x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Filosofian maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (3.9.2012 – 19.10.2012)
II Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)
III Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)
IV Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)

Vastuuopettajat

FILS1 Syventävät erikoistumisopinnot: sovittava jomman kumman professorin kanssa
FILS2 Seminaarit: Leila Haaparanta
FILS3 Pro gradu -tutkielma: sovitaan jomman kumman professorin kanssa
Kokonaismerkintä: Leila Haaparanta

Periodi (3.9.2012 - 19.10.2012)
Syventävät opinnot [I Periodi]

Opintojakson ytimenä on Nancyn teoksen 'Being Singular Plural' lukeminen itsenäisesti ja esseen kirjoittaminen siitä.

Opintojaksoon kuuluu myös

- johdantoluento 12.9. klo 12-14, jolla kirja alustavasti esitellään ja kontekstualisoidaan, sekä

- päivän kestävä kollokvio "Jean-Luc Nancy ja Singulaarinen pluraalinen oleminen", 11.lokakuuta , jossa suomalaiset asiantuntijat esittelevät kirjan eri puolia. Puhujiksi ovat tällä erää lupautuneet: Esa Kirkkopelto, Martta Heikkilä, Sami Santanen, Jussi Backman, Mika Elo, Eeva Puumala, Anna Tuomikoski, Janne Seppänen, Marko Gylén. Esseessä tulee reflektoida myös kollokvion antia.

- kollokvion jälkipuinti to 25.10. klo 12 –14

Esseen viimeinen palautuspäivä 14.12., palautus sähköposteitse Susanna.E.Lindberg@uta. fi

Opintojaksolla voi suorittaa 4 op yhdestä seuraavista kohdista:

- FILA7 Metafysiikka ja ontologia (4 op)

- FILS1a Moderni ja nykyajan filosofia

- FILS1c Metafysiikka ja mielen filosofia

Susanna Lindberg, Vastaava opettaja
Opetus
12.9.2012 – 11.10.2012
Luento-opetus 2 tuntia
Ke 12.9.2012 klo 12-14, Pinni A1081, HUOM. Muuttunut AIKA ja PAIKKA!
Jälkipuinti
To 25.10.2012 klo 12-14, Päätalo A2a
Seminaari 8 tuntia
To 11.10.2012 klo 10-18, Linna K113
Itsenäinen työskentely
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Teemaseminaarissa lähestytään moraalisen ja sosiaalisen vastuun filosofiaa ongelmakeskeisesti. Kurssin keskeinen ongelma on ymmärtää, mikä on yrityksen moraalinen ja yhteiskunnallinen vastuu. Vastuun käsitettä käytetään kahdessa eri merkityksessä. Yhtäältä vastuulla tarkoitetaan jonkin toimijan erityisiä moraalisia velvollisuuksia, jotka lankeavat toimijalle yhteiskunnan moraalisen työnjaon kautta. Toisaalta vastuulla tarkoitetaan toimijan moraalista vastuuta teostaan ja jossain määrin myös sen seurauksista (missä määrin ja millä perustein toimijaa voidaan kiittää tai moittia teosta). Kurssin ensimmäisellä jaksolla pohditaan yrityksen erityisiä moraalisia velvollisuuksia ja yhteiskunnan moraalista työnjakoa (Friedman, Kolstad, Goodin, Scheffler, Rawls) ja kurssin toisella jaksolla kollektiivisten toimijoiden kuten yritysten moraalista vastuuta teoista ja tekojen seurauksista (French, Velasquez, Gilbert, Lewis). Kurssin lopuksi keskustelemme kollektiivisen vastuun kysymyksestä siten, kun se toisen maailman sodan lopussa muotoiltiin (Arendt).

Kristina Rolin, Vastaava opettaja
Opetus
11.9.2012 – 27.11.2012
Seminaari 22 tuntia
Tiistai klo 12-14, Filosofian seminaarihuone, Pinni B4141
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssin oppimateriaali jaetaan seminaarin yhteydessä.

Opintojaksolla käsitellään mielen filosofian nykytutkimusta, joka ammentaa teoreettisen taustansa useista lähteistä, kuten filosofian historiasta, fenomenologiasta ja kognitiotieteestä. Sillä tarkastellaan erityisesti mieltä, kehollisuutta ja ruumiillisuutta koskevia teorioita, kielen, mielen ja toiminnan intentionaalisuuden kysymyksiä, tunteiden ja järjen suhdetta, moraalipsykologiaa sekä mielen filosofian ja metafysiikan yhteisiä kysymyksiä, kuten psykofyysistä ongelmaa ja vapaan tahdon ja determinismin kysymyksiä.

Professori Leila Haaparanta, Vastaava opettaja
Opetus
9.10.2012 – 11.12.2012
Luento-opetus 18 tuntia
Ti 9.10.2012 - 11.12.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni B3116
Itsenäinen työskentely
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssin voi kombinoida yhteen 2. periodilla järjestettävän kurssin "Kirjallisuus ja tieto" tai 3. periodilla järjestettävän kurssin kanssa, niin että koko kohta FILA10 (5 op) tulee suoritettua.

Kahden esitelmän kirjoittaminen ja seikkaperäinen tarkastaminen sekä aktiivinen osallistuminen keskusteluun seminaari-istunnoissa kahden lukukauden ajan.
Ennen seminaarin toisen lukukauden alkua tarkastetaan opiskelijan kirjallinen tutkimussuunnitelma pro gradu -tutkielmaa varten.

Professori Leila Haaparanta, Vastaava opettaja
Opetus
13.9.2012 – 13.12.2012
Seminaari
To 13.9.2012 - 13.12.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni B4141
Poikkeukset:
20.9.2012 , Pääkirjasto (Linna) 3022 (kirjaston 3. krs)
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Seminaarin ohjelma:

13.9. järjestäytyminen

20.9. tiedonhankintataidot

4.10. Tuuli Tapaninen: Tunteet ja fiktiot, opp. Tapio Juntunen

25.10. Vesa Honkanen: Rationaalisen valinnan teoriaa, opp. Jaana Virta

1.11. Tapio Juntunen: Jamesin pragmatismi, opp. Henri Halonen

8.11. Tiina Oikarinen: Sosiaalinen vastuu, opp. Vesa Honkanen

         Sanna Rinkinen: Nussbaumin kasvatusfilosofia, opp. Miika Haverinen

15.11. Jaana Virta: Intuitiot, opp. Jussi Jantunen

22.11. Noora Tienaho: (jokin estetiikan aihe), opp. Tuuli Tapaninen

         Miika Haverinen: Kollektiivinen intentionaalisuus, opp. Sanna Rinkinen

29.11. Henri Halonen: Wittgenstein ja filosofian metodi, opp. Noora Tienaho

13.12. Jussi Jantunen: Hyve-etiikka, opp. Tiina Oikarinen

Otsikot täsmentyvät vielä yllä olevista.

Jatko-opinnot [I Periodi]

Filosofian jatkokoulutus- ja tutkijaseminaari - ohjelma:

Seminaarin järjestäytyminen to 13.9. klo 14.

Seminaarin ohjelma

Huom! Ei istuntoa jollei esitelmää ole ilmoitettu.

Opetus
13.9.2012 – 13.12.2012
Seminaari
To 13.9.2012 - 13.12.2012 viikoittain klo 14-16, Pinni B4141
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Periodi (22.10.2012 - 14.12.2012)
Syventävät opinnot [II Periodi]

Kurssilla tutustutaan filosofisessa estetiikassa käytävään keskusteluun kirjallisuuden tiedollisesta arvosta. Sillä käsitellään erilaisia kaunokirjallisuuteen liitettyjä tiedon, totuuden ja kognition käsitteitä, tiedollisen ja taiteellisen arvon suhdetta sekä erinäisiä kirjallisuuden tulkintaan liittyviä filosofisia kysymyksiä.

Kurssin voi suorittaa luentoihin ja oppimateriaaliin perustuvalla tentillä (2 op) tai opettajan kanssa sovittavalla esseellä (2-3 op).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jukka Mikkonen, Vastaava opettaja
Opetus
12.11.2012 – 15.11.2012
Luento-opetus 10 tuntia
Ma 12.11.2012 klo 12-14, Päätalo A2b
Ti 13.11.2012 klo 14-17, Pinni B3117
Ke 14.11.2012 klo 14-17, Pinni B3110
To 15.11.2012 klo 12-14, Pinni B3109
Itsenäinen työskentely
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssin voi kombinoida yhteen syyslukukaudella järjestettävän erikoiskurssin mielenfilosofiasta ja tunneteorioista kanssa, jolloin näillä voidaan suorittaa koko kohta FILA10 (5 op).

Laajuus ja suorittaminen:

Työseminaari koostuu teemoihin johdattavista luennoista (10 h) sekä alustuksista, joita opiskelijat laativat luentojen ja seminaarissa jaettavan kirjallisuuden perusteella (10h). Alustukset ja niiden valmistelu toteutetaan pienryhmissä. Kontaktiopetuksen lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus saada lisäohjausta erikseen sovittavina aikoina. Seminaari on mahdollista suorittaa joko suppeana 2 opintopisteen kokonaisuutena, joka edellyttää läsnäoloa luennoilla ja alustustilaisuuksissa sekä lyhyehköä esseetä tai laajana 5 opintopisteen kokonaisuutena, joka edellyttää edellä mainitun lisäksi myös alustusten valmistelemista ja esittämistä pienryhmässä. Suppea kokonaisuus soveltuu myös aloittelevalle filosofian pää- tai sivuaineopiskelijalle. Laaja kokonaisuus on hieman vaativampi, mutta sekään ei edellytä erityisiä taustatietoja sen paremmin kielifilosofiasta kuin filosofiasta yleensä. Muodollisen logiikan perusteiden tuntemuksesta on apua seminaarin suorittamisessa, mutta se ei ole välttämätöntä.

Sisältö

Työseminaari johdattaa nykyaikaisen filosofisen kielentutkimuksen joihinkin pääteemoihin. Seminaarin tarkoitus ei ole antaa kattavaa yleiskuvaa kielifilosofian koko kentästä tai historiasta, vaan ainoastaan tietyistä ydinkysymyksistä. Kielen filosofisesta tutkimuksesta kiinnostuneet voivat laajentaa ja syventää osaamistaan tulevina lukukausina ja -vuosina järjestettävän kielifilosofian opetuksen yhteydessä. Seminaarin yleinen teema on kielellisen merkityksen tai sisällön teoria, ja sen yhteydessä tutustutaan johdattelevassa hengessä seuraaviin teemoihin, jotka liittyvät toisiinsa monin tavoin:

 • Kielellisen merkityksen erottaminen viittauksen kohteesta ja puheaktin voimasta
 • Kielen ja maailman välinen suhde (referenssi)
 • Merkityksen julkisuus ja sosiaalisuus
 • Puhujan merkitystieto
 • Kielellisen merkityksen ja kielen käytön suhde
 • Semantiikan ja pragmatiikan suhde

Koska luonnollinen kieli on tärkeä tutkimuskohde monella tieteenalalla, seminaari pyrkii tarjoamaan myös muiden alojen kuin filosofian opiskelijoille ja tutkijoille perustietoja filosofisesta kielen tutkimuksesta sekä hyödyllisiä teoreettisia erotteluja ja työkaluja oman alan opiskeluun tai tutkimukseen.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Antti Keskinen, Vastaava opettaja
antti.keskinen[ät]uta.fi
Opetus
24.10.2012 – 30.11.2012
Luento-opetus 10 tuntia
Ke 24.10.2012 - 21.11.2012 viikoittain klo 12-14, Päätalo A2b
Seminaari 10 tuntia
Pe 26.10.2012 - 30.11.2012 viikoittain klo 12-14, Päätalo A2b
Poikkeukset:
9.11.2012 , Pinni A3111
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Periodi (7.1.2013 - 8.3.2013)
Syventävät opinnot [III Periodi]

Kurssi on johdatus nykymetafysiikan keskusteluun luonnollisista lajeista (natural kinds). Keskustelun kysymyksenä on, jakautuuko (fysikaalinen) maailma pohjimmiltaan erillisiin, selkeärajaisiin lajeihin, esimerkiksi elektoroneihin ja fotoneihin, vai ei? Jos se jakaantuu, mitä nämä lajit ovat? Uus-aristoteelikot Brian Ellis ja Jonathan Lowe ovat puolustaneet kantaa, että luonnolliset lajit ovat universaaleja. Kurssin lopuksi käsitellään nominalistista vaihtoehtoa Ellisin ja Lowen realismille. Kurssi aloitetaan kuitenkin keskustelun lähihistoriallista taustasta Kripken ja Putnamin töissä 70-luvulla, jotka kyseenalaistivat kantilaista ja kuhnilaista ortodoksioita.

Jani Hakkarainen, Vastaava opettaja
jani.hakkarainen[ät]uta.fi
Opetus
21.1.2013 – 27.2.2013
Seminaari 24 tuntia
Ma 21.1.2013 - 25.2.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni B4141
Ke 23.1.2013 - 27.2.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni B4141
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Luentosarjalla esitellään Martin Heideggerin ajattelun keskeisimmät kysymykset sekä tärkeimmät niihin kohdistetut kritiikit.

1. Fenomenologiasta "postfenomenologiaan"

2. Kysymys olemisesta

3. Dasein

4. Aika

5. Historia

6. Kieli

7. Olemisen lahjasta olevien moneuteen

8. Kuoleman yksinäisestä hetkestä toiseuteen ja kanssaolemiseen

9. Minän vai olion ulottuvuus

10. Totalitarismin kritiikki

11. Runoudesta kirjoitukseen

12. Tentti

Susanna Lindberg, Vastaava opettaja
susanna.e.lindberg[ät]uta.fi
Opetus
9.1.2013 – 17.4.2013
Luento-opetus 22 tuntia
Ke 9.1.2013 - 3.4.2013 viikoittain klo 10-12, Päätalo A3
Loppukuulustelu
Ke 10.4.2013 klo 10-12, Päätalo A3
Tentin palautustilaisuus
Ke 17.4.2013 klo 10-12, Päätalo A3
Uusintatentti
Ke 24.4.2013 klo 10.15-12, Päätalo A 06
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Anna kurssipalautetta!

Yhdessä kurssin "1900-luvun filosofia" kanssa tällä voi korvata koko 5 op opintojakson FILA2.

Kahden esitelmän kirjoittaminen ja seikkaperäinen tarkastaminen sekä aktiivinen osallistuminen keskusteluun seminaari-istunnoissa kahden lukukauden ajan.
Ennen seminaarin toisen lukukauden alkua tarkastetaan opiskelijan kirjallinen tutkimussuunnitelma pro gradu -tutkielmaa varten.

Leila Haaparanta, Vastaava opettaja
leila.haaparanta[ät]uta.fi
Opetus
15.1.2013 – 14.5.2013
Seminaari
Ti 15.1.2013 - 14.5.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni B4141
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ohjelma:

15.1. Järjestäytyminen

22.1. Lauri Polvivaara: Introspektion menetelmä (pro gradu –työn esittelyä)

29.1. Miika Haverinen: Kollektiivinen intentionaalisuus, opp. Sanna Rinkinen

12.2. Lauri Polvivaara: pro gradu –työn esittelyä

26.2. Merja Tikka: Fenomenologinen asenne, opp. ?

12.3. Tapio Juntunen: aihe sopimatta, opp. Henri Halonen

19.3. Tuuli Tapaninen: Kirjallisuus ja emootiot, opp. Satu Engblom

26.3. Henri Halonen: Ludwig Wittgensteinin myöhäisfilosofia, opp. Merja Tikka

9.4. Vesa Honkanen: Duhem – Quine-teesi, opp. Miika Haverinen

16.4. Jussi Jantunen: MacIntyren hyvekäsitys ja normatiivinen minuus, opp. Tuuli Tapaninen

23.4. Tiina Oikarinen: Rousseaun yhteiskuntasopimus, opp. Jussi Jantunen

7.5. Satu Engblom: Heidegger ja ekofenomenologia, opp. ?

14.5. Miika Haverinen: Intentionaaliset teot, opp. Vesa Honkanen

Jatko-opinnot [III Periodi]

Filosofian jatkokoulutusseminaarin ohjelma:

7.2. Jan Forsman: Descartes and the Suspension of Judgment

21.3. Alma Korko: TBA

4.4. Lauri Lahikainen: Ilmastonmuutos ja yhteiskuntafilosofia

Lisäksi jatkokoulutuseminaarilaisten odotetaan osallistuvan filosofian tutkijaseminaariin, ks. ohjelma.

Opetus
10.1.2013 – 16.5.2013
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Periodi (11.3.2013 - 17.5.2013)
Syventävät opinnot [IV Periodi]

1900-luvun angloamerikkalaisen filosofian keskeinen hahmo W. V. Quine (1908–2000) esitti viime vuosisadan puolivälistä lähtien erittäin vaikutusvaltaisiksi muodostuneita näkemyksiä ontologiasta ja sen menetelmästä. Keskeistä oli ajatus ensimmäisen kertaluvun predikaattilogiikasta kanonisena notaationa, jonka avulla voimme regimentoida kielenkäyttöämme siten, että ontologiset sitoumuksemme tulevat eksplisiittisesti näkyviin.

Tämän artikkeliseminaarin tarkoituksena on reflektoida kriittisesti sekä ontologian yleistä luonnetta että erityisesti Quine -tyyppistä ontologian metodia. Jokainen artikkeliseminaarin osallistuja lukee ennen kutakin kokoontumiskertaa kyseiselle kerralle osoitetun artikkelin ja valmistautuu keskustelemaan sen aiheista. Kurssin suorittamisen edellytyksenä on kaikkien artikkeleiden huolellinen lukeminen sekä aktiivinen osallistuminen seminaarin keskusteluun.

Kurssista voi saada opintopisteitä kolmella erilaisella tavalla: (i) Jokaisella kerralla joku seminaarin osallistujista pitää keskustelun pohjustukseksi n. 45 min. alustuksen käsiteltävästä artikkelista. Näitä alustusvuoroja voi varata yllä esitetystä sähköpostiosoitteesta. (ii) Seminaarissa käsiteltävien tekstien ja kurssilla annettavien lisälähteiden pohjalta voi kirjoittaa esseen. (iii) Tarvittaessa on mahdollista sekä pitää kurssilla alustus että kirjoittaa sen aihepiiristä essee.

Heikki J. Koskinen, Vastaava opettaja
Opetus
14.3.2013 – 18.4.2013
Luento-opetus 10 tuntia
To 14.3.2013 - 18.4.2013 viikoittain klo 10-12, Pinni B3110
Poikkeukset:
21.3.2013 klo 10 –12 , Pinni B4116
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Seminaarissa on tarkoitus tarkastella Kantin filosofiaa Prolegomena -teoksen kautta. Teos on ilmestynyt suomeksi Vesa Oittisen kääntämänä vuonna 1997, julkaisijana Gaudeamus. Tätä suomennosta seminaarissa käytetään pohjatekstinä. Tämän lisäksi on tarkoitus tutustua valituin tekstein Wilhelm Diltheyn Kant -kritiikkiin. Tekstit ilmoitetaan myöhemmin.

Kurssin aluksi on lyhyt luentojakso Kantin filosofiasta ja sen kohtaamasta kritiikistä.

Olisi hyvä, jos osallistujat tutustuisivat ennen seminaaria Vesa Oittisen Prolegomenaan kirjoittamaan johdantoon.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Seminaariluontoisuuden vuoksi olen ajatellut asettaa kurssin osallistujien enimmäismääräksi 15. Siksi pyydän, että kurssille tulijat ilmoittautuisivat minulle (erna.oesch@uta.fi) sähköpostitse ennen kurssin alkua.

Erna Oesch, Vastaava opettaja
erna.oesch[ät]uta.fi
Opetus
22.3.2013 – 10.5.2013
Seminaari
Pe 22.3.2013 - 10.5.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni B4141
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Talousnobelisti Amartya Senin lähtökohta inhimillisen rationaalisuuskäsityksen tarkasteluun on taloustieteestä tuttu ajatus, että yksilön valinnat perustuvat hänen oman etunsa maksimointiin. Oma etu voidaan taloustieteessä ymmärtää monella tavalla. Se voidaan käsittää kapeasti vain omasta hyvinvoinnista huolehtimisena (jolloin altruismi on poissuljettu) tai laajasti, jolloin omaan etuun sisällytetään vaikkapa toisten hyvinvoinnista huolehtiminen (altruistiset teot ’hyödyttävät’ myös tekijäänsä).

Usein huomautetaan, että taloustieteellinen rationaalisuukäsitys ei riitä selittämään inhimillistä toimintaa. Amartya Senin mukaan ’velvollisuuksien’ (commitment) mukaan toimittaessa yksilön valintojen yhteys oman edun tavoitteluun on katkennut, mistä syystä sitä ei voida hahmottaa taloustieteen perinteisistä lähtökohdista käsin (vaikka oma etu ymmärrettäisiin laajassakin mielessä).

Filosofiassa velvollisuuksiin pohjautuva inhimillisen rationaalisuuden tarkastelu on ollut yleistä. Immanuel Kantin mukaan moraalisesti arvokkaat teot ovat juuri niitä, joilla ei ole (sen paremmin positiivista kuin negatiivistakaan) yhteyttä yksilön oman edun tavoitteluun. Myös Sen on korostanut tämän ajatuksen merkitystä Kantin (kuten myös Aristoteleen ja Adam Smithin) ajattelussa.

Sen ei kuitenkaan tarkastele Kantin ns. reflektiivisen arvostelukyvyn teoriaa, minkä yhteydessä Kant – erityisesti kauneusarvostelmien kohdalla – puhuu niistä valintojemme perusteista, joilla ei ole yhteyttä oman edun tavoitteluun. Nämä perustat liittyvät joko (transsendentaalisen) subjektin tietokykyihin, yhteisöön, julkisen järjenkäytön piiriin tai yksilön tunteisiin. Voidaan ajatella, että nämä tekijät mahdollistavat valintamme myös esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, joissa ei ole tarjolla mitään selväpiirteistä perustetta valita eri vaihtoehtojen välillä (toisin kuin Kantin ’määräävän arvostelukyvyn’ ja taloustieteen ns. täydellisten preferenssijärjestysten kohdalla).

Yksilön valintojen viitekehyksen avaaminen liittyykin Senin pyrkimykseen laajentaa taloustieteellistä rationaalisuuskäsitystä. On syytä tarkastella ’velvollisuuksien’ suhdetta omaan etuun ja yhteisön merkitystä yksilön preferenssien muokkautumisen kannalta. Voimme pohtia valintojen subjektiivisuuden ja objektiivisuuden määritelmiä (liittyen esimerkiksi mahdollisuuteen perustaa valinnat ’objektiiviseen tietoon’, jos yksilön preferenssijärjestys on epätäydellinen). Sen puhuu myös ’harkitusta ajattelusta’ (reasoned scrutiny of thinking), joka mahdollistaa ”järkiperäisten” (myös toisen kertaluvun) preferenssien omaksumisen. Tässä yhteydessä on tärkeää pohtia yhteisön ja julkisen järjenkäytön mutta myös yksilön tunteiden merkitystä. Taloustieteen puolella tämänkaltaisia kysymyksiä on tarkasteltu ns. psykologisessa/behavioraalisessa lähestymistavassa.

Kurssilla pyritään siis suhteuttamaan taloudellinen rationaalisuukäsitys valintoja tekevään ja tuntevaan subjektiin, sekä häntä ympäröivään yhteisöön.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssin maksimi osallistujamäärä on 20 henkilöä.

Ennakkoilmoittaumiset sähköpostitse: E.Petri.Rasanen@uta.fi

Petri Räsänen, Vastaava opettaja
e.petri.rasanen[ät]uta.fi
Opetus
13.3.2013 – 13.5.2013
Luento-opetus 10 tuntia
Ke 13.3.2013 - 27.3.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni B4141
Ma 18.3.2013 - 25.3.2013 viikoittain klo 10-12, Pinni B4141
Seminaari 20 tuntia
Ma 8.4.2013 - 13.5.2013 viikoittain klo 10-12, Pinni B4141
Ke 10.4.2013 - 8.5.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni B4141
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssin maksimi osallistujamäärä on 20 henkilöä.

Opintojaksolla käsitellään kehotietoisuuden nykyfilosofiaa, jolla on yhtymäkohtia erityistieteiden kuten psykologian, sosiaalipsykologian, naistutkimuksen, kasvatustieteen sekä psykiatrian kanssa. Lähestymistapa kehoon ja mieleen tällä kurssilla ammentaa tietoisuustaidoista, kehonfenomenologian ja hermeneutiikan perinteestä sekä näitä soveltavasta liikunnanfilosofiasta. Kurssilla tutustutaan Maurice Merleau-Pontyn, Jaana Parviaisen, Timo Klemolan, Barry Magidin, Steven Stanleyn, Paul Ricoeurin sekä Lakoffin ja Johnsonin teorioihin kehotietoisuudesta. Luemme neljä seuraavaa tekstiä ja analysoimme niitä pienryhmissä:

Paul Ricoeur: “Tenth study”. Teoksessa: Oneself as another, ss.319-329.

Timo Klemola: "Luku II." Teoksessa: Taidon Filosofia –filosofin taito.

Barry Magid: Luvusta 3 "Just sitting" ja "The goose in the Bottle." Teoksessa: Ordinary Mind.

Lakoff ja Johnson: "Primary Metaphor and Subjective Experience". Teoksessa: Philosophy in the Flesh.

Tarkoitus on tarjota katsaus kehotietoisuutta ja tietoisuustaitoja koskeviin ydinkysymyksiin tällä hetkellä. Erityisesti seuraavat teemat tulevat esiin kurssilla:

 • Kehon sisäisen ja ulkoisen fenomenologinen erottelu
 • Kehotietoisuuden taustafilosofia tietoisuustaidoissa
 • Huomion suuntaaminen kehossa, havainnoiva itse
 • Tunteet kehossa
 • Kehotietoisuuden filosofian, psykologian ja sosiaalipsykologian risteyskohtia
 • Mielikuvien, narratiivien ja metaforien tapa jäsentää kehollisuutta
 • Yhteiskuntakriittisiä näkökulmia kehotietoisuuden filosofiaan

Kehon teoreettinen mieltäminen on tärkeä tutkimuskohde monella tieteenalalla. Kurssin sisältö tarjoaa filosofista ja kriittistä tarkastelutapaa eri alojen opiskelijoille ja tutkijoille.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Ilmari Kortelainen, Vastaava opettaja
ilmari.kortelainen[ät]uta.fi
Opetus
11.3.2013 – 29.4.2013
Luento-opetus 12 tuntia
Ma 11.3.2013 - 29.4.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni B4113
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Kurssilla on tarkoitus perehtyä Ludwig Wittgensteinin varhaisfilosofian pääteokseen Tractatus Logico-Philosophicus. Kurssin tavoitteena on helpottaa kurssin yhteydessä luettavan kirjan ymmärtämistä.

Kurssilla käsiteltäviin teemoihin kuuluvat Tractatuksen ontologia, kielen kuvateoria, sanomisen ja näyttämisen ero, mielettömyys ja mielekkyys, sekä teokseen sisältyvät transsendentaaliset teemat. Lisäksi esitellään lyhyesti teosta koskevat keskeisimmät tulkintaperinteet. Kurssi on tarkoitettu filosofian pää- ja sivuaineaineopiskelijoille ja soveltuu aine- tai syventäviin opintoihin.

Hanne Appelqvist, Vastaava opettaja
Opetus
19.3.2013 – 14.5.2013
Luento-opetus 14 tuntia
Ti 19.3.2013 - 14.5.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni A3111
Poikkeukset:
26.3.2013 , Luento peruutettu
16.4.2013 , Ei luentoa!
3.5.2013 klo 14 –16 , Pinni A3111, ylimääräinen luento (peruuntuneen korvaus)
7.5.2013 , Linna K110, Huom. poikkeussali!
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Maurice Merleau-Pontylle filosofia on sitä, että opitaan näkemään maailma. Hänelle kiinnostavinta fenomenologiassa ei ole intellektuaalisen maailmakokemuksen jäsentyminen tietoisuudessa, vaan ruumiillisen maailmakokemuksen ilmenemistä havainnossa. Siksi on johdonmukaista, että taide on hänelle enemmän kuin tutkimuskohde muiden joukossa: se on yksi koko fenomenologisen tutkimuksen keskeisimmistä paragdigmoista. Missä muualla kuin maalaustaiteessa havainto kiintyisi yhtä tarkasti havaintotapahtumaan, joka lakkaa olemasta itsestäänselvä ja muuttuu päinvastoin taiteen omankin tutkimuksen kohteeksi? Missä muualla kuin kirjallisuudessa ilmaisun syntymä ilmaistavasta muuttuisi arvoitukselliseksi ja pakottaisi tutkimaan itse ilmaisemisen tapahtumaa?

Tämä taiteen ja filosofian liitto on punaisena lankana hiljattain ilmestyneessä ensimmäisessä suomenkielisessä läpileikkauksessa Merleau-Pontyn ajatteluun Maurice Merleau-Ponty, Filosofisia kirjoituksia, toimittaneet ja suomentaneet Miika Luoto ja Tarja Roinila, nemo, 2012.

Tämä poikkeuksellisen hyvin toimitettu ja käännetty kokoomateos on lähtökohtana yksipäiväiselle suomenkieliselle kollokviolle Merleau-Ponty ja taide, jossa kotimaiset asiantuntijat tarkastelevat Merleau-Pontyn taidefilosofiaa.

Kollokvion järjestää Tampereen yliopiston filosofian oppiaine, vastuuhenkilönä professori (ma) Susanna Lindberg, Susanna.E.Lindberg@uta.fi

Puhujiksi ovat lupautuneet Sara Heinämaa, Veli-Matti Värri, Miika Luoto, Tarja Roinila, Saara Hacklin, Juho Hotanen, Hermanni Yli-Tepsa ja Taru Heinonen.

Kollokvioon on vapaa pääsy, ei ennakkoilmoittautumista.

Alustava ohjelma, muutokset mahdollisia

10 - 10.45 Veli-Matti Värri: Lihan ontologia kuvittelukyvyn lähteenä

10.45 - 11.30

11.30 - 12.15 Miika Luoto: tba

Tauko

13.15 - 14  Tarja Roinila: Filosofian ja runouden suhde Merleau-Pontylla

14 - 14.45 Saara Hacklin: tba (écart nykytaiteen analyysissä)

14.45 - 15.30  Hermanni Yli-Tepsa: tba (Merleau-Pontysta ja musiikista)

Tauko

16 - 16.45 Leena Rouhiainen: Ilmaisevasta eleesta ja hengityksestä

16.45 - 17.30 Taru Heinonen: Merleau-Pontyn ajatuksia väreistä tilassa

17.30 - 18.15 Juho Hotanen: tba (tyylistä, näkymättömästä)

Susanna Lindberg, Vastaava opettaja
susanna.e.lindberg[ät]uta.fi
Opetus
11.4.2013 – 12.4.2013
Seminaari
Johdatusluento:
To 11.4.2013 klo 12-14, Pinni A3107
Kollokvio:
Pe 12.4.2013 klo 10-18.30, Pinni B3116
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi