x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö, vapaaehtoiset opinnot

Periodit

I Periodi (3.9.2012 – 19.10.2012)
II Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)
III Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)
Periodi (3.9.2012 - 19.10.2012)
Muut opinnot [I Periodi]

Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on perehdyttää kielenopettajaksi opiskelevat mediamaailman viimeaikaisten muutosten kautta syntyneisiin internet-ilmiöihin, kuten hyperteksti ja web2.0 eli sosiaalinen media. Näiden ilmiöiden merkitystä ja vaikutusta käsitellään kielenopetuksen ja -oppimisen näkökulmasta. Kurssin tavoitteena on antaa tulevassa työelämässä välttämättömiä valmiuksia uuden median käyttöön kielenopetuksessa. Ensisijaisesti sovellamme teoriaa käytäntöön, eli aiheeseen liittyvään perusteoriaan perehtymisen ohella kurssilla harjoitellaan, ideoidaan ja kehitetään yhteistoiminnallisesti sosiaalisen median sovellusten käyttöä kielenopetuksen tarkoituksiin.

Sisältö: Kurssin luento-osuudella määritellään ja tarkastellaan aiheen kannalta keskeisiä käsitteitä, kuten konvergenssikulttuuri, hyperteksti/ monimediainen teksti, hypermedia/ interaktiivinen media, sosiaalinen media / web2.0, uudet lukutaidot sekä kollaboratiivinen oppiminen. Näiden yhteyksiä ja sovellusmahdollisuuksia kieltenopetuksen käytäntöön pohditaan. Tärkeässä asemassa on kysymys web2.0-sukupolven informaalisten oppimistottumusten hyödyntämisestä kielenopetuksessa motivaation ja oppimistehokkuuden kasvattamiseksi. Erityisesti pohditaan erityyppisten web 2.0-sovellusten mahdollisuuksia ja soveltumista kielitaidon eri osa-alueiden harjoittamiseen ja kehitetään yhdessä uusia ideoita niiden opetuskäyttöön.

Toteutustavat: Opetus sisältää sekä luentoja, harjoituksia että työpajatyöskentelyä yht. 28h. Opiskelijat osallistuvat aktiivisesti kurssin sisällön muokkaamiseen web2.0:n yhteisöllisen oppimisen periaatteita noudattaen.

Opetuskieli: Kurssikieli on luento-osuudella ja työpajoissa/ harjoituksissa suomi, mutta ainekohtaiseen soveltamiseen liittyvät kurssitehtävät opiskelija voi laatia opiskelemallaan kielellä.

Vaadittavat opintosuoritukset: Opintokokonaisuus suoritetaan osallistumalla aktiivisesti luentoihin ja työpajoihin/harjoituksiin. Lisäksi laaditaan kurssin aikana opitun pohjalta soveltava kurssitehtävä, joka esitellään muille.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Laura Pihkala-Posti, Vastaava opettaja
Opetus
7.9.2012 – 14.12.2012
Pienryhmäopetus
Pe 7.9.2012 - 14.12.2012 viikoittain klo 8-10, Pinni B 4079
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opetus:

Luennot, harjoitukset sekä henkilökohtainen kurssitehtävän ohjaus yht. 28 h

Periodit I-II perjantaisin 7.9.2012 alkaen klo 8-10 kieliteknologialuokka Pinni B 4079.

ilmoitettavina ja sovittavina muutamana perjantaina pidetään pidempi kokonaisuus ja vastaavasti, jolloin tehdään opetuksen sijaan itsenäistä kurssityön valmistelua.

Onko rakkaus kriisissä? Oman aikamme länsimaiselle rakkauskäsitykselle ovat ominaisia suorituskeskeisyys, suvaitsemattomuuden ja suvaitsevaisuuden ristiriita sekä median muokkaama kuva rakkauden, erotiikan ja seksuaalisuuden olemuksesta. Rakastammeko toista ihmistä vai omaa rakkauttamme? Onko mustasukkaisuus rakkauden vain itserakkauden yksi ilmenemismuoto? Studia Generalia Rakkaus kriisissä? pohtii näiden nykyilmiöiden juuria, kulttuurisia ilmentymiä ja kohtalokkaita väärinymmärryksiä kirjallisuuden, kielen, historian ja median kautta.

Ohjelma.

Suoritustapana luentopäiväkirja + oheiskirjallisuus. Ohjeet tarkennetaan myöhemmin.

Maria Mäkelä, Vastaava opettaja
Jukka Havu, Vastaava opettaja
Opetus
26.9.2012 – 12.12.2012
Luento-opetus
Ke 26.9.2012 - 12.12.2012 viikoittain klo 17-19, Pinni B1096
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Suoritusohjeet ja oheislukemisto (kirjallisuus täydentyy vielä).

Periodi (22.10.2012 - 14.12.2012)
Muut opinnot [II Periodi]

The course Transliterary Translation seeks to explore the following set of concepts:

  • transliterature,
  • interculturality, and
  • translation / adaptation.

