutusta sekä teemoja, joihin on alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota 1900-luvun jälkipuoliskolla (luonnollinen kieli, käytännöt, ruumis, koneet jne.). Opintojakso antaa yleiskuvan tästä nykyfilosofiaan vaikuttavasta muutoksesta.

Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

"Elämänkatsomustieto toisena opetettavana aineena" -kokonaisuudessa suoritetaan kaksi jaksoa jaksoista FILA1, FILA2 ja FILA3.


Kirjatenttinä / esseenä.

Opetus
Kirjatentti
Itsenäinen työskentely
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

"Elämänkatsomustieto toisena opetettavana aineena" -kokonaisuudessa suoritetaan kaksi jaksoa jaksoista FILA1, FILA2 ja FILA3.


Kirjatentti.

Opintojakso tarjoaa katsauksen eri uskontoihin sekä ateismia koskevaan nykykeskusteluun.

Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Kirjatentti.

Opintojaksossa pohditaan, miten eri uskonnot sopivat yhteen yksilön vapautta ja ihmisarvoa sekä kulttuurien moninaisuutta kunnioittavan elämäntavan kanssa.

Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Kirjatentti.

Opintojakso esittelee nationalismitutkimuksen klassikkoteoksen ja sodan moraalipsykologiaa. Opintojakso tarkastelee kriittisesti ihmisten luokittelua kulttuurin ja uskonnon perusteella.

Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Kirjatentti tai essee.

Opintojakso tarkastelee kriittisesti lännen ja idän vastakkainasettelua sekä esittelee feministisen filosofian klassikkoteoksen.

Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Kirjatentti tai essee.

Opintojaksossa tutustutaan ajankohtaiseen keskusteluun humanistisen koulutuksen merkityksestä peruskoulussa, lukiossa ja yliopistossa.

Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Historian perusopinnot 25 op, lähiopetus, Tampere, slk2012-klk2014

Opiskelija perehtyy historialliseen ajatteluun ja tutustuu historiantutkimuksen peruskäsitteisiin, tutkimusmenetelmiin sekä tutkimusprosessiin. Opiskelija kehittää yksilö- ja ryhmätyöskentelytaitojaan sekä harjoittelee tieteellistä kirjoittamista ja tieteellisten tekstien kriittistä lukemista.

Aino Katermaa-Ottela, Vastaava opettaja
aino.katermaa[ät]uta.fi
Opetus
25.9.2012 – 21.11.2012
Luento-opetus 20 tuntia
Uusien opiskelijoiden tutorointi
Ti 25.9.2012 klo 17.00-20.00, Päätalo, luentosali A4 (Kalevantie 4)
Luennot
Ke 26.9.2012 klo 17.00-20.30, Pinni B:n luentosali B4113 (Kanslerinrinne 1)
Ke 3.10.2012 klo 17.00-20.30, Pinni B:n luentosali B4113
Ke 24.10.2012 klo 17.30-20.30, Pinni B:n luentosali B4113
Ma 29.10.2012 klo 17.00-20.30, Pinni B:n luentosali B4113
Ke 21.11.2012 klo 17.30-20.30, Pinni B:n luentosali B4113
Harjoitukset 4 tuntia
Ryhmä 1
Ma 8.10.2012 klo 17.00-20.30, Pinni B3074
Ma 15.10.2012 klo 17.00-20.30, Pinni B3074
Ma 5.11.2012 klo 17.00-20.30, Pinni B3074
Ma 12.11.2012 klo 17.00-20.30, Pinni B3074
Ryhmä 2
Ti 9.10.2012 klo 17.00-20.30, Pinni B3074
Ti 16.10.2012 klo 17.00-20.30, Pinni B3074
Ti 6.11.2012 klo 17.00-20.30, Pinni B3074
Ti 13.11.2012 klo 17.00-20.30, Pinni B3074
Ryhmä 3
Ke 10.10.2012 klo 17.00-20.30, Pinni B3074
Ke 17.10.2012 klo 17.00-20.30, Pinni B3074
Ke 7.11.2012 klo 17.00-20.30, Pinni B3074
Ke 14.11.2012 klo 17.00-20.30, Pinni B3074
Luentotentit
Ke 28.11.2012 klo 17.00-20.00, Pinni B:n luentosali B4113
Ma 17.12.2012 klo 17.00-20.00, uusinta on joulukuun yleisenä tenttipäivänä (päätalo luentosali A1)
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

HUOM! Nettirekassa jakso löytyy Historian tutkinto-ohjelma -kohdan alta

Luentotentteihin ja niiden uusintoihin ilmoittautuminen viisi arkipäivää ennen tenttiä, lauantai mukaan lukien.
Esim. tentti tiistaina, ilmoittautuminen viimeistään edellisen viikon keskiviikkona.

Ilmoittautua voi Internetissä www.uta.fi/nettirekkaJakso on suunniteltu opetettavaksi vuonna 2013. Voi suorittaa myös kirjatenttinä (avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä tai yksikön yleisenä tenttipäivänä (ks. lisätiedot).

Opintojaksossa perehdytään keskeisiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurillisiin ilmiöihin Euroopassa antiikista uuden ajan alkuun. Opintojaksossa tarkastellaan temaattisesti antiikin maailman muotoutumista ja muuntumista sekä keskiaikaisen Euroopan syntyä ja historiallista kehitystä uuden ajan alkuun asti. Opintojakso keskittyy eurooppalaiseen traditioon ja identiteettiin, joka yhdistyy laajempaan maantieteelliseen perspektiiviin. Opintojaksossa esitetään myös lyhyt katsaus kreikkalaisroomalaista antiikkia edeltäneisiin sivilisaatioihin ja niiden suhteesta antiikin eurooppalaiseen traditioon.

Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kirjallisuuden voi suorittaa sähkötenttinä tai yleisenä tenttipäivänä (syksyn 2013 ajan).

Syksyn 2013 yleiset tenttipäivät ovat ma 21.10. ja ma 16.12. klo 16-20.
Tentteihin ilmoittautuminen NettiRekan kautta  ( www.uta.fi/nettirekka) viimeistään 14 vuorokautta ennen tenttiä.
Tenttipaikka: Päätalon luentosali A2a (Kalevantie 4)

Luentokurssi tai kirjatentti (yleisenä kirjatenttipäivänä, ks. lisätiedot).

Opintojaksossa perehdytään varhaisemman historian aikakausien tärkeimpiin piirteisiin sekä Suomen historian eurooppalaisiin yhteyksiin. Lisäksi opintojaksossa käydään läpi aikakausien historiaa koskevan tutkimuksen lähtökohtia ja niiden muuttumista.

Aino Katermaa, Vastaava opettaja
Opetus
27.11.2012 – 27.2.2013
Luento-opetus 30 tuntia
Luennot
Ti 27.11.2012 klo 17.00-20.00, Linnan Väinö Linna-sali (Kalevantie 5)
Ti 4.12.2012 klo 17.00-20.00, Linnan Väinö Linna-sali
Ke 9.1.2013 - 16.1.2013 viikoittain klo 17.00-20.00, Pinni B:n luentosali B1097 (Kanslerinrinne 1)
Ke 23.1.2013 klo 17-20, Pinni B:n luentosali B1100
Ke 30.1.2013 - 27.2.2013 viikoittain klo 17-20, Pinni B:n luentosali B1097
Luentotentti
Ke 6.3.2013 klo 17-20, Pinni B:n luentosali B1097
Ke 20.3.2013 klo 17-20, Pinni B1100
Ma 20.5.2013 klo 17-20, HUOM! yleinen tenttipäivä, tähän tenttiin ilmoittauduttava tenttikuorella suoraan Aino Katermaalle
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kirjallisuuden voi suorittaa sähkötenttinä tai yleisenä tenttipäivänä (syksyn 2013 ajan).

Syksyn 2013 yleiset tenttipäivät ovat ma 21.10. ja ma 16.12. klo 16-20.
Tentteihin ilmoittautuminen NettiRekan kautta  ( www.uta.fi/nettirekka) viimeistään 14 vuorokautta ennen tenttiä.
Tenttipaikka: Päätalon luentosali A2a (Kalevantie 4)Opintojaksossa perehdytään suomalaisen yhteiskunnan historiaan 1800-luvun alusta nykyaikaan. Opintojakson painotus on yhteiskuntaryhmien, rakenteiden ja yhteiskunnan yleisen muutoksen historiassa. Opintojaksossa tarkastellaan myös tulkintojen historiaa eli sitä, miten 1800- ja 1900-lukujen Suomen historian keskeisiä ilmiöitä on tulkittu eri aikoina.

Tuomas Hoppu, Vastaava opettaja
tuomas.hoppu[ät]uta.fi
Opetus
4.10.2012 – 13.12.2012
Luento-opetus 18 tuntia
Luennot
To 4.10.2012 - 29.11.2012 viikoittain klo 17-20, Pinni B:n luentosali B4113 (Kanslerinrinne 1)
Poikkeukset:
8.11.2012 klo 17 –20 , Päätalon luentosali C6 (Kalevantie 4)
13.12.2012 klo 17 –20 , Pinni B:n luentosali B3107
HUOM! Tentti viimeisellä luentokerralla 13.12., tenttiin ei tarvitse ilmoittautua
Ma 21.1.2013 klo 17-20, Luentotentin uusinta/Tuomas Hoppu, (Pinni B1096) ilmoittautuminen suoraan Tuomas Hopulle (at) uta.fi
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kirjallisuuden voi suorittaa sähkötenttinä tai yleisenä tenttipäivänä (syksyn 2013 ajan).

Syksyn 2013 yleiset tenttipäivät ovat ma 21.10. ja ma 16.12. klo 16-20.
Tentteihin ilmoittautuminen NettiRekan kautta  ( www.uta.fi/nettirekka) viimeistään 14 vuorokautta ennen tenttiä.
Tenttipaikka: Päätalon luentosali A2a (Kalevantie 4)

Opintojaksolla perehdytään maailman kulttuurien ja talouksien vuorovaikutukseen uuden ajan alusta nykypäivään, yhteyksiä luovia ja voimistavia ilmiöitä painottaen.

Pekka Masonen, Vastaava opettaja
pekka.masonen[ät]uta.fi
Opetus
8.1.2013 – 26.3.2013
Luento-opetus 36 tuntia
Luennot
Ti 8.1.2013 - 26.3.2013 viikoittain klo 17-20, Pinni B1100
Poikkeukset:
26.2.2013 , ei luentoa
5.3.2013 klo 17 –20 , päätalo luentosali D10b
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kirjallisuuden voi suorittaa sähkötenttinä tai yleisenä tenttipäivänä (syksyn 2013 ajan).

Syksyn 2013 yleiset tenttipäivät ovat ma 21.10. ja ma 16.12. klo 16-20.
Tentteihin ilmoittautuminen NettiRekan kautta  ( www.uta.fi/nettirekka) viimeistään 14 vuorokautta ennen tenttiä.
Tenttipaikka: Päätalon luentosali A2a (Kalevantie 4)
Historian perusopinnot 25 op, lähiopetus, Seinäjoki, slk2012-klk2014

Opiskelija perehtyy historialliseen ajatteluun ja tutustuu historiantutkimuksen peruskäsitteisiin, tutkimusmenetelmiin sekä tutkimusprosessiin. Opiskelija kehittää yksilö- ja ryhmätyöskentelytaitojaan sekä harjoittelee tieteellistä kirjoittamista ja tieteellisten tekstien kriittistä lukemista.

Aino Katermaa, Vastaava opettaja
aino.katermaa[ät]uta.fi
Opetus
12.10.2012 – 8.12.2012
Luento-opetus 20 tuntia
Pe 12.10.2012 klo 17-20.15, Luokka 102A
La 13.10.2012 klo 9-15, Luokka 102A
Pe 9.11.2012 klo 17-20.15, Luokka 102A
La 10.11.2012 klo 9-15, Luokka 102A
Pe 23.11.2012 klo 17-20.15, Luokka 102A
La 24.11.2012 klo 9-15, Luokka 102A
Pe 7.12.2012 klo 17-20.15, Luokka 102A
La 8.12.2012, Luokka 102A, Luokka sijaitsee Seinäjoen ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan yksikkö, keskuskatu 32, D-rappu. Luentojen ja harjoitusten aikataulu tarkentuu myöhemmin.
Harjoitukset 14 tuntia
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Opintojaksossa perehdytään keskeisiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurillisiin ilmiöihin Euroopassa antiikista uuden ajan alkuun. Opintojaksossa tarkastellaan temaattisesti antiikin maailman muotoutumista ja muuntumista sekä keskiaikaisen Euroopan syntyä ja historiallista kehitystä uuden ajan alkuun asti. Opintojakso keskittyy eurooppalaiseen traditioon ja identiteettiin, joka yhdistyy laajempaan maantieteelliseen perspektiiviin. Opintojaksossa esitetään myös lyhyt katsaus kreikkalaisroomalaista antiikkia edeltäneisiin sivilisaatioihin ja niiden suhteesta antiikin eurooppalaiseen traditioon.

Aino Katermaa-Ottela, Vastaava opettaja
aino.katermaa[ät]uta.fi
Opetus
Luento-opetus 30 tuntia
Pe 25.1.2013 klo 17.00-20.00
La 26.1.2013 klo 9.00-15.00
Pe 8.2.2013 klo 17.00-20.00
La 9.2.2013 klo 9.00-15.00
Pe 22.2.2013 klo 17.00-20.00
La 23.2.2013 klo 9.00-15.00
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa esittää Suomen alueen ja sen väestön historian päälinjat ennen alueen liittämistä Venäjään vuonna 1809. Opiskelija tuntee aikakautta koskevan historiankirjoituksen lähtökohtia ja tärkeimpiä käänteitä.

Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Kirjatenttinä ellei muuta sovita jatkosuunnittelussa.

Opintojaksossa perehdytään suomalaisen yhteiskunnan historiaan 1800-luvun alusta nykyaikaan. Opintojakson painotus on yhteiskuntaryhmien, rakenteiden ja yhteiskunnan yleisen muutoksen historiassa. Opintojaksossa tarkastellaan myös tulkintojen historiaa eli sitä, miten 1800- ja 1900-lukujen Suomen historian keskeisiä ilmiöitä on tulkittu eri aikoina.

Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Kirjatenttinä ellei muuta sovita jatkosuunnittelussa.

Opintojaksolla perehdytään maailman kulttuurien ja talouksien vuorovaikutukseen uuden ajan alusta nykypäivään, yhteyksiä luovia ja voimistavia ilmiöitä painottaen.

Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Psykologian perusopinnot 25 op, monimuoto-opinnot, Tampere, slk2012-slk2013

Sosiaalisen, kognitiivisen ja emotionaalisen kehityksen perusteet elämänkaaren eri vaiheissa, kehityspsykologian klassikkoteoriat.

Luennot ja kirjallisuuskuulustelu.

Vierikko Elina, Vastaava opettaja
Opetus
19.9.2012 – 5.11.2012
Luento-opetus 20 tuntia
Aloitusluento ja 1. luento (nähtävissä myös reaaliaikaisena netissä/myöhemmin tallenteena)
Ke 19.9.2012 klo 16.30-19.45, Linna luentosali K103 (Kalevantie 5), Tampereen aloitusluento klo 16.30-18 sekä 1. luento klo 18.15-19.45
Luennot (nähtävissä myös reaaliaikaisena netissä/myöhemmin tallenteena)
Ti 25.9.2012 klo 16.30-19.45, Linna luentosali K103
Ke 26.9.2012 klo 16.30-19.45, Linna luentosali K103
Ke 3.10.2012 klo 16.30-19.45, Linna luentosali K103
Psykonet luennot (nähtävissä myöhemmin myös tallenteena)
To 27.9.2012 klo 10.15-11.45, Linnan Väinö Linna-sali
Ti 2.10.2012 klo 10.15-11.45, Linnan Väinö Linna-sali
Tentti
To 11.10.2012 klo 17.00-21.00, Pinni B:n luentosali B1100 (Kanslerinrinne 1), Luennot ja kirjallisuus
Ma 5.11.2012 klo 17.00-21.00, Linnan Väinö Linna-sali (Kalevantie 5), Luennot ja kirjallisuus
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

HUOM! Nettirekassa jakso löytyy Psykologian tutkinto-ohjelma -kohdan alta.
Yleisinä tenttipäivinä on mahdollisuus tenttiä luentoja ja/tai kirjallisuutta

Avoimen yliopiston yleiset tenttipäivät:
Kevätlukukaudella 2013: ma 21.1., 18.2., 18.3., 22.4. ja 20.5. klo 17-21
Yleisiin tentteihin ilmoittautuminen 14 vuorokautta ennen tenttiä.
Ilmoittautua voit internetissä www.uta.fi/nettirekka tai palauttamalla tenttikuori siihen avoimen palveluyksikköön, jossa sinulla on opinto-oikeus.

Yleiset tenttipäivät Avoimen yliopiston seuraavissa osoitteissa:

Tampere, yliopiston päärakennus (Kalevantie 4), luentosali A1
Seinäjoki
, Keskuskatu 32 D, luokka 133Y
Pori, Pohjoisranta 11 A, 3. krs, luokka 3001 (HUOM! 21.1.2013 tentti luokassa 241.

Muualla, kuin omassa palveluyksikössä suoritettavasta tentistä on aina ja hyvissä ajoin erikseen sovittava avoimen yliopiston kanssa. Muista ehdottomasti ilmoittaa myös NettiRekassa/tenttikuoressa.


Opintojaksolla tarkastellaan mm. näkö-, kuulo- ja tuntojärjestelmien toimintaa sekä havaitsemiseen ja tarkkaavaisuuteen liittyviä kognitiivisia ja hermostollisia prosesseja. Kurssilla tarkastellaan myös aivojen rakennetta ja toimintaa, aivojen kehitystä sekä aivotoiminnan tutkimusmenetelmiä.

Luennot ja kirjallisuuskuulustelu.

Laura Pönkänen, Vastaava opettaja
Opetus
23.10.2012 – 10.12.2012
Luento-opetus 20 tuntia
Luennot (nähtävissä reaaliaikasena myös netissä/myöhemmin tallenteena)
Ti 23.10.2012 klo 16.30-19.45, Linnan Väinö Linna-sali (Kalevantie 5)
Ke 24.10.2012 klo 16.30-19.45, Linnan Väinö Linna-sali
To 25.10.2012 klo 16.30-19.45, Linna luentosali K103
Ti 30.10.2012 klo 16.30-19.45, Linnan Väinö Linna-sali
Ke 31.10.2012 klo 16.30-19.45, Linna luentosali K103
Tentti
To 8.11.2012 klo 17.00-21.00, Päätalo luentosali D10b (Kalevantie 4), Luennot ja kirjallisuus
Ma 10.12.2012 klo 17.00-21.00, Linnan Väinö Linna-sali (Kalevantie 5), Luennot ja kirjallisuus
Ma 21.1.2013, Tammikuun yleisenä tenttipäivänä on vielä mahdollista tenttiä luentoja
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Nettirekassa jakso löytyy Psykologian tutkinto-ohjelma -kohdan alta.

HUOM! Tammikuun yleisenä tenttipäivänä on mahdollisuus tenttiä luentoja ja/tai kirjallisuutta, muina tenttipäivinä vain kirjallisuutta

Avoimen yliopiston yleiset tenttipäivät:
Kevätlukukaudella 2013: ma 21.1., 18.2., 18.3., 22.4. ja 20.5. klo 17-21
Yleisiin tentteihin ilmoittautuminen 14 vuorokautta ennen tenttiä.
Ilmoittautua voit internetissä www.uta.fi/nettirekka tai palauttamalla tenttikuori siihen avoimen palveluyksikköön, jossa sinulla on opinto-oikeus.

Yleiset tenttipäivät Avoimen yliopiston seuraavissa osoitteissa:

Tampere, yliopiston päärakennus (Kalevantie 4), luentosali A1
Seinäjoki
, Keskuskatu 32 D, luokka 133Y
Pori, Pohjoisranta 11 A, 3. krs, luokka 3001 (HUOM! 21.1.2013 tentti luokassa 241.

Muualla, kuin omassa palveluyksikössä suoritettavasta tentistä on aina ja hyvissä ajoin erikseen sovittava avoimen yliopiston kanssa. Muista ehdottomasti ilmoittaa myös NettiRekassa/tenttikuoressa.


Opintojaksolla tarkastellaan mm. persoonallisuuden biologista perustaa, sosiaalista kontekstia, motivaatiota, emootioita sekä persoonallisuuden yhteyksiä terveyteen ja hyvinvointiin.

Luennot ja kirjallisuuskuulustelu.

Opetus
12.2.2013 – 27.2.2013
Luento-opetus 20 tuntia
Luennot (nähtävissä myös reaaliaikaisena netissä tai myöhemmin tallenteena)
Ti 12.2.2013 klo 16.30-19.45, Linnan Väinö Linna-sali (Kalevantie 5)
Ke 13.2.2013 klo 16.30-19.45, Linnan Väinö Linna-sali
Ke 20.2.2013 klo 16.30-19.45, Linnan Väinö Linna-sali
Ke 27.2.2013 klo 16.30-19.45, Linnan Väinö Linna-sali
Psykonet luennot (nähtävissä myöhemmin myös tallenteena)
Ti 12.2.2013 klo 10-12, Linnan Väinö Linna-sali, HUOM! Päivä muuttunut (Persoonallisuuden kehitys/Elina Vierikko)
Ti 26.2.2013 klo 10-12, Linnan Väinö Linna-sali, (Persoonallisuus ja työhyvinvointi/Mervi Ruokolainen)
Luentotentti, luennot ja/tai kirjallisuus (ilmoittautuminen 5 arkipäivää ennen tenttiä)
Ke 6.3.2013 klo 17-21, päätalo, luentosali A1 (Kalevantie 4)
Uusintatentit yleisenä tenttipäivänä (ilmoittautuminen 14 päivää ennen tenttiä)
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

HUOM! Nettirekassa jakso löytyy Psykologian tutkinto-ohjelma -kohdan alta.

Luentotentteihin ilmoittautuminen viisi arkipäivää ennen tenttiä, lauantai mukaan lukien.
Esim. tentti tiistaina, ilmoittautuminen viimeistään edellisen viikon keskiviikkona.
Ilmoittautua voi Internetissä www.uta.fi/nettirekka tai palauttamalla tenttikuori siihen avoimen yliopiston palveluyksikköön, jossa sinulla on opinto-oikeus.

Avoimen yliopiston yleiset tenttipäivät:
Kevätlukukaudella 2013: ma 21.1., 18.2., 18.3., 22.4. ja 20.5. klo 17-21
Yleisiin tentteihin ilmoittautuminen 14 vuorokautta ennen tenttiä.
Ilmoittautua voit internetissä www.uta.fi/nettirekka tai palauttamalla tenttikuori siihen avoimen palveluyksikköön, jossa sinulla on opinto-oikeus.

Yleiset tenttipäivät Avoimen yliopiston seuraavissa osoitteissa:

Tampere, yliopiston päärakennus (Kalevantie 4), luentosali A1
Seinäjoki
, Keskuskatu 32 D, luokka 133Y
Pori, Pohjoisranta 11 A, 3. krs, luokka 3001 (HUOM! 21.1.2013 tentti luokassa 241.

Muualla, kuin omassa palveluyksikössä suoritettavasta tentistä on aina ja hyvissä ajoin erikseen sovittava avoimen yliopiston kanssa. Muista ehdottomasti ilmoittaa myös NettiRekassa/tenttikuoressa.


Opintojaksolla tarkastellaan mm. teorioita, hypoteeseja, tutkimuseettisiä kysymyksiä, mittaamista ja muuttujia, kokeellisia asetelmia, itsearviointimenetelmiä, haastattelua ja havainnointia, muuttujien riippuvuussuhteita ja laadullisia menetelmiä.

Opetus
Luento-opetus 20 tuntia
Luennot (nähtävissä myös reaaliaikaisena netissä tai myöhemmin tallenteena)
Ti 12.3.2013 klo 16.30-19.45, Linna luentosali K103 (Kalevantie 5)
Ke 13.3.2013 klo 16.30-19.45, Linna luentosali K103
Ti 19.3.2013 klo 16.30-19.45, Linna luentosali K103
Ke 20.3.2013 klo 16.30-19.45, Linna luentosali K103
Psykonet luennot (nähtävissä myöhemmin myös tallenteena)
To 21.2.2013 klo 10-12, Linnan Väinö Linna-sali, HUOM! Päivä muuttunut (Havainnointi/Kalevi Korpela)
To 4.4.2013 klo 10-12, Linnan Väinö Linna-sali, (Tukimuksen etiikka/Kalevi Korpela)
Luentotentti, luennot ja/tai kirjallisuus (ilmoittautuminen 5 arkipäivää ennen tenttiä)
To 11.4.2013 klo 17-21, Pinni B:n luentosali B1100 (Kanslerinrinne 1 )
Uusintatentit yleisinä tenttipäivinä (ilmoittautuminen 14 päivää ennen tenttiä)
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

HUOM! Nettirekassa jakso löytyy Psykologian tutkinto-ohjelma -kohdan alta.

Luentotentteihin ilmoittautuminen viisi arkipäivää ennen tenttiä, lauantai mukaan lukien.
Esim. tentti tiistaina, ilmoittautuminen viimeistään edellisen viikon keskiviikkona.
Ilmoittautua voi Internetissä www.uta.fi/nettirekka tai palauttamalla tenttikuori siihen avoimen yliopiston palveluyksikköön, jossa sinulla on opinto-oikeus.

Avoimen yliopiston yleiset tenttipäivät:
Kevätlukukaudella 2013: ma 21.1., 18.2., 18.3., 22.4. ja 20.5. klo 17-21
Yleisiin tentteihin ilmoittautuminen 14 vuorokautta ennen tenttiä.
Ilmoittautua voit internetissä www.uta.fi/nettirekka tai palauttamalla tenttikuori siihen avoimen palveluyksikköön, jossa sinulla on opinto-oikeus.

Yleiset tenttipäivät Avoimen yliopiston seuraavissa osoitteissa:

Tampere, yliopiston päärakennus (Kalevantie 4), luentosali A1
Seinäjoki
, Keskuskatu 32 D, luokka 133Y
Pori, Pohjoisranta 11 A, 3. krs, luokka 3001 (HUOM! 21.1.2013 tentti luokassa 241.

Muualla, kuin omassa palveluyksikössä suoritettavasta tentistä on aina ja hyvissä ajoin erikseen sovittava avoimen yliopiston kanssa. Muista ehdottomasti ilmoittaa myös NettiRekassa/tenttikuoressa.


Opintojaksolla tarkastellaan mielenterveyden häiriöiden esiintymistä, ja tutustutaan aikuisen psykiatriseen oirediagnostiikkaan ja kehitykselliseen psykopatologiaan. Edelleen analysoidaan mielenterveyshäiriöiden ennaltaehkäisyä ja hoidollisia interventioita ja perehdytään psykologin asiantuntijuuteen terveydenhuollossa.

Opetus
Luento-opetus 20 tuntia
Luennot (nähtävissä myös reaaliaikaisena netissä tai myöhemmin tallenteena)
Ti 16.4.2013 klo 16.30-19.45, Linna luentosali K103 (Kalevantie 5)
Ke 17.4.2013 klo 16.30-19.45, Linna luentosali K103
Ke 24.4.2013 klo 16.30-19.45, Linna luentosali K103
To 25.4.2013 klo 16.30-19.45, Linna luentosali K103
Psykonet luennot (nähtävissä myöhemmin myös tallenteena)
Ti 23.4.2013 klo 10-12, Linnan Väinö Linna-sali, (Mielenterveyden voimavarat ja resilienssi: esimerkkinä traumatutkimus/Kirsi Peltonen)
To 25.4.2013 klo 10-12, Linnan Väinö Linna-sali, (Mielenterveyden edistäminen ja häiriöiden ehkäisy/Raija Leena Punamäki)
Luentotentti, luennot ja/tai kirjallisuus (ilmoittautuminen 5 arkipäivää ennen tenttiä)
Ma 6.5.2013 klo 17-21, Päätalo luentosali D10b (Kalevantie 4)
Uusintatentit yleisinä tenttipäivinä (ilmoittautuminen 14 päivää ennen tenttiä)
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

HUOM! Nettirekassa jakso löytyy Psykologian tutkinto-ohjelma -kohdan alta.

Luentotentteihin ilmoittautuminen viisi arkipäivää ennen tenttiä, lauantai mukaan lukien.
Esim. tentti tiistaina, ilmoittautuminen viimeistään edellisen viikon keskiviikkona.
Ilmoittautua voi Internetissä www.uta.fi/nettirekka tai palauttamalla tenttikuori siihen avoimen yliopiston palveluyksikköön, jossa sinulla on opinto-oikeus.

Avoimen yliopiston yleiset tenttipäivät:
Kevätlukukaudella 2013: ma 21.1., 18.2., 18.3., 22.4. ja 20.5. klo 17-21
Yleisiin tentteihin ilmoittautuminen 14 vuorokautta ennen tenttiä.
Ilmoittautua voit internetissä www.uta.fi/nettirekka tai palauttamalla tenttikuori siihen avoimen palveluyksikköön, jossa sinulla on opinto-oikeus.

Yleiset tenttipäivät Avoimen yliopiston seuraavissa osoitteissa:

Tampere, yliopiston päärakennus (Kalevantie 4), luentosali A1
Seinäjoki
, Keskuskatu 32 D, luokka 133Y
Pori, Pohjoisranta 11 A, 3. krs, luokka 3001 (HUOM! 21.1.2013 tentti luokassa 241.

Muualla, kuin omassa palveluyksikössä suoritettavasta tentistä on aina ja hyvissä ajoin erikseen sovittava avoimen yliopiston kanssa. Muista ehdottomasti ilmoittaa myös NettiRekassa/tenttikuoressa.


Psykologian perusopinnot 25 op, monimuoto-opinnot, Seinäjoki, slk2012-slk2013

Sosiaalisen, kognitiivisen ja emotionaalisen kehityksen perusteet elämänkaaren eri vaiheissa, kehityspsykologian klassikkoteoriat.

Luennot ja kirjallisuuskuulustelu.

Vierikko Elina, Vastaava opettaja
Opetus
17.9.2012 – 5.11.2012
Luento-opetus 20 tuntia
Paikallinen aloitusluento Seinäjoella
Ma 17.9.2012 klo 16.30-18.00, 133Y, Luokka sijaitsee Seinäjoen ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan yksikkö, keskuskatu 32, D-rappu
ACP-verkkokokousjärjestelmän kautta välitettävät luennot (nähtävissä reaaliaikaisena/ myöhemmin tallenteena)
Ke 19.9.2012 klo 18.15-19.45
Ti 25.9.2012 klo 16.30-19.45
Ke 26.9.2012 klo 16.30-19.45
Ke 3.10.2012 klo 16.30-19.45
Psykonet paikallisluennot Tampereella (nähtävissä myöhemmin tallenteena)
To 27.9.2012 klo 10.15-11.45
Ti 2.10.2012 klo 10.15-11.45
LUENTOTENTIT:
To 11.10.2012 klo 17.00-21.00, luokka 133Y, tentitään luennot ja kirjallisuus
Ma 5.11.2012 klo 17.00-21.00, luokka 133Y, tentitään luennot ja kirjallisuus
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

HUOM! Nettirekassa jakso löytyy Psykologian tutkinto-ohjelma -kohdan alta

Avoimen yliopiston yleiset tenttipäivät:

Syyslukukaudella 2012: ma 22.10.,19.11. ja 17.12. klo 17-21, luokka 133Y.

Kevätlukukaudella 2013: ma 21.1.,18.2., 18.3., 22.4. ja 20.5. klo 17-21, luokka 133Y

Yleisinä tenttipäivinä on mahdollisuus tenttiä luentoja ja/tai kirjallisuutta. Tentteihin ilmoittautuminen 14 päivää ennen tenttiä.

Luentotentteihin ja niiden uusintoihin ilmoittautuminen viisi arkipäivää ennen tenttiä, lauantai mukaan lukien. Esim. tentti tiistaina, ilmoittautuminen viimeistään edellisen viikon keskiviikkona. Ilmoittautua voi Internetissä www.uta.fi/nettirekka tai palauttamalla tenttikuori siihen avoimen yliopiston palveluyksikköön, jossa sinulla on opinto-oikeus

Yleiset tenttipäivät avoimen yliopiston seuraavissa osoitteissa:

Tampere: yliopiston päärakennus (Kalevantie 4), luentosali A1

Seinäjoki:  SeAMK:ssa, Keskuskatu 32D, luokka 133Y

Pori: Porin yliopistokeskuksen tiloissa,  Pohjoisranta 11 A, 3.krs, luokka 3001 (HUOM! 21.1.2013 luokassa 241)


Opintojaksolla tarkastellaan mm. näkö-, kuulo- ja tuntojärjestelmien toimintaa sekä havaitsemiseen ja tarkkaavaisuuteen liittyviä kognitiivisia ja hermostollisia prosesseja. Kurssilla tarkastellaan myös aivojen rakennetta ja toimintaa, aivojen kehitystä sekä aivotoiminnan tutkimusmenetelmiä.

Luennot ja kirjallisuuskuulustelu.

Pönkänen Laura, Vastaava opettaja
Opetus
23.10.2012 – 10.12.2012
Luento-opetus 20 tuntia
Luennot (nähtävissä reaaliaikaisena myös netissä/myöhemmin tallenteena)
Ti 23.10.2012 klo 16.30-19.45
Ke 24.10.2012 klo 16.30-19.45
To 25.10.2012 klo 16.30-19.45
Ti 30.10.2012 klo 16.30-19.45
Ke 31.10.2012 klo 16.30-19.45
LUENTOTENTIT:
To 8.11.2012 klo 17.00-21.00, luokka 133Y, tentitään luennot ja kirjallisuus
Ma 10.12.2012 klo 17.00-21.00, luokka 133Y, tentitään luennot ja kirjallisuus
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

HUOM! Nettirekassa jakso löytyy Psykologian tutkinto-ohjelma -kohdan alta

Avoimen yliopiston yleiset tenttipäivät:

Syyslukukaudella 2012: ma 22.10.,19.11. ja 17.12. klo 17-21, luokka 133Y.

Kevätlukukaudella 2013: ma 21.1.,18.2., 18.3., 22.4. ja 20.5. klo 17-21, luokka 133Y

Yleisinä tenttipäivinä on mahdollisuus tenttiä luentoja ja/tai kirjallisuutta. Tentteihin ilmoittautuminen 14 päivää ennen tenttiä.

Luentotentteihin ja niiden uusintoihin ilmoittautuminen viisi arkipäivää ennen tenttiä, lauantai mukaan lukien. Esim. tentti tiistaina, ilmoittautuminen viimeistään edellisen viikon keskiviikkona. Ilmoittautua voi Internetissä www.uta.fi/nettirekka tai palauttamalla tenttikuori siihen avoimen yliopiston palveluyksikköön, jossa sinulla on opinto-oikeus

Yleiset tenttipäivät avoimen yliopiston seuraavissa osoitteissa:

Tampere: yliopiston päärakennus (Kalevantie 4), luentosali A1

Seinäjoki:  SeAMK:ssa, Keskuskatu 32D, luokka 133Y

Pori: Porin yliopistokeskuksen tiloissa,  Pohjoisranta 11 A, 3.krs, luokka 3001 (HUOM! 21.1.2013 luokassa 241)


Opintojaksolla tarkastellaan mm. persoonallisuuden biologista perustaa, sosiaalista kontekstia, motivaatiota, emootioita sekä persoonallisuuden yhteyksiä terveyteen ja hyvinvointiin.

Luennot ja kirjallisuuskuulustelu.

Opetus
Luento-opetus 20 tuntia
ACP-verkkokokousjärjestelmän kautta välitettävät luennot (nähtävissä reaaliaikaisena tai myöhtemmin tallenteena)
Ti 12.2.2013 klo 16.30-19.45
Ke 13.2.2013 klo 16.30-19.45
Ke 20.2.2013 klo 16.30-19.45
Ke 27.2.2013 klo 16.30-19.45
Psykonet luennot (nähtävissä myöhemmin tallenteena)
Ti 12.2.2013 klo 10-12, HUOM! Päivä muuttunut (Persoonallisuuden kehitys/Elina Vierikko)
Ti 26.2.2013 klo 10-12, (Persoonallisuus ja työhyvinvointi/Mervi Ruokolainen)
Luentotentti, luennot ja/tai kirjallisuus (ilmoittautuminen 5 arkipäivää ennen tenttiä)
Ke 6.3.2013 klo 17.00-21.00, luokka 133Y, Luokka sijaitsee Seinäjoen ammattikorkeakoulu, sosiaali-ja terveyssalan yksikkö, keskuskatu 32, D-rappu
Uusintatentit yleisinä tenttipäivinä (ilmoittautuminen 14 päivää ennen tenttiä)
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

HUOM! Nettirekassa jakso löytyy Psykologian tutkinto-ohjelma -kohdan alta.

Luentotentteihin ilmoittautuminen viisi arkipäivää ennen tenttiä, lauantai mukaan lukien.
Esim. tentti tiistaina, ilmoittautuminen viimeistään edellisen viikon keskiviikkona.
Ilmoittautua voi Internetissä www.uta.fi/nettirekka tai palauttamalla tenttikuori siihen avoimen yliopiston palveluyksikköön, jossa sinulla on opinto-oikeus.

Avoimen yliopiston yleiset tenttipäivät:
Kevätlukukaudella 2013: ma 21.1., 18.2., 18.3., 22.4. ja 20.5. klo 17-21
Yleisiin tentteihin ilmoittautuminen 14 vuorokautta ennen tenttiä.
Ilmoittautua voit internetissä www.uta.fi/nettirekka tai palauttamalla tenttikuori siihen avoimen palveluyksikköön, jossa sinulla on opinto-oikeus.

Yleiset tenttipäivät Avoimen yliopiston seuraavissa osoitteissa:

Tampere, yliopiston päärakennus (Kalevantie 4), luentosali A1
Seinäjoki
, Keskuskatu 32 D, luokka 133Y
Pori, Pohjoisranta 11 A, 3. krs, luokka 3001 (HUOM! 21.1.2013 tentti luokassa 241.

Muualla, kuin omassa palveluyksikössä suoritettavasta tentistä on aina ja hyvissä ajoin erikseen sovittava avoimen yliopiston kanssa. Muista ehdottomasti ilmoittaa myös NettiRekassa/tenttikuoressa.


Opintojaksolla tarkastellaan mm. teorioita, hypoteeseja, tutkimuseettisiä kysymyksiä, mittaamista ja muuttujia, kokeellisia asetelmia, itsearviointimenetelmiä, haastattelua ja havainnointia, muuttujien riippuvuussuhteita ja laadullisia menetelmiä.

Opetus
Luento-opetus 20 tuntia
ACP-verkkokokousjärjestelmän kautta välitettävät luennot (nähtävissä reaaliaikaisena/ myöhemmin tallenteena)
Ti 12.3.2013 klo 16.30-19.45
Ke 13.3.2013 klo 16.30-19.45
Ti 19.3.2013 klo 16.30-19.45
Ke 20.3.2013 klo 16.30-19.45
Psykonet luennot Tampereella (nähtävissä myöhemmin tallenteena)
To 21.2.2013 klo 10-12, HUOM! päivä muuttunut (Havainnointi/Kalevi Korpela)
To 4.4.2013 klo 10-12, (Tukimuksen etiikka/Kalevi Korpela)
Luentotentti, luennot ja/tai kirjallisuus (ilmoittautuminen 5 arkipäivää ennen tenttiä)
To 11.4.2013 klo 17.00-21.00, luokka 133Y, Luokka sijaitsee Seinäjoen ammattikorkeakoulu, sosiaali-ja terveyssalan yksikkö, keskuskatu 32, D-rappu
Uusintatentit yleisinä tenttipäivinä (ilmoittautuminen 14 päivää ennen tenttiä)
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

HUOM! Nettirekassa jakso löytyy Psykologian tutkinto-ohjelma -kohdan alta.

Luentotentteihin ilmoittautuminen viisi arkipäivää ennen tenttiä, lauantai mukaan lukien.
Esim. tentti tiistaina, ilmoittautuminen viimeistään edellisen viikon keskiviikkona.
Ilmoittautua voi Internetissä www.uta.fi/nettirekka tai palauttamalla tenttikuori siihen avoimen yliopiston palveluyksikköön, jossa sinulla on opinto-oikeus.

Avoimen yliopiston yleiset tenttipäivät:
Kevätlukukaudella 2013: ma 21.1., 18.2., 18.3., 22.4. ja 20.5. klo 17-21
Yleisiin tentteihin ilmoittautuminen 14 vuorokautta ennen tenttiä.
Ilmoittautua voit internetissä www.uta.fi/nettirekka tai palauttamalla tenttikuori siihen avoimen palveluyksikköön, jossa sinulla on opinto-oikeus.

Yleiset tenttipäivät Avoimen yliopiston seuraavissa osoitteissa:

Tampere, yliopiston päärakennus (Kalevantie 4), luentosali A1
Seinäjoki
, Keskuskatu 32 D, luokka 133Y
Pori, Pohjoisranta 11 A, 3. krs, luokka 3001 (HUOM! 21.1.2013 tentti luokassa 241.

Muualla, kuin omassa palveluyksikössä suoritettavasta tentistä on aina ja hyvissä ajoin erikseen sovittava avoimen yliopiston kanssa. Muista ehdottomasti ilmoittaa myös NettiRekassa/tenttikuoressa.


Opintojaksolla tarkastellaan mielenterveyden häiriöiden esiintymistä, ja tutustutaan aikuisen psykiatriseen oirediagnostiikkaan ja kehitykselliseen psykopatologiaan. Edelleen analysoidaan mielenterveyshäiriöiden ennaltaehkäisyä ja hoidollisia interventioita ja perehdytään psykologin asiantuntijuuteen terveydenhuollossa.

Opetus
Luento-opetus 20 tuntia
ACP-verkkokokousjärjestelmän kautta välitettävät luennot (nähtävissä reaaliaikaisena/ myöhemmin tallenteena)
Ti 16.4.2013 klo 16.30-19.45
Ke 17.4.2013 klo 16.30-19.45
Ke 24.4.2013 klo 16.30-19.45
To 25.4.2013 klo 16.30-19.45
Psykonet luennot Tampereella (nähtävissä myöhemmin tallenteena)
Ti 23.4.2013 klo 10-12, (Mielenterveyden voimavarat ja resilienssi: esimerkkinä traumatutkimus/Kirsi Peltonen)
To 25.4.2013 klo 10-12, (Mielenterveyden edistäminen ja häiriöiden ehkäisy/Raija Leena Punamäki)
Luentotentti, luennot ja/tai kirjallisuus (ilmoittautuminen 5 arkipäivää ennen tenttiä)
Ma 6.5.2013 klo 17.00-21.00, 102A, Luokka sijaitsee Seinäjoen ammattikorkeakoulu, sosiaali-ja terveyssalan yksikkö, keskuskatu 32, D-rappu
Uusintatentit yleisinä tenttipäivinä (ilmoittautuminen 14 päivää ennen tenttiä)
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

HUOM! Nettirekassa jakso löytyy Psykologian tutkinto-ohjelma -kohdan alta.

Luentotentteihin ilmoittautuminen viisi arkipäivää ennen tenttiä, lauantai mukaan lukien.
Esim. tentti tiistaina, ilmoittautuminen viimeistään edellisen viikon keskiviikkona.
Ilmoittautua voi Internetissä www.uta.fi/nettirekka tai palauttamalla tenttikuori siihen avoimen yliopiston palveluyksikköön, jossa sinulla on opinto-oikeus.

Avoimen yliopiston yleiset tenttipäivät:
Kevätlukukaudella 2013: ma 21.1., 18.2., 18.3., 22.4. ja 20.5. klo 17-21
Yleisiin tentteihin ilmoittautuminen 14 vuorokautta ennen tenttiä.
Ilmoittautua voit internetissä www.uta.fi/nettirekka tai palauttamalla tenttikuori siihen avoimen palveluyksikköön, jossa sinulla on opinto-oikeus.

Yleiset tenttipäivät Avoimen yliopiston seuraavissa osoitteissa:

Tampere, yliopiston päärakennus (Kalevantie 4), luentosali A1
Seinäjoki
, Keskuskatu 32 D, luokka 133Y
Pori, Pohjoisranta 11 A, 3. krs, luokka 3001 (HUOM! 21.1.2013 tentti luokassa 241.

Muualla, kuin omassa palveluyksikössä suoritettavasta tentistä on aina ja hyvissä ajoin erikseen sovittava avoimen yliopiston kanssa. Muista ehdottomasti ilmoittaa myös NettiRekassa/tenttikuoressa.


Psykologian perusopinnot 25 op, monimuoto-opinnot, Pori, slk2012-slk2013

Sosiaalisen, kognitiivisen ja emotionaalisen kehityksen perusteet elämänkaaren eri vaiheissa, kehityspsykologian klassikkoteoriat.

Luennot ja kirjallisuuskuulustelu.

Vierikko Elina, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 20 tuntia
Paikallinen aloitusluento Porissa
Ti 18.9.2012 klo 16.30-18.00, Porin yliopistokeskus, luokka 107 (Pohjoisranta 11 C)
ACP-verkkokokousjärjestelmän kautta välitettävät luennot (nähtävissä reaaliaikaisena tai myöhemmin tallenteena)
Ke 19.9.2012 klo 18.15-19.45
Ti 25.9.2012 klo 16.30-19.45
Ke 26.9.2012 klo 16.30-19.45
Ke 3.10.2012 klo 16.30-19.45
Psykonet luennot Tampereella (nähtävissä myöhemmin tallenteena)
To 27.9.2012, (luennot Tampereella klo 10.15-11.45)
Ti 2.10.2012, (luennot Tampereella klo 10.15-11.45)
Tentti
To 11.10.2012 klo 17.00-21.00, Porin yliopistokeskus, luokka 103, Luennot ja kirjallisuus
Ma 5.11.2012 klo 17.00-21.00, Porin yliopistokeskus nh 385 , Luennot ja kirjallisuus
Poikkeukset:
5.11.2012 , kokoontuminen ennen tenttiä klo 16.50 yliopistokeskuksen ovella (Pohjoisranta 11), josta opastus tenttitilaan
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

HUOM! Nettirekassa jakso löytyy Psykologian tutkinto-ohjelma -kohdan alta.

Avoimen yliopiston yleiset tenttipäivät:
Kevätlukukaudella 2013: ma 21.1., 18.2., 18.3., 22.4. ja 20.5. klo 17-21
Yleisiin tentteihin ilmoittautuminen 14 vuorokautta ennen tenttiä.
Ilmoittautua voit internetissä www.uta.fi/nettirekka tai palauttamalla tenttikuori siihen avoimen palveluyksikköön, jossa sinulla on opinto-oikeus.

Yleiset tenttipäivät Avoimen yliopiston seuraavissa osoitteissa:

Tampere, yliopiston päärakennus (Kalevantie 4), luentosali A1
Seinäjoki
, Keskuskatu 32 D, luokka 133Y
Pori, Pohjoisranta 11 A, 3. krs, luokka 3001 (HUOM! 21.1.2013 tentti luokassa 241.

Muualla, kuin omassa palveluyksikössä suoritettavasta tentistä on aina ja hyvissä ajoin erikseen sovittava avoimen yliopiston kanssa. Muista ehdottomasti ilmoittaa myös NettiRekassa/tenttikuoressa.Opintojaksolla tarkastellaan mm. näkö-, kuulo- ja tuntojärjestelmien toimintaa sekä havaitsemiseen ja tarkkaavaisuuteen liittyviä kognitiivisia ja hermostollisia prosesseja. Kurssilla tarkastellaan myös aivojen rakennetta ja toimintaa, aivojen kehitystä sekä aivotoiminnan tutkimusmenetelmiä.

Luennot ja kirjallisuuskuulustelu.

Laura Pönkänen, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 20 tuntia
ACP-verkkokokousjärjestelmän kautta välitettävät luennot (nähtävissä reaaliaikaisena tai myöhemmin tallenteena)
Ti 23.10.2012 klo 16.30-19.45
Ke 24.10.2012 klo 16.30-19.45
To 25.10.2012 klo 16.30-19.45
Ti 30.10.2012 klo 16.30-19.45
Ke 31.10.2012 klo 16.30-19.45
Tentti
To 8.11.2012 klo 17.00-21.00, Porin yliopistokeskus nh 385, Luennot + kirjallisuus
Poikkeukset:
8.11.2012 , kokoontuminen ennen tenttiä klo 16.50 yliopistokeskuksen ovella (Pohjoisranta 11), josta opastus tenttitilaan
Ma 10.12.2012 klo 17.00-21.00, Porin yliopistokeskus, luokka 103, Luennot + kirjallisuus
Ma 21.1.2013, Tammikuun yleisen tenttipäivän on vielä mahdollista tenttiä luentoja
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

HUOM! Nettirekassa jakso löytyy Psykologian tutkinto-ohjelma -kohdan alta.

HUOM!
Tammikuun yleisenä tenttipäivänä on mahdollisuus tenttiä luentoja ja/tai kirjallisuutta, muina tenttipäivinä vain kirjallisuutta

Avoimen yliopiston yleiset tenttipäivät:
Kevätlukukaudella 2013: ma 21.1., 18.2., 18.3., 22.4. ja 20.5. klo 17-21
Yleisiin tentteihin ilmoittautuminen 14 vuorokautta ennen tenttiä.
Ilmoittautua voit internetissä www.uta.fi/nettirekka tai palauttamalla tenttikuori siihen avoimen palveluyksikköön, jossa sinulla on opinto-oikeus.

Yleiset tenttipäivät Avoimen yliopiston seuraavissa osoitteissa:

Tampere, yliopiston päärakennus (Kalevantie 4), luentosali A1
Seinäjoki
, Keskuskatu 32 D, luokka 133Y
Pori, Pohjoisranta 11 A, 3. krs, luokka 3001 (HUOM! 21.1.2013 tentti luokassa 241.

Muualla, kuin omassa palveluyksikössä suoritettavasta tentistä on aina ja hyvissä ajoin erikseen sovittava avoimen yliopiston kanssa. Muista ehdottomasti ilmoittaa myös NettiRekassa/tenttikuoressa.Opintojaksolla tarkastellaan mm. persoonallisuuden biologista perustaa, sosiaalista kontekstia, motivaatiota, emootioita sekä persoonallisuuden yhteyksiä terveyteen ja hyvinvointiin.

Luennot ja kirjallisuuskuulustelu.

Opetus
12.2.2013 – 27.2.2013
Luento-opetus 20 tuntia
ACP-verkkokokousjärjestelmän kautta välitettavät luennot (nähtävissä reaaliaikaisina tai myöhemmin tallenteina)
Ti 12.2.2013 klo 16.30-19.45
Ke 13.2.2013 klo 16.30-19.45
Ke 20.2.2013 klo 16.30-19.45
Ke 27.2.2013 klo 16.30-19.45
Psykonet luennot Tampereella (nähtävissä myöhemmin tallenteena)
Ti 12.2.2013 klo 10-12, HUOM! Päivä muuttunut (Persoonallisuuden kehitys/Elina Vierikko)
Ti 26.2.2013 klo 10-12, (Persoonallisuus ja työhyvinvointi/Mervi Ruokolainen)
Luentotentti, luennot ja/tai kirjallisuus (ilmoittautuminen 5 arkipäivää ennen tenttiä)
Ke 6.3.2013 klo 17-21, Porin yliopistokeskus, luokka 107 (Pohjoisranta 11)
Uusintatentit yleisenä tenttipäivänä (ilmoittautuminen 14 päivää ennen tenttiä)
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

HUOM! Nettirekassa jakso löytyy Psykologian tutkinto-ohjelma -kohdan alta.

Luentotentteihin ilmoittautuminen viisi arkipäivää ennen tenttiä, lauantai mukaan lukien.
Esim. tentti tiistaina, ilmoittautuminen viimeistään edellisen viikon keskiviikkona.
Ilmoittautua voi Internetissä www.uta.fi/nettirekka tai palauttamalla tenttikuori siihen avoimen yliopiston palveluyksikköön, jossa sinulla on opinto-oikeus.

Avoimen yliopiston yleiset tenttipäivät:
Kevätlukukaudella 2013: ma 21.1., 18.2., 18.3., 22.4. ja 20.5. klo 17-21
Yleisiin tentteihin ilmoittautuminen 14 vuorokautta ennen tenttiä.
Ilmoittautua voit internetissä www.uta.fi/nettirekka tai palauttamalla tenttikuori siihen avoimen palveluyksikköön, jossa sinulla on opinto-oikeus.

Yleiset tenttipäivät Avoimen yliopiston seuraavissa osoitteissa:

Tampere, yliopiston päärakennus (Kalevantie 4), luentosali A1
Seinäjoki
, Keskuskatu 32 D, luokka 133Y
Pori, Pohjoisranta 11 A, 3. krs, luokka 3001 (HUOM! 21.1.2013 tentti luokassa 241.

Muualla, kuin omassa palveluyksikössä suoritettavasta tentistä on aina ja hyvissä ajoin erikseen sovittava avoimen yliopiston kanssa. Muista ehdottomasti ilmoittaa myös NettiRekassa/tenttikuoressa.


Opintojaksolla tarkastellaan mm. teorioita, hypoteeseja, tutkimuseettisiä kysymyksiä, mittaamista ja muuttujia, kokeellisia asetelmia, itsearviointimenetelmiä, haastattelua ja havainnointia, muuttujien riippuvuussuhteita ja laadullisia menetelmiä.

Opetus
Luento-opetus 20 tuntia
ACP-verkkokokousjärjestelmän kautta välitettavät luennot (nähtävissä reaaliaikaisina tai myöhemmin tallenteina)
Ti 12.3.2013 klo 16.30-19.45
Ke 13.3.2013 klo 16.30-19.45
Ti 19.3.2013 klo 16.30-19.45
Ke 20.3.2013 klo 16.30-19.45
Psykonet luennot Tampereella (nähtävissä myöhemmin tallenteena)
To 21.2.2013 klo 10-12, Huom! Päivä muuttunut (Havainnointi/Kalevi Korpela)
To 4.4.2013 klo 10-12, (Tukimuksen etiikka/Kalevi Korpela)
Luentotentti, luennot ja/tai kirjallisuus (ilmoittautuminen 5 arkipäivää ennen tenttiä)
To 11.4.2013 klo 17-21, Porin yliopistokeskus, luokka 107 (Pohjoisranta 11)
Uusintatentit yleisinä tenttipäivinä (ilmoittautuminen 14 päivää ennen tenttiä)
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

HUOM! Nettirekassa jakso löytyy Psykologian tutkinto-ohjelma -kohdan alta.

Luentotentteihin ilmoittautuminen viisi arkipäivää ennen tenttiä, lauantai mukaan lukien.
Esim. tentti tiistaina, ilmoittautuminen viimeistään edellisen viikon keskiviikkona.
Ilmoittautua voi Internetissä www.uta.fi/nettirekka tai palauttamalla tenttikuori siihen avoimen yliopiston palveluyksikköön, jossa sinulla on opinto-oikeus.

Avoimen yliopiston yleiset tenttipäivät:
Kevätlukukaudella 2013: ma 21.1., 18.2., 18.3., 22.4. ja 20.5. klo 17-21
Yleisiin tentteihin ilmoittautuminen 14 vuorokautta ennen tenttiä.
Ilmoittautua voit internetissä www.uta.fi/nettirekka tai palauttamalla tenttikuori siihen avoimen palveluyksikköön, jossa sinulla on opinto-oikeus.

Yleiset tenttipäivät Avoimen yliopiston seuraavissa osoitteissa:

Tampere, yliopiston päärakennus (Kalevantie 4), luentosali A1
Seinäjoki
, Keskuskatu 32 D, luokka 133Y
Pori, Pohjoisranta 11 A, 3. krs, luokka 3001 (HUOM! 21.1.2013 tentti luokassa 241.

Muualla, kuin omassa palveluyksikössä suoritettavasta tentistä on aina ja hyvissä ajoin erikseen sovittava avoimen yliopiston kanssa. Muista ehdottomasti ilmoittaa myös NettiRekassa/tenttikuoressa.


Opintojaksolla tarkastellaan mielenterveyden häiriöiden esiintymistä, ja tutustutaan aikuisen psykiatriseen oirediagnostiikkaan ja kehitykselliseen psykopatologiaan. Edelleen analysoidaan mielenterveyshäiriöiden ennaltaehkäisyä ja hoidollisia interventioita ja perehdytään psykologin asiantuntijuuteen terveydenhuollossa.

Opetus
Luento-opetus 20 tuntia
ACP-verkkokokousjärjestelmän kautta välitettavät luennot (nähtävissä reaaliaikaisina tai myöhemmin tallenteina)
Ti 16.4.2013 klo 16.30-19.45
Ke 17.4.2013 klo 16.30-19.45
Ke 24.4.2013 klo 16.30-19.45
To 25.4.2013 klo 16.30-19.45
Psykonet luennot Tampereella (nähtävissä myöhemmin tallenteena)
Ti 23.4.2013 klo 10-12, (Mielenterveyden voimavarat ja resilienssi: esimerkkinä traumatutkimus/Kirsi Peltonen)
To 25.4.2013 klo 10-12, (Mielenterveyden edistäminen ja häiriöiden ehkäisy/Raija Leena Punamäki)
Luentotentti, luennot ja/tai kirjallisuus (ilmoittautuminen 5 arkipäivää ennen tenttiä)
Ma 6.5.2013 klo 17-21, Porin yliopistokeskus, NH 385 3. kerros, Kokoontuminen ennen tenttiä klo 16.50 Pohjoisranta 11 D, josta opastus tenttitilaan, HUOM! Tenttipaikka muuttunut!!
Uusintatentit yleisinä tenttipäivinä (ilmoittautuminen 14 päivää ennen tenttiä)
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

HUOM! Nettirekassa jakso löytyy Psykologian tutkinto-ohjelma -kohdan alta.

Luentotentteihin ilmoittautuminen viisi arkipäivää ennen tenttiä, lauantai mukaan lukien.
Esim. tentti tiistaina, ilmoittautuminen viimeistään edellisen viikon keskiviikkona.
Ilmoittautua voi Internetissä www.uta.fi/nettirekka tai palauttamalla tenttikuori siihen avoimen yliopiston palveluyksikköön, jossa sinulla on opinto-oikeus.

Avoimen yliopiston yleiset tenttipäivät:
Kevätlukukaudella 2013: ma 21.1., 18.2., 18.3., 22.4. ja 20.5. klo 17-21
Yleisiin tentteihin ilmoittautuminen 14 vuorokautta ennen tenttiä.
Ilmoittautua voit internetissä www.uta.fi/nettirekka tai palauttamalla tenttikuori siihen avoimen palveluyksikköön, jossa sinulla on opinto-oikeus.

Yleiset tenttipäivät Avoimen yliopiston seuraavissa osoitteissa:

Tampere, yliopiston päärakennus (Kalevantie 4), luentosali A1
Seinäjoki
, Keskuskatu 32 D, luokka 133Y
Pori, Pohjoisranta 11 A, 3. krs, luokka 3001 (HUOM! 21.1.2013 tentti luokassa 241.

Muualla, kuin omassa palveluyksikössä suoritettavasta tentistä on aina ja hyvissä ajoin erikseen sovittava avoimen yliopiston kanssa. Muista ehdottomasti ilmoittaa myös NettiRekassa/tenttikuoressa.


Psykologian perusopinnot 25 op, monimuoto-opinnot, paikkakunnasta riippumaton, slk2012-slk2013

Sosiaalisen, kognitiivisen ja emotionaalisen kehityksen perusteet elämänkaaren eri vaiheissa, kehityspsykologian klassikkoteoriat.

Luennot ja kirjallisuuskuulustelu.

Opetus
Luento-opetus 20 tuntia
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Tiedot luennoista löytyvät Tampereen opetuksen alta:
https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=17778


Opintojaksolla tarkastellaan mm. näkö-, kuulo- ja tuntojärjestelmien toimintaa sekä havaitsemiseen ja tarkkaavaisuuteen liittyviä kognitiivisia ja hermostollisia prosesseja. Kurssilla tarkastellaan myös aivojen rakennetta ja toimintaa, aivojen kehitystä sekä aivotoiminnan tutkimusmenetelmiä.

Luennot ja kirjallisuuskuulustelu.

Opetus
Luento-opetus 20 tuntia
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Tiedot luennoista löytyvät Tampereen opetuksen alta:
https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=17779


Opintojaksolla tarkastellaan mm. persoonallisuuden biologista perustaa, sosiaalista kontekstia, motivaatiota, emootioita sekä persoonallisuuden yhteyksiä terveyteen ja hyvinvointiin.

Luennot ja kirjallisuuskuulustelu.

Opetus
Luento-opetus 20 tuntia
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Opintojaksolla tarkastellaan mm. teorioita, hypoteeseja, tutkimuseettisiä kysymyksiä, mittaamista ja muuttujia, kokeellisia asetelmia, itsearviointimenetelmiä, haastattelua ja havainnointia, muuttujien riippuvuussuhteita ja laadullisia menetelmiä.

Opetus
Luento-opetus 20 tuntia
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Opintojaksolla tarkastellaan mielenterveyden häiriöiden esiintymistä, ja tutustutaan aikuisen psykiatriseen oirediagnostiikkaan ja kehitykselliseen psykopatologiaan. Edelleen analysoidaan mielenterveyshäiriöiden ennaltaehkäisyä ja hoidollisia interventioita ja perehdytään psykologin asiantuntijuuteen terveydenhuollossa.

Opetus
Luento-opetus 20 tuntia
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op, lähiopetus, Tampere, slk2012-slk2013

Jakson opetus on yhteistä tutkinto-opetuksen kanssa.

Luentoja voi seurata myös suorana nettilähetyksenä. Linkki lähetykseen ja ohjeet tulevat kurssin Moodle-alueelle. Luentoja ei voi katsoa tallenteina.

Päivi Korvajärvi (koordinaattori), Vastaava opettaja
Sanni Tiitinen (kurssisihteeri), Tukihenkilö
Opetus
27.9.2012 – 4.12.2012
Luento-opetus
Luennot
To 27.9.2012 - 29.11.2012 viikoittain klo 16-18, Juhlasali, Päätalo, Kalevantie 4. HUOM! to 18.10 ei ole opetusta
Ti 2.10.2012 - 4.12.2012 viikoittain klo 16-18, Juhlasali, Päätalo Kalevantie 4. HUOM! ti 16.10 ei ole opetusta
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

HUOM! Koko perusopintoihin liittyvä alkuinfo järjestetään avoimen yliopiston opiskelijoille ke 19.9.2012 klo 17.00 - 18.30, Pinni A, Paavo Koli -sali Kanslerinrinne 1.

Suoritustapa: luentopäiväkirja, josta ohjeet annetaan luentosarjan alussa ja moodlessa luentojen alkaessa 27.09.2012.

To 27.9 Johdanto, sosiaalitieteellisen ajattelun kartta. Prof. Päivi Korvajärvi

Ti 2.10. Moderni yhteiskunta. Prof. Harri Melin

To 4.10 Yhteiskunnalliset jaot. Prof. Harri Melin

Ti 9.10 Yksityisen ja julkisen muuttuvat suhteet. Prof. Anneli Anttonen

To 11.10 Murtuva hyvinvointivaltiollisuus. Prof.  Anneli Anttonen  

Ti 23.10 Ruumiillisuus ja ei-kielellisyys. Prof. Tarja Rautiainen-Keskustalo.

To 25.10 Sukupuoli ja seksuaalisuus. Prof. Päivi Korvajärvi

Ti 30.10 Minuus ja performatiivisuus. Prof. Tarja Rautiainen-Keskustalo

To 1.11 Ihminen sosiaalisessa maailmassa. Prof. Irmeli Järventie

Ti 6.11 Yhteisöllisyys ja sosiaalinen vuorovaikutus. Prof. Irmeli Järventie

To 8.11 Toimijuus ja persoonallisuus. Prof. Irmeli Järventie

Ti 13.11 Kansalaisuus ja osallistuminen. Prof. Liisa Häikiö

To 15.11 Sukupuolittunut kansalaisuus. Yliopistolehtori Jaana Kuusipalo

Ti 20.11 Etnisyys ja rotu. Prof. Anna Rastas

To 22.11 Emootiot, affektit, tunteet. Prof. Irmeli Järventie ja prof. Päivi Korvajärvi

Ti 27.11 Sosiaalisen ja biologisen suhde. Akatemiatutkija Tuula Juvonen

To 29.11 Ylirajaiset sosiaaliset suhteet. Prof. Anna Rastas

Ti 4.12 Paneeli, jossa kaikki luennoitsijat paikalla, teemana: Sosiaalitieteellisen ajattelun trendit ja umpikujat.


Kurssi koostuu luennoista, luentojen välillä tehtävistä itsenäisistä harjoituksista sekä itsenäisestä esseestä.

Marko Salonen, Vastaava opettaja
Opetus
2.10.2012 – 5.2.2013
Luento-opetus
Opetuksen ajankohdat:
Ti 2.10.2012 klo 18.00-19.30, Pinni B:n luentosali B1096 (Kanslerinrinne 1)
Ti 9.10.2012 klo 18.00-19.30, Pinni B:n luentosali B1096
Ti 23.10.2012 klo 18.00-19.30, Pinni B:n luentosali B1096
Ti 6.11.2012 klo 18.00-19.30, Pinni B:n luentosali B1096
Ti 22.1.2013 klo 17.00-19.30, päätalo luentosali D11 (Kalevantie 4)
Ti 5.2.2013 klo 17.00-19.30, päätalo luentosali D11
Periodit: I II III
Opetuskieli: suomi

Iltaopetusta. Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille ensisijaisena tarjottava toteutus, mutta myös tutkinto-opiskelijoiden päiväopetusryhmään varataan paikkoja. Lisätietoja päiväopetusmahdollisuudesta opintojen alkaessa.

Kurssin käytyään opiskelija tunnistaa sosiaalipolitiikalle tyypillisen tavan tarkastella yhteiskuntaa. Opiskelija saa perustiedot sosiaalipolitiikan historiasta, ajankohtaisista keskusteluista, keskeisistä käsitteistä ja tavoista ratkaista sosiaalipoliittisia ongelmia ja kysymyksiä.

Tapio Rissanen, Vastaava opettaja
Ritva Nätkin, Opettaja
Mikko Perkiö, Opettaja
Lina van Aerschot, Opettaja
Opetus
31.10.2012 – 13.2.2013
Luento-opetus
Opetus järjestetään seuraavasti:
Ke 31.10.2012 klo 16.30-20.15, Pinni B:n luentosali B4113 (Kanslerinrinne 1)
Ke 14.11.2012 klo 17.00-20.00, Pinni B:n luentosali B4113
Ke 28.11.2012 klo 17.00-20.00, Pinni B:n luentosali B4113
Ke 16.1.2013 klo 17.00-20.00, Pinni B:n luentosali B4113
Ke 30.1.2013 klo 17.00-20.00, Pinni B:n luentosali B4113
Ke 13.2.2013 klo 17.00-20.00, Pinni B:n luentosali B4113
Periodit: II III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luennot ja/tai lukupiiri

luentojen ja oheiskirjallisuuden pohjalta kirjoitetaan oppimispäiväkirja

Kurssille tulijoille suositellaan tutustumista ennen kurssia Amurin työläismuseokortteliin. Tampereen päivänä su 30.9. se on maksutonta.

http://www.tampere.fi/tampereinfo/tapahtumat/tampereenpaiva/ohjelma.html


Kurssi koostuu luennoista, pienryhmäharjoituksista ja jaksoon liittyvän kirjallisuuden käsittelystä.

Iltaopetusta. Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille ensisijaisena tarjottava toteutus, mutta myös tutkinto-opiskelijoiden päiväopetusryhmään varataan paikkoja. Lisätietoja päiväopetusmahdollisuudesta opintojen alkaessa.

Kurssilla tutustutaan sosiaalipsykologiseen ajatteluun ja sosiaalipsykologian tarjoamiin näkökulmiin. Kurssi koostuu luennoista sekä ajatteluperinteitä edustavien ja niitä käsittelevien tekstien lukemisesta ja keskustelemisesta pienryhmissä. Pienryhmissä käsiteltävät tekstit sovitaan kurssin alussa opettajan kanssa.

Marko Salonen, Vastaava opettaja
Opetus
13.11.2012 – 12.2.2013
Luento-opetus
Luennot
Ti 13.11.2012 klo 18.00-19.30, Pinni B:n luentosali B1096 (Kanslerinrinne 1)
Ti 20.11.2012 klo 18.00-19.30, Pinni B:n luentosali B1096
Ti 27.11.2012 klo 18.00-19.30, Pinni B:n luentosali B1096
Ti 4.12.2012 klo 18.00-19.30, Pinni B:n luentosali B1096
Ti 11.12.2012 klo 17.00-19.30, Pinni B:n luentosali B1100, HUOM! sali muuttunut!
Ti 15.1.2013 klo 17.00-19.30, päätalo luentosali D11 (Kalevantie 4)
Ti 29.1.2013 klo 17.00-19.30, päätalo luentosali D11
Ti 12.2.2013 klo 17.00-19.30, Linna ryhmätyöhuone K106
Periodit: II III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luennot ja/tai lukupiiri


Iltaopetusta. Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille ensisijaisena tarjottava toteutus, mutta myös tutkinto-opiskelijoiden päiväopetusryhmään varataan paikkoja. Lisätietoja päiväopetusmahdollisuudesta opintojen alkaessa.

Luentosarja (2 op) ja kirjallisuus (3 op)

Ari Rasimus, Vastaava opettaja
Opetus
29.11.2012 – 14.2.2013
Luento-opetus
Luennot
To 29.11.2012 klo 18.00-20.00, Pinni B:n luentosali B1097 (Kanslerinrinne 1)
To 13.12.2012 klo 17.00-20.00, Pinni B:n luentosali B 1097
To 10.1.2013 - 14.2.2013 viikoittain klo 17.00-19.30, Pinni B:n luentosali B1096
Luentotentit (tentteihin ei tarvitse ilmoittautua)
To 21.2.2013 klo 17-19, Pinni B:n luentosali B1096
To 14.3.2013 klo 17-19, Pinni A:n Paavo Koli-sali
Kirjatentti
Periodit: II III
Opetuskieli: suomi

Yhteisopetuksena tutkinto-opetuksen kanssa.

Opintojaksolla opiskelija perehtyy sukupuolentutkimusta käsittelevän kirjallisuuden kautta erilaisiin tapoihin tuottaa sukupuolia ja seksuaalisuuksia. Seminaarissa harjoitellaan tieteellisten tekstien analyyttistä lukemista sekä feministisen tutkimuksen tarjoamien teoreettisten käsitteiden hyödyntämistä sosiaalisen todellisuuden hahmottamisessa.

Opetus
22.10.2012 – 10.12.2012
Luento-opetus
Luennot
Ma 22.10.2012 - 10.12.2012 viikoittain klo 12-14, Pinni B:n luentosali B1097 (Kanslerinrinne 1)
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintojaksolle on ennakkoilmoittautuminen, josta tulee lisätietoja moodlen kautta.


Yhteisopetuksena tutkinto-opetuksen kanssa.

Opintojaksolla perehdytään antropologisiin peruskäsitteisiin ja metodologisiin lähestymistapoihin, hahmotetaan antropologian oppihistorian pääsuuntaukset ja tutustutaan esimerkkeihin empiirisestä tutkimuksesta.

Opetus
23.10.2012 – 11.12.2012
Luento-opetus
Luennot:
Ti 23.10.2012 - 11.12.2012 viikoittain klo 12-14, Linnan luentosali K103 (Kalevantie 5)
To 25.10.2012 - 22.11.2012 viikoittain klo 12-14, Linnan Väinö Linna-sali
Poikkeukset:
8.11.2012 klo 12 –14 , HUOM! Linnan luentosali K103
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintojaksolle on ennakkoilmoittautuminen, josta tulee lisätietoja moodlen kautta.

Lukupiirityöskentelystä laaditaan raportti/pöytäkirja.


Yhteisopetuksena tutkinto-opetuksen kanssa. Päiväopetusta.

Opintojaksossa tutustutaan musiikin- ja tanssintutkimuksen peruskäsitteisiin ja tärkeimpiin tutkimussuuntauksiin. Lisäksi pohditaan musiikillisen tiedon erityisluonnetta sekä musiikintutkimuksen nivoutumista muihin tieteenaloihin.

Opetus
22.10.2012 – 4.3.2013
Luento-opetus
Luennot
Ma 22.10.2012 - 4.3.2013 viikoittain klo 10-12, Päätalon luentosali D14 (Kalevantie 4)
Periodit: II III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintojaksolle on ennakkoilmoittautuminen, josta tulee lisätietoja moodlen kautta.


Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op, lähiopetus, Pori, slk2012-slk2013

Luennot videoidaan Poriin Tampereelta!
Yhteisopetuksena tutkinto-opetuksen kanssa. Avoimen yliopisto-opetuksen kiintiö 10 opiskelijaa.

Opetus
27.9.2012 – 4.12.2012
Luento-opetus
To 27.9.2012 - 29.11.2012 viikoittain klo 16-18, luokka 107 (videoluento), HUOM! to 18.10. ei ole opetusta
Ti 2.10.2012 - 4.12.2012 viikoittain klo 16-18, luokka 107 (videoluento) HUOM! ti 16.10 ei ole opetusta
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Suoritustapa: luentopäiväkirja, josta ohjeet annetaan luentosarjan alussa ja moodlessa luentojen alkaessa 27.09.2012.

To 27.9 Johdanto, sosiaalitieteellisen ajattelun kartta. Prof. Päivi Korvajärvi

Ti 2.10. Moderni yhteiskunta. Prof. Harri Melin

To 4.10 Yhteiskunnalliset jaot. Prof. Harri Melin

Ti 9.10 Yksityisen ja julkisen muuttuvat suhteet. Prof. Anneli Anttonen

To 11.10 Murtuva hyvinvointivaltiollisuus. Prof.  Anneli Anttonen  

Ti 23.10 Ruumiillisuus ja ei-kielellisyys. Prof. Tarja Rautiainen-Keskustalo.

To 25.10 Sukupuoli ja seksuaalisuus. Prof. Päivi Korvajärvi

Ti 30.10 Minuus ja performatiivisuus. Prof. Tarja Rautiainen-Keskustalo

To 1.11 Ihminen sosiaalisessa maailmassa. Prof. Irmeli Järventie

Ti 6.11 Yhteisöllisyys ja sosiaalinen vuorovaikutus. Prof. Irmeli Järventie

To 8.11 Toimijuus ja persoonallisuus. Prof. Irmeli Järventie

Ti 13.11 Kansalaisuus ja osallistuminen. Prof. Liisa Häikiö

To 15.11 Sukupuolittunut kansalaisuus. Yliopistolehtori Jaana Kuusipalo

Ti 20.11 Etnisyys ja rotu. Prof. Anna Rastas

To 22.11 Emootiot, affektit, tunteet. Prof. Irmeli Järventie ja prof. Päivi Korvajärvi

Ti 27.11 Sosiaalisen ja biologisen suhde. Akatemiatutkija Tuula Juvonen

To 29.11 Ylirajaiset sosiaaliset suhteet. Prof. Anna Rastas

Ti 4.12 Paneeli, jossa kaikki luennoitsijat paikalla, teemana: Sosiaalitieteellisen ajattelun trendit ja umpikujat.


Kirjatenttinä.

Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Yhteisopetuksena tutkinto-opetuksen kanssa. Avoimen yliopisto-opetuksen kiintiö 10 opiskelijaa.

Opetus
16.1.2013 – 27.3.2013
Luento-opetus 20 tuntia
Ke 16.1.2013 - 27.2.2013 viikoittain klo 13-15, luokka 107 (Porin yliopistokeskus) HUOM! poikkeukset tiloihin
Poikkeukset:
16.1.2013 , luokka 103
23.1.2013 , luokka 123
30.1.2013 , luokka 103
Ke 13.3.2013 - 27.3.2013 viikoittain klo 13-15, luokka 107
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Vaihtoehtoinen jakso. Jaksoista SOPP4.1-SOPP4.5 ja STPP1 valitaan kolme valinnaista jaksoa.


Yhteisopetuksena tutkinto-opetuksen kanssa. Avoimen yliopisto-opetuksen kiintiö 10 opiskelijaa.

Opetus
5.9.2012 – 12.12.2012
Luento-opetus
Ke 5.9.2012 - 10.10.2012 viikoittain klo 15-17, luokka 103
Ke 7.11.2012 - 21.11.2012 joka toinen viikko klo 15-18, luokka 103, Lisäksi vielä vkolla 50 keskiviikkona 12.12.
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Vaihtoehtoinen jakso. Jaksoista SOPP4.1-SOPP4.5 ja STPP1 valitaan kolme valinnaista jaksoa.


Luennot ja oppimispäiväkirja tai kirjallinen tentti slk2012-klk2013

Luennot toteutetaan integroituna opetuksena  perusopetuksen kanssa

Riikka Korkiamäki, Vastaava opettaja
Opetus
4.9.2012 – 23.10.2012
Luento-opetus 24 tuntia
Luennot
Ti 4.9.2012 - 9.10.2012 viikoittain klo 16.30-19, Luokka 103 (Porin yliopistokeskus , Pohjoisranta 11)
Poikkeukset:
25.9.2012 , ei opetusta
Ti 23.10.2012 klo 16.30-19, Luokka 103
Ti 30.10.2012 klo 16.30-19, Luokka 103
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Vaihtoehtoinen jakso. Jaksoista SOPP4.1-SOPP4.5 ja STPP1 valitaan kolme valinnaista jaksoa.

Lisätietoja tenttimisestä


Kirjallinen tentti slk2012-klk2013

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ohjeita tentttiin ilmoittautumiseen:

Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Vaihtoehtoinen jakso. Jaksoista SOPP4.1-SOPP4.5 ja STPP1 valitaan kolme valinnaista jaksoa.


Yhteisopetuksena tutkinto-opetuksen kanssa.

Opintojaksolla perehdytään antropologisiin peruskäsitteisiin ja metodologisiin lähestymistapoihin, hahmotetaan antropologian oppihistorian pääsuuntaukset ja tutustutaan esimerkkeihin empiirisestä tutkimuksesta.

Opetus
23.10.2012 – 11.12.2012
Luento-opetus
Luennot:
Ti 23.10.2012 - 11.12.2012 viikoittain klo 12-14, Linnan luentosali K103 (Kalevantie 5)
To 25.10.2012 - 22.11.2012 viikoittain klo 12-14, Linnan Väinö Linna-sali
Poikkeukset:
8.11.2012 klo 12 –14 , HUOM! Linnan luentosali K103
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Vaihtoehtoinen jakso. Jaksoista SOPP4.1-SOPP4.5 ja STPP1 valitaan kolme valinnaista jaksoa. Tämän jakson opetus on Tampereella.

Opintojaksolle on ennakkoilmoittautuminen, josta tulee lisätietoja moodlen kautta.


Kurssi koostuu luennoista, pienryhmäharjoituksista ja jaksoon liittyvän kirjallisuuden käsittelystä.

Iltaopetusta. Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille ensisijaisena tarjottava toteutus, mutta myös tutkinto-opiskelijoiden päiväopetusryhmään varataan paikkoja. Lisätietoja päiväopetusmahdollisuudesta opintojen alkaessa.

Kurssilla tutustutaan sosiaalipsykologiseen ajatteluun ja sosiaalipsykologian tarjoamiin näkökulmiin. Kurssi koostuu luennoista sekä ajatteluperinteitä edustavien ja niitä käsittelevien tekstien lukemisesta ja keskustelemisesta pienryhmissä. Pienryhmissä käsiteltävät tekstit sovitaan kurssin alussa opettajan kanssa.

Opetus
13.11.2012 – 12.2.2013
Luento-opetus
Luennot
Ti 13.11.2012 klo 18.00-19.30, Pinni B:n luentosali B1096 (Kanslerinrinne 1)
Ti 20.11.2012 klo 18.00-19.30, Pinni B:n luentosali B1096
Ti 27.11.2012 klo 18.00-19.30, Pinni B:n luentosali B1096
Ti 4.12.2012 klo 18.00-19.30, Pinni B:n luentosali B1096
Ti 11.12.2012 klo 17.00-19.30, Pinni B:n luentosali B1096
Ti 15.1.2013 klo 17.00-19.30, paikka ilmoitetaan myöhemmin
Ti 29.1.2013 klo 17.00-19.30, paikka ilmoitetaan myöhemmin
Ti 12.2.2013 klo 17.00-19.30, paikka ilmoitetaan myöhemmin
Periodit: II III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Vaihtoehtoinen jakso. Jaksoista SOPP4.1-SOPP4.5 ja STPP1 valitaan kolme valinnaista jaksoa. Tämän jakson opetus on Tampereella.


Yhteisopetuksena tutkinto-opetuksen kanssa.

Opintojaksolla opiskelija perehtyy sukupuolentutkimusta käsittelevän kirjallisuuden kautta erilaisiin tapoihin tuottaa sukupuolia ja seksuaalisuuksia. Seminaarissa harjoitellaan tieteellisten tekstien analyyttistä lukemista sekä feministisen tutkimuksen tarjoamien teoreettisten käsitteiden hyödyntämistä sosiaalisen todellisuuden hahmottamisessa.

Opetus
22.10.2012 – 10.12.2012
Luento-opetus
Luennot
Ma 22.10.2012 - 10.12.2012 viikoittain klo 12-14, Pinni B:n luentosali B1097 (Kanslerinrinne 1)
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Vaihtoehtoinen jakso. Jaksoista SOPP4.1-SOPP4.5 ja STPP1 valitaan kolme valinnaista jaksoa. Tämän jakson opetus on Tampereella.

Opintojaksolle on ennakkoilmoittautuminen, josta tulee lisätietoja moodlen kautta.


Sosiaalitieteiden aineopinnot 50 op, lähiopetus, Pori, slk2012-klk2015

Yhteisopetuksena tutkinto-opetuksen kanssa. Avoimen yliopisto-opetuksen kiintiö 10 opiskelijaa.

Opetus
4.9.2012 – 9.10.2012
Luento-opetus 24 tuntia
Ti 4.9.2012 - 9.10.2012 viikoittain klo 12-16, luokka 107, HUOM! Luentotentti tiistaina 23.10. klo 12-14
Harjoitukset 24 tuntia
Ryhmä I
Ke 5.9.2012 - 10.10.2012 viikoittain klo 14-18, luokka 107
Ryhmä II
Pe 7.9.2012 - 12.10.2012 viikoittain klo 12-16, luokka 107
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Yhteisopetuksena tutkinto-opetuksen kanssa. Avoimen yliopisto-opetuksen kiintiö 10 opiskelijaa.

Opetus
13.9.2012 – 22.11.2012
Luento-opetus 20 tuntia
To 13.9.2012 - 11.10.2012 viikoittain klo 10-12, luokka 103
To 25.10.2012 - 22.11.2012 viikoittain klo 10-12, luokka 107
Harjoitukset 8 tuntia
To 29.11.2012 klo 14-18, luokka 103, Lisäksi harjoitukset ma 3.12.2012 klo 14-18 luokka 107
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Yhteisopetuksena tutkinto-opetuksen kanssa. Avoimen yliopisto-opetuksen kiintiö 10 opiskelijaa.

Opetus
24.10.2012 – 6.3.2013
Luento-opetus 32 tuntia
Ke 24.10.2012 - 6.3.2013 viikoittain klo 14-16, pienryhmätila 394
Periodit: II III
Opetuskieli: suomi

Yhteisopetuksena tutkinto-opetuksen kanssa. Avoimen yliopisto-opetuksen kiintiö 10 opiskelijaa.

Opetus
7.1.2013 – 25.2.2013
Luento-opetus 24 tuntia
Harjoitukset 24 tuntia
Ryhmä 1
Ryhmä 2
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Järjestetään keväällä 2013


Yhteisopetuksena tutkinto-opetuksen kanssa. Avoimen yliopisto-opetuksen kiintiö 10 opiskelijaa.

Opetus
22.1.2013 – 7.5.2013
Luento-opetus 12 tuntia
Ti 22.1.2013 - 26.2.2013 viikoittain klo 12-14, luokka 103
Seminaari 16 tuntia
Ti 12.3.2013 - 7.5.2013 viikoittain klo 12-14, pienryhmätila 385, viikolla 14 ti 2.4. ei opetusta
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Kirjatentti tai essee tai osallistuminen yhteisopetukseen tutkinto-opetuksen kanssa.

Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Essee.

Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Kirjatentti tai essee.

Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Kirjatentti tai essee tai osallistuminen yhteisopetukseen tutkinto-opetuksen kanssa.

Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Opintojakson aikana opiskelija syventyy jonkin tutkimusalan kannalta keskeiseen teoreettiseen ajatteluun. Opintojakso suoritetaan kandidaatin seminaarin yhteydessä (3.opintovuosi). Sivuaineopiskelijoille järjestetään oma lukupiiri.

Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Yhteisopetuksena tutkinto-opetuksen kanssa. Avoimen yliopisto-opetuksen kiintiö 10 opiskelijaa.

Opetus
13.9.2012 – 27.9.2012
Seminaari 48 tuntia
To 13.9.2012 - 27.9.2012 joka toinen viikko klo 14-16, luokka 103, Kokoontumiset syyslukukauden I periodilla vkot 37 (13.9.) ja 39 (27.9.), Muut tapaamiset sovitaan erikseen.
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Sosiaalitieteiden teemaopintoja, 5 - 25 op, lähiopetus, Pori, slk2012-klk2013

Syvennetty tieto yhteiskunnan hyvinvointipolitiikan sisällöistä, kuntien hyvinvointipalvelujärjestelmät ja niissä tapahtuneet palvelujen järjestämiseen liittyvät laajentumisen ilmiöt, kuntien hyvinvointipalvelut asiakkaan näkökulmasta, julkisen ja yksityisen sektorin tuottamien hyvinvointipalveluiden suhde. Jakso voi toimia Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelman osajaksona. Sitä voidaan hyödyntää myös työelämätaitojen ja asiantuntijuuden opintojakson yhteydessä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Haku opintoihin alkaa ti 14.8.2012 klo 17:00 verkossa olevalla hakulomakkeella.

Opinnot ilmestyvät lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä.

Opintoihin voi hakea viimeistään kaksi viikkoa ennen niiden alkamista, mikäli ryhmässä on tilaa.
Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Opetus on yhteisopetusta tutkinto-opetuksen kanssa. Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat opintoihin ainoastaan tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa (ei siis avoimen yliopiston hakulomakkeella) Tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Ossi Eskelinen, Vastaava opettaja
Ossi.Eskelinen[ät]uta.fi
Vierailijat 4 h, Opettaja
Opetus
22.10.2012 – 26.11.2012
Luento-opetus 10 tuntia
Luennot
Ma 22.10.2012 - 19.11.2012 viikoittain klo 16-18, luokka 103, Porin yliopistokeskus
Ryhmätyöskentely 2 tuntia
Paneeli
Ma 26.11.2012 klo 16-18, luokka 103, Porin yliopistokeskus
Ryhmätyöskentely 2 t (aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin)
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opinnot ovat syventäviä opintoja ja soveltuvat parhaiten jo aiemmin korkeakouluopintoja suorittaneille. Edeltävien opintojen vaatimuksia ei kuitenkaan ole.


Kirjatenttinä. Yksityiskohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Haku opintoihin alkaa ti 14.8.2012 klo 17:00 verkossa olevalla hakulomakkeella.

Opinnot ilmestyvät lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Opetus on yhteisopetusta tutkinto-opetuksen kanssa. Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat opintoihin ainoastaan tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa (ei siis avoimen yliopiston hakulomakkeella) Tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opinnot ovat syventäviä opintoja ja soveltuvat parhaiten jo aiemmin korkeakouluopintoja suorittaneille. Edeltävien opintojen vaatimuksia ei kuitenkaan ole.


Opinnot ovat syventäviä opintoja ja soveltuvat parhaiten jo aiemmin korkeakouluopintoja suorittaneille. Edeltävien opintojen vaatimuksia ei kuitenkaan ole.

Kirjallisuudesta 2 op korvaava luentosarja toteutetaan tutkinto-opiskelijoiden kanssa yhteisopetuksena,  johon avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat (max 10) voivat osallistua. Opetus on todennäköisesti iltaopetusta. Yksityiskohdat täsmentyvät myöhemmin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Haku opintoihin alkaa ti 14.8.2012 klo 17:00 verkossa olevalla hakulomakkeella.

Opinnot ilmestyvät lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä.

Opintoihin voi hakea viimeistään kaksi viikkoa ennen niiden alkamista, mikäli ryhmässä on tilaa.
Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Opetus on yhteisopetusta tutkinto-opetuksen kanssa. Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat opintoihin ainoastaan tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa (ei siis avoimen yliopiston hakulomakkeella) Tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Ossi Eskelinen, Vastaava opettaja
Ossi.Eskelinen[ät]uta.fi
Vierailijat 6 h, Opettaja
Opetus
Luento-opetus 10 tuntia
Opetus järjestetään keväällä 2013
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opetus järjestetään keväällä 2013

Luento-opetus korvaa tästä kokonaisuudesta kahden  opintopisteen (2 op) verran. Kirjallisuuden korvaavuus ilmoitetaan myöhemmin.
Ilmoittautuminen
Ensimmäisellä seminaarikerralla
Opettajat
vieraileva luennoitsija 6 h
Ossi Eskelinen 4 h


Kirjatenttinä / esseenä. Yksityiskohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Haku opintoihin alkaa ti 14.8.2012 klo 17:00 verkossa olevalla hakulomakkeella.

Opinnot ilmestyvät lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä.

Opintoihin voi hakea viimeistään kaksi viikkoa ennen niiden alkamista, mikäli ryhmässä on tilaa.
Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Opetus on yhteisopetusta tutkinto-opetuksen kanssa. Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat opintoihin ainoastaan tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa (ei siis avoimen yliopiston hakulomakkeella) Tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opinnot ovat syventäviä opintoja ja soveltuvat parhaiten jo aiemmin korkeakouluopintoja suorittaneille. Edeltävien opintojen vaatimuksia ei kuitenkaan ole.


Yhteisopetusta tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Luento-opetuksen lisäksi kirjallisuus.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Haku opintoihin alkaa ti 14.8.2012 klo 17:00 verkossa olevalla hakulomakkeella.

Opinnot ilmestyvät lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä.

Opintoihin voi hakea viimeistään kaksi viikkoa ennen niiden alkamista, mikäli ryhmässä on tilaa.
Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Opetus on yhteisopetusta tutkinto-opetuksen kanssa. Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat opintoihin ainoastaan tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa (ei siis avoimen yliopiston hakulomakkeella) Tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Ossi Eskelinen, Vastaava opettaja
Ossi.Eskelinen[ät]uta.fi
Opetus
27.11.2012 – 5.12.2012
Luento-opetus 4 tuntia
Luennot yhteisopetuksena tutkinto-opiskelijoiden kanssa
Ti 27.11.2012 - 4.12.2012 viikoittain klo 10-12, Porissa, Porin yliopistokeskus luokka 107
Ke 28.11.2012 klo 10-12, Tampereella (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
Ke 5.12.2012 klo 10-12, Tampereella (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opinnot ovat syventäviä opintoja ja soveltuvat parhaiten jo aiemmin korkeakouluopintoja suorittaneille. Edeltävien opintojen vaatimuksia ei kuitenkaan ole.


Sosiaalityön perusopinnot 25 op, monimuoto-opinnot, Tampere, slk2012/klk2013 - slk2013

Opiskelija valitsee yhden seuraavista suoritustavoista:  Verkkokurssi (aloitustapaaminen 20.9.) tai luennot (alkaa 12.9., yhteisopetusta tutkinto-opiskelijoiden ryhmässä) + luentotentti tai kirjatentti slk2012-slk2013. Kirjatentti suoritetaan sähköisenä tenttinä

Satu Ylinen (verkkokurssi), Opettaja
Kyösti Raunio (luennot), Opettaja
Opetus
20.9.2012 – 30.10.2012
Luento-opetus 24 tuntia
Luennot:
Ke 12.9.2012 - 21.11.2012 viikoittain klo 16.15-18.00, Linnan luentosali K113, Kalevantie 5.
Poikkeukset:
, ei opetusta viikolla 42 (eli 17.10.)
Luentotentit (kaksi tenttivaihtoehtoa):
Ke 28.11.2012 klo 16.00-18.00, Linnan luentosali, K113, tenttiin ei tarvitse ilmoittautua
Ke 12.12.2012 klo 16.00-18.00, Linnan luentosali, K113, tenttiin ei tarvitse ilmoittautua
Itsenäinen työskentely
Verkkokurssi:
To 20.9.2012 klo 16.30-19.00, verkkokurssin aloitustapaaminen, paikka PinniB:n luentosali B1096 (Kanslerinrinne 1), Verkkokurssi viikoilla 39-42
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Alkuinfo opintoihin hyväksytyille: Sosiaalityön peruskurssin (verkkokurssin) aloitustapaamisen alussa on alkuinfo, jossa käydään läpi perusopintojen suorittamiseen liityviä asioita ja avoimen yliopiston opiskelukäytänteitä. Tämän jälkeen käydään läpi opiskelutaitoihin liittyviä asioita. Vaikka et suorittaisi Sosiaalityön peruskurssia verkkokurssina, olet tervetullut alkuinfoon ja opiskelutaidon osuuteen to 20.9.2012 klo 16.30 alkaen (alkuinfo klo 16:30-n.17:15, opiskelutaidot klo n.17.15-n. 18:15), paikkana Pinnin luentosali B1096, Kanslerinrinne 1.


STYP1B Sosiaalityön historia ja tutkimus:  Opiskelija tuntee sosiaalityön historialliset lähtökohdat, tutkimukselliset suuntautumiset ja käytännöt sekä sosiaalityön ajankohtaista tutkimusta.

Kirjatenttinä slk2012-slk2013, joka suoritetaan sähköisenä tenttinä

Lisätietoja sähköisestä tenttimisestä

Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:Verkkokurssi, tutustumiskäynnit, kirjallisuus ja essee

Verkkokurssi toteutetaan Tampereen ja Seinäjoen avoimen yliopisto-opiskelijoiden ryhmien yhteisopetuksena. 

Satu Ylinen, Opettaja
Opetus
25.10.2012 – 31.3.2013
Itsenäinen työskentely
Verkkokurssin aloitustapaaminen
To 25.10.2012 klo 16.30-19.00, Tampereen yliopiston päätalo (kalevantie 4), luentosali C6, verkkokurssi kestää maaliskuun 2013 loppuun.
Periodit: II III
Opetuskieli: suomi

Aikataulutus:

Kurssi alkaa 4.3.2013 ja kestää 30.4.2013 saakka. Kurssi etenee viikkoittain siten, että aina kunkin viikon aikana (viikot 10-15) seurataan tietyt verkossa olevat luentotallenteet. Yhden viikon luentojen katselumahdollisuus on auki aina kaksi viikkoa. Luentojen ja artikkeleiden pohjalta tehdään oppimispäiväkirja, jota työstetään koko kurssin ajan. Oppimispäiväkirjan palautus on viimeistään 30.4.2013. Kurssissa ei ole lähiopetusta.

Kurssissa käytetään Moodle-oppimisympäristöä. 

Opetus
4.3.2013 – 30.4.2013
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautumisohje uusille opiskelijoille löytyy täältä:

(ilmoittautuminen ei koske opiskelijoita, jotka ovat ilmoittautuneet opintokokonaisuuteen syksyllä 2012)
Kirjatenttinä slk2012-slk2013, joka suoritetaan sähköisenä tenttinä

Lisätietoja sähköisestä tenttimisestä

Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:Sosiaalityön perusopinnot 25 op, monimuoto-opinnot, Seinäjoki, slk2012/klk2013 - slk2013

Verkkokurssi tai kirjatentti slk2012-slk2013, joka suoritetaan sähköisenä tenttinä

Lisätietoja sähköisestä tenttimisestä

Verkkokurssi toteutetaan Tampereen ja Seinäjoen avoimen yliopisto-opiskelijoiden ryhmien yhteisopetuksena. 

Satu Ylinen (verkkokurssi), Opettaja
Opetus
19.9.2012 – 30.10.2012
Itsenäinen työskentely
Verkkokurssi:
Ke 19.9.2012 klo 16.30-19.00, verkkokurssin aloitustapaaminen, luokka 204A. Luokka sijaitsee Seinäjoen ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan yksikkö, keskuskatu 32, D-rappu. Verkkokurssi viikoilla 39-42. HUOM! ks. myös kohta Lisätiedot
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Alkuinfo sosiaalityön perusopinnoista ja avoimen yliopiston opiskelukäytänteistä järjestetään Seinäjoella ke 19.9. klo 16:30 –n 17:15 . Tämän jälkeen (n. klo 17:15-18:15) käydään läpi opiskelutaitoihin liittyviä asioita,  (esim. miten luen tenttikirjaa, kuinka kirjoitan esseen). Ja illan päätteeksi (klo 18.15-19) perehdytään sosiaalityön peruskurssin verkkokurssin työskentelytapoihin ja sovitaan verkkokurssin täsmällisestä etenemisestä.


Vaikka et suorittaisi Sosiaalityön peruskurssia verkkokurssina, olet tervetullut alkuinfoon ja opiskelutaitojen osuuteen.


STYP1B Sosiaalityön historia ja tutkimus:  Opiskelija tuntee sosiaalityön historialliset lähtökohdat, tutkimukselliset suuntautumiset ja käytännöt sekä sosiaalityön ajankohtaista tutkimusta.

Kirjatenttinä slk2012-slk2013, joka suoritetaan sähköisenä tenttinä

Lisätietoja sähköisestä tenttimisestä

Opetus
6.9.2012 – 31.12.2013
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Verkkokurssi, tutustumiskäynnit, kirjallisuus ja essee

Verkkokurssi toteutetaan Tampereen ja Seinäjoen avoimen yliopisto-opiskelijoiden ryhmien yhteisopetuksena. 

Satu Ylinen, Opettaja
Opetus
23.10.2012 – 31.3.2013
Itsenäinen työskentely
Verkkokurssin aloitustapaaminen
Ti 23.10.2012 klo 16.30-19.00, luokka 204A. Luokka sijaitsee Seinäjoen ammattikorkeakoulu sosiaali- ja terveysalan yksikkö, keskuskatu 32, D-rappu. Verkkokurssi kestää maaliskuun 2013 loppuun
Periodit: II III
Opetuskieli: suomi

Toteutustapa ja aikataulutus:

Kurssi alkaa 4.3.2013 ja kestää 30.4.2013 saakka. Kurssi etenee viikkoittain siten, että aina kunkin viikon aikana (viikot 10-15) seurataan tietyt verkossa olevat luentotallenteet. Yhden viikon luentojen katselumahdollisuus on auki aina kaksi viikkoa. Luentojen ja artikkeleiden pohjalta tehdään oppimispäiväkirja, jota työstetään koko kurssin ajan. Oppimispäiväkirjan palautus on viimeistään 30.4.2013. Kurssissa ei ole lähiopetusta.

Kurssissa käytetään Moodle-oppimisympäristöä.

Opetus
4.3.2013 – 30.4.2013
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautumisohje uusille opiskelijoille löytyy täältä

(ilmoittautuminen ei koske opiskelijoita, jotka ovat ilmoittautuneet opintokokonaisuuteen syksyllä 2012)
Kirjatenttinä slk2012-slk2013, joka suoritetaan sähköisenä tenttinä

Lisätietoja sähköisestä tenttimisestä

Opetus
6.9.2012 – 31.12.2013
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Sosiaalityön perusopinnot 25 op, lähiopetus, Pori, slk2012/klk2013 -slk2013

Luennot ja oppimispäiväkirja tai kirjallinen tentti slk2012-slk2013 (syksyn-12 tenttipäivät ilmoitettu kohdassa Lisätiedot)

Luennoille osallistuu myös Porin yliopistokeskuksentutkinto-opiskelijoita.

Riikka Korkiamäki, Vastaava opettaja
Vierailija 2 , Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 24 tuntia
4.9.2012 - 30.10.2012
Ti 4.9.2012 klo 16.30-19.00, luokka 103
Ti 11.9.2012 klo 16.30-19.00, luokka 103
Ti 18.9.2012 klo 16.30-19.00, luokka 103
Ti 2.10.2012 klo 16.30-19.00, luokka 103
Ti 9.10.2012 klo 16.30-19.00, luokka 103
Ti 23.10.2012 klo 16.30-19.00, luokka 103
Ti 30.10.2012 klo 16.30-19.00, luokka 103, Luokka sijaitsee Pohjoisranta 11 C ,1 krs.
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:


Avoimen yliopiston yleiset tenttipäivät:

Kevätlukukaudella 2013: ma 21.1., 18.2., 18.3., 22.4. ja 20.5. klo 17-21

Yleisiin tentteihin ilmoittautuminen 14 vuorokautta ennen tenttiä. Ilmoittautua voit internetissä www.uta.fi/nettirekka tai palauttamalla tenttikuori siihen avoimen palveluyksikköön, jossa sinulla on opinto-oikeus.

Yleiset tenttipäivät Avoimen yliopiston seuraavissa osoitteissa:

Tampere, yliopiston päärakennus (Kalevantie 4), luentosali A1, PAITSI 24.9. luentosali D10b
Seinäjoki
, Keskuskatu 32 D, luokka 133Y
Pori,Pohjoisranta 11 A, 3. krs, luokka 3001 (HUOM! 21.1.2013 tentti luokassa 241)

Muualla, kuin omassa palveluyksikössä suoritettavasta tentistä on aina ja hyvissä ajoin erikseen sovittava avoimen yliopiston kanssa. Muista ehdottomasti ilmoittaa myös NettiRekassa/tenttikuoressa


Opiskelija tuntee sosiaalityön historialliset lähtökohdat, tutkimukselliset suuntautumiset ja käytännöt sekä sosiaalityön ajankohtaista tutkimusta.

Kirjallinen tentti slk2012-slk2013 (syksyn-12 tenttipäivät ilmoitettu kohdassa Lisätiedot)

Riikka Korkiamäki, Opettaja
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Avoimen yliopiston yleiset tenttipäivät:

Kevätlukukaudella 2013:ma 21.1., 18.2., 18.3., 22.4. ja 20.5. klo 17-21

Yleisiin tentteihin ilmoittautuminen 14 vuorokautta ennen tenttiä. Ilmoittautua voit internetissä www.uta.fi/nettirekka tai palauttamalla tenttikuori siihen avoimen palveluyksikköön, jossa sinulla on opinto-oikeus.

Yleiset tenttipäivät Avoimen yliopiston seuraavissa osoitteissa:

Tampere, yliopiston päärakennus (Kalevantie 4), luentosali A1, PAITSI 24.9. luentosali D10b
Seinäjoki
, Keskuskatu 32 D, luokka 133Y
Pori,Pohjoisranta 11 A, 3. krs, luokka 3001 (HUOM! 21.1.2013 tentti luokassa 241)

Muualla, kuin omassa palveluyksikössä suoritettavasta tentistä on aina ja hyvissä ajoin erikseen sovittava avoimen yliopiston kanssa. Muista ehdottomasti ilmoittaa myös NettiRekassa/tenttikuoressa


Suvi Krok, Opettaja
Opetus
Seminaari 24 tuntia
24.10.2012 - 17.4.2013
Ke 24.10.2012 klo 13.00-15.00, pienryhmätila 385
Ke 31.10.2012 klo 13.00-15.00, pienryhmätila 385
Ke 14.11.2012 klo 13.00-15.00, pienryhmätila 385
Ke 28.11.2012 klo 13.00-15.00, pienryhmätila 385
Ke 16.1.2013 klo 13.00-15.00, pienryhmätila 385
Ke 23.1.2013 klo 13.00-15.00, pienryhmätila 385
Ke 6.2.2013 klo 13.00-15.00, pienryhmätila 385
Ke 20.2.2013 klo 13.00-15.00, pienryhmätila 385
Ke 13.3.2013 klo 13.00-15.00, pienryhmätila 385
Ke 27.3.2013 klo 13.00-15.00, pienryhmätila 385
Ke 10.4.2013 klo 13.00-15.00, pienryhmätila 385
Ke 17.4.2013 klo 13.00-15.00, pienryhmätila 385, Pienryhmä tila sijaitsee Pohjoisranta 11 C, 3.krs.
Periodit: II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Aloitusluennot, luentoseminaari ja kirjallisuus.

Seminaariin osallistuu myös Porin yliopistokeskuksen tutkinto-opiskelijoita.


Toteutustapa ja  aikataulutus:

Kurssi alkaa 4.3.2013 ja kestää 30.4.2013 saakka. Kurssi etenee viikkoittain siten, että aina kunkin viikon aikana (viikot 10-15) seurataan tietyt verkossa olevat luentotallenteet. Yhden viikon luentojen katselumahdollisuus on auki aina kaksi viikkoa. Luentojen ja artikkeleiden pohjalta tehdään oppimispäiväkirja, jota työstetään koko kurssin ajan. Oppimispäiväkirjan palautus on viimeistään 30.4.2013. Kurssissa ei ole lähiopetusta.

Kurssissa käytetään Moodle-oppimisympäristöä.

Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

llmoittautumisohje uusille opiskelijoille löytyy täältä

(ilmoittautuminen ei koske opiskelijoita, jotka ovat ilmoittautuneet opintokokonaisuuteen syksyllä 2012)


Tutkivan oppimisen seminaari ja oppimispäiväkirja/essee (Tutkivan oppimisen seminaariin osallistuu myös Porin yliopistokeskuksen tutkinto-opiskelijoita)

TAI

Kirjallinen tentti slk 2012-slk2013 (syksyn-12 ja kevään -13 tenttipäivät ilmoitettu kohdassa Lisätiedot). STTP3A ja STTP3B voi tenttiä erikseen. 

Heli Valokivi, Opettaja
Opetus
Seminaari 24 tuntia
16.1.2013 - 17.4.2013
Ke 16.1.2013 klo 10.00-12.30, pienryhmätila 385, Pienryhmä tila sijaitsee Pohjoisranta 11 C, 3.krs.
Ke 30.1.2013 klo 10.00-12.30, pienryhmätila 385
Ke 6.2.2013 klo 10.00-12.30, pienryhmätila 385
Ke 20.2.2013 klo 10.00-12.30, pienryhmätila 385
Ke 13.3.2013 klo 10.00-12.30, pienryhmätila 385
Ke 27.3.2013 klo 10.00-12.30, pienryhmätila 385
Ke 3.4.2013 klo 10.00-12.30, pienryhmätila 385
Ke 17.4.2013 klo 10.00-12.30, pienryhmätila 385
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Avoimen yliopiston yleiset tenttipäivät:

Kevätlukukaudella 2013:ma 21.1., 18.2., 18.3., 22.4. ja 20.5. klo 17-21

Yleisiin tentteihin ilmoittautuminen 14 vuorokautta ennen tenttiä. Ilmoittautua voit internetissä www.uta.fi/nettirekka tai palauttamalla tenttikuori siihen avoimen palveluyksikköön, jossa sinulla on opinto-oikeus.

Yleiset tenttipäivät Avoimen yliopiston seuraavissa osoitteissa:

Tampere, yliopiston päärakennus (Kalevantie 4), luentosali A1, PAITSI 24.9. luentosali D10b
Seinäjoki
, Keskuskatu 32 D, luokka 133Y
Pori,Pohjoisranta 11 A, 3. krs, luokka 3001 (HUOM! 21.1.2013 tentti luokassa 241)

Muualla, kuin omassa palveluyksikössä suoritettavasta tentistä on aina ja hyvissä ajoin erikseen sovittava avoimen yliopiston kanssa. Muista ehdottomasti ilmoittaa myös NettiRekassa/tenttikuoressa


Kirjallinen tentti slk2012-slk2013 (syksyn-12 ja kevään-13 tenttipäivät ilmoitettu kohdassa Lisätiedot)

Heli Valokivi, Vastaava opettaja
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Avoimen yliopiston yleiset tenttipäivät:

Kevätlukukaudella 2013:ma 21.1., 18.2., 18.3., 22.4. ja 20.5. klo 17-21

Yleisiin tentteihin ilmoittautuminen 14 vuorokautta ennen tenttiä. Ilmoittautua voit internetissä www.uta.fi/nettirekka tai palauttamalla tenttikuori siihen avoimen palveluyksikköön, jossa sinulla on opinto-oikeus.

Yleiset tenttipäivät Avoimen yliopiston seuraavissa osoitteissa:

Tampere, yliopiston päärakennus (Kalevantie 4), luentosali A1, PAITSI 24.9. luentosali D10b
Seinäjoki
, Keskuskatu 32 D, luokka 133Y
Pori,Pohjoisranta 11 A, 3. krs, luokka 3001 (HUOM! 21.1.2013 tentti luokassa 241)

Muualla, kuin omassa palveluyksikössä suoritettavasta tentistä on aina ja hyvissä ajoin erikseen sovittava avoimen yliopiston kanssa. Muista ehdottomasti ilmoittaa myös NettiRekassa/tenttikuoressa


Nuorisotyö ja nuorisotutkimus, perusopinnot 25 op, lähiopetus, Tampere, slk2012-slk2013

Opintojaksolla käsitellään nuorisotyön tiedeperustaa ja keskeistä käsitteistöä. Käydään läpi nuorisotyön kehitystä, rakenteita, keskeisiä painopistealueita ja työmuotoja sekä tutustutaan nuorisotyön historiaan, nuorisopoliittiseen keskusteluun ja nuoruuteen lähi- ja verkko-opetuksen sekä alan kirjallisuuden avulla.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ei ennakkoilmoittautumista.

Elna Hirvonen, Vastaava opettaja
Elna.Hirvonen[ät]uta.fi
Opetus
10.9.2012 – 5.11.2012
Luento-opetus 18 tuntia
Ma 10.9.2012 - 17.9.2012 viikoittain klo 12-15, Linna luentosali K109 (Kalevantie 5)
Ma 1.10.2012 - 8.10.2012 viikoittain klo 12-15, Linna luentosali K109
Ma 29.10.2012 - 5.11.2012 viikoittain klo 12-15, Linna luentosali K109
Pienryhmäopetus 10 tuntia + 12 tuntia Verkossa
Itsenäinen työskentely 95 tuntia Verkossa
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Osallistuminen verkko-opetukseen + osallistuminen kontaktiopetukseen + luento- / oppimispäiväkirja.


Verkkokurssi.

Opintojaksolla käsitellään nuorisotutkimuksen tieteenfilosofista ja menetelmällistä kehitystä monitieteisenä tutkimusalana sekä perehdytään tämänhetkisen nuorisotutkimuksen tematiikkaan eri tieteenaloilla sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Jaksolla myös pohditaan nuorisotutkimuksen merkitystä nuorisotyön teoreettisena viitekehyksenä.
Jaksoon sisältyvä kirjallisuus suoritetaan verkkotehtävinä.

Elna Hirvonen, Vastaava opettaja
Elna.Hirvonen[ät]uta.fi
Opetus
19.9.2012 – 14.12.2012
Ryhmätyöskentely 25 tuntia Verkossa
Itsenäinen työskentely 110 tuntia Verkossa
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Mikäli opiskelija on aiemmin suorittanut jakson NTYOP2B erillisenä kirjatenttinä ennen jakson NTYOP2 suorittamista, se otetaan huomioon jaksoa NTYOP2 suoritettaessa.


Opintojaksolla perehdytään kohdennetun/erityisnuorisotyön lähestymistapoihin ja viitekehykseen, työtä koskevaan tutkimustietoon sekä keskeisiin työmuotoihin: etsivä kenttätyö nuorten parissa, elämäkertatyö nuorten auttamisen välineenä, matalan kynnyksen palvelut, ammatillisuus kenttätyössä.

Juha Nieminen, Vastaava opettaja
Juha.Nieminen[ät]uta.fi
Opetus
11.1.2013 – 22.2.2013
Luento-opetus 27 tuntia
Luennot
Pe 11.1.2013 - 18.1.2013 viikoittain klo 9-12, Linnan luentosali K112
Ma 21.1.2013 - 11.2.2013 viikoittain klo 16-19, Linnan luentosali K112
Pe 22.2.2013 klo 9-12, Linnan luentosali K112, Kirjatentti/ryhmätentti
Pe 15.3.2013 klo 9-12, Linnan luentosali K112, Kirjatentin uusinta/ryhmätentti
Pienryhmäopetus 6 tuntia
Itsenäinen työskentely 102 tuntia
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Osallistuminen opetukseen, oppimispäiväkirja + kertauskuulustelu.


Kirjatenttinä.

Opetus
Itsenäinen työskentely 135 tuntia
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Ryhmän ohjauksen perusteet koostuu kahdesta opintojaksosta: NTYOP5K ja NTYOP5H.

Kirjallisuus 3 op ja harjoitukset 2 op. HUOM! Kirjallisuus tulee suorittaa ennen harjoituksia!

Helena Saarnisto, Vastaava opettaja
Opetus
8.1.2013 – 19.2.2013
Itsenäinen työskentely 52 tuntia
Harjoitukset 28 tuntia
Opetus
Ti 8.1.2013 - 19.2.2013 viikoittain klo 16-20, Linna Ls K110
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kirjallisuus suoritetaan sähköisenä tenttinä

Lisätietoja sähköisestä tenttimisestä

HUOM! Opintojakso löytyy sähköisestä tenttipalvelusta Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön alta kohdasta Yksikön muut tentit


Keväällä 2013 alkavat opinnot, osa avoinna koko kevään (kts. tarkemmin jokaisen opintokohteen tiedoista)
Filosofian perusopinnot 25 op, itsenäiset opinnot, Tampere, klk2013-klk2014
Filosofian perusopintoja, erillisinä hakukohteina tarjottavia jaksoja, Tampere klk2013

Opetus järjestetään kevätlukukaudella 2013 ja kurssille ei enää ehdi mukaan. Opintojakso voidaan suorittaa myös kirjatenttinä mutta luentosarjasuoritus on suositeltavampi vaihtoehto. Jos kuitenkin haluat suorittaa jakson kirjatenttinä niin ota yhteyttä mari.kivimaki@utafi ja ismo.isopoussu@uta.fi

Opintojaksolla opitaan logiikan peruskäsitteet (esim. lause, propositio, luonnollinen ja keinotekoinen kieli, looginen pääteltävyys ja todistuvuus, looginen seuraus ja looginen totuus, ekstensio ja intensio), klassisen lause- ja predikaattilogiikan symbolit ja syntaksi sekä lauselogiikan luonnollisen päättelyn systeemi ja totuustaulukkomenetelmä, ja tutustutaan predikaattilogiikan semantiikkaan. Erityisesti kiinnitetään huomiota sellaisiin logiikan käsitteisiin, joiden tunteminen on tarpeen kaikkien filosofian opintojen kannalta.

Opetus
9.1.2013 – 28.2.2013
Luento-opetus 30 tuntia
Luento-opetus
Ke 9.1.2013 klo 16.30-19.00, Pinni B3116 (Kanslerinrinne 1)
To 10.1.2013 klo 16.30-19.00, Pinni B3107
Ke 16.1.2013 - 20.2.2013 viikoittain klo 16.30-18.00, Pinni B3116
To 17.1.2013 - 21.2.2013 viikoittain klo 16.30-18.00, Pinni B3107
Harjoitukset 14 tuntia
Harjoitukset
Ke 16.1.2013 - 20.2.2013 viikoittain klo 18.15-19.45, Pinni B3116
Luentotentti
To 28.2.2013 klo 16.30-18.30, Pinni B3107
Uusintatentit yleisinä tenttipäivinä (ilmoittautuminen 14 päivää ennen tenttiä)
Ma 18.3.2013 klo 17-21, päätalo ls. A1
Ma 22.4.2013 klo 17-21, päätalo ls. A1
Kirjatentti
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

ILMOITTAUTUMINEN

Haku opintoihin päättynyt. Jaksosta järjestettävä kurssi alkoi tammikuussa.

Opintojakso voidaan suorittaa myös kirjatenttinä mutta luentosarjasuoritus on suositeltavampi vaihtoehto. Jos kuitenkin haluat suorittaa jakson kirjatenttinä niin ota yhteyttä mari.kivimaki@utafi ja ismo.isopoussu@uta.fi


Kirjatenttinä. (tehdään sähköisenä tenttinä)
YKYY5b Johdatus yhteiskuntafilosofiaan -osasta järjestetään vaihtoehtoisesti myös luennot (ks. lisätiedot kohdasta opetus). Luentojen alkamisen jälkeen kevätlukukaudella 2013 vain kirjatenttimahdollisuus.

Opintojakso muodostuu kahdesta osakokonaisuudesta: YKYY5a Johdatus etiikkaan ja YKYY5b Johdatus yhteiskuntafilosofiaan.

YKYY5a Johdatus etiikkaan:
Etiikan osakokonaisuudessa tutustutaan filosofisen etiikan tärkeimpiin historiallisiin muotoiluihin ( mm. Aristoteles (hyve-etiikka), utilitaristit (mielihyvän periaate), Kant (velvollisuusetiikka) ja Nietzsche (kaikkien arvojen uudelleenarvioiminen)), sekä tärkeimpiin moderneihin keskusteluihin mm. moraalilauseiden merkityksestä, vapauden eksistentiaalisesta merkityksestä sekä etiikan soveltamisesta. Näin opetellaan pohtimaan filosofisesti mm. ihmisen vapautta, determinismiä, oikeuksia, velvollisuuksia ja vastuuta. Opintojaksolla tarkastellaan erilaisia moraalin perustaa ja ihmisen moraalista perusolemusta koskevia käsityksiä, etiikan ja kulttuurin suhdetta, etiikkaa suhteena toiseen ihmiseen (tai yleisemmin elävään olentoon) sekä etiikan kieltä ja moraalisen järjenkäytön erityispiirteitä.

YKYY5b Johdatus yhteiskuntafilosofiaan:
Yhteiskuntafilosofian osakokonaisuudessa tutustutaan yhteiskuntafilosofiassa paradigma-aseman saavuttaneisiin historiallisiin muotoiluihin (mm. Platon, Aristoteles, Hobbes, Rousseau, Hegel, Smith, Marx) ja kartoitetaan modernin yhteiskuntafilosofian kenttää. Keskeisiä kysymyksiä ovat mm. seuraavat: Onko yhteiskunnan perustana yksilö vai yhteisö (individualismi, liberalismi, kommunitarismi ja totalitarismi)? Miten lähestytään identiteettiä filosofisena ongelmana (universalismi, partikularismi, individualismi)? Mikä on partikulaaristen ryhmien rooli yhteiskunnassa (rotu, sukupuoli, luokka, puolue)? Miten omistamisesta voi puhua filosofisesti (rikkaudesta, köyhyydestä, riistosta, markkinoista ja poliittisesta yhteisöstä)? Mikä on ihminen tutkimuskohteena vs. ihminen poliittisena subjektina? Mitä ovat ympäristö ja tekniikka yhteiskunnallisina kysymyksinä? Mitä on julkisuus rationaalisena debattina vs. julkisuus tiedottamisena? Miten paikalliset yhteisöt jäsentyvät suhteessa globaaliin maailmaan?

Opetus
Luento-opetus
YKYY5B Johdatus yhteiskuntafilosofiaan luennot
Pe 25.1.2013 - 3.5.2013 viikoittain klo 9-11, Linnan Väinö Linna-sali (Kalevantie 5)
Poikkeukset:
22.3.2013 , HUOM poikkeussali! Pinni B1100 (Kanslerinrinne 1)
Kirjatentti
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

ILMOITTAUTUMINEN

Haku opintoihin on käynnissä verkossa olevalla hakulomakkeella. Katso hakuohjeet ja -lomake.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua tästä. Opinnot ovat tarjolla myös tutkinto-opetuksen opetusohjelmassa (samaa opetusta) joten tutkinto-opiskelijoiden tulee hakeutua opintoihin tutkinto-opetuksen käytäntöjen mukaan.

Sähköisen tentin vastaanottaja: Susanna Lindberg
Lisätietoja sähköisestä tenttimisestä


Filosofian perusopinnot 25 op, itsenäiset opinnot, Seinäjoki, klk2013-klk2014
Filosofian perusopintoja, erillisinä hakukohteina tarjottavia jaksoja, Seinäjoki klk2013

Kirjatenttinä. (tehdään sähköisenä tenttinä

Opintojakso muodostuu kahdesta osakokonaisuudesta: YKYY5a Johdatus etiikkaan ja YKYY5b Johdatus yhteiskuntafilosofiaan.

YKYY5a Johdatus etiikkaan:
Etiikan osakokonaisuudessa tutustutaan filosofisen etiikan tärkeimpiin historiallisiin muotoiluihin ( mm. Aristoteles (hyve-etiikka), utilitaristit (mielihyvän periaate), Kant (velvollisuusetiikka) ja Nietzsche (kaikkien arvojen uudelleenarvioiminen)), sekä tärkeimpiin moderneihin keskusteluihin mm. moraalilauseiden merkityksestä, vapauden eksistentiaalisesta merkityksestä sekä etiikan soveltamisesta. Näin opetellaan pohtimaan filosofisesti mm. ihmisen vapautta, determinismiä, oikeuksia, velvollisuuksia ja vastuuta. Opintojaksolla tarkastellaan erilaisia moraalin perustaa ja ihmisen moraalista perusolemusta koskevia käsityksiä, etiikan ja kulttuurin suhdetta, etiikkaa suhteena toiseen ihmiseen (tai yleisemmin elävään olentoon) sekä etiikan kieltä ja moraalisen järjenkäytön erityispiirteitä.

YKYY5b Johdatus yhteiskuntafilosofiaan:
Yhteiskuntafilosofian osakokonaisuudessa tutustutaan yhteiskuntafilosofiassa paradigma-aseman saavuttaneisiin historiallisiin muotoiluihin (mm. Platon, Aristoteles, Hobbes, Rousseau, Hegel, Smith, Marx) ja kartoitetaan modernin yhteiskuntafilosofian kenttää. Keskeisiä kysymyksiä ovat mm. seuraavat: Onko yhteiskunnan perustana yksilö vai yhteisö (individualismi, liberalismi, kommunitarismi ja totalitarismi)? Miten lähestytään identiteettiä filosofisena ongelmana (universalismi, partikularismi, individualismi)? Mikä on partikulaaristen ryhmien rooli yhteiskunnassa (rotu, sukupuoli, luokka, puolue)? Miten omistamisesta voi puhua filosofisesti (rikkaudesta, köyhyydestä, riistosta, markkinoista ja poliittisesta yhteisöstä)? Mikä on ihminen tutkimuskohteena vs. ihminen poliittisena subjektina? Mitä ovat ympäristö ja tekniikka yhteiskunnallisina kysymyksinä? Mitä on julkisuus rationaalisena debattina vs. julkisuus tiedottamisena? Miten paikalliset yhteisöt jäsentyvät suhteessa globaaliin maailmaan?

Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

ILMOITTAUTUMINEN

Haku opintoihin on käynnissä verkossa olevalla hakulomakkeella. Katso hakuohjeet ja -lomake.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua tästä. Opinnot ovat tarjolla myös tutkinto-opetuksen opetusohjelmassa (samaa opetusta) joten tutkinto-opiskelijoiden tulee hakeutua opintoihin tutkinto-opetuksen käytäntöjen mukaan.

Sähköisen tentin vastaanottaja: Susanna Lindberg
Lisätietoja sähköisestä tenttimisestä


Filosofian aineopintoja 35 op, lähiopetus, Tampere, klk2013-slk2015

Opintojakso antaa yleiskuvan länsimaisen filosofian historian aikakausista (antiikki, keskiaika, uuden ajan alku, rationalismi ja empirismi, valistus, romantiikka ja idealismi). Samalla tutustutaan eri aikakausien keskeisimpiin ajattelijoihin ja keskusteluihin. Opintojaksolla annettavaa yleiskuvaa syvennetään kohdassa FILA3 Klassikot.

Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintojakso suoritetaan pääsääntöisesti kirjatenttinä.
Jos sopivaa opetusta järjestetään, sen voi hyödyntää osittain opintojakson suorittamisessa.

Voi osallistua:

FILA1 Mitä filosofian historia on? 2 op, 14.1.2013 - 28.1.2013


Opintojaksolla annetaan yleiskuva 1900-luvun filosofian eri suuntauksista, niiden tärkeimmistä edustajista ja niiden piirissä käydyistä keskusteluista. Sillä tarkastellaan lyhyesti 1900-luvun filosofian taustaa erityisesti Kantin ja Hegelin filosofiassa sekä 1800-luvun jälkipuoliskon ajattelussa ja tutustutaan mm. fenomenologiaan, loogiseen empirismiin, analyyttiseen filosofiaan, pragmatismiin, marxismiin, eksistentialismiin, hermeneutiikkaan ja dekonstruktioon. Opintojaksolla käsitellään jonkin verran myös suuntausten vuorovaikutusta sekä teemoja, joihin on alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota 1900-luvun jälkipuoliskolla (luonnollinen kieli, käytännöt, ruumis, koneet jne.). Opintojakso antaa yleiskuvan tästä nykyfilosofiaan vaikuttavasta muutoksesta.

Opintojakso suoritetaan joko opetettavalla kurssilla / kursseilla oheismateriaaleineen tai kokonaan kirjatenttinä.

Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

FILA2 1900-luvun filosofia 3 op 15.1.2013 - 26.2.2013

HUOM! ti 15.1. pidetään myös opintojen alkuinfo

Halutessaan voi osallistua myös seuraavalle kurssille (korvaa koko jakson yhdessa "1900-luvun historia" -kurssin kanssa)

FILA2 Heidegger ja hänen kriitikkonsa - 1900-luvun filosofia 2–3 op 9.1.2013 - 3.4.2013


Opiskelija perehtyy klassikkotekstiin joko omatoimisesti, kommentaarikirjallisuuteen tukeutuen, tai seminaariryhmässä, ja kirjoittaa tämän pohjalta esseen tai muun tentaattorin kanssa sovittavan suorituksen. Sopimuksen mukaan klassikkoja voi myös tenttiä oppiaineen yleisinä tenttipäivinä.

Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kevätlukukaudella 2013 tarjolla olevat kurssit:

FILA3 Klassikkoseminaari: Kant ja Dilthey 15.3.2013 – 10.5.2013


Opintojaksolla perehdytään tieteellisen päättelyn ja selittämisen teorioihin, jotka syventävät ymmärrystä tiedollisten, moraalisten ja yhteiskunnallisten arvojen roolista tutkimuksen eri vaiheissa. Sillä tutustutaan humanistiselle ja yhteiskuntatieteelliselle tutkimukselle erityisiin tieteenfilosofisiin ongelmiin. Tutkimusetiikan ongelmia käsitellään esimerkkien kautta.

Opintojakso suoritetaan joko järjestettävällä kurssilla tai
kahdessa osassa:
- FILA4a Tieteenfilosofia (2 op): joko kurssi, kirjatentti tai essee (sovittava erikseen)
- FILA4b Tutkimusetiikka (3 op): joko kurssi tai kirjatentti
Opetuksen yhteydessä suoritettava kirjallisuus ilmoitetaan erikseen.

Toteutuksen yksityiskohdista sovitaan myöhemmin.

Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Jaksoista FILA5 - FILA12 suoritetaan kaksi vapaasti valittavaa jaksoa.

Opintojaksolla FILA5 perehdytään modaalilogiikkaan ja tutustutaan perusopintojaksolla käsitellyn klassisen logiikan ja sen vaihtoehtojen filosofisiin kysymyksiin. Sillä käsitellään ja arvioidaan ajattelun ja toiminnan rationaalisuutta koskevia näkemyksiä ja niiden suhdetta erilaisiin logiikkoihin.

Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Jaksoista FILA5 - FILA12 suoritetaan kaksi vapaasti valittavaa jaksoa.

Opintojaksolla FILA6 käsitellään erilaisia tiedon muotoja, esimerkiksi propositionaalista tietoa, taitoa, tulkintaa, empatiaa, ruumiillista tietoa ja sosiaalista tietoa, ja näiden keskinäisiä suhteita. Sillä perehdytään myös perusopintojaksoa syvemmin oikeuttamista koskeviin näkemyksiin, arvioidaan oikeutuksen vaatimisen mielekkyyttä ja tutustutaan erilaisiin oikeutuksen tyyppeihin (looginen ja matemaattinen todistus, kokemukseen vetoaminen, evidenssi, toisen henkilön todistukseen nojaaminen, yhteisössä jaetut uskomukset jne.)

Opintojakson voi suorittaa osittain tai kokonaan soveltuvilla luennoilla ja työseminaareilla sekä esseillä (suositellaan) ja kirjatenteillä.

Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Jaksoista FILA5 - FILA12 suoritetaan kaksi vapaasti valittavaa jaksoa.

Opintojaksolla FILA7 tarkastellaan erilaisia yleisen metafysiikan (eli ontologian) ja erityisen metafysiikan kysymyksiä, kuten yleiskäsitteiden olemassaolon ongelmaa, mielen ja ruumiin suhdetta koskevaa kysymystä, persoonan identiteetin ongelmaa, sosiaalisen ontologian peruskysymyksiä, aikaa ja muutosta, kausaalisuutta ja determinismiä, vapaan tahdon ongelmaa sekä inhimillisen olevan ylittävän olevan mahdollisuutta ja olemisen tapaa.

Opintojakson voi suorittaa osittain tai kokonaan soveltuvilla luennoilla ja työseminaareilla sekä esseillä (suositellaan) ja kirjatenteillä.

Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kevätlukukaudella 2013 tarjolla seuraavaa opetusta:

FILA7 Oliolajeista - teemaseminaari 21.1.2013 – 27.2.2013

FILA7 Ontologiaa 14.3.2013 – 18.4.2013


Jaksoista FILA5 - FILA12 suoritetaan kaksi vapaasti valittavaa jaksoa.

Opintojaksolla FILA8 perehdytään etiikan moderneihin klassikoihin ja uusimpiin teorioihin ja keskusteluihin.

Opintojakson voi suorittaa osittain tai kokonaan soveltuvilla luennoilla ja työseminaareilla sekä esseillä ja kirjatenteillä.

Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Jaksoista FILA5 - FILA12 suoritetaan kaksi vapaasti valittavaa jaksoa.

Opintojaksolla FILA9 perehdytään yhteiskuntafilosofian moderneihin klassikoihin ja uusimpiin teorioihin ja keskusteluihin.

Opintojakson voi suorittaa osittain tai kokonaan soveltuvilla luennoilla ja työseminaareilla sekä esseillä ja kirjatenteillä.

Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kevätlukukaudella 2013 tarjolla oleva opetus:

FILA9 Sen, Kant ja taloudellisen rationaalisuuden kritiikki 5 op 13.3.2013 – 13.5.2013


Jaksoista FILA5 - FILA12 suoritetaan kaksi vapaasti valittavaa jaksoa.

Opintojaksolla FILA10 käsitellään mielen filosofian nykytutkimusta, joka ammentaa teoreettisen taustansa useista lähteistä, kuten filosofian historiasta, fenomenologiasta ja kognitiotieteestä. Sillä tarkastellaan erityisesti mieltä, kehollisuutta ja ruumiillisuutta koskevia teorioita, kielen, mielen ja toiminnan intentionaalisuuden kysymyksiä, tunteiden ja järjen suhdetta, moraalipsykologiaa sekä mielen filosofian ja metafysiikan yhteisiä kysymyksiä, kuten psykofyysistä ongelmaa ja vapaan tahdon ja determinismin kysymyksiä.

Opintojakson voi suorittaa osittain tai kokonaan soveltuvilla luennoilla ja työseminaareilla sekä esseillä (suositellaan) ja kirjatenteillä.

Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Jaksoista FILA5 - FILA12 suoritetaan kaksi vapaasti valittavaa jaksoa.

Opintojaksolla FILA11 esitellään kulttuuri- ja taidefilosofian peruskysymykset sekä estetiikan tärkeimmät historialliset muotoilut. Sillä tarkastellaan ihmisen luomaa maailmaa sekä kulttuurina, joka ihmistä määrittää, että kulttuurina, jonka ihminen luo, ja pohditaan näin ollen erityisesti historiallisesti ehdollistuneita merkityksiä. Taidefilosofiassa tarkastellaan kulttuurin tuotteista erityisesti taideteoksia ja paneudutaan taidefilosofian peruskäsitteisiin (esim. kauneus, teos, taiteilija, luominen, kritiikki).
Opintojaksolla pohditaan yhteiskuntafilosofisesti myös monikulttuurisuutta ja kulttuurienvälisyyttä.

Opintojakson voi suorittaa osittain tai kokonaan soveltuvilla luennoilla ja työseminaareilla sekä esseillä (suositellaan) ja kirjatenteillä.

Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Jaksoista FILA5 - FILA12 suoritetaan kaksi vapaasti valittavaa jaksoa.

Opintojaksolla FILA12 käsitellään referenssin ja merkityksen teorioita ja totuuden käsitettä sekä pragmatiikkaa ja puheaktiteoriaa. Sillä tutustutaan 1900-luvun tunnetuimpiin kielifilosofeihin, hermeneutiikan perinteeseen ja erilaisiin tulkinnan teorioihin.

Opintojakson voi suorittaa osittain tai kokonaan soveltuvilla luennoilla ja työseminaareilla sekä esseillä (suositellaan) ja kirjatenteillä.

Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Seminaarin toteutusajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Seminaarissa käsitellään filosofisen argumentoinnin hyviä käytäntöjä, laaditaan yksi esitelmä, opponoidaan toisen seminaariin osallistuvan työtä ja osallistutaan seminaari-istunnoissa käytävään keskusteluun.

Periodit:
Opetuskieli: suomi

Elämänkatsomustieto toisena opetettavana aineena, 60 op, itsenäiset opinnot, Tre, klk2013-slk2016
Elämänkatsomustieto toisena opetettavana aineena, 60 op, itsenäiset opinnot, Sjoki, klk2013-slk2016
Historian perusopinnot 25 op, monimuoto-opetus, Tampere, klk2013-klk2014 25 op

Opiskelija perehtyy historialliseen ajatteluun ja tutustuu historiantutkimuksen peruskäsitteisiin, tutkimusmenetelmiin sekä tutkimusprosessiin. Opiskelija kehittää yksilö- ja ryhmätyöskentelytaitojaan sekä harjoittelee tieteellistä kirjoittamista ja tieteellisten tekstien kriittistä lukemista.

Opetus
14.1.2013 – 19.4.2013
Itsenäinen työskentely 16 tuntia
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Jakso toteutetaan verkkokurssina.
Kurssi alkaa maanantaina 14.1.2013 jolloin kaikki kurssille määräaikana ilmoittautuneet saavat sähköpostiinsa ohjeet kurssin suorittamisesta. (edellytyksenä kirjautuminen saadun ohjeen mukaan kurssin Moodle-alueelle ja siellä omiin tietoihin sähköpostiosoitteen lisääminen)

HUOM! Johdantokurssille voi osallistua vaikka kurssi on jo alkanut. Kurssin tehtäviä voi tehdä itsenäisesti.


Kirjatenttinä tai esseesuorituksena. Mikäli haluat suorittaa jakson esseesuorituksilla, sovi asiasta opettajan kanssa (Aino Katermaa, aino.katermaa(at) uta.fi) Myös mahdollisuus osallistua opetukseen mikäli jaksosta sitä järjestetään. Katso tiedot mahdollisesta opetuksesta syksyllä 2012 aloittaneen ryhmän tiedoista.

Opintojaksossa perehdytään keskeisiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurillisiin ilmiöihin Euroopassa antiikista uuden ajan alkuun. Opintojaksossa tarkastellaan temaattisesti antiikin maailman muotoutumista ja muuntumista sekä keskiaikaisen Euroopan syntyä ja historiallista kehitystä uuden ajan alkuun asti. Opintojakso keskittyy eurooppalaiseen traditioon ja identiteettiin, joka yhdistyy laajempaan maantieteelliseen perspektiiviin. Opintojaksossa esitetään myös lyhyt katsaus kreikkalaisroomalaista antiikkia edeltäneisiin sivilisaatioihin ja niiden suhteesta antiikin eurooppalaiseen traditioon.

Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Katso tiedot tenttimisestä ja mahdollisesta opetuksesta syksyllä 2012 aloittaneen ryhmän tiedoista.


Kirjatenttinä tai esseesuorituksena. Mikäli haluat suorittaa jakson esseesuorituksilla, sovi asiasta opettajan kanssa (Aino Katermaa, aino.katermaa(at) uta.fi) Myös mahdollisuus osallistua opetukseen mikäli toimit nopeasti heti hakuajan alkaessa. Jaksosta järjestetään luentosarja 27.11.2012 – 27.2.2013. Katso tiedot opetuksesta syksyllä 2012 aloittaneen ryhmän tiedoista.

Opintojaksossa perehdytään varhaisemman historian aikakausien tärkeimpiin piirteisiin sekä Suomen historian eurooppalaisiin yhteyksiin. Lisäksi opintojaksossa käydään läpi aikakausien historiaa koskevan tutkimuksen lähtökohtia ja niiden muuttumista.

Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Katso tiedot tenttimisestä ja opetuksesta syksyllä 2012 aloittaneen ryhmän tiedoista.


Kirjatenttinä tai esseesuorituksena. Mikäli haluat suorittaa jakson esseesuorituksilla, sovi asiasta opettajan kanssa (Aino Katermaa, aino.katermaa(at) uta.fi)

Opintojaksossa perehdytään suomalaisen yhteiskunnan historiaan 1800-luvun alusta nykyaikaan. Opintojakson painotus on yhteiskuntaryhmien, rakenteiden ja yhteiskunnan yleisen muutoksen historiassa. Opintojaksossa tarkastellaan myös tulkintojen historiaa eli sitä, miten 1800- ja 1900-lukujen Suomen historian keskeisiä ilmiöitä on tulkittu eri aikoina.

Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Katso tiedot tenttimisestä syksyllä 2012 aloittaneen ryhmän tiedoista.Kirjatenttinä tai esseesuorituksena. Mikäli haluat suorittaa jakson esseesuorituksilla, sovi asiasta opettajan kanssa (Aino Katermaa, aino.katermaa(at) uta.fi) Myös mahdollisuus osallistua opetukseen mikäli toimit nopeasti heti hakuajan alkaessa. Jaksosta järjestetään luentosarja 8.1.2013 – 26.3.2013 . Katso tiedot opetuksesta syksyllä 2012 aloittaneen ryhmän tiedoista.

Opintojaksolla perehdytään maailman kulttuurien ja talouksien vuorovaikutukseen uuden ajan alusta nykypäivään, yhteyksiä luovia ja voimistavia ilmiöitä painottaen.

Opetus
8.1.2013 – 26.3.2013
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Katso tiedot tenttimisestä ja opetuksesta syksyllä 2012 aloittaneen ryhmän tiedoista.


Historian perusopinnot 25 op, monimuoto-opetus, Seinäjoki, klk2013-klk2014 25 op

Opiskelija perehtyy historialliseen ajatteluun ja tutustuu historiantutkimuksen peruskäsitteisiin, tutkimusmenetelmiin sekä tutkimusprosessiin. Opiskelija kehittää yksilö- ja ryhmätyöskentelytaitojaan sekä harjoittelee tieteellistä kirjoittamista ja tieteellisten tekstien kriittistä lukemista.

Opetus
14.1.2013 – 19.4.2013
Itsenäinen työskentely 16 tuntia
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Jakso toteutetaan verkkokurssina.
Kurssi alkaa ma 14.1.2013 jolloin kaikki kurssille määräaikana ilmoittautuneet saavat sähköpostiinsa ohjeet kurssin suorittamisesta. (edellytyksenä kirjautuminen saadun ohjeen mukaan kurssin Moodle-alueelle ja siellä omiin tietoihin sähköpostiosoitteen lisääminen)

HUOM! Johdantokurssille voi osallistua vaikka kurssi on jo alkanut. Kurssin tehtäviä voi tehdä itsenäisesti.


Kirjatenttinä tai esseesuorituksena. Mikäli haluat suorittaa jakson esseesuorituksilla, sovi asiasta opettajan kanssa (Aino Katermaa, aino.katermaa(at) uta.fi) Myös mahdollisuus osallistua opetukseen Tampereella mikäli jaksosta sitä järjestetään. Katso tiedot mahdollisesta opetuksesta syksyllä 2012 Tampereella aloittaneen ryhmän tiedoista.

Opintojaksossa perehdytään keskeisiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurillisiin ilmiöihin Euroopassa antiikista uuden ajan alkuun. Opintojaksossa tarkastellaan temaattisesti antiikin maailman muotoutumista ja muuntumista sekä keskiaikaisen Euroopan syntyä ja historiallista kehitystä uuden ajan alkuun asti. Opintojakso keskittyy eurooppalaiseen traditioon ja identiteettiin, joka yhdistyy laajempaan maantieteelliseen perspektiiviin. Opintojaksossa esitetään myös lyhyt katsaus kreikkalaisroomalaista antiikkia edeltäneisiin sivilisaatioihin ja niiden suhteesta antiikin eurooppalaiseen traditioon.

Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Katso tiedot tenttimisestä ja mahdollisesta opetuksesta syksyllä 2012 Tampereella aloittaneen ryhmän tiedoista. Sivulla tiedot myös mahdollisista Seinäjoen tenteistä. Mikäli tenttimahdollisuutta ei ole niin jakson voi suorittaa esseesuorituksilla. (kts. kohta "yleiskuvaus")


Kirjatenttinä tai esseesuorituksena. Mikäli haluat suorittaa jakson esseesuorituksilla, sovi asiasta opettajan kanssa (Aino Katermaa, aino.katermaa(at) uta.fi) Myös mahdollisuus osallistua opetukseen Tampereella mikäli se on sinulle mahdollista ja toimit nopeasti heti hakuajan alkaessa. Jaksosta järjestetään luentosarja Tampereella 27.11.2012 – 27.2.2013. Katso tiedot opetuksesta syksyllä 2012 aloittaneen ryhmän tiedoista.

Opintojaksossa perehdytään varhaisemman historian aikakausien tärkeimpiin piirteisiin sekä Suomen historian eurooppalaisiin yhteyksiin. Lisäksi opintojaksossa käydään läpi aikakausien historiaa koskevan tutkimuksen lähtökohtia ja niiden muuttumista.

Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Katso tiedot tenttimisestä syksyllä 2012 Tampereella aloittaneen ryhmän tiedoista. (Myös Seinäjoen tentit)


Kirjatenttinä tai esseesuorituksena. Mikäli haluat suorittaa jakson esseesuorituksilla, sovi asiasta opettajan kanssa (Aino Katermaa, aino.katermaa(at) uta.fi)

Opintojaksossa perehdytään suomalaisen yhteiskunnan historiaan 1800-luvun alusta nykyaikaan. Opintojakson painotus on yhteiskuntaryhmien, rakenteiden ja yhteiskunnan yleisen muutoksen historiassa. Opintojaksossa tarkastellaan myös tulkintojen historiaa eli sitä, miten 1800- ja 1900-lukujen Suomen historian keskeisiä ilmiöitä on tulkittu eri aikoina.

Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Katso tiedot tenttimisestä syksyllä 2012 Tampereella aloittaneen ryhmän tiedoista. (Myös Seinäjoen tenttitiedot)Kirjatenttinä tai esseesuorituksena. Mikäli haluat suorittaa jakson esseesuorituksilla, sovi asiasta opettajan kanssa (Aino Katermaa, aino.katermaa(at) uta.fi) Myös mahdollisuus osallistua opetukseen Tampereella mikäli se on sinulle mahdollista ja toimit nopeasti heti hakuajan alkaessa. Jaksosta järjestetään luentosarja Tampereella 8.1.2013 – 26.3.2013 . Katso tiedot opetuksesta syksyllä 2012 Tampereella aloittaneen ryhmän tiedoista.

Opintojaksolla perehdytään maailman kulttuurien ja talouksien vuorovaikutukseen uuden ajan alusta nykypäivään, yhteyksiä luovia ja voimistavia ilmiöitä painottaen.

Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Katso tiedot tenttimisestä ja syksyllä 2012 Tampereella aloittaneen ryhmän tiedoista. (Myös Seinäjoen tentit)


Historian perusopinnot 25 op, monimuoto-opetus, paikkakunnasta riippumaton, klk2013-klk2014 25 op

Opiskelija perehtyy historialliseen ajatteluun ja tutustuu historiantutkimuksen peruskäsitteisiin, tutkimusmenetelmiin sekä tutkimusprosessiin. Opiskelija kehittää yksilö- ja ryhmätyöskentelytaitojaan sekä harjoittelee tieteellistä kirjoittamista ja tieteellisten tekstien kriittistä lukemista.

Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Jakso toteutetaan verkkokurssina. Kurssi alkaa maanantaina 14. tammikuuta, jolloin kaikki kurssille määräaikana ilmoittautuneet saavat sähköpostiinsa ohjeet kurssin suorittamisesta. (edellytyksenä kirjautuminen saadun ohjeen mukaan kurssin Moodle-alueelle ja siellä omiin tietoihin sähköpostiosoitteen lisääminen)

HUOM! Johdantokurssille voi osallistua vaikka kurssi on jo alkanut. Kurssin tehtäviä voi tehdä itsenäisesti.


Esseesuorituksena. Mikäli haluat suorittaa jakson esseesuorituksilla, sovi asiasta opettajan kanssa (Aino Katermaa, aino.katermaa(at) uta.fi) Myös mahdollisuus suorittaa jakso tenttimällä useilla eri paikkaunnilla (kts. "lisätiedot" -kohta) tai osallistua opetukseen Tampereella mikäli jaksosta sitä järjestetään. Katso tiedot mahdollisesta opetuksesta syksyllä 2012 Tampereella aloittaneen ryhmän tiedoista.

Opintojaksossa perehdytään keskeisiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurillisiin ilmiöihin Euroopassa antiikista uuden ajan alkuun. Opintojaksossa tarkastellaan temaattisesti antiikin maailman muotoutumista ja muuntumista sekä keskiaikaisen Euroopan syntyä ja historiallista kehitystä uuden ajan alkuun asti. Opintojakso keskittyy eurooppalaiseen traditioon ja identiteettiin, joka yhdistyy laajempaan maantieteelliseen perspektiiviin. Opintojaksossa esitetään myös lyhyt katsaus kreikkalaisroomalaista antiikkia edeltäneisiin sivilisaatioihin ja niiden suhteesta antiikin eurooppalaiseen traditioon.

Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Katso tiedot tenttimisestä ja mahdollisesta opetuksesta syksyllä 2012 Tampereella aloittaneen ryhmän tiedoista. Jakson voi suorittaa myös joustavasti esseesuorituksilla.


Esseesuorituksena. Mikäli haluat suorittaa jakson esseesuorituksilla, sovi asiasta opettajan kanssa (Aino Katermaa, aino.katermaa(at) uta.fi) Myös mahdollisuus suorittaa jakso tenttimällä useilla eri paikkaunnilla (kts. "lisätiedot" -kohta).  Myös mahdollisuus osallistua opetukseen Tampereella mikäli se on sinulle mahdollista ja toimit nopeasti heti hakuajan alkaessa. Jaksosta järjestetään luentosarja Tampereella 27.11.2012 – 27.2.2013. Katso tiedot opetuksesta syksyllä 2012 aloittaneen ryhmän tiedoista.

Opintojaksossa perehdytään varhaisemman historian aikakausien tärkeimpiin piirteisiin sekä Suomen historian eurooppalaisiin yhteyksiin. Lisäksi opintojaksossa käydään läpi aikakausien historiaa koskevan tutkimuksen lähtökohtia ja niiden muuttumista.

Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Katso tiedot tenttimisestä syksyllä 2012 Tampereella aloittaneen ryhmän tiedoista. Jakso mahdollista suorittaa myös joustavasti esseesuorituksilla.


Esseesuorituksena. Mikäli haluat suorittaa jakson esseesuorituksilla, sovi asiasta opettajan kanssa (Aino Katermaa, aino.katermaa(at) uta.fi) Myös mahdollisuus suorittaa jakso tenttimällä useilla eri paikkakunnilla (kts. "lisätiedot" -kohta)

Opintojaksossa perehdytään suomalaisen yhteiskunnan historiaan 1800-luvun alusta nykyaikaan. Opintojakson painotus on yhteiskuntaryhmien, rakenteiden ja yhteiskunnan yleisen muutoksen historiassa. Opintojaksossa tarkastellaan myös tulkintojen historiaa eli sitä, miten 1800- ja 1900-lukujen Suomen historian keskeisiä ilmiöitä on tulkittu eri aikoina.

Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Katso tiedot tenttimisestä syksyllä 2012 Tampereella aloittaneen ryhmän tiedoista. Jakso mahdollista suorittaa myös joustavasti esseesuorituksilla.


Esseesuorituksena. Mikäli haluat suorittaa jakson esseesuorituksilla, sovi asiasta opettajan kanssa (Aino Katermaa, aino.katermaa(at) uta.fi) Myös mahdollisuus suorittaa jakso tenttimällä useilla eri paikkakunnilla (kts. "lisätiedot" -kohta) tai Myös mahdollisuus osallistua opetukseen Tampereella mikäli se on sinulle mahdollista ja toimit nopeasti heti hakuajan alkaessa. Jaksosta järjestetään luentosarja Tampereella 8.1.2013 – 26.3.2013 . Katso tiedot opetuksesta syksyllä 2012 Tampereella aloittaneen ryhmän tiedoista.

Opintojaksolla perehdytään maailman kulttuurien ja talouksien vuorovaikutukseen uuden ajan alusta nykypäivään, yhteyksiä luovia ja voimistavia ilmiöitä painottaen.

Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Katso tiedot tenttimisestä ja syksyllä 2012 Tampereella aloittaneen ryhmän tiedoista. Jakso mahdollista suorittaa myös joustavasti esseesuorituksilla.


Historian perusopintoja, erillisinä hakukohteina tarjottavia jaksoja, Tampere klk2013

Jakso toteutetaan verkkokurssina.

Opiskelija perehtyy historialliseen ajatteluun ja tutustuu historiantutkimuksen peruskäsitteisiin, tutkimusmenetelmiin sekä tutkimusprosessiin. Opiskelija kehittää yksilö- ja ryhmätyöskentelytaitojaan sekä harjoittelee tieteellistä kirjoittamista ja tieteellisten tekstien kriittistä lukemista.

Opetus
14.1.2013 – 19.4.2013
Itsenäinen työskentely 16 tuntia
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautuminen:

HUOM! Opintoihin voi hakea 15.3.2013 saakka vaikka kurssi on jo alkanut. Kurssin tehtäviä voi tehdä itsenäisesti.

Haku opintoihin on käynnissä verkossa olevalla hakulomakkeella (Tampereen lomake).
Katso hakuohjeet ja -lomake.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus. Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijoille opetus näyttäytyy aina tutkinto-opetuksen osana (tutkinto-opiskelijoiden opetusohjelman puolella). Ko. opintoihin ilmoittaudutaan normaaliin tapaan NettiOpsussa ennen opetuksen alkua. Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Lisätietoja opinnoista:

Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813  

Opinto-ohjaus: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu(at)uta.fi, 050-4627368

Kurssin opettaja: Katja-Maria Miettunen, Yliopisto-opettaja, katja-maria.miettunen(at)uta.fi, 050-3186155


Päiväopetusta yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Lisätietoa kurssista tutkinto-opiskelijoiden opetusohjelmassa (huom. sivulla oleva ilmoittautuminen ei koske avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoita).

Lisätietoja YKYY4- kohdan suorittamisesta esseellä

Opetus
Luento-opetus 32 tuntia
Opetus
Ma 11.3.2013 - 13.5.2013 viikoittain klo 14-18, Päätalo luentosali D10a (Kalevantie 4)
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautuminen:

Haku opintoihin on käynnissä verkossa olevalla hakulomakkeella (Tampereen lomake).
Katso hakuohjeet ja -lomake.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus. Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijoille opetus näyttäytyy aina tutkinto-opetuksen osana (tutkinto-opiskelijoiden opetusohjelman puolella). Ko. opintoihin ilmoittaudutaan normaaliin tapaan NettiOpsussa ennen opetuksen alkua. Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Lisätietoja opinnoista:

Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813  

Opinto-ohjaus: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu(at)uta.fi, 050-4627368


Historian perusopintoja, erillisinä hakukohteina tarjottavia jaksoja, Seinäjoki klk2013

Jakso toteutetaan verkkokurssina.

Opiskelija perehtyy historialliseen ajatteluun ja tutustuu historiantutkimuksen peruskäsitteisiin, tutkimusmenetelmiin sekä tutkimusprosessiin. Opiskelija kehittää yksilö- ja ryhmätyöskentelytaitojaan sekä harjoittelee tieteellistä kirjoittamista ja tieteellisten tekstien kriittistä lukemista.

Opetus
14.1.2013 – 19.4.2013
Itsenäinen työskentely 16 tuntia
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautuminen:

HUOM! Opintoihin voi hakea 15.3.2013 saakka vaikka kurssi on jo alkanut. Kurssin tehtäviä voi tehdä itsenäisesti.

Haku opintoihin on käynnissä verkossa olevalla hakulomakkeella (Seinäjoen lomake).
Katso hakuohjeet ja -lomake.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus. Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijoille opetus näyttäytyy aina tutkinto-opetuksen osana (tutkinto-opiskelijoiden opetusohjelman puolella). Ko. opintoihin ilmoittaudutaan normaaliin tapaan NettiOpsussa ennen opetuksen alkua. Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Lisätietoja opinnoista:

Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813  

Opinto-ohjaus: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu(at)uta.fi, 050-4627368

Kurssin opettaja: Katja-Maria Miettunen, Yliopisto-opettaja, katja-maria.miettunen(at)uta.fi, 050-3186155


Historian perusopintoja, erillisinä hakukohteina tarjottavia jaksoja, Pori klk2013

Jakso toteutetaan verkkokurssina.

Opiskelija perehtyy historialliseen ajatteluun ja tutustuu historiantutkimuksen peruskäsitteisiin, tutkimusmenetelmiin sekä tutkimusprosessiin. Opiskelija kehittää yksilö- ja ryhmätyöskentelytaitojaan sekä harjoittelee tieteellistä kirjoittamista ja tieteellisten tekstien kriittistä lukemista.

Opetus
14.1.2013 – 19.4.2013
Itsenäinen työskentely 16 tuntia
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautuminen:

HUOM! Opintoihin voi hakea 15.3.2013 saakka vaikka kurssi on jo alkanut. Kurssin tehtäviä voi tehdä itsenäisesti.

Haku opintoihin on käynnissä verkossa olevalla hakulomakkeella (Tampereen lomake).
Katso hakuohjeet ja -lomake.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus. Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijoille opetus näyttäytyy aina tutkinto-opetuksen osana (tutkinto-opiskelijoiden opetusohjelman puolella). Ko. opintoihin ilmoittaudutaan normaaliin tapaan NettiOpsussa ennen opetuksen alkua. Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Lisätietoja opinnoista:

Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813  

Opinto-ohjaus: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu(at)uta.fi, 050-4627368

Kurssin opettaja: Katja-Maria Miettunen, Yliopisto-opettaja, katja-maria.miettunen(at)uta.fi, 050-3186155


Päiväopetusta yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Opetetaan Tampereella mutta luennot videoidaan Porin yksikköön luokkaan 107. Lisätietoa kurssista tutkinto-opiskelijoiden opetusohjelmassa (huom. sivulla oleva ilmoittautuminen ei koske avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoita).

Lisätietoja YKYY4- kohdan suorittamisesta esseellä

Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautuminen:

Haku opintoihin on käynnissä verkossa olevalla hakulomakkeella (Tampereen lomake).
Katso hakuohjeet ja -lomake.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus. Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijoille opetus näyttäytyy aina tutkinto-opetuksen osana (tutkinto-opiskelijoiden opetusohjelman puolella). Ko. opintoihin ilmoittaudutaan normaaliin tapaan NettiOpsussa ennen opetuksen alkua. Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Lisätietoja opinnoista:

Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813  

Opinto-ohjaus: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu(at)uta.fi, 050-4627368


Historian perusopintoja, erillisinä hakukohteina tarjottavia jaksoja, paikkakunnasta riippumaton klk2013

Jakso toteutetaan verkkokurssina.

Opiskelija perehtyy historialliseen ajatteluun ja tutustuu historiantutkimuksen peruskäsitteisiin, tutkimusmenetelmiin sekä tutkimusprosessiin. Opiskelija kehittää yksilö- ja ryhmätyöskentelytaitojaan sekä harjoittelee tieteellistä kirjoittamista ja tieteellisten tekstien kriittistä lukemista.

Opetus
14.1.2013 – 19.4.2013
Itsenäinen työskentely 16 tuntia
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautuminen:

HUOM! Opintoihin voi hakea 15.3.2013 saakka vaikka kurssi on jo alkanut. Kurssin tehtäviä voi tehdä itsenäisesti.

Haku opintoihin on käynnissä verkossa olevalla hakulomakkeella (Tampereen lomake).
Katso hakuohjeet ja -lomake.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus. Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijoille opetus näyttäytyy aina tutkinto-opetuksen osana (tutkinto-opiskelijoiden opetusohjelman puolella). Ko. opintoihin ilmoittaudutaan normaaliin tapaan NettiOpsussa ennen opetuksen alkua. Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Lisätietoja opinnoista:

Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813  

Opinto-ohjaus: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu(at)uta.fi, 050-4627368

Kurssin opettaja: Katja-Maria Miettunen, Yliopisto-opettaja, katja-maria.miettunen(at)uta.fi, 050-3186155


Psykologian perusopinnot 25 op, monimuoto-opinnot, Tampere, klk2013-slk2013
Psykologian perusopinnot 25 op, monimuoto-opinnot, Seinäjoki, klk2013-slk2013
Psykologian perusopinnot 25 op, monimuoto-opinnot, Pori, klk2013-slk2013
Psykologian perusopinnot 25 op, monimuoto-opinnot, paikkakunnasta riippumattomat, klk2013-slk2013
Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op, monimuoto-opinnot, Tampere, klk2013-klk2014
Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op, monimuoto-opinnot, Seinäjoki, klk2013-klk2014
Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op, monimuoto-opinnot, paikkakunnasta riippumaton, klk2013-klk2014
Sosiaalitieteiden perusopintoja, erillisinä hakukohteina tarjottavia jaksoja, Tampere klk2013

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina. Opinnot on mahdollista suorittaa myös etäopintoina mutta aloitustapaamiseen olisi suositeltavaa tulla (vaihtoehtoisena samansisältöisenä kolmella paikkakunnalla) Tampere ke 30.1. klo 17.00-18.30 (Linna luentosali K103, Kalevantie 5), Pori to 31.1. klo 17.00-18.30 (luokka 103, Porin yliopistokeskus, Pohjoisranta 11), Seinäjoki pe 1.2. klo 17.00-18.30 (luokka 102A, Keskuskatu 32 D-rappu)

Opetus
30.1.2013 – 31.5.2013
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Haku opintoihin alkaa ke 14.11.2012 klo 17:00 verkossa olevalla hakulomakkeella (Tampereen lomake).
Katso hakuohjeet ja -lomake.
Opinnot ilmestyvät lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston 14.11. alkavassa haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus. Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijoille opetus näyttäytyy aina tutkinto-opetuksen osana (tutkinto-opiskelijoiden opetusohjelman puolella). Ko. opintoihin ilmoittaudutaan normaaliin tapaan NettiOpsussa ennen opetuksen alkua. Tampereen yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Lisätietoja opinnoista:

Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813  

Opinto-ohjaus: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu(at)uta.fi, 050-4627368


Sosiaalitieteiden perusopintoja, erillisinä hakukohteina tarjottavia jaksoja, Seinäjoki klk2013

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina. Opinnot on mahdollista suorittaa myös etäopintoina mutta aloitustapaamiseen olisi suositeltavaa tulla (vaihtoehtoisena samansisältöisenä kolmella paikkakunnalla) Tampere ke 30.1. klo 17.00-18.30 (Linna luentosali K103, Kalevantie 5), Pori to 31.1. klo 17.00-18.30 (luokka 103, Porin yliopistokeskus, Pohjoisranta 11), Seinäjoki pe 1.2. klo 17.00-18.30 (luokka 102A, Keskuskatu 32 D-rappu)

Marko Salonen, Vastaava opettaja
Opetus
30.1.2013 – 31.5.2013
Luento-opetus
Aloitusluento
Pe 1.2.2013 klo 17.00-18.30, 102A, Luokka sijaitsee Seinäjoen ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan yksikkö, keskuskatu 32, D-rappu
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Haku opintoihin alkaa ke 14.11.2012 klo 17:00 verkossa olevalla hakulomakkeella.
Katso hakuohjeet ja -lomake.
Opinnot ilmestyvät lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston 14.11. alkavassa haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus. Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijoille opetus näyttäytyy aina tutkinto-opetuksen osana (tutkinto-opiskelijoiden opetusohjelman puolella). Ko. opintoihin ilmoittaudutaan normaaliin tapaan NettiOpsussa ennen opetuksen alkua. Tampereen yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Lisätietoja opinnoista:

Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813  

Opinto-ohjaus: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu(at)uta.fi, 050-4627368


Sosiaalitieteiden perusopintoja, erillisinä hakukohteina tarjottavia jaksoja, Pori klk2013

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina. Aloitustapaaminen 2 t + 34 t verkossa sekä 20 t itsenäistä työskentelyä verkossa. Opinnot tapahtuvat pääasiassa Moodle-oppimisympäristössä. Opinnoissa hyödynnetään luentotallenteita, työskennellään Moodlessa ja tehdään etätehtäviä. Kurssilla on aloitustapaaminen joka järjestetään kolmella vaihtoehtoisella paikkakunnalla samansisältöisesti: Tampere ke 30.1. klo 17.00-18.30 (Linna luentosali K103, Kalevantie 5), Pori to 31.1. klo 17.00-18.30 (luokka 103, Porin yliopistokeskus, Pohjoisranta 11), Seinäjoki pe 1.2. klo 17.00-18.30 (luokka 102A, Keskuskatu 32 D-rappu)

Opetus
31.1.2013 – 15.5.2013
Luento-opetus 2 tuntia
To 31.1.2013 klo 17-18.30, Porin yliopistokeskus luokka 103, Aloitustapaaminen järjestetään kolmella vaihtoehtoisella paikkakunnalla samansisältöisesti.
Itsenäinen työskentely 20 tuntia Verkossa
Pienryhmäopetus 34 tuntia Verkossa
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Haku opintoihin alkaa ke 14.11.2012 klo 17:00 verkossa olevalla hakulomakkeella (Tampereen lomake).
Katso hakuohjeet ja -lomake.
Opinnot ilmestyvät lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston 14.11. alkavassa haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus. Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijoille opetus näyttäytyy aina tutkinto-opetuksen osana (tutkinto-opiskelijoiden opetusohjelman puolella). Ko. opintoihin ilmoittaudutaan normaaliin tapaan Porin yksikön tutkinto-opetuksen käytäntöjen mukaan. Tampereen yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia. Ilmoittautuminen Nettiopsussa. Ilmoittautuminen päättyy 27.1.2013 23:59. Ilmoittautumislinkki näkyy Tampereen opetusohjelmassa https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=20478  

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Lisätietoja opinnoista:

Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813  

Opinto-ohjaus: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu(at)uta.fi, 050-4627368


Yhteisopetuksena tutkinto-opetuksen kanssa.

Opetus
16.1.2013 – 27.3.2013
Luento-opetus 20 tuntia
Ke 16.1.2013 - 27.2.2013 viikoittain klo 13-15, luokka 107 (Porin yliopistokeskus) HUOM! Poikkeukset tiloihin
Poikkeukset:
16.1.2013 , luokka 103
23.1.2013 , luokka 123
30.1.2013 , luokka 103
Ke 13.3.2013 - 27.3.2013 viikoittain klo 13-15, luokka 107
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautuminen:

Haku opintoihin alkaa ke 14.11.2012 klo 17:00 verkossa olevalla hakulomakkeella (Tampereen lomake).
Katso hakuohjeet ja -lomake.
Opinnot ilmestyvät lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston 14.11. alkavassa haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus. Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijoille opetus näyttäytyy aina tutkinto-opetuksen osana (tutkinto-opiskelijoiden opetusohjelman puolella). Ko. opintoihin ilmoittaudutaan normaaliin tapaan Porin yksikön tutkinto-opiskelijoiden käytäntöjen mukaan. Tampereen yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Lisätietoja opinnoista:

Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813  

Opinto-ohjaus: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu(at)uta.fi, 050-4627368


Sosiaalitieteiden perusopintoja, erillisinä hakukohteina tarjottavia jaksoja, paikkakunnasta riippumaton klk2013

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina. Opinnot on mahdollista suorittaa myös etäopintoina mutta aloitustapaamiseen olisi suositeltavaa tulla (vaihtoehtoisena samansisältöisenä kolmella paikkakunnalla) Tampere ke 30.1. klo 17.00-18.30 (Linna luentosali K103, Kalevantie 5), Pori to 31.1. klo 17.00-18.30 (luokka 103, Porin yliopistokeskus, Pohjoisranta 11), Seinäjoki pe 1.2. klo 17.00-18.30 (luokka 102A, Keskuskatu 32 D-rappu)

Opetus
30.1.2013 – 31.5.2013
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Haku opintoihin alkaa ke 14.11.2012 klo 17:00 verkossa olevalla hakulomakkeella (Tampereen lomake).
Katso hakuohjeet ja -lomake.
Opinnot ilmestyvät lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston 14.11. alkavassa haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus. Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijoille opetus näyttäytyy aina tutkinto-opetuksen osana (tutkinto-opiskelijoiden opetusohjelman puolella). Ko. opintoihin ilmoittaudutaan normaaliin tapaan NettiOpsussa ennen opetuksen alkua. Tampereen yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Lisätietoja opinnoista:

Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813  

Opinto-ohjaus: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu(at)uta.fi, 050-4627368


Sosiaalitieteiden teemat, Pori, klk2013

Tutkinto-opiskelijoiden kanssa yhteisopetusta, päiväopetusta. Avoimen yliopisto-opetuksen kiintiö on kymmenen opiskelijapaikkaa. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kurssi on osa Porin sosiaalitieteiden teemaopintoja. Kurssilla voi suorittaa seuraavan jakson:

SOP10.2.2 Korkeasti koulutettujen sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden asiantuntijuus 5 op

Opintojaksoon sisältyy luentojen yht. 10 tuntia lisäksi yritysvierailuja sopimuksen mukaan yht. 4 tuntia.

Opetus
13.2.2013 – 20.3.2013
Luento-opetus 10 tuntia
Ke 13.2.2013 - 27.2.2013 viikoittain klo 10-12, luokka 107
Ke 13.3.2013 - 20.3.2013 viikoittain klo 10-12, luokka 107
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston 14.11. alkavassa haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus. Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijoille opetus näyttäytyy aina tutkinto-opetuksen osana (tutkinto-opiskelijoiden opetusohjelman puolella). Ko. opintoihin ilmoittaudutaan normaaliin tapaan NettiOpsussa ennen opetuksen alkua. Tampereen yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Lisätietoja opinnoista:

Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813  

Opinto-ohjaus: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu(at)uta.fi, 050-4627368


Suoritetaan kirjatenttinä. Tenttimisen ohjeita Porissa. (Huom! tenttin voi ilmoittautua vasta kun on hakenut ja saanut opinto-oikeuden jaksoon.)

Jakso on osa Porin sosiaalitieteiden teemaopintoja. Opintojakson tiedot opetussuunnitelmassa:

SOP10.3.3 Asuminen 5 op

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautuminen:

Haku opintoihin on käynnissä verkossa olevalla hakulomakkeella (Tampereen lomake).
Katso hakuohjeet ja -lomake.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus. Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijoille opetus näyttäytyy aina tutkinto-opetuksen osana (tutkinto-opiskelijoiden opetusohjelman puolella). Ko. opintoihin ilmoittaudutaan normaaliin tapaan Porin tutkinto-opetuksen käytäntöjen mukaan. Tampereen yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Lisätietoja opinnoista:

Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813  

Opinto-ohjaus: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu(at)uta.fi, 050-4627368

Opinnot ovat syventäviä opintoja ja soveltuvat parhaiten jo aiemmin korkeakouluopintoja suorittaneille. Edeltävien opintojen vaatimuksia ei kuitenkaan ole.


Kurssi on osa Porin sosiaalitieteiden teemaopintoja. Kurssilla voi suorittaa seuraavan jakson:

SOP10.3.4 Kriminaalipolitiikka 5 op

Opinnot ovat syventäviä opintoja ja soveltuvat parhaiten jo aiemmin korkeakouluopintoja suorittaneille. Edeltävien opintojen vaatimuksia ei kuitenkaan ole.

Kirjallisuudesta 2 op korvaava luentosarja toteutetaan tutkinto-opiskelijoiden kanssa yhteisopetuksena,  johon avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat (max 10) voivat osallistua.

Luentosarja:

Yliassistentti, TaY Ossi Eskelinen
-luento Ti 5.2.2013 klo 16–18, luokka 103
- Alle 15-vuotiaat rikosten tekijöinä ja rikosten sovittelussa - restoratiivinen oikeus rikosoikeudellisesti vastuussa olevien sovittelujärjestelmän perustana
- Perheväkivallan sovittelu

 - Luento Ti 12.2.2013 klo 16–18, luokka 103
- Lapsiin kohdistuva perheväkivalta ja siihen puuttuminen. Esimerkkinä ”Lasta lyömätön Satakunta" –hanke.

Suunnittelija, VTM Mikko Aaltonen, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos
- Luento Ti 26.2.2013 klo 16–18, luokka 103
- Miten rikollisuuteen voidaan vaikuttaa yhteiskunnan tasolla?

 Yliopisto-opettaja Riina Haanpää, TY
- luento Ke 13.3. klo 16–18, luokka 107
- Väkivalta ja yhteisön ylläpitämä epävirallinen sosiaalinen kontrolli

 Tutkija Kimmo Ahonen
- Luento Ti 19.3.2013 klo 17–19, luokka 107
Rikos, sensuuri ja Hollywood

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Opetus
5.2.2013 – 19.3.2013
Luento-opetus 10 tuntia
Opetus (tarkemmat tiedot yleiskuvaus -kohdassa)
Ti 5.2.2013 klo 16-18, Porin yliopistokeskus luokka 103
Ti 12.2.2013 klo 16-18, luokka 103
Ti 26.2.2013 klo 16-18, luokka 103
Ke 13.3.2013 klo 16-18, luokka 107, Huom! poikkeava viikonpäivä!
Ti 19.3.2013 klo 17-19, luokka 107, Huom! kloaika!
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston 14.11. alkavassa haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus. Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijoille opetus näyttäytyy aina tutkinto-opetuksen osana (tutkinto-opiskelijoiden opetusohjelman puolella). Ko. opintoihin ilmoittaudutaan normaaliin tapaan Porin tutkinto-opetuksen käytäntöjen mukaan. Tampereen yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Lisätietoja opinnoista:

Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813  

Opinto-ohjaus: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu(at)uta.fi, 050-4627368


Opetus järjestetään keväällä 2013

Luento-opetus korvaa tästä kokonaisuudesta kahden  opintopisteen (2 op) verran. Kirjallisuuden korvaavuus ilmoitetaan myöhemmin.
Ilmoittautuminen
Ensimmäisellä seminaarikerralla
Opettajat
vieraileva luennoitsij


Suoritetaan kirjatenttinä. Tenttimisen ohjeita Porissa. (Huom! tenttin voi ilmoittautua vasta kun on hakenut ja saanut opinto-oikeuden jaksoon.)

Jakso on osa Porin sosiaalitieteiden teemaopintoja. Opintojakson tiedot opetussuunnitelmassa:

SOP10.3.5 Aluekehitys ja alueellinen suunnittelu 5 op

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautuminen:

Haku opintoihin on käynnissä verkossa olevalla hakulomakkeella (Tampereen lomake).
Katso hakuohjeet ja -lomake.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus. Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijoille opetus näyttäytyy aina tutkinto-opetuksen osana (tutkinto-opiskelijoiden opetusohjelman puolella). Ko. opintoihin ilmoittaudutaan normaaliin tapaan Porin tutkinto-opetuksen käytäntöjen mukaan. Tampereen yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Lisätietoja opinnoista:

Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813  

Opinto-ohjaus: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu(at)uta.fi, 050-4627368

Opinnot ovat syventäviä opintoja ja soveltuvat parhaiten jo aiemmin korkeakouluopintoja suorittaneille. Edeltävien opintojen vaatimuksia ei kuitenkaan ole.


Sosiaalityön aineopintoja, Pori, klk 2013

Kirjallinen tentti kevätlukukaudella 2013, tenttipäivät ilmoitettu kohdassa lisätiedot

.

Heli Valokivi, Vastaava opettaja
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Yleiset tenttipäivät kevätlukukaudella 2013: ma 21.1., 18.2., 18.3., 22.4. ja 20.5. klo 17-21

Yleisiin tentteihin ilmoittautuminen 14 vuorokautta ennen tenttiä. Ilmoittautua voit internetissä www.uta.fi/nettirekka tai palauttamalla tenttikuori siihen avoimen palveluyksikköön, jossa sinulla on opinto-oikeus.

Yleiset tenttipäivät Avoimen yliopiston seuraavissa osoitteissa:

Tampere, yliopiston päärakennus (Kalevantie 4), luentosali A1
Seinäjoki
, Keskuskatu 32 D, luokka 133Y
Pori,Pohjoisranta 11 A, 3. krs, luokka 3001 (HUOM! 21.1.2013 tentti luokassa 241)

Muualla, kuin omassa palveluyksikössä suoritettavasta tentistä on aina ja hyvissä ajoin erikseen sovittava avoimen yliopiston kanssa. Muista ehdottomasti ilmoittaa myös NettiRekassa/tenttikuoressa


Luentoseminaari (2 op) ja kirjallinen tentti (3 op)

Tai

Kirjallinen tentti 5 op kevätlukukaudella 2013 (tentitään alla mainitut neljä kirjaa)

Luentoseminaariin osallistuu myös Porin yliopistokeskuksen tutkinto-opiskelijoita

Riikka Korkiamäki, Vastaava opettaja
Vierailija 8 t, Vastaava opettaja
Opetus
Seminaari 16 tuntia
Seminaari
Ti 15.1.2013 - 26.2.2013 viikoittain klo 16.00-18.00, luokka 107, Porin yliopistokeskus, Pohjoisranta 11 C
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

HUOM! Sosionomi (amk) tutkinnon suorittanut saa tästä opintojaksosta korvaavuuden, joten hänen ei tarvitse ilmoittautua opintojaksolle, ellei halua osallistua opintojaksolle korvaavuudesta huolimatta. (Korvaava suoritus viedään opintosuoritusrekisteriin siinä vaiheessa, kun opiskelija opiskelee tutkinto-opiskelijana yliopistossa tai avoimessa yliopistossa koko sosiaalityön aineopintokokonaisuudessa)

Yleiset tenttipäivät kevätlukukaudella 2013: ma 21.1., 18.2., 18.3., 22.4. ja 20.5. klo 17-21

Yleisiin tentteihin ilmoittautuminen 14 vuorokautta ennen tenttiä. Ilmoittautua voit internetissä www.uta.fi/nettirekka tai palauttamalla tenttikuori siihen avoimen palveluyksikköön, jossa sinulla on opinto-oikeus.

Yleiset tenttipäivät Avoimen yliopiston seuraavissa osoitteissa:

Tampere, yliopiston päärakennus (Kalevantie 4), luentosali A1
Seinäjoki
, Keskuskatu 32 D, luokka 133Y
Pori,Pohjoisranta 11 A, 3. krs, luokka 3001 (HUOM! 21.1.2013 tentti luokassa 241)

Muualla, kuin omassa palveluyksikössä suoritettavasta tentistä on aina ja hyvissä ajoin erikseen sovittava avoimen yliopiston kanssa. Muista ehdottomasti ilmoittaa myös NettiRekassa/tenttikuoressaTyöelämän tutkimus, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemaopintoja, itsenäiset opinnot, Tampere (myös paikkakunnasta riippumattomia jaksoja) klk2013

Tarkemmat tiedot kurssin sisällöistä, opetusajoista ja paikoista lähiaikoina.

Tutkinto-opiskelijoiden kanssa yhteisopetusta, päiväopetusta. Avoimen yliopisto-opetuksen kiintiö on viisi opiskelijapaikkaa. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

HUOM! Kurssille osallistuminen edellyttää spss-tilasto-ohjelmiston hallintaa. Opinnot toteutetaan tietokoneluokassa.

Kurssi on osa Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemaopintoja. Kurssilla voi suorittaa yhden seuraavista jaksoista:

SOS10.1.1 Työ, hyvinvointi ja perhe

SOS10.2.1 Perhe, muutos ja yhteiskunnan rakenteet

SOSM5.1 Sosiaalitieteen tutkimusmenetelmät

Kurssilla käsittelemme erilaisia ajankäyttöön liittyviä ajankohtaisia ilmiöitä, kuten työnteon paikkojen moninaistumista, lasten mediakäyttöä, yhteiskuntaluokkien eroja ajankäytössä ja kehitystä kohti 24/7-yhteiskuntaa. Perehdymme kysymysten teoreettisiin taustoihin ja aikaisempaan tutkimukseen sekä opiskelemme yhdessä SPSS -ohjelman käyttöä tilastollisessa tutkimuksessa, mm. muuttujien muunnoksia, ristiintaulukointeja, kuvioiden tekemistä sekä perusmonimuuttujamenetelmiä. Kurssille osallistuminen edellyttää SPSS-perusteiden hallintaa.

 

Kurssi on lyhytkurssi (2 päivää, yhteensä 12 tuntia) sisältäen temaattisia luentoja ajasta ja ajankäytöstä ja opetusta tilastollisista analyysimenetelmistä sekä käytännön harjoituksia SPSS-ohjelmalla. Aineistona käytämme uusinta Tilastokeskuksen ajankäyttötutkimusta (2009–2010).  Kurssin aineistoa ja menetelmiä voi käyttää myös kvantitatiivisten opinnäytetöiden tekemiseen.

Jouko Nätti, Vastaava opettaja
jouko.natti[ät]uta.fi
Satu Ojala, Opettaja
Katja Repo, Opettaja
Opetus
6.2.2013 – 7.2.2013
Seminaari 12 tuntia
Seminaari
Ke 6.2.2013 klo 10-16, Linna ML51 (Kalevantie 5)
To 7.2.2013 klo 10-17, Linna ML51
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Haku opintoihin alkaa ke 14.11.2012 klo 17:00 verkossa olevalla hakulomakkeella (Tampereen lomake).
Katso hakuohjeet ja -lomake.
Opinnot ilmestyvät lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston 14.11. alkavassa haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus. Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijoille opetus näyttäytyy aina tutkinto-opetuksen osana (tutkinto-opiskelijoiden opetusohjelman puolella). Ko. opintoihin ilmoittaudutaan normaaliin tapaan NettiOpsussa ennen opetuksen alkua. Tampereen yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Lisätietoja opinnoista:

Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813  

Opinto-ohjaus: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu(at)uta.fi, 050-4627368

Kurssilla voidaan korvata opetussuunnielmasta jokin seuraavista osista: SOS10.1.1. , SOS10.2.1. , SOSM5.1


Tarkemmat tiedot kurssin sisällöistä, opetusajoista ja paikoista myöhemmin. Kurssi toteutetaan neljännessä opetusperiodissa. (IV-periodi 11.3.–17.5.2013. , kurssin päivämäärät eivät vielä selvillä)

Tutkinto-opiskelijoiden kanssa yhteisopetusta, päiväopetusta. Avoimen yliopisto-opetuksen kiintiö on viisi opiskelijapaikkaa. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kurssi on osa Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemaopintoja. Kurssilla voi suorittaa seuraavan jakson:

SOS10.1.1 Työ, hyvinvointi ja perhe

Opetus
Seminaari
Seminaari
Ma 11.3.2013 - 6.5.2013 viikoittain klo 13-16, Linna 5014 (Kalevantie 5)
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Haku opintoihin alkaa ke 14.11.2012 klo 17:00 verkossa olevalla hakulomakkeella (Tampereen lomake).
Katso hakuohjeet ja -lomake.
Opinnot ilmestyvät lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston 14.11. alkavassa haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus. Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijoille opetus näyttäytyy aina tutkinto-opetuksen osana (tutkinto-opiskelijoiden opetusohjelman puolella). Ko. opintoihin ilmoittaudutaan normaaliin tapaan NettiOpsussa ennen opetuksen alkua. Tampereen yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Lisätietoja opinnoista:

Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813  

Opinto-ohjaus: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu(at)uta.fi, 050-4627368


Suoritetaan itsenäisinä opintoina sähköisenä tenttinä joko Tampereella tai Seinäjoella tai esseetehtävillä jolloin suoritustapa on paikkakunnasta riippumaton.

Suoritettava kirjallisuus jakson opetussuunnitelmassa.

Ohjeita sähköiseen tenttimiseen.

Sähköisen tentin sivut (tentin varaaminen).

(Tentti löytyy kohdasta "Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö" - "Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma." - "[SOS10.1.1] Työ, hyvinvointi ja perhe"

HUOM! Tentin voi varata vasta kun on hakenut ja saanut opinto-oikeuden sekä aktivoinut käyttöön yliopiston käyttäjätunnuksen.

Esseesuoritusvaihtoehto: Opinto-oikeuden saamisen ja yliopiston käyttäjätunnuksen aktivoimisen jälkeen pyydä esseetehtävät opettajalta. Jouko Nätti, jouko.natti(at)uta.fi

Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautuminen:

Haku opintoihin  on käynnissä verkossa olevalla hakulomakkeella (Tampereen lomake).
Katso hakuohjeet ja -lomake.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus ja he voivat tehdä opinnot normaalina tutkinto-opintoina. Tampereen yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Lisätietoja opinnoista:

Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813  

Opinto-ohjaus: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu(at)uta.fi, 050-4627368


Suoritetaan itsenäisinä opintoina sähköisenä tenttinä joko Tampereella tai Seinäjoella tai esseetehtävillä jolloin suoritustapa on paikkakunnasta riippumaton.

Suoritettava kirjallisuus jakson opetussuunnitelmassa.

Ohjeita sähköiseen tenttimiseen.

Sähköisen tentin sivut (tentin varaaminen).

(Tentti löytyy kohdasta "Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö" - "Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma." - "[SOS10.1.2] Työelämän valtasuhteet ja sukupuoli"

HUOM! Tentin voi varata vasta kun on hakenut ja saanut opinto-oikeuden sekä aktivoinut käyttöön yliopiston käyttäjätunnuksen.

Esseesuoritusvaihtoehto: Opinto-oikeuden saamisen ja yliopiston käyttäjätunnuksen aktivoimisen jälkeen pyydä esseetehtävät opettajalta; Pasi Pyöriä, pasi.pyoria(at)uta.fi

Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautuminen:

Haku opintoihin on käynnissä verkossa olevalla hakulomakkeella (Tampereen lomake).
Katso hakuohjeet ja -lomake.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus ja he voivat tehdä opinnot normaalina tutkinto-opintoina. Tampereen yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Lisätietoja opinnoista:

Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813  

Opinto-ohjaus: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu(at)uta.fi, 050-4627368


Suoritetaan itsenäisinä opintoina sähköisenä tenttinä joko Tampereella tai Seinäjoella tai esseetehtävillä jolloin suoritustapa on paikkakunnasta riippumaton.

Suoritettava kirjallisuus jakson opetussuunnitelmassa.

Ohjeita sähköiseen tenttimiseen.

Sähköisen tentin sivut (tentin varaaminen).

(Tentti löytyy kohdasta "Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö" - "Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma." - "[SOP10.1.3] Työmarkkinat, työvoiman käyttö ja työllisyysturva")

HUOM! Tentin voi varata vasta kun on hakenut ja saanut opinto-oikeuden sekä aktivoinut käyttöön yliopiston käyttäjätunnuksen.

Esseesuoritusvaihtoehto: Opinto-oikeuden saamisen ja yliopiston käyttäjätunnuksen aktivoimisen jälkeen pyydä esseetehtävät opettajalta; Antti Saloniemi, antti.saloniemi(at)uta.fi

Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautuminen:

Haku opintoihin on käynnissä verkossa olevalla hakulomakkeella (Tampereen lomake).
Katso hakuohjeet ja -lomake.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus ja he voivat tehdä opinnot normaalina tutkinto-opintoina. Tampereen yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Lisätietoja opinnoista:

Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813  

Opinto-ohjaus: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu(at)uta.fi, 050-4627368


Suoritetaan itsenäisinä opintoina sähköisenä tenttinä joko Tampereella tai Seinäjoella. Ei esseesuoritusvaihtoehtoa.

Suoritettava kirjallisuus jakson opetussuunnitelmassa.

Ohjeita sähköiseen tenttimiseen.

Sähköisen tentin sivut (tentin varaaminen).

(Tentti löytyy kohdasta "Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö" - "Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma." - "[SOS10.1.4] Työelämän vuorovaikutus")

HUOM! Tentin voi varata vasta kun on hakenut ja saanut opinto-oikeuden sekä aktivoinut käyttöön yliopiston käyttäjätunnuksen.

Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautuminen:

Haku opintoihin on käynnissäverkossa olevalla hakulomakkeella (Tampereen lomake).
Katso hakuohjeet ja -lomake.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus ja he voivat tehdä opinnot normaalina tutkinto-opintoina. Tampereen yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Lisätietoja opinnoista:

Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813  

Opinto-ohjaus: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu(at)uta.fi, 050-4627368


Suoritetaan itsenäisinä opintoina sähköisenä tenttinä joko Tampereella tai Seinäjoella tai esseetehtävillä jolloin suoritustapa on paikkakunnasta riippumaton.

Suoritettava kirjallisuus jakson opetussuunnitelmassa.

Ohjeita sähköiseen tenttimiseen.

Sähköisen tentin sivut (tentin varaaminen).

(Tentti löytyy kohdasta "Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö" - "Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma." - "[SOS10.1.5] Työyhteisöjen muutos ja kehittäminen")

HUOM! Tentin voi varata vasta kun on hakenut ja saanut opinto-oikeuden sekä aktivoinut käyttöön yliopiston käyttäjätunnuksen.

Esseesuoritusvaihtoehto: Opinto-oikeuden saamisen ja yliopiston käyttäjätunnuksen aktivoimisen jälkeen pyydä esseetehtävät opettajalta; Hanna Ylöstalo, hanna.ylostalo(at)uta.fi

Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautuminen:

Haku opintoihin on käynnissä verkossa olevalla hakulomakkeella (Tampereen lomake).
Katso hakuohjeet ja -lomake.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus ja he voivat tehdä opinnot normaalina tutkinto-opintoina. Tampereen yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Lisätietoja opinnoista:

Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813  

Opinto-ohjaus: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu(at)uta.fi, 050-4627368


Työelämän tutkimus, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemaopintoja, itsenäiset opinnot, Seinäjoki (myös paikkakunnasta riippumattomia jaksoja)klk13

Suoritetaan itsenäisinä opintoina sähköisenä tenttinä joko Seinäjoella tai Tampereella tai esseetehtävillä jolloin suoritustapa on paikkakunnasta riippumaton.

Suoritettava kirjallisuus jakson opetussuunnitelmassa.

Ohjeita sähköiseen tenttimiseen.

Sähköisen tentin sivut (tentin varaaminen).

(Tentti löytyy kohdasta "Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö" - "Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma." - "[SOS10.1.1] Työ, hyvinvointi ja perhe"

HUOM! Tentin voi varata vasta kun on hakenut ja saanut opinto-oikeuden sekä aktivoinut käyttöön yliopiston käyttäjätunnuksen.

Esseesuoritusvaihtoehto: Opinto-oikeuden saamisen ja yliopiston käyttäjätunnuksen aktivoimisen jälkeen pyydä esseetehtävät opettajalta. Jouko Nätti, jouko.natti(at)uta.fi

Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautuminen:

Haku opintoihin on käynnissäverkossa olevalla hakulomakkeella (Seinäjoen lomake).
Katso hakuohjeet ja -lomake.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus ja he voivat tehdä opinnot normaalina tutkinto-opintoina. Tampereen yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Lisätietoja opinnoista:

Paikallinen tuki Seinäjoella, esim. sähkötenttien neuvonta: Päivi Antinoja, paivi.antinoja(at)uta.fi, 040 190 1824

Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813  

Opinto-ohjaus: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu(at)uta.fi, 050-4627368


Suoritetaan itsenäisinä opintoina sähköisenä tenttinä joko Seinäjoella tai Tampereella tai esseetehtävillä jolloin suoritustapa on paikkakunnasta riippumaton.

Suoritettava kirjallisuus jakson opetussuunnitelmassa.

Ohjeita sähköiseen tenttimiseen.

Sähköisen tentin sivut (tentin varaaminen).

(Tentti löytyy kohdasta "Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö" - "Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma." - "[SOS10.1.2] Työelämän valtasuhteet ja sukupuoli"

HUOM! Tentin voi varata vasta kun on hakenut ja saanut opinto-oikeuden sekä aktivoinut käyttöön yliopiston käyttäjätunnuksen.

Esseesuoritusvaihtoehto: Opinto-oikeuden saamisen ja yliopiston käyttäjätunnuksen aktivoimisen jälkeen pyydä esseetehtävät opettajalta; Pasi Pyöriä, pasi.pyoria(at)uta.fi

Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautuminen:

Haku opintoihin on käynnissä verkossa olevalla hakulomakkeella (Seinäjoen lomake).
Katso hakuohjeet ja -lomake.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus ja he voivat tehdä opinnot normaalina tutkinto-opintoina. Tampereen yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Lisätietoja opinnoista:

Paikallinen tuki Seinäjoella, esim. sähkötenttien neuvonta: Päivi Antinoja, paivi.antinoja(at)uta.fi, 040 190 1824

Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813  

Opinto-ohjaus: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu(at)uta.fi, 050-4627368


Suoritetaan itsenäisinä opintoina sähköisenä tenttinä joko Seinäjoella tai Tampereella tai esseetehtävillä jolloin suoritustapa on paikkakunnasta riippumaton.

Suoritettava kirjallisuus jakson opetussuunnitelmassa.

Ohjeita sähköiseen tenttimiseen.

Sähköisen tentin sivut (tentin varaaminen).

(Tentti löytyy kohdasta "Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö" - "Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma." - "[SOP10.1.3] Työmarkkinat, työvoiman käyttö ja työllisyysturva")

HUOM! Tentin voi varata vasta kun on hakenut ja saanut opinto-oikeuden sekä aktivoinut käyttöön yliopiston käyttäjätunnuksen.

Esseesuoritusvaihtoehto: Opinto-oikeuden saamisen ja yliopiston käyttäjätunnuksen aktivoimisen jälkeen pyydä esseetehtävät opettajalta; Antti Saloniemi, antti.saloniemi(at)uta.fi

Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautuminen:

Haku opintoihin on käynnissä verkossa olevalla hakulomakkeella (Seinäjoen lomake).
Katso hakuohjeet ja -lomake.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus ja he voivat tehdä opinnot normaalina tutkinto-opintoina. Tampereen yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Lisätietoja opinnoista:

Paikallinen tuki Seinäjoella, esim. sähkötenttien neuvonta: Päivi Antinoja, paivi.antinoja(at)uta.fi, 040 190 1824

Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813  

Opinto-ohjaus: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu(at)uta.fi, 050-4627368


Suoritetaan itsenäisinä opintoina sähköisenä tenttinä joko Seinäjoella tai Tampereella. Ei esseesuoritusvaihtoehtoa.

Suoritettava kirjallisuus jakson opetussuunnitelmassa.

Ohjeita sähköiseen tenttimiseen.

Sähköisen tentin sivut (tentin varaaminen).

(Tentti löytyy kohdasta "Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö" - "Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma." - "[SOS10.1.4] Työelämän vuorovaikutus")

HUOM! Tentin voi varata vasta kun on hakenut ja saanut opinto-oikeuden sekä aktivoinut käyttöön yliopiston käyttäjätunnuksen.

Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautuminen:

Haku opintoihin on käynnissäverkossa olevalla hakulomakkeella.
Katso hakuohjeet ja -lomake.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus ja he voivat tehdä opinnot normaalina tutkinto-opintoina. Tampereen yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Lisätietoja opinnoista:

Paikallinen tuki Seinäjoella, esim. sähkötenttien neuvonta: Päivi Antinoja, paivi.antinoja(at)uta.fi, 040 190 1824

Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813  

Opinto-ohjaus: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu(at)uta.fi, 050-4627368


Suoritetaan itsenäisinä opintoina sähköisenä tenttinä joko Seinäjoella tai Tampereella tai esseetehtävillä jolloin suoritustapa on paikkakunnasta riippumaton.

Suoritettava kirjallisuus jakson opetussuunnitelmassa.

Ohjeita sähköiseen tenttimiseen.

Sähköisen tentin sivut (tentin varaaminen).

(Tentti löytyy kohdasta "Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö" - "Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma." - "[SOS10.1.5] Työyhteisöjen muutos ja kehittäminen")

HUOM! Tentin voi varata vasta kun on hakenut ja saanut opinto-oikeuden sekä aktivoinut käyttöön yliopiston käyttäjätunnuksen.

Esseesuoritusvaihtoehto: Opinto-oikeuden saamisen ja yliopiston käyttäjätunnuksen aktivoimisen jälkeen pyydä esseetehtävät opettajalta; Hanna Ylöstalo, hanna.ylostalo(at)uta.fi

Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautuminen:

Haku opintoihin on käynnissä verkossa olevalla hakulomakkeella.
Katso hakuohjeet ja -lomake.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus ja he voivat tehdä opinnot normaalina tutkinto-opintoina. Tampereen yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Lisätietoja opinnoista:

Paikallinen tuki Seinäjoella, esim. sähkötenttien neuvonta: Päivi Antinoja, paivi.antinoja(at)uta.fi, 040 190 1824

Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813  

Opinto-ohjaus: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu(at)uta.fi, 050-4627368


Perhe ja elämänkulku, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemaopintoja, itsenäiset opinnot,Tampere (myös paikkakunnasta riippumattomia jaksoja) klk13

Tutkinto-opiskelijoiden kanssa yhteisopetusta, päiväopetusta. Avoimen yliopisto-opetuksen kiintiö on kymmenen opiskelijapaikkaa. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kurssi on osa Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemaopintoja. Kurssilla voi suorittaa seuraavan jakson:

SOS10.2.1 Perhe, muutos ja yhteiskunnan rakenteet

Ma 12-14, to 12-14 (paikkatiedot myöhemmin)

Sosiaalityössä kurssi soveltuu maisteriopintojen valinnaisiin opintoihin.

Hajoava perhe -kurssi on uusimuotoinen ja poikkitieteellinen kurssi, jossa lähestytään perhettä ­ sosiologian, sosiaalipsykologian, historian, psykologian, sosiaalipolitiikan, naistutkimuksen, kirjallisuuden ja etnomusikologian tutkimuksen näkökulmista.

Kurssi tukeutuu Ian McEwanin romaaniin Rannalla (On Checil Beach, 2007). Kurssilla opiskellaan siten myös kaunokirjallisuuden käyttöä sosiaalitutkimuksen aineistona sekä analyysien ja tulkintojen tekoa yhteisen aineiston pohjalta. Perheen muutos, erilaiset perheet, seksuaalisuuden diskurssit, eriytyvät musiikkikulttuurit, insestin ongelmat kuuluvat kurssilla keskusteltaviin teemoihin. Lisäksi kurssi harjaannuttaa ja kannustaa monitieteelliseen ajatteluun.

Opiskelijat lukevat romaanin (185 s.) ennen kurssin alkua. Kurssille hyväksymisen jälkeen kirjoja on saatavilla: Linna, huone 6076 (Tiina Saari) tai 5078 (Eriikka Oinonen). Kirjoja on runsaasti myös Tampereen kaupunginkirjastossa. Kaupasta pokkarin saa noin 5 eurolla. Osallistujat kirjoittavat 3-4 sivun esseen romaanista kurssin alussa ja lopputyönään 5-7 sivun harjoitustyön/esseen kirjan sekä kurssin luentojen pohjalta kurssin jälkeen.

Alustava ohjelma:

To 10.1. klo 12-14, Avajaisluento: Matti Hyvärinen & Eriikka Oinonen

Ma 14.1. Ei luentoa

To 17.1. klo 12-14, YTT, professori Eriikka Oinonen (sosiologia): Siirtymiä: nuoruudesta aikuisuuteen

Ma 21.1. klo 12-14, dosentti, yliopistonlehtori Ritva Nätkin (sosiaalipolitiikka): Porvarillinen ydinperhe - ideaali ja sen kyseenalaistuminen

To 24.1. klo 12-14, FM, tohtorikoulutettava Laura Karttunen (yleinen kirjallisuustiede): Myötä- ja vastoinkäymisiä: Fiktion lukemisen erityisyys

Ma 28.1. klo 12-14, dosentti, yliopistonlehtori Tuula Juvonen (naistutkimus): Seksuaalisuus: heteronormatiivisuuden hajoaminen

To 31.1. klo 12-14, FT, yliopistonlehtori Ville Vuolanto (historia): Postmodernisti esimodernin ja modernin rajoilla – mietteitä perhehistoriasta ja fiktiosta

Ma 4.2. klo 12-14, YTT, yliopistotutkija Tarja Aaltonen (sosiaalipsykologia): Saira(u)s perheessä                                              

To 7.2. klo 12-14, (Avoin)

Ma 11.2. klo 12-14, ,  PsT, tutkijatohtori Kirsi Peltonen (psykologia): Hajoavan perheen kehiä - Haavoittuvuus ekologisen systeemiteorian kehyksissä.

To 14.2. klo 12-14 YTT, yliassistentti Eero Suoninen (sosiaalipsykologia): Vuorovaikutuksen noidankehät

Ma 18.2. klo 12-14 PsT, yliopistotutkija Maarit Alasuutari (psykologia): Kun lapsi puhuu perheestään 

To 21.2. klo 12-14, FT, tutkijatohtori Olli Heikkinen (musiikintutkimus): Perhe musiikin tuotanto- ja kulutusyksikkönä

Ma 25.2. klo 12-14, professori Matti Hyvärinen (sosiologia): Riita, sattuma ja kohtalo     + loppukeskustelu

Matti Hyvärinen, Opettaja
Eriikka Oinonen, Opettaja
Tiina Saari, Opettaja
Opetus
10.1.2013 – 25.2.2013
Luento-opetus 24 tuntia
Luento-opetus
To 10.1.2013 klo 12-14, päätalo luentosali A4
To 17.1.2013 - 21.2.2013 viikoittain klo 12-14, päätalo luentosali A4
Ma 21.1.2013 - 25.2.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni luentosali B3107
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Haku opintoihin alkaa ke 14.11.2012 klo 17:00 verkossa olevalla hakulomakkeella (Tampereen lomake).
Katso hakuohjeet ja -lomake.
Opinnot ilmestyvät lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston 14.11. alkavassa haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus. Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijoille opetus näyttäytyy aina tutkinto-opetuksen osana (tutkinto-opiskelijoiden opetusohjelman puolella). Ko. opintoihin ilmoittaudutaan normaaliin tapaan NettiOpsussa ennen opetuksen alkua. Tampereen yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Lisätietoja opinnoista:

Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813  

Opinto-ohjaus: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu(at)uta.fi, 050-4627368


Tarkemmat tiedot kurssin opetuspaikoista myöhemmin.

Tutkinto-opiskelijoiden kanssa yhteisopetusta, päiväopetusta. Avoimen yliopisto-opetuksen kiintiö on kaksi opiskelijapaikkaa. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kurssi on osa Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemaopintoja. Kurssilla voi suorittaa seuraavan jakson:

SOS10.2.2 Lapsuus, nuoruus ja perheen vuorovaikutus

Opetus
5.2.2013 – 14.5.2013
Luento-opetus
Ti 5.2.2013 - 14.5.2013 viikoittain klo 9-12
Seminaari
Harjoitukset 20 tuntia
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Haku opintoihin alkaa ke 14.11.2012 klo 17:00 verkossa olevalla hakulomakkeella (Tampereen lomake).
Katso hakuohjeet ja -lomake.
Opinnot ilmestyvät lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston 14.11. alkavassa haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus. Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijoille opetus näyttäytyy aina tutkinto-opetuksen osana (tutkinto-opiskelijoiden opetusohjelman puolella). Ko. opintoihin ilmoittaudutaan normaaliin tapaan NettiOpsussa ennen opetuksen alkua. Tampereen yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Lisätietoja opinnoista:

Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813  

Opinto-ohjaus: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu(at)uta.fi, 050-4627368


Suoritetaan itsenäisinä opintoina sähköisenä tenttinä joko Tampereella tai Seinäjoella tai esseetehtävillä jolloin suoritustapa on paikkakunnasta riippumaton.

Suoritettava kirjallisuus jakson opetussuunnitelmassa.

Ohjeita sähköiseen tenttimiseen.

Sähköisen tentin sivut (tentin varaaminen).

(Tentti löytyy kohdasta "Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö" - "Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma." - "[SOS 10.2.1] Perheen muutos ja yhteiskunnan rakenteet"

HUOM! Tentin voi varata vasta kun on hakenut ja saanut opinto-oikeuden sekä aktivoinut käyttöön yliopiston käyttäjätunnuksen.

Esseesuoritusvaihtoehto: Opinto-oikeuden saamisen ja yliopiston käyttäjätunnuksen aktivoimisen jälkeen tutustu esseeohjeeseen http://www.uta.fi/yky/sos/kaytannot/suoritusohjeita.html ja vahvista esseen aiheesi opettajalta; Eriikka Oinonen, eriikka.oinonen(at)uta.fi Huomioi, että opettajalla on velvollisuus tehdä tämä lukuvuoden opetusaikojen http://www.uta.fi/opiskelu/opinnot/opetusajat.html puitteissa, muina aikoina opettaja ei välttämättä esseetehtäviä vahvista.

Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautuminen:

Haku opintoihin on käynnissä verkossa olevalla hakulomakkeella (Tampereen lomake).
Katso hakuohjeet ja -lomake.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus ja he voivat tehdä opinnot normaalina tutkinto-opintoina. Tampereen yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Lisätietoja opinnoista:

Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813  

Opinto-ohjaus: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu(at)uta.fi, 050-4627368


Suoritetaan itsenäisinä opintoina sähköisenä tenttinä joko Tampereella tai Seinäjoella. Ei esseesuoritusvaihtoehtoa.

Suoritettava kirjallisuus jakson opetussuunnitelmassa.

Ohjeita sähköiseen tenttimiseen.

Sähköisen tentin sivut (tentin varaaminen).

(Tentti löytyy kohdasta "Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö" - "Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma." - "[SOS 10.2.2] Lapsuus, nuoruus ja perheen vuorovaikutus"

HUOM! Tentin voi varata vasta kun on hakenut ja saanut opinto-oikeuden sekä aktivoinut käyttöön yliopiston käyttäjätunnuksen.

Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautuminen:

Haku opintoihin on käynnissä verkossa olevalla hakulomakkeella (Tampereen lomake).
Katso hakuohjeet ja -lomake.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus ja he voivat tehdä opinnot normaalina tutkinto-opintoina. Tampereen yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Lisätietoja opinnoista:

Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813  

Opinto-ohjaus: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu(at)uta.fi, 050-4627368


Suoritetaan itsenäisinä opintoina sähköisenä tenttinä joko Tampereella tai Seinäjoella tai esseetehtävillä jolloin suoritustapa on paikkakunnasta riippumaton.

Suoritettava kirjallisuus jakson opetussuunnitelmassa.

Ohjeita sähköiseen tenttimiseen.

Sähköisen tentin sivut (tentin varaaminen).

(Tentti löytyy kohdasta "Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö" - "Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma." - "[SOS10.2.3] Hoiva, perhe ja palvelut"

HUOM! Tentin voi varata vasta kun on hakenut ja saanut opinto-oikeuden sekä aktivoinut käyttöön yliopiston käyttäjätunnuksen.

Esseesuoritusvaihtoehto: Opinto-oikeuden saamisen ja yliopiston käyttäjätunnuksen aktivoimisen jälkeen pyydä esseetehtävät opettajalta; Ritva Nätkin, ritva.natkin(at)uta.fi

Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautuminen:

Haku opintoihin on käynnissäverkossa olevalla hakulomakkeella (Tampereen lomake).
Katso hakuohjeet ja -lomake.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus ja he voivat tehdä opinnot normaalina tutkinto-opintoina. Tampereen yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Lisätietoja opinnoista:

Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813  

Opinto-ohjaus: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu(at)uta.fi, 050-4627368


Suoritetaan itsenäisinä opintoina sähköisenä tenttinä joko Tampereella tai Seinäjoella. Ei esseesuoritusvaihtoehtoa.

Suoritettava kirjallisuus jakson opetussuunnitelmassa.

Ohjeita sähköiseen tenttimiseen.

Sähköisen tentin sivut (tentin varaaminen).

(Tentti löytyy kohdasta "Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö" - "Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma." - "[SOS10.2.4] Sukulaisuus, lapsuus ja kulttuurinen konteksti"

HUOM! Tentin voi varata vasta kun on hakenut ja saanut opinto-oikeuden sekä aktivoinut käyttöön yliopiston käyttäjätunnuksen.

Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautuminen:

Haku opintoihin on käynnissä verkossa olevalla hakulomakkeella (Tampereen lomake).
Katso hakuohjeet ja -lomake.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus ja he voivat tehdä opinnot normaalina tutkinto-opintoina. Tampereen yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Lisätietoja opinnoista:

Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813  

Opinto-ohjaus: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu(at)uta.fi, 050-4627368


Perhe ja elämänkulku, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemaopintoja, Sjoki, itsenäiset opinnot , myös paikkakunnasta riippumattomia jaksojaklk13

Suoritetaan itsenäisinä opintoina sähköisenä tenttinä joko Seinäjoella tai Tampereella tai esseetehtävillä jolloin suoritustapa on paikkakunnasta riippumaton.

Suoritettava kirjallisuus jakson opetussuunnitelmassa.

Ohjeita sähköiseen tenttimiseen.

Sähköisen tentin sivut (tentin varaaminen).

(Tentti löytyy kohdasta "Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö" - "Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma." - "[SOS 10.2.1] Perheen muutos ja yhteiskunnan rakenteet"

HUOM! Tentin voi varata vasta kun on hakenut ja saanut opinto-oikeuden sekä aktivoinut käyttöön yliopiston käyttäjätunnuksen.

Esseesuoritusvaihtoehto: Opinto-oikeuden saamisen ja yliopiston käyttäjätunnuksen aktivoimisen jälkeen tutustu esseeohjeeseen http://www.uta.fi/yky/sos/kaytannot/suoritusohjeita.html ja vahvista esseen aiheesi opettajalta; Eriikka Oinonen, eriikka.oinonen(at)uta.fi Huomioi, että opettajalla on velvollisuus tehdä tämä lukuvuoden opetusaikojen http://www.uta.fi/opiskelu/opinnot/opetusajat.html puitteissa, muina aikoina opettaja ei välttämättä esseetehtäviä vahvista.

Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautuminen:

Haku opintoihin on käynnissä verkossa olevalla hakulomakkeella.
Katso hakuohjeet ja -lomake.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus ja he voivat tehdä opinnot normaalina tutkinto-opintoina. Tampereen yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Lisätietoja opinnoista:

Paikallinen tuki Seinäjoella, esim. sähkötenttien neuvonta: Päivi Antinoja, paivi.antinoja(at)uta.fi, 040 190 1824

Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813  

Opinto-ohjaus: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu(at)uta.fi, 050-4627368


Suoritetaan itsenäisinä opintoina sähköisenä tenttinä joko Seinäjoella tai Tampereella. Ei esseesuoritusvaihtoehtoa.

Suoritettava kirjallisuus jakson opetussuunnitelmassa.

Ohjeita sähköiseen tenttimiseen.

Sähköisen tentin sivut (tentin varaaminen).

(Tentti löytyy kohdasta "Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö" - "Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma." - "[SOS 10.2.2] Lapsuus, nuoruus ja perheen vuorovaikutus"

HUOM! Tentin voi varata vasta kun on hakenut ja saanut opinto-oikeuden sekä aktivoinut käyttöön yliopiston käyttäjätunnuksen.

Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautuminen:

Haku opintoihin on käynnissäverkossa olevalla hakulomakkeella (Seinäjoen lomake).
Katso hakuohjeet ja -lomake.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus ja he voivat tehdä opinnot normaalina tutkinto-opintoina. Tampereen yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Lisätietoja opinnoista:

Paikallinen tuki Seinäjoella, esim. sähkötenttien neuvonta: Päivi Antinoja, paivi.antinoja(at)uta.fi, 040 190 1824

Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813  

Opinto-ohjaus: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu(at)uta.fi, 050-4627368


Suoritetaan itsenäisinä opintoina sähköisenä tenttinä joko Seinäjoella tai Tampereella tai esseetehtävillä jolloin suoritustapa on paikkakunnasta riippumaton.

Suoritettava kirjallisuus jakson opetussuunnitelmassa.

Ohjeita sähköiseen tenttimiseen.

Sähköisen tentin sivut (tentin varaaminen).

(Tentti löytyy kohdasta "Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö" - "Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma." - "[SOS10.2.3] Hoiva, perhe ja palvelut"

HUOM! Tentin voi varata vasta kun on hakenut ja saanut opinto-oikeuden sekä aktivoinut käyttöön yliopiston käyttäjätunnuksen.

Esseesuoritusvaihtoehto: Opinto-oikeuden saamisen ja yliopiston käyttäjätunnuksen aktivoimisen jälkeen pyydä esseetehtävät opettajalta; Ritva Nätkin, ritva.natkin(at)uta.fi

Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautuminen:

Haku opintoihin on käynnissä verkossa olevalla hakulomakkeella.
Katso hakuohjeet ja -lomake.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus ja he voivat tehdä opinnot normaalina tutkinto-opintoina. Tampereen yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Lisätietoja opinnoista:

Paikallinen tuki Seinäjoella, esim. sähkötenttien neuvonta: Päivi Antinoja, paivi.antinoja(at)uta.fi, 040 190 1824

Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813  

Opinto-ohjaus: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu(at)uta.fi, 050-4627368


Suoritetaan itsenäisinä opintoina sähköisenä tenttinä joko Seinäjoella tai Tampereella. Ei esseesuoritusvaihtoehtoa.

Suoritettava kirjallisuus jakson opetussuunnitelmassa.

Ohjeita sähköiseen tenttimiseen.

Sähköisen tentin sivut (tentin varaaminen).

(Tentti löytyy kohdasta "Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö" - "Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma." - "[SOS10.2.4] Sukulaisuus, lapsuus ja kulttuurinen konteksti"

HUOM! Tentin voi varata vasta kun on hakenut ja saanut opinto-oikeuden sekä aktivoinut käyttöön yliopiston käyttäjätunnuksen.

Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautuminen:

Haku opintoihin on käynnissäverkossa olevalla hakulomakkeella.
Katso hakuohjeet ja -lomake.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus ja he voivat tehdä opinnot normaalina tutkinto-opintoina. Tampereen yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Lisätietoja opinnoista:

Paikallinen tuki Seinäjoella, esim. sähkötenttien neuvonta: Päivi Antinoja, paivi.antinoja(at)uta.fi, 040 190 1824

Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813  

Opinto-ohjaus: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu(at)uta.fi, 050-4627368


Erot ja luokittelut, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemaopintoja, itsenäiset opinnot, Tampere / Seinäjoki (osa paikkakunn. riippumattomia), klk13

Suoritetaan itsenäisinä opintoina sähköisenä tenttinä joko Seinäjoella tai Tampereella tai esseetehtävillä jolloin suoritustapa on paikkakunnasta riippumaton.

Suoritettava kirjallisuus jakson opetussuunnitelmassa.

Ohjeita sähköiseen tenttimiseen.

Sähköisen tentin sivut (tentin varaaminen).

(Tentti löytyy kohdasta "Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö" - "Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma." - "[SOS10.3.2] Valta ja eriarvoisuus"

HUOM! Tentin voi varata vasta kun on hakenut ja saanut opinto-oikeuden sekä aktivoinut käyttöön yliopiston käyttäjätunnuksen.

Esseesuoritusvaihtoehto: Opinto-oikeuden saamisen ja yliopiston käyttäjätunnuksen aktivoimisen jälkeen pyydä esseetehtävät opettajalta; Harri Melin, harri.melin(at)uta.fi

Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautuminen:

Haku opintoihin alkaa 14.2.2013 verkossa olevalla hakulomakkeella. (Tampereen tai Seinäjoen lomake)
Katso hakuohjeet ja -lomake.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus ja he voivat tehdä opinnot normaalina tutkinto-opintoina. Tampereen yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Lisätietoja opinnoista:

Paikallinen tuki Seinäjoella, esim. sähkötenttien neuvonta: Päivi Antinoja, paivi.antinoja(at)uta.fi, 040 190 1824

Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813  

Opinto-ohjaus: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu(at)uta.fi, 050-4627368


Suoritetaan itsenäisinä opintoina sähköisenä tenttinä joko Seinäjoella tai Tampereella tai esseetehtävillä jolloin suoritustapa on paikkakunnasta riippumaton.

Suoritettava kirjallisuus jakson opetussuunnitelmassa.

Ohjeita sähköiseen tenttimiseen.

Sähköisen tentin sivut (tentin varaaminen).

(Tentti löytyy kohdasta "Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö" - "Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma." - "[SOS10.3.3] Miehet ja maskuliinisuudet"

HUOM! Tentin voi varata vasta kun on hakenut ja saanut opinto-oikeuden sekä aktivoinut käyttöön yliopiston käyttäjätunnuksen.

Esseesuoritusvaihtoehto: Opinto-oikeuden saamisen ja yliopiston käyttäjätunnuksen aktivoimisen jälkeen pyydä esseetehtävät opettajalta; Taina Kinnunen, taina.kinnunen(at)uta.fi

Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautuminen:

Haku opintoihin alkaa 14.2.2013 verkossa olevalla hakulomakkeella. (Tampereen tai Seinäjoen lomake)
Katso hakuohjeet ja -lomake.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus ja he voivat tehdä opinnot normaalina tutkinto-opintoina. Tampereen yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Lisätietoja opinnoista:

Paikallinen tuki Seinäjoella, esim. sähkötenttien neuvonta: Päivi Antinoja, paivi.antinoja(at)uta.fi, 040 190 1824

Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813  

Opinto-ohjaus: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu(at)uta.fi, 050-4627368


Suoritetaan itsenäisinä opintoina sähköisenä tenttinä joko Seinäjoella tai Tampereella.

Suoritettava kirjallisuus jakson opetussuunnitelmassa.

Ohjeita sähköiseen tenttimiseen.

Sähköisen tentin sivut (tentin varaaminen).

(Tentti löytyy kohdasta "Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö" - "Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma." - "[SOS6.4.3] Feministiset politiikat ja asiantuntijuus 5 op"

HUOM! Tentin voi varata vasta kun on hakenut ja saanut opinto-oikeuden sekä aktivoinut käyttöön yliopiston käyttäjätunnuksen.

Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautuminen:

Haku opintoihin alkaa 14.2.2013 verkossa olevalla hakulomakkeella. (Tampereen tai Seinäjoen lomake)
Katso hakuohjeet ja -lomake.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus ja he voivat tehdä opinnot normaalina tutkinto-opintoina. Tampereen yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Lisätietoja opinnoista:

Paikallinen tuki Seinäjoella, esim. sähkötenttien neuvonta: Päivi Antinoja, paivi.antinoja(at)uta.fi, 040 190 1824

Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813  

Opinto-ohjaus: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu(at)uta.fi, 050-4627368


Kansalaisuus, politiikka ja hallinta, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemaopintoja, itsen. opinnot, Tampere, Sjoki, paikkakunn. riippumaton klk13

Suoritetaan itsenäisinä opintoina sähköisenä tenttinä joko Seinäjoella tai Tampereella.

Suoritettava kirjallisuus jakson opetussuunnitelmassa.

Ohjeita sähköiseen tenttimiseen.

Sähköisen tentin sivut (tentin varaaminen).

(Tentti löytyy kohdasta "Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö" - "Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma." - "[SOS10.4.1] Kansalaisuus ja liikkeet"

HUOM! Tentin voi varata vasta kun on hakenut ja saanut opinto-oikeuden sekä aktivoinut käyttöön yliopiston käyttäjätunnuksen.

Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautuminen:

Haku opintoihin alkaa 14.2.2013 verkossa olevalla hakulomakkeella. (Tampereen tai Seinäjoen lomake)
Katso hakuohjeet ja -lomake.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus ja he voivat tehdä opinnot normaalina tutkinto-opintoina. Tampereen yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Lisätietoja opinnoista:

Paikallinen tuki Seinäjoella, esim. sähkötenttien neuvonta: Päivi Antinoja, paivi.antinoja(at)uta.fi, 040 190 1824

Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813  

Opinto-ohjaus: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu(at)uta.fi, 050-4627368


Suoritetaan itsenäisinä opintoina sähköisenä tenttinä joko Seinäjoella tai Tampereella. Ei esseesuoritusvaihtoehtoa.

Suoritettava kirjallisuus jakson opetussuunnitelmassa.

Ohjeita sähköiseen tenttimiseen.

Sähköisen tentin sivut (tentin varaaminen).

(Tentti löytyy kohdasta "Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö" - "Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma." - "[SOS10.4.2] Erot ja sosiaalisen politiikat"

HUOM! Tentin voi varata vasta kun on hakenut ja saanut opinto-oikeuden sekä aktivoinut käyttöön yliopiston käyttäjätunnuksen.

Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautuminen:

Haku opintoihin alkaa 14.2.2013 verkossa olevalla hakulomakkeella. (Tampereen tai Seinäjoen lomake)
Katso hakuohjeet ja -lomake.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus ja he voivat tehdä opinnot normaalina tutkinto-opintoina. Tampereen yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Lisätietoja opinnoista:

Paikallinen tuki Seinäjoella, esim. sähkötenttien neuvonta: Päivi Antinoja, paivi.antinoja(at)uta.fi, 040 190 1824

Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813  

Opinto-ohjaus: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu(at)uta.fi, 050-4627368


Suoritetaan itsenäisinä opintoina sähköisenä tenttinä joko Seinäjoella tai Tampereella tai esseetehtävillä jolloin suoritustapa on paikkakunnasta riippumaton.

Suoritettava kirjallisuus jakson opetussuunnitelmassa.

Ohjeita sähköiseen tenttimiseen.

Sähköisen tentin sivut (tentin varaaminen).

(Tentti löytyy kohdasta "Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö" - "Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma." - "[SOS10.4.3] Globaalin sosiologia"

HUOM! Tentin voi varata vasta kun on hakenut ja saanut opinto-oikeuden sekä aktivoinut käyttöön yliopiston käyttäjätunnuksen.

Esseesuoritusvaihtoehto: Opinto-oikeuden saamisen ja yliopiston käyttäjätunnuksen aktivoimisen jälkeen pyydä esseetehtävät opettajalta; Pasi Pyöriä, pasi.pyoria(at)uta.fi

Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautuminen:

Haku opintoihin alkaa 14.2.2013 verkossa olevalla hakulomakkeella. (Tampereen tai Seinäjoen lomake)
Katso hakuohjeet ja -lomake.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus ja he voivat tehdä opinnot normaalina tutkinto-opintoina. Tampereen yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Lisätietoja opinnoista:

Paikallinen tuki Seinäjoella, esim. sähkötenttien neuvonta: Päivi Antinoja, paivi.antinoja(at)uta.fi, 040 190 1824

Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813  

Opinto-ohjaus: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu(at)uta.fi, 050-4627368


Suoritetaan itsenäisinä opintoina sähköisenä tenttinä joko Seinäjoella tai Tampereella.

Suoritettava kirjallisuus jakson opetussuunnitelmassa.

Ohjeita sähköiseen tenttimiseen.

Sähköisen tentin sivut (tentin varaaminen).

(Tentti löytyy kohdasta "Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö" - "Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma." - "[SOS10.4.4] Kulutus ja markkinat"

HUOM! Tentin voi varata vasta kun on hakenut ja saanut opinto-oikeuden sekä aktivoinut käyttöön yliopiston käyttäjätunnuksen.

Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautuminen:

Haku opintoihin alkaa 14.2.2013 verkossa olevalla hakulomakkeella. (Tampereen tai Seinäjoen lomake)
Katso hakuohjeet ja -lomake.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus ja he voivat tehdä opinnot normaalina tutkinto-opintoina. Tampereen yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Lisätietoja opinnoista:

Paikallinen tuki Seinäjoella, esim. sähkötenttien neuvonta: Päivi Antinoja, paivi.antinoja(at)uta.fi, 040 190 1824

Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813  

Opinto-ohjaus: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu(at)uta.fi, 050-4627368


Ruumiillisuus, seksuaalisuus, sukupuoli, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemaopintoja, itsen. opinnot, Tre, Sjoki, paikkakunn.riippumattomiaklk13

Suoritetaan itsenäisinä opintoina sähköisenä tenttinä joko Seinäjoella tai Tampereella tai esseetehtävillä jolloin suoritustapa on paikkakunnasta riippumaton.

Suoritettava kirjallisuus jakson opetussuunnitelmassa.

Ohjeita sähköiseen tenttimiseen.

Sähköisen tentin sivut (tentin varaaminen).

(Tentti löytyy kohdasta "Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö" - "Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma." - "[SOS10.5.1.] Johdatus ruumiin, sukupuolen ja seksuaalisuuden tutkimukseen"

HUOM! Tentin voi varata vasta kun on hakenut ja saanut opinto-oikeuden sekä aktivoinut käyttöön yliopiston käyttäjätunnuksen.

Esseesuoritusvaihtoehto: Opinto-oikeuden saamisen ja yliopiston käyttäjätunnuksen aktivoimisen jälkeen pyydä esseetehtävät opettajalta; Taina Kinnunen, taina.kinnunen(at)uta.fi

Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautuminen:

Haku opintoihin alkaa 14.2.2013 verkossa olevalla hakulomakkeella. (Tampereen tai Seinäjoen lomake)
Katso hakuohjeet ja -lomake.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus ja he voivat tehdä opinnot normaalina tutkinto-opintoina. Tampereen yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Lisätietoja opinnoista:

Paikallinen tuki Seinäjoella, esim. sähkötenttien neuvonta: Päivi Antinoja, paivi.antinoja(at)uta.fi, 040 190 1824

Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813  

Opinto-ohjaus: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu(at)uta.fi, 050-4627368


Suoritetaan itsenäisinä opintoina sähköisenä tenttinä joko Seinäjoella tai Tampereella tai esseetehtävillä jolloin suoritustapa on paikkakunnasta riippumaton.

Suoritettava kirjallisuus jakson opetussuunnitelmassa.

Ohjeita sähköiseen tenttimiseen.

Sähköisen tentin sivut (tentin varaaminen).

(Tentti löytyy kohdasta "Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö" - "Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma." - "[SOS10.5.2] Sukupuolet ja seksuaalisuudet"

HUOM! Tentin voi varata vasta kun on hakenut ja saanut opinto-oikeuden sekä aktivoinut käyttöön yliopiston käyttäjätunnuksen.

Esseesuoritusvaihtoehto: Opinto-oikeuden saamisen ja yliopiston käyttäjätunnuksen aktivoimisen jälkeen pyydä esseetehtävät opettajalta; Taina Kinnunen, taina.kinnunen(at)uta.fi

Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautuminen:

Haku opintoihin alkaa 14.2.2013 verkossa olevalla hakulomakkeella. (Tampereen tai Seinäjoen lomake)
Katso hakuohjeet ja -lomake.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus ja he voivat tehdä opinnot normaalina tutkinto-opintoina. Tampereen yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Lisätietoja opinnoista:

Paikallinen tuki Seinäjoella, esim. sähkötenttien neuvonta: Päivi Antinoja, paivi.antinoja(at)uta.fi, 040 190 1824

Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813  

Opinto-ohjaus: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu(at)uta.fi, 050-4627368


Suoritetaan itsenäisinä opintoina sähköisenä tenttinä joko Seinäjoella tai Tampereella tai esseetehtävillä jolloin suoritustapa on paikkakunnasta riippumaton.

Suoritettava kirjallisuus jakson opetussuunnitelmassa.

Ohjeita sähköiseen tenttimiseen.

Sähköisen tentin sivut (tentin varaaminen).

(Tentti löytyy kohdasta "Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö" - "Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma." - "[SOS10.5.3.] Kieli, sukupuoli ja seksuaalisuus"

HUOM! Tentin voi varata vasta kun on hakenut ja saanut opinto-oikeuden sekä aktivoinut käyttöön yliopiston käyttäjätunnuksen.

Esseesuoritusvaihtoehto: Opinto-oikeuden saamisen ja yliopiston käyttäjätunnuksen aktivoimisen jälkeen pyydä esseetehtävät opettajalta; Minna Nikunen, minna.nikunen(at)uta.fi

Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautuminen:

Haku opintoihin alkaa 14.2.2013 verkossa olevalla hakulomakkeella. (Tampereen tai Seinäjoen lomake)
Katso hakuohjeet ja -lomake.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus ja he voivat tehdä opinnot normaalina tutkinto-opintoina. Tampereen yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Lisätietoja opinnoista:

Paikallinen tuki Seinäjoella, esim. sähkötenttien neuvonta: Päivi Antinoja, paivi.antinoja(at)uta.fi, 040 190 1824

Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813  

Opinto-ohjaus: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu(at)uta.fi, 050-4627368


Transnationaalisuus, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemaopintoja, itsenäiset opinnot, Tre, Sjoki (osa paikkakunn. riippumattomia), klk13

Suoritetaan itsenäisinä opintoina sähköisenä tenttinä joko Seinäjoella tai Tampereella tai esseetehtävillä jolloin suoritustapa on paikkakunnasta riippumaton.

Suoritettava kirjallisuus jakson opetussuunnitelmassa.

Ohjeita sähköiseen tenttimiseen.

Sähköisen tentin sivut (tentin varaaminen).

(Tentti löytyy kohdasta "Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö" - "Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma." - "[SOS10.4.3] Globaalin sosiologia"

HUOM! Tentin voi varata vasta kun on hakenut ja saanut opinto-oikeuden sekä aktivoinut käyttöön yliopiston käyttäjätunnuksen.

Esseesuoritusvaihtoehto: Opinto-oikeuden saamisen ja yliopiston käyttäjätunnuksen aktivoimisen jälkeen pyydä esseetehtävät opettajalta; Pasi Pyöriä, pasi.pyoria(at)uta.fi

Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautuminen:

Haku opintoihin alkaa 14.2.2013 verkossa olevalla hakulomakkeella. (Tampereen tai Seinäjoen lomake)
Katso hakuohjeet ja -lomake.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus ja he voivat tehdä opinnot normaalina tutkinto-opintoina. Tampereen yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Lisätietoja opinnoista:

Paikallinen tuki Seinäjoella, esim. sähkötenttien neuvonta: Päivi Antinoja, paivi.antinoja(at)uta.fi, 040 190 1824

Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813  

Opinto-ohjaus: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu(at)uta.fi, 050-4627368


Suoritetaan itsenäisinä opintoina sähköisenä tenttinä joko Seinäjoella tai Tampereella tai esseetehtävillä jolloin suoritustapa on paikkakunnasta riippumaton.

Suoritettava kirjallisuus jakson opetussuunnitelmassa.

Ohjeita sähköiseen tenttimiseen.

Sähköisen tentin sivut (tentin varaaminen).

(Tentti löytyy kohdasta "Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö" - "Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma." - "[SOS10.6.2] Musiikin ja tanssin globaalit ulottuvuudet"

HUOM! Tentin voi varata vasta kun on hakenut ja saanut opinto-oikeuden sekä aktivoinut käyttöön yliopiston käyttäjätunnuksen.

Esseesuoritusvaihtoehto: Opinto-oikeuden saamisen ja yliopiston käyttäjätunnuksen aktivoimisen jälkeen pyydä esseetehtävät opettajalta; Elina Seye, elina.seye(at)uta.fi

Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautuminen:

Haku opintoihin alkaa 14.2.2013 verkossa olevalla hakulomakkeella. (Tampereen tai Seinäjoen lomake)
Katso hakuohjeet ja -lomake.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus ja he voivat tehdä opinnot normaalina tutkinto-opintoina. Tampereen yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Lisätietoja opinnoista:

Paikallinen tuki Seinäjoella, esim. sähkötenttien neuvonta: Päivi Antinoja, paivi.antinoja(at)uta.fi, 040 190 1824

Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813  

Opinto-ohjaus: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu(at)uta.fi, 050-4627368


Vuorovaikutus ja kieli, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemaopintoja, itsenäiset opinnot, Tre, Sjoki (osa paikkakunn. riippumattomia), klk13

Suoritetaan itsenäisinä opintoina sähköisenä tenttinä joko Seinäjoella tai Tampereella tai esseetehtävillä jolloin suoritustapa on paikkakunnasta riippumaton.

Suoritettava kirjallisuus jakson opetussuunnitelmassa.

Ohjeita sähköiseen tenttimiseen.

Sähköisen tentin sivut (tentin varaaminen).

(Tentti löytyy kohdasta "Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö" - "Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma." - "[SOS6.2.3.] Vuorovaikutus, kielellinen toiminta ja kulttuuri"

HUOM! Tentin voi varata vasta kun on hakenut ja saanut opinto-oikeuden sekä aktivoinut käyttöön yliopiston käyttäjätunnuksen.

Esseesuoritusvaihtoehto: Opinto-oikeuden saamisen ja yliopiston käyttäjätunnuksen aktivoimisen jälkeen pyydä esseetehtävät opettajalta; Minna Nikunen, minna.nikunen(at)uta.fi

Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautuminen:

Haku opintoihin alkaa 14.2.2013 verkossa olevalla hakulomakkeella. (Tampereen tai Seinäjoen lomake)
Katso hakuohjeet ja -lomake.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus ja he voivat tehdä opinnot normaalina tutkinto-opintoina. Tampereen yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Lisätietoja opinnoista:

Paikallinen tuki Seinäjoella, esim. sähkötenttien neuvonta: Päivi Antinoja, paivi.antinoja(at)uta.fi, 040 190 1824

Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813  

Opinto-ohjaus: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu(at)uta.fi, 050-4627368


Suoritetaan itsenäisinä opintoina sähköisenä tenttinä joko Seinäjoella tai Tampereella tai esseetehtävillä jolloin suoritustapa on paikkakunnasta riippumaton.

Suoritettava kirjallisuus jakson opetussuunnitelmassa.

Ohjeita sähköiseen tenttimiseen.

Sähköisen tentin sivut (tentin varaaminen).

(Tentti löytyy kohdasta "Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö" - "Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma." - "[SOS10.5.3.] Kieli, sukupuoli ja seksuaalisuus"

HUOM! Tentin voi varata vasta kun on hakenut ja saanut opinto-oikeuden sekä aktivoinut käyttöön yliopiston käyttäjätunnuksen.

Esseesuoritusvaihtoehto: Opinto-oikeuden saamisen ja yliopiston käyttäjätunnuksen aktivoimisen jälkeen pyydä esseetehtävät opettajalta; Minna Nikunen, minna.nikunen(at)uta.fi

Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautuminen:

Haku opintoihin alkaa 14.2.2013 verkossa olevalla hakulomakkeella. (Tampereen tai Seinäjoen lomake)
Katso hakuohjeet ja -lomake.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus ja he voivat tehdä opinnot normaalina tutkinto-opintoina. Tampereen yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Lisätietoja opinnoista:

Paikallinen tuki Seinäjoella, esim. sähkötenttien neuvonta: Päivi Antinoja, paivi.antinoja(at)uta.fi, 040 190 1824

Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813  

Opinto-ohjaus: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu(at)uta.fi, 050-4627368


Tiede ja teknologia yhteiskunnassa, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemaopintoja, itsen. opinnot, Tre, Sjoki (osa paikkakunn. riippumattomia)klk13

Suoritetaan itsenäisinä opintoina sähköisenä tenttinä joko Seinäjoella tai Tampereella tai esseetehtävillä jolloin suoritustapa on paikkakunnasta riippumaton.

Suoritettava kirjallisuus jakson opetussuunnitelmassa.

Ohjeita sähköiseen tenttimiseen.

Sähköisen tentin sivut (tentin varaaminen).

(Tentti löytyy kohdasta "Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö" - "Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma." - "[SOS10.8.1] Tieteen ja teknologian yhteiskunnallisen tutkimuksen perusteet"

HUOM! Tentin voi varata vasta kun on hakenut ja saanut opinto-oikeuden sekä aktivoinut käyttöön yliopiston käyttäjätunnuksen.

Esseesuoritusvaihtoehto: Opinto-oikeuden saamisen ja yliopiston käyttäjätunnuksen aktivoimisen jälkeen pyydä esseetehtävät opettajalta; Jari Aro, jari.aro(at)uta.fi

Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautuminen:

Haku opintoihin alkaa 14.2.2013 verkossa olevalla hakulomakkeella. (Tampereen tai Seinäjoen lomake)
Katso hakuohjeet ja -lomake.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus ja he voivat tehdä opinnot normaalina tutkinto-opintoina. Tampereen yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Lisätietoja opinnoista:

Paikallinen tuki Seinäjoella, esim. sähkötenttien neuvonta: Päivi Antinoja, paivi.antinoja(at)uta.fi, 040 190 1824

Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813  

Opinto-ohjaus: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu(at)uta.fi, 050-4627368


Suoritetaan itsenäisinä opintoina esseetehtävillä. Suoritustapa on paikkakunnasta riippumaton.

Suoritettava kirjallisuus jakson opetussuunnitelmassa.

Esseesuoritus: Opinto-oikeuden saamisen ja yliopiston käyttäjätunnuksen aktivoimisen jälkeen pyydä esseetehtävät opettajalta; Jari Aro, jari.aro(at)uta.fi

Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautuminen:

Haku opintoihin alkaa 14.2.2013 verkossa olevalla hakulomakkeella. (Tampereen tai Seinäjoen lomake)
Katso hakuohjeet ja -lomake.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus ja he voivat tehdä opinnot normaalina tutkinto-opintoina. Tampereen yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Lisätietoja opinnoista:

Paikallinen tuki Seinäjoella, esim. sähkötenttien neuvonta: Päivi Antinoja, paivi.antinoja(at)uta.fi, 040 190 1824

Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813  

Opinto-ohjaus: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu(at)uta.fi, 050-4627368


Hyvinvointi, mieli ja yhteiskunta, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemaopintoja, itsen. opinnot, Tre, Sjoki (osa paikkakunn. riippumattomia) klk13

Suoritetaan itsenäisinä opintoina sähköisenä tenttinä joko Seinäjoella tai Tampereella.

Suoritettava kirjallisuus jakson opetussuunnitelmassa.

Ohjeita sähköiseen tenttimiseen.

Sähköisen tentin sivut (tentin varaaminen).

(Tentti löytyy kohdasta "Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö" - "Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma." - "[SOS10.10.2] Hyvinvoinnin vaaliminen: kulttuurinen aatemaailma ja yhteisöllinen huolenpito"

HUOM! Tentin voi varata vasta kun on hakenut ja saanut opinto-oikeuden sekä aktivoinut käyttöön yliopiston käyttäjätunnuksen.

Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautuminen:

Haku opintoihin alkaa 14.2.2013 verkossa olevalla hakulomakkeella. (Tampereen tai Seinäjoen lomake)
Katso hakuohjeet ja -lomake.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus ja he voivat tehdä opinnot normaalina tutkinto-opintoina. Tampereen yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Lisätietoja opinnoista:

Paikallinen tuki Seinäjoella, esim. sähkötenttien neuvonta: Päivi Antinoja, paivi.antinoja(at)uta.fi, 040 190 1824

Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813  

Opinto-ohjaus: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu(at)uta.fi, 050-4627368


Suoritetaan itsenäisinä opintoina sähköisenä tenttinä joko Tampereella tai Seinäjoella. Ei esseesuoritusvaihtoehtoa.

Suoritettava kirjallisuus jakson opetussuunnitelmassa.

Ohjeita sähköiseen tenttimiseen.

Sähköisen tentin sivut (tentin varaaminen).

(Tentti löytyy kohdasta "Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö" - "Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma." - "[SOS 10.2.2] Lapsuus, nuoruus ja perheen vuorovaikutus"

HUOM! Tentin voi varata vasta kun on hakenut ja saanut opinto-oikeuden sekä aktivoinut käyttöön yliopiston käyttäjätunnuksen.

Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautuminen:

Haku opintoihin on käynnissä verkossa olevalla hakulomakkeella (Tampereen tai Seinäjoen lomake).
Katso hakuohjeet ja -lomake.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus ja he voivat tehdä opinnot normaalina tutkinto-opintoina. Tampereen yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Lisätietoja opinnoista:

Paikallinen tuki Seinäjoella, esim. sähkötenttien neuvonta: Päivi Antinoja, paivi.antinoja(at)uta.fi, 040 190 1824

Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813  

Opinto-ohjaus: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu(at)uta.fi, 050-4627368


Suoritetaan itsenäisinä opintoina sähköisenä tenttinä joko Seinäjoella tai Tampereella tai esseetehtävillä jolloin suoritustapa on paikkakunnasta riippumaton.

Suoritettava kirjallisuus jakson opetussuunnitelmassa.

Ohjeita sähköiseen tenttimiseen.

Sähköisen tentin sivut (tentin varaaminen).

(Tentti löytyy kohdasta "Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö" - "Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma." - "[SOS6.1.2] Hyvinvoinnin politiikat"

HUOM! Tentin voi varata vasta kun on hakenut ja saanut opinto-oikeuden sekä aktivoinut käyttöön yliopiston käyttäjätunnuksen.

Esseesuoritusvaihtoehto: Opinto-oikeuden saamisen ja yliopiston käyttäjätunnuksen aktivoimisen jälkeen pyydä esseetehtävät opettajalta; Katja Repo, katja.repo(at)uta.fi

Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautuminen:

Haku opintoihin alkaa 14.2.2013 verkossa olevalla hakulomakkeella. (Tampereen tai Seinäjoen lomake)
Katso hakuohjeet ja -lomake.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus ja he voivat tehdä opinnot normaalina tutkinto-opintoina. Tampereen yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Lisätietoja opinnoista:

Paikallinen tuki Seinäjoella, esim. sähkötenttien neuvonta: Päivi Antinoja, paivi.antinoja(at)uta.fi, 040 190 1824

Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813  

Opinto-ohjaus: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu(at)uta.fi, 050-4627368


Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön yhteisiä opintoja, Tampere, klk2013

Toteutustapa ja aikataulutus:

Kurssi alkaa 4.3.2013 ja kestää 30.4.2013 saakka. Kurssi etenee viikkoittain siten, että aina kunkin viikon aikana (viikot 10-15) seurataan tietyt verkossa olevat luentotallenteet. Yhden viikon luentojen katselumahdollisuus on auki aina kaksi viikkoa. Luentojen ja artikkeleiden pohjalta tehdään oppimispäiväkirja, jota työstetään koko kurssin ajan. Oppimispäiväkirjan palautus on viimeistään 30.4.2013. Kurssissa ei ole lähiopetusta.

Kurssissa käytetään Moodle-oppimisympäristöä.

Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

ILMOITTAUTUMINEN:

Haku opintoihin alkaa ke 14.11.2012 klo 17:00 verkossa olevalla hakulomakkeella.
Katso hakuohjeet ja -lomake.
Opinnot ilmestyvät lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa. Valitse koulutustiedoista kohta: "Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön yhteisiä opintoja: Toiminta, tulkinta ja tieto".

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintoihin voi ilmoittautua 10.12.12 saakka, mikäli ryhmässä on tilaa. 

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat avoimeen yliopisto-opetukseen varattujen kiintiöiden mukaisesti ainoastaan tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa. Näille opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia. Opiskelijat valitaan yliopiston etusijajärjestyksen perusteella.

--------------------------------------------------------------

Jos Sinulla on sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto tai sosiaalialan opistoasteen tutkinto ja haluat tehdä Sosiaalityön perusopinnot suorittamalla Toiminta, tulkinta ja tieto -jakson, katso tästä.

--------------------------------------------------------------

Lisätietoja opinnoista: Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, p. 040 190 1813<


Päiväopetusta yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Lisätietoa kurssista tutkinto-opiskelijoiden opetusohjelmassa (huom. sivulla oleva ilmoittautuminen ei koske avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoita).

Lisätietoja YKYY4- kohdan suorittamisesta esseellä

Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautuminen:

Haku opintoihin on käynnissä verkossa olevalla hakulomakkeella (Tampereen lomake).
Katso hakuohjeet ja -lomake.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus. Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijoille opetus näyttäytyy aina tutkinto-opetuksen osana (tutkinto-opiskelijoiden opetusohjelman puolella). Ko. opintoihin ilmoittaudutaan normaaliin tapaan NettiOpsussa ennen opetuksen alkua. Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Lisätietoja opinnoista:

Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813  

Opinto-ohjaus: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu(at)uta.fi, 050-4627368Opintojakso on Yhteiskunta- ja kulttuuritieteisen yksikön yhteisiä opintoja. Jakso kuuluu myös filosofian tutkinto-ohjelman perusopintoihin.

Kirjatenttinä. (tehdään sähköisenä tenttinä)
YKYY5b Johdatus yhteiskuntafilosofiaan -osasta järjestetään vaihtoehtoisesti myös luennot (ks. lisätiedot kohdasta opetus). Luentojen alkamisen jälkeen kevätlukukaudella 2013 vain kirjatenttimahdollisuus.

Opintojakso muodostuu kahdesta osakokonaisuudesta: YKYY5a Johdatus etiikkaan ja YKYY5b Johdatus yhteiskuntafilosofiaan.

YKYY5a Johdatus etiikkaan:
Etiikan osakokonaisuudessa tutustutaan filosofisen etiikan tärkeimpiin historiallisiin muotoiluihin ( mm. Aristoteles (hyve-etiikka), utilitaristit (mielihyvän periaate), Kant (velvollisuusetiikka) ja Nietzsche (kaikkien arvojen uudelleenarvioiminen)), sekä tärkeimpiin moderneihin keskusteluihin mm. moraalilauseiden merkityksestä, vapauden eksistentiaalisesta merkityksestä sekä etiikan soveltamisesta. Näin opetellaan pohtimaan filosofisesti mm. ihmisen vapautta, determinismiä, oikeuksia, velvollisuuksia ja vastuuta. Opintojaksolla tarkastellaan erilaisia moraalin perustaa ja ihmisen moraalista perusolemusta koskevia käsityksiä, etiikan ja kulttuurin suhdetta, etiikkaa suhteena toiseen ihmiseen (tai yleisemmin elävään olentoon) sekä etiikan kieltä ja moraalisen järjenkäytön erityispiirteitä.

YKYY5b Johdatus yhteiskuntafilosofiaan:
Yhteiskuntafilosofian osakokonaisuudessa tutustutaan yhteiskuntafilosofiassa paradigma-aseman saavuttaneisiin historiallisiin muotoiluihin (mm. Platon, Aristoteles, Hobbes, Rousseau, Hegel, Smith, Marx) ja kartoitetaan modernin yhteiskuntafilosofian kenttää. Keskeisiä kysymyksiä ovat mm. seuraavat: Onko yhteiskunnan perustana yksilö vai yhteisö (individualismi, liberalismi, kommunitarismi ja totalitarismi)? Miten lähestytään identiteettiä filosofisena ongelmana (universalismi, partikularismi, individualismi)? Mikä on partikulaaristen ryhmien rooli yhteiskunnassa (rotu, sukupuoli, luokka, puolue)? Miten omistamisesta voi puhua filosofisesti (rikkaudesta, köyhyydestä, riistosta, markkinoista ja poliittisesta yhteisöstä)? Mikä on ihminen tutkimuskohteena vs. ihminen poliittisena subjektina? Mitä ovat ympäristö ja tekniikka yhteiskunnallisina kysymyksinä? Mitä on julkisuus rationaalisena debattina vs. julkisuus tiedottamisena? Miten paikalliset yhteisöt jäsentyvät suhteessa globaaliin maailmaan?

Jakso on sähköisen tentin järjestelmässä kahtena erillisenä tenttinä. Tentit löytyvät "Mitä voi tenttiä" -listasta kohdasta "Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö" - "Filosofian tutkinto-ohjelma" - "[YKYY5a] Johdatus etiikkaan (myös yksikön avoin yliopisto-opetus)" ja "[YKYY5b] Johdatus yhteiskuntafilosofiaan (myös yksikön avoin yliopisto-opetus)". Molempia tenttejä ei voi tehdä samalla varauskerralla.

HUOM! Tentin voi varata vasta kun on hakenut ja saanut opinto-oikeuden sekä aktivoinut käyttöön yliopiston käyttäjätunnuksen.

Opetus
Luento-opetus
YKYY5B Johdatus yhteiskuntafilosofiaan luennot
Pe 25.1.2013 - 3.5.2013 viikoittain klo 9-11, Linnan Väinö Linna-sali (Kalevantie 5)
Poikkeukset:
22.3.2013 , HUOM poikkeussali! Pinni B1100 (Kanslerinrinne 1)
Kirjatentti
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

ILMOITTAUTUMINEN

Haku opintoihin on käynnissä verkossa olevalla hakulomakkeella. Katso hakuohjeet ja -lomake.

Huom! Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus. Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijoille opetus näyttäytyy aina tutkinto-opetuksen osana (tutkinto-opiskelijoiden opetusohjelman puolella). Ko. opintoihin ilmoittaudutaan normaaliin tapaan NettiOpsussa ennen opetuksen alkua. Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Sähköisen tentin vastaanottaja: Susanna Lindberg
Lisätietoja sähköisestä tenttimisestä


Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön yhteisiä opintoja, Seinäjoki, klk2013

Toteutustapa ja aikataulutus:

Kurssi alkaa 4.3.2013 ja kestää 30.4.2013 saakka. Kurssi etenee viikkoittain siten, että aina kunkin viikon aikana (viikot 10-15) seurataan tietyt verkossa olevat luentotallenteet. Yhden viikon luentojen katselumahdollisuus on auki aina kaksi viikkoa. Luentojen ja artikkeleiden pohjalta tehdään oppimispäiväkirja, jota työstetään koko kurssin ajan. Oppimispäiväkirjan palautus on viimeistään 30.4.2013. Kurssissa ei ole lähiopetusta.

Kurssissa käytetään Moodle-oppimisympäristöä.

Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

ILMOITTAUTUMINEN

Haku opintoihin alkaa ke 14.11.2012 klo 17:00 verkossa olevalla hakulomakkeella. Katso hakuohjeet ja -lomake.
Opinnot ilmestyvät lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa. Valitse koulutustiedoista kohta: "Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön yhteisiä opintoja: Toiminta, tulkinta ja tieto".

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintoihin voi ilmoittautua 10.12.12 saakka, mikäli ryhmässä on tilaa. 

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat avoimeen yliopisto-opetukseen varattujen kiintiöiden mukaisesti ainoastaan tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa. Näille opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia. Opiskelijat valitaan yliopiston etusijajärjestyksen perusteella.

----------------------------------------------------------------

Jos Sinulla on sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto tai sosiaalialan opistoasteen tutkinto ja haluat tehdä Sosiaalityön perusopinnot suorittamalla Toiminta, tulkinta ja tieto -jakson, katso tästä.

-----------------------------------------------------------------

Lisätietoja opinnoista:

Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kiviOpintojakso on Yhteiskunta- ja kulttuuritieteisen yksikön yhteisiä opintoja. Jakso kuuluu myös filosofian tutkinto-ohjelman perusopintoihin.

Kirjatenttinä. (tehdään sähköisenä tenttinä

Opintojakso muodostuu kahdesta osakokonaisuudesta (tehdään kaksi erillistä tenttiä): YKYY5a Johdatus etiikkaan ja YKYY5b Johdatus yhteiskuntafilosofiaan.

YKYY5a Johdatus etiikkaan:
Etiikan osakokonaisuudessa tutustutaan filosofisen etiikan tärkeimpiin historiallisiin muotoiluihin ( mm. Aristoteles (hyve-etiikka), utilitaristit (mielihyvän periaate), Kant (velvollisuusetiikka) ja Nietzsche (kaikkien arvojen uudelleenarvioiminen)), sekä tärkeimpiin moderneihin keskusteluihin mm. moraalilauseiden merkityksestä, vapauden eksistentiaalisesta merkityksestä sekä etiikan soveltamisesta. Näin opetellaan pohtimaan filosofisesti mm. ihmisen vapautta, determinismiä, oikeuksia, velvollisuuksia ja vastuuta. Opintojaksolla tarkastellaan erilaisia moraalin perustaa ja ihmisen moraalista perusolemusta koskevia käsityksiä, etiikan ja kulttuurin suhdetta, etiikkaa suhteena toiseen ihmiseen (tai yleisemmin elävään olentoon) sekä etiikan kieltä ja moraalisen järjenkäytön erityispiirteitä.

YKYY5b Johdatus yhteiskuntafilosofiaan:
Yhteiskuntafilosofian osakokonaisuudessa tutustutaan yhteiskuntafilosofiassa paradigma-aseman saavuttaneisiin historiallisiin muotoiluihin (mm. Platon, Aristoteles, Hobbes, Rousseau, Hegel, Smith, Marx) ja kartoitetaan modernin yhteiskuntafilosofian kenttää. Keskeisiä kysymyksiä ovat mm. seuraavat: Onko yhteiskunnan perustana yksilö vai yhteisö (individualismi, liberalismi, kommunitarismi ja totalitarismi)? Miten lähestytään identiteettiä filosofisena ongelmana (universalismi, partikularismi, individualismi)? Mikä on partikulaaristen ryhmien rooli yhteiskunnassa (rotu, sukupuoli, luokka, puolue)? Miten omistamisesta voi puhua filosofisesti (rikkaudesta, köyhyydestä, riistosta, markkinoista ja poliittisesta yhteisöstä)? Mikä on ihminen tutkimuskohteena vs. ihminen poliittisena subjektina? Mitä ovat ympäristö ja tekniikka yhteiskunnallisina kysymyksinä? Mitä on julkisuus rationaalisena debattina vs. julkisuus tiedottamisena? Miten paikalliset yhteisöt jäsentyvät suhteessa globaaliin maailmaan?

Jakso on sähköisen tentin järjestelmässä kahtena erillisenä tenttinä. Tentit löytyvät "Mitä voi tenttiä" -listasta kohdasta "Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö" - "Filosofian tutkinto-ohjelma" - "[YKYY5a] Johdatus etiikkaan (myös yksikön avoin yliopisto-opetus)" ja "[YKYY5b] Johdatus yhteiskuntafilosofiaan (myös yksikön avoin yliopisto-opetus)". Molempia tenttejä ei voi tehdä samalla varauskerralla.

HUOM! Tentin voi varata vasta kun on hakenut ja saanut opinto-oikeuden sekä aktivoinut käyttöön yliopiston käyttäjätunnuksen.

Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

ILMOITTAUTUMINEN

Haku opintoihin on käynnissä verkossa olevalla hakulomakkeella. Katso hakuohjeet ja -lomake.

Huom! Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus. Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijoille opetus näyttäytyy aina tutkinto-opetuksen osana (tutkinto-opiskelijoiden opetusohjelman puolella). Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Sähköisen tentin vastaanottaja: Susanna Lindberg
Lisätietoja sähköisestä tenttimisestä


Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön yhteisiä opintoja, Pori, klk2013

Toteutustapa ja aikataulutus:

Kurssi alkaa 4.3.2013 ja kestää 30.4.2013 saakka. Kurssi etenee viikkoittain siten, että aina kunkin viikon aikana (viikot 10-15) seurataan tietyt verkossa olevat luentotallenteet. Yhden viikon luentojen katselumahdollisuus on auki aina kaksi viikkoa. Luentojen ja artikkeleiden pohjalta tehdään oppimispäiväkirja, jota työstetään koko kurssin ajan. Oppimispäiväkirjan palautus on viimeistään 30.4.2013. Kurssissa ei ole lähiopetusta.

Kurssissa käytetään Moodle-oppimisympäristöä.

Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

ILMOITTAUTUMINEN

Haku opintoihin alkaa ke 14.11.2012 klo 17:00 verkossa olevalla hakulomakkeella. Katso hakuohjeet ja -lomake.
Opinnot ilmestyvät lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa. Valitse koulutustiedoista kohta: "Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön yhteisiä opintoja: Toiminta, tulkinta ja tieto".

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintoihin voi ilmoittautua 10.12.12 saakka, mikäli ryhmässä on tilaa. 

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat avoimeen yliopisto-opetukseen varattujen kiintiöiden mukaisesti ainoastaan tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa. Näille opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia. Opiskelijat valitaan yliopiston etusijajärjestyksen perusteella.

----------------------------------------------------------------

Jos Sinulla on sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto tai sosiaalialan opistoasteen tutkinto ja haluat tehdä Sosiaalityön perusopinnot suorittamalla Toiminta, tulkinta ja tieto -jakson, katso tästä

-----------------------------------------------------------------

Lisätietoja opinnoista:

Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kivim


Päiväopetusta yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Opetetaan Tampereella mutta luennot videoidaan Porin yksikköön luokkaan 107. Lisätietoa kurssista tutkinto-opiskelijoiden opetusohjelmassa (huom. sivulla oleva ilmoittautuminen ei koske avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoita).

Lisätietoja YKYY4- kohdan suorittamisesta esseellä

Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautuminen:

Haku opintoihin on käynnissä verkossa olevalla hakulomakkeella (Tampereen lomake).
Katso hakuohjeet ja -lomake.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus. Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijoille opetus näyttäytyy aina tutkinto-opetuksen osana (tutkinto-opiskelijoiden opetusohjelman puolella). Ko. opintoihin ilmoittaudutaan normaaliin tapaan NettiOpsussa ennen opetuksen alkua. Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Lisätietoja opinnoista:

Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813  

Opinto-ohjaus: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu(at)uta.fi, 050-4627368


Sosiaalitieteiden perusopintojaksoja, itsenäisesti suoritettavia (sähköinen tentti), Tampere / Seinäjoki, klk 2013

Suoritetaan itsenäisinä opintoina sähköisenä tenttinä joko Seinäjoella tai Tampereella. Jaksosta ei järjestetä opetusta (luentosarjaa tms.) kevätlukukaudella 2013.

Suoritettava kirjallisuus jakson opetussuunnitelmassa.

Ohjeita sähköiseen tenttimiseen.

Sähköisen tentin sivut (tentin varaaminen).

(Tentti löytyy kohdasta "Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö" - "Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma." - "[SOS4.1] Sosiaalipolitiikka 5 op"

HUOM! Tentin voi varata vasta kun on hakenut ja saanut opinto-oikeuden sekä aktivoinut käyttöön yliopiston käyttäjätunnuksen.

Jakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa sosiaalipolitiikalle tyypillisen tavan tarkastella yhteiskuntaa. Opiskelija saa perustiedot sosiaalipolitiikan historiasta, ajankohtaisista keskusteluista, keskeisistä käsitteistä ja tavoista ratkaista sosiaalipoliittisia ongelmia ja kysymyksiä.

Opetus
Luento-opetus
Opetus järjestetään seuraavasti:
Ke 31.10.2012 klo 16.30-20.15, Pinni B:n luentosali B4113 (Kanslerinrinne 1)
Ke 14.11.2012 klo 17.00-20.00, Pinni B:n luentosali B4113
Ke 28.11.2012 klo 17.00-20.00, Pinni B:n luentosali B4113
Ke 16.1.2013 klo 17.00-20.00, Pinni B:n luentosali B4113
Ke 30.1.2013 klo 17.00-20.00, Pinni B:n luentosali B4113
Ke 13.2.2013 klo 17.00-20.00, Pinni B:n luentosali B4113
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautuminen:

Haku opintoihin alkaa 14.2.2013 verkossa olevalla hakulomakkeella. (Tampereen tai Seinäjoen lomake)
Katso hakuohjeet ja -lomake.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus ja he voivat tehdä opinnot normaalina tutkinto-opintoina. Tampereen yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Lisätietoja opinnoista:

Paikallinen tuki Seinäjoella, esim. sähkötenttien neuvonta: Päivi Antinoja, paivi.antinoja(at)uta.fi, 040 190 1824

Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813  

Opinto-ohjaus: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu(at)uta.fi, 050-4627368


Suoritetaan itsenäisinä opintoina sähköisenä tenttinä joko Seinäjoella tai Tampereella. Jaksosta ei järjestetä opetusta (luentosarjaa tms.) kevätlukukaudella 2013.

Suoritettava kirjallisuus jakson opetussuunnitelmassa.

Ohjeita sähköiseen tenttimiseen.

Sähköisen tentin sivut (tentin varaaminen).

(Tentti löytyy kohdasta "Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö" - "Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma." - "[SOS4.2] Sosiaalipsykologia"

HUOM! Tentin voi varata vasta kun on hakenut ja saanut opinto-oikeuden sekä aktivoinut käyttöön yliopiston käyttäjätunnuksen.

Opetus
Luento-opetus
Luennot
Ti 13.11.2012 klo 18.00-19.30, Pinni B:n luentosali B1096 (Kanslerinrinne 1)
Ti 20.11.2012 klo 18.00-19.30, Pinni B:n luentosali B1096
Ti 27.11.2012 klo 18.00-19.30, Pinni B:n luentosali B1096
Ti 4.12.2012 klo 18.00-19.30, Pinni B:n luentosali B1096
Ti 11.12.2012 klo 17.00-19.30, Pinni B:n luentosali B1100, HUOM! sali muuttunut!
Ti 15.1.2013 klo 17.00-19.30, päätalo luentosali D11 (Kalevantie 4)
Ti 29.1.2013 klo 17.00-19.30, päätalo luentosali D11
Ti 12.2.2013 klo 17.00-19.30, Linna ryhmätyöhuone K106
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautuminen:

Haku opintoihin alkaa 14.2.2013 verkossa olevalla hakulomakkeella. (Tampereen tai Seinäjoen lomake)
Katso hakuohjeet ja -lomake.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus ja he voivat tehdä opinnot normaalina tutkinto-opintoina. Tampereen yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Lisätietoja opinnoista:

Paikallinen tuki Seinäjoella, esim. sähkötenttien neuvonta: Päivi Antinoja, paivi.antinoja(at)uta.fi, 040 190 1824

Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813  

Opinto-ohjaus: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu(at)uta.fi, 050-4627368


Suoritetaan itsenäisinä opintoina sähköisenä tenttinä joko Seinäjoella tai Tampereella. Jaksosta ei järjestetä opetusta (luentosarjaa tms.) kevätlukukaudella 2013.

Suoritettava kirjallisuus jakson opetussuunnitelmassa.

Ohjeita sähköiseen tenttimiseen.

Sähköisen tentin sivut (tentin varaaminen).

(Tentti löytyy kohdasta "Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö" - "Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma." - "[SOS4.4] Sukupuolentutkimus"

HUOM! Tentin voi varata vasta kun on hakenut ja saanut opinto-oikeuden sekä aktivoinut käyttöön yliopiston käyttäjätunnuksen.

Opintojaksolla opiskelija perehtyy sukupuolentutkimusta käsittelevän kirjallisuuden kautta erilaisiin tapoihin tuottaa sukupuolia ja seksuaalisuuksia.

Opetus
Luento-opetus
Luennot
Ma 22.10.2012 - 10.12.2012 viikoittain klo 12-14, Pinni B:n luentosali B1097 (Kanslerinrinne 1)
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautuminen:

Haku opintoihin alkaa 14.2.2013 verkossa olevalla hakulomakkeella. (Tampereen tai Seinäjoen lomake)
Katso hakuohjeet ja -lomake.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus ja he voivat tehdä opinnot normaalina tutkinto-opintoina. Tampereen yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Lisätietoja opinnoista:

Paikallinen tuki Seinäjoella, esim. sähkötenttien neuvonta: Päivi Antinoja, paivi.antinoja(at)uta.fi, 040 190 1824

Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813  

Opinto-ohjaus: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu(at)uta.fi, 050-4627368


Psykologian perusopintoja, erillisesti haettava jakso, monimuoto-opinnot, paikkakunnasta riippumaton, klk 2013

Opintojaksolla tarkastellaan mielenterveyden häiriöiden esiintymistä, ja tutustutaan aikuisen psykiatriseen oirediagnostiikkaan ja kehitykselliseen psykopatologiaan. Edelleen analysoidaan mielenterveyshäiriöiden ennaltaehkäisyä ja hoidollisia interventioita ja perehdytään psykologin asiantuntijuuteen terveydenhuollossa.

Opintojen tarkempi opetusohjelma (aikataulut ym.)

Opintojaksoon kuuluu sekä luentosarja että suoritettava kirjallisuus. Luennoille voi osallistua Tampereella tai niitä voi seurata reaaliaikaisena nettilähetyksenä tai myöhemmin tallenteina verkosta. Luennot ja kirjallisuuden voi suorittaa joko tenttimällä tai joustavasti esseesuorituksina paikkakunnasta riippumatta.

Elina Vierikko, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 20 tuntia
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautuminen:

Haku opintoihin alkaa 14.2.2013 verkossa olevalla hakulomakkeella.
Katso hakuohjeet ja -lomake.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus ja he voivat tehdä opinnot normaalina tutkinto-opintoina. Tampereen yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Lisätietoja opinnoista:

Paikallinen tuki Seinäjoella, esim. sähkötenttien neuvonta: Päivi Antinoja, paivi.antinoja(at)uta.fi, 040 190 1824

Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813  

Opinto-ohjaus: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu(at)uta.fi, 050-4627368