Thus, the fields which will come in close contact are Literature, Semiotics and Translation Studies.

Transliterary translation is a two-folded term to name

  • fictional operations, and
  • translation procedures.

The course is structured into units and brings into the spotlight the literary works of Argentinean writers Jorge Luis Borges and Liliana Bodoc, along with other celebrities whose works have been repositioned in the literary arena, and acclaimed as neoepic masterpieces.

Unit 1 is introductory to a “common” conceptual framework. Unit 2 will deal with translation according to Borges and writing as translation. This unit is meant to pave the way for an understanding of the role of translation in the constitution of Argentina´s literary canon. Unit 3 will introduce Bodoc´s trilogy The Saga of the End of the World (La saga de Los Confines) and will contrast Bodoc and Elias Lönnrot´s depiction of “a literary identity” for their peoples. Moreover, Bodoc´s novels will be discussed as products of transliterary translation. Unit 4 will draw attention to a “rereading” of some Argentinean writers under the umbrella of the “neoepic genre” resulting from both intercultural and transliterary translation.

Furthermore, the analysis of Bodoc´s parody of certain Kalevala procedures and themes can boost the awareness of literary translation competence among trainees. This is especially so considering that this world famous saga has been translated into a dozen languages, but the Finnish version is still pending…

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Maria Ines Arrizabalaga, Teacher responsible
Teaching
2-Oct-2012 – 30-Nov-2012
Tutorials
Tue 2-Oct-2012 - 9-Oct-2012 weekly at 10-12, Pinni B 4114
Fri 5-Oct-2012 - 12-Oct-2012 weekly at 10-12, Pinni B 4034
Tue 23-Oct-2012 - 27-Nov-2012 weekly at 10-12, Linna LS K110
Fri 26-Oct-2012 - 30-Nov-2012 weekly at 10-12, Pinni B 4034
Periods: II
Language of instruction: English
Further information:

Can be registered as either MVKS36 or LTLY212.

Periodi (7.1.2013 - 8.3.2013)
Muut opinnot [III Periodi]

Sisältö:

Kurssi tarjoaa yleiskatsauksen kieltenopetuksen ja –oppimisen tutkimusalaan ja toimii johdantona ja kertauksena alan tutkimusmenetelmien ja lähestymistapojen tarkastelulle. Johdanto-osuuden jälkeen kurssilla tutustutaan tutkimusalalla käynnissä (tai valmisteilla) oleviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, joiden eri osa-alueilta valitaan tutkimustehtäviä suoritettaviksi kurssin kuluessa.

 

Opintojakson aikana esiteltävät (ja työstettävät) tutkimushankkeet sijoittuvat ensisijaisesti kielenhallinnan eri osa-alueiden kehittymisen sekä kielellis-kulttuurillisten toimintavalmiuksien omaksumisen tarkasteluun erilaisissa oppimisympäristöissä. Keskeisiä aihealueita ovat mm. suullisen kielitaidon kehittyminen, testaus ja arviointi sekä ainerajat ylittävän kielenoppimisen ja vieraskielisen aineenopetuksen (vrt. Language Across Curriculum (LAC),  Content and Language Integrated Learning (CLIL) kysymykset. Näiden lisäksi nostetaan esiin mm. (kielten-)opettajien (täydennys-)koulutuksen ja kielikoulutuspoliittisen kehittämistyön sektorille sijoittuvia kokonaisuuksia. 

 

Menetelmällisenä esimerkkinä ja “työkaluna“ kurssilla toimii pääasiallisesti video-/elokuvapohjainen tietokonesimulaatio ja tämän käyttötarkoituksiin räätälöity tietoverkkopohjainen analysointi- ja arviointilaboratorio. Ao. teknologiasovellusten integroinnilla osaksi opintokokonaisuutta tuetaan monitieteisten tutkimustehtävien suunnittelua ja toteutusta sekä tämän kurssin puitteissa että mahdollisissa opinnäyte- ja jatkotutkimushankkeissa.

 

Opetuskieli:

Kurssin opetuskieli on suomi, mutta soveltavat tehtävät suoritetaan ensisijaisesti kohdekielellä (opiskeltavan kielen / opiskeltavien kielten mukaisesti). 

 

Kurssisuoritus / Työmuodot:

Aktiivinen osallistuminen kurssille ja kurssin hanketoimintoihin, kirjallinen harjoitustehtävä ja kurssin päätteeksi suoritettava tutkimustehtävä ja tämän (suullinen) esittely kurssilla. 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen alkaa NettiOpsussa viikolla 50.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Kim Haataja, Vastaava opettaja
Opetus
14.1.2013 – 29.4.2013
Pienryhmäopetus
Ma 14.1.2013 - 29.4.2013 viikoittain klo 14-16, ilm. myöh.
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi