x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Avoin yliopisto-opetus
Filosofian perusopinnot 25 op, lähiopetus, Tampere, slk2011- klk2013

Luennot + 1 kirja TAI kirjallisuustentti.

Petri Räsänen, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus
Kirjatentti
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Yleinen kirjallinen tentti.

Ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja
Opetus
Kirjatentti
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Yleinen kirjallinen tentti.

Ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja
Opetus
Kirjatentti
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Lähiopetus tai Yleinen kirjallinen tentti.

Timo Vuorio, Vastaava opettaja
Opetus
Kirjatentti
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Lähiopetus TAI Yleinen kirjallinen tentti.

Ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus
Kirjatentti
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Lähiopetus tai Yleinen kirjallinen tentti.

Tentaattori ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja
Opetus
Kirjatentti
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Osallistuminen opetukseen + kertauskuulustelu TAI Yleinen kirjallinen tentti.

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi luentokurssilla harjoituksineen.

Ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 30 tuntia
Harjoitukset 16 tuntia
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Erillinen historian perusopintojakso 3 op, verkko-opinnot, Tampere, klk2012

Verkkokurssi Kurssi suoritetaan Moodle-kurssina. Se on suljettu verkkoympäristö. Opiskelija tarvitsee verkkoyhteyden, mutta ei varsinaisia atk-taitoja. Kurssi on jaettu kahdeksaan oppituntiin. Se alkaa pohdinnalla siitä miten historia sisältyy nykypäivään ja arkielämään. Tämän jälkeen esitellään historiaa tieteenä: mitä se on, miten se on syntynyt ja muuttunut. Tutkimukseen perehdytään (tunnit 4-6) kuvaamalla historiantukimuksen käytössä olevia aineistoja eli lähteitä, miten niitä luetaan ja tulkitaan, ja miten tutkimus pyrkii selittämään historiallisia ilmiöitä. Tämän jälkeen tarkastellaan historian esittämisen muotoja sekä tutkijan että vastaanottajan näkökulmasta. Kurssi päättyy historiantutkimuksen moraalin ja etiikan pohdintaan: mihin historiallista tietoa käytetään.

Kurssin rakenne pyrkii jäljittelemään historiallisen tiedon syntyprosessia. - Opiskelu on itsenäistä eli opiskelija perehtyy kunkin oppitunnin verkossa olevaan tekstiaineistoon, lukee myös linkitetyn lisäaineiston sekä tekee annetut tehtävät . Tehtäviä on kahdenlaisia. Ne ovat keskustelupuheenvuoroja,jotka lähetetään kurssin keskustelualueelle, tai kirjallisia tehtäviä, jotka lähetetään opettajalle. Opiskelijat voivat lukea ja kommentoida kaikkia keskustelupuheenvuoroja. Muista tehtävistä opettaja antaa palautteen jokaiselle erikseen. Opettajalle ja muille opiskelijoille voi lähettää viestejä koko kurssin ajan. Tehtävistä ja keskustelusta on tarkempia ohjeita kunkin oppitunnin yhteydessä, sekä keskustelualueella. - Loppumerkinnän kurssin suorittamisesta saa opettajalta kun kaikki tehtävät on suoritettu ja opettaja on ne hyväksynyt. Kullakin kurssiosiolla on oma sisäinen aikataulusa, jota tulee noudattaa.

Aino Katermaa, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 32 tuntia Verkossa
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Historian perusopinnot 25 op, lähiopetus, Tampere, slk2011-klk2013
Aino Katermaa, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 20 tuntia
Harjoitukset 17 tuntia
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Opintojakso suoritetaan joko luento- ja harjoituskurssilla tai kirjallisuudella, joka suoritetaan avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä. Kurssin voi suorittaa myös kirjoitelmalla opettajan ohjeiden mukaan.

Aino Katermaa, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 30 tuntia
Kirjatentti
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Opintojakso suoritetaan joko luento- ja harjoituskurssilla tai kirjallisuudella, joka suoritetaan avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä. Kurssin voi suorittaa myös kirjoitelmalla opettajan ohjeiden mukaan.

Aino Katermaa, Vastaava opettaja
Opetus
Kirjatentti
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Luennot tai kirjallisuuskuulustelu yleisenä tenttipäivänä.

Aino Katermaa, Vastaava opettaja
Opetus
Kirjatentti
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Kurssi suoritetaan luento- ja harjoituskurssilla tai kirjallisuudella, joka suoritetaan TYTin yleisenä tenttipäivänä. Kurssin voi suorittaa myös kirjoitelmalla opettajan ohjeiden mukaan.

Pekka Masonen, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 35 tuntia
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Historian perusopinnot 25 op, lähiopetus, Seinäjoki, slk2011-klk2013
Aino Katermaa, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 20 tuntia
Harjoitukset 12 tuntia + 14 tuntia Verkossa
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Opintojakso suoritetaan joko osallistumalla opetukseen (luento- ja harjoituskurssi) +luentotentti  tai kirjallisuutenttinä avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä tai esseillä opettajan ohjeiden mukaan.

Aino Katermaa, Vastaava opettaja
Opetus
Kirjatentti
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Opintojakso suoritetaan kirjallisuustenttinä avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä tai esseillä opettajan ohjeiden mukaan.

Aino Katermaa, Vastaava opettaja
Opetus
Kirjatentti
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Opintojakso suoritetaan kirjallisuustenttinä avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä tai esseillä opettajan ohjeiden mukaan.

Aino Katermaa, Vastaava opettaja
Opetus
Kirjatentti
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Kurssi suoritetaan osallistumalla opetukseen (luento- ja harjoituskurssi) tai kirjallisuustenttinä avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä tai esseillä opettajan ohjeiden mukaan.

Luento- ja harjoituskurssin suoritustapana kirjoitelma.

Pekka Masonen, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 35 tuntia
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Historian aineopinnot 55 op, lähiopetus, Tampere, slk2011-slk2014

Tavoitteet: Perehdytään historiantutkimuksen tutkimusmenetelmiin, aineistoihin ja tutkimuseettisiin kysymyksiin.
Sisältö: Menetelmäopinnot koostuvat pakollisesta historiantutkimuksen menetelmiin ja tutkimustraditioihin syventävästä kurssista, tiedonhankintakurssista, sekä vapaavalintaisista menetelmäopinnoista.   Valinnaisilla metodikursseilla opiskellaan erilaisia historiantutkimuksessa sovellettavia menetelmiä. Näitä ovat mm. vanhojen käsialojen ja tekstien tulkinta, kartografia, tilastolliset menetelmät, laadulliset menetelmät, yhteiskunta- ja kulttuuritutkimuksen käsitteet ja teoriat sekä eri tutkimusalojen erityiskysymykset.

Kokonaisuus sisältää opintojaksot:

-HISOA1A Historiantutkimuksen prosessit ja traditiot (6 op)
-HISOA1B Tiedonhankintakurssi (3 op)
-HISOA1C Valinnaiset menetelmäopinnot (9 op)

Periodit:
Opetuskieli: suomi

Osallistuminen opetukseen + harjoitustyö(t) TAI Essee + kirjallinen tentti. Opetukseen osallistumista suositellaan.

Aino Katermaa, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 15 tuntia
Harjoitukset 15 tuntia
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Osallistuminen luennoille, tiedonhakuharjoitus sekä vierailut. Pakollinen läsnäolo.

Aino Katermaa, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 15 tuntia
Harjoitukset 15 tuntia
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Osallistuminen opetukseen (luento- ja harjoituskurssi) TAI Essee TAI Kirjallinen tentti. Esseistä ja tenttävistä kirjoista sovitaan opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa erikseen.

Aino Katermaa, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 24 tuntia
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Essee TAI Osallistuminen opetukseen TAI Luento- /oppimispäiväkirja
TAI Kirjallinen tentti.
Opintoja voi suorittaa kursseilla, kirjatenteillä tai esseillä. Essee voi perustua alla mainittuun kirjallisuuteen. Aiheesta on sovittava opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa. Vaihtoehtoisesta kirjallisuudesta ja erilaisista, esimerkiksi Suomen historiaan, yleiseen historiaan, johonkin teemaan, kulttuuriin tai jonkin aikakauden historiaan painottuvista suorituksista on sovittava erikseen opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa.


Kirjallisuus/Oppimateriaali:
YHTEISKUNTA 1. Modernin yhteiskunnan synty
a) Stearns Peter, Industrial Revolution in World History (1993 tai uudempi) ja Haapala Pertti, Tehtaan valossa(1986) 6 op
b) Clark Peter, European Cities and Towns 400-2000 (2009), Reynolds S., Kingdoms and Communities in Western Europe 900- 1300 (1997), Hietala Marjatta & Nilsson Lars (eds.), Women in towns (1999) 7 op
2. Talous ja ympäristö
c) Cameron Rondo, Maailman taloushistoria (1995) ja Fellman Susanna, Iversen Martin, Sjögren Hans and Thue Lars, Creating Nordic Capitalism. The Development of a Competitive Periphery (2008) 6 op
d) Pounds N. J. G., An Historical Geography of Europe (1990); Ponting Clive, Green History of the World (1992 tai uudempi) ja McNeill W., Kansat ja kulkutaudit (2004) 7 op
3. Arki
e) Braudel Fernand, Civilization and Capitalism, 15th -18th century, Vol I: Structures of Everyday Life (1992; myös ranskaksi ja ruotsiksi); Levi Giovanni, Aineeton perintö. Manaajapappi ja talonpoikaisyhteisö 1600-luvun Italiassa (1992, myös engl., ital. etc.); Einonen Pia & Karonen Petri, Arjen valta. Suomalaisen yhteiskunnan patriarkaalinen järjestys myöhäiskeskiajalta teollistumisen kynnykselle (v. 1450-1860). 7 op
4. Perhe ja sukupuoli
f) Abrams L., The Making of Modern Woman (1999); Häggman Kai, Perheen vuosisata: perheen ihanne ja sivistyneistön elämäntapa 1800-luvun Suomessa (1994); Cunningham H. Children and Childhood in Western Society Since 1500 (1995 tai uudempi) 7 op   POLITIIKKA
1. Kansalaisyhteiskunta
g) Alapuro Risto, ym. (toim.), Kansa liikkeessä (1987); Hoffmann Stefan-Ludwig, Civil Society 1750-1914 (2006); Haapala Pertti, Löytty Olli, Melkas Kukku, Tikka Marko (toim.), Kansa kaikkivaltias. Suurlakko Suomessa 1905 (2008); Sulkunen Irma, Raittius kansalaisuskontona (1986) 8op
2. Nationalismi
h) Alapuro Risto, Suomen synty paikallisena ilmiönä 1890-1933 (1994); Anderson Benedict, Kuvitellut yhteisöt (2007); Pakkasvirta Jussi & Saukkonen Pasi (toim.), Nationalismit (2005); Sulkunen Irma, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1831-1893 (2004); Yuval-Davis Nira, Gender & Nation (2004) 8op
3. Kumoukset ja yhteiskunnan muutos
i) Cameron Euan (ed.), Early Modern Europe (1999); Katajala Kimmo, Suomalainen kapina (2002); Malia Martin, History?s Locomotives: Revolutions and the Making of the Modern World (2008) 8 op
4. Kansainvälinen politiikka
j) Bayly C. A., The Birth of the Modern World 1780-1914 (2004); Best Anthony & Hanhimäki Jussi M. & Maiolo Joseph A. & Schulze Kirsten E., International History of the Twentieth Century and Beyond (2008); Westad Arne, The Global Cold War (2006) 8 op   KULTTUURI
1. Kultuurin muutos
k) Rietbergen Peter, A Cultural History of Europe (1998); Sihvola Juha, Maailmankansalaisen etiikka (2004); Lewis Bernard, The Muslim Discovery of Europe (2001) 7op
2. Esimodernien kulttuurien vuorovaikutus
l) Bentley Jerry H., Old World Encounters. Cross-Cultural Contacts and Exchanges in Pre-Modern Times (1993); Cartledge P., The Greeks (1993 tai uudempi); Garnsey, P. & Saller, R., The Roman Empire. Economy, Society, Culture (1987 tai uudempi ) 7op
3. Tiede
m) Mazlish B., The Uncertain Sciences (1998 tai uudempi); Tommila, P. & Korppi-Tommola, A. (toim.) Suomen tieteen vaiheet (2003), sivut 11-161 ja Rossi P., Modernin tieteen synty Euroopassa (2009) 6 op
4. Teknologia ja tutkimus
n) Misa Thomas J., Leonardo to Internet. Technology and Culture from the Renaissance to the Present (2004); Mokyr Joel, The Lever of Riches (1992); Hietala Marjatta (toim.) Tutkijat ja sota. Suomalaisten tutkijoiden kontakteja ja kohtaloita toisen maailmansodan aikana (2006) 7op
5. Maailmankuvan muutos
o) Krötzl Christian, Pietarin ja Paavalin nimissä (2004); McLeod Hugh, Secularisation in theWestern Europe 1848-1914 (2000) ja Markkola Pirjo, Synti ja siveys (2002) 7op
p) Foucault Michel, Tarkkailla ja rangaista (1980 tai uudempi); Matikainen Olli, Veren perijät. Väkivalta ja yhteisön murros itäisessä Suomessa 1500-1600-luvulla (2002) 5 op
6. Uskonto vanhassa maailmassa
q) Arnold John H., Belief and Unbelief in Medieval Europe (2005) Katajala-Peltomaa S. & Toivo Raisa Maria, Paholainen, noituus, magia - kristinuskon kääntöpuoli. Pahuuden kuvasto vanhassa maailmassa (2004) ja Mustakallio K., Uskonto ja yhteisö antiikin Roomassa (2008), 6 op

Ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja
Opetus
Kirjatentti
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Tavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelijalla on riittävä tiedollinen, käytännöllinen ja teoreettinen pohja syventäviä opintoja varten sekä itsenäisen tutkimustyön harjoittelemiseen.
Sisältö: Opintojaksossa keskitytään monipuolisesti tiettyyn syventävään teemaan, jota tarkastellaan yhteiskunnan, kulttuurin ja politiikan kautta. Opinnot jakaantuvat kolmeen osaan, johdantokurssiin, syventävään kurssiin sekä praktikum- ja kirjallisuusosioon. Praktikum -kurssilla opiskelija tutkimalla oppimisen kautta opiskelija kohtaa itse historiallisen tiedon tuottamiseen liittyviä käytännöllisiä ja teoreettisia ongelmia.   Avoimessa yliopiston teemana on modernisaatio ja talous

Kokonaisuu sisältää opintojaksot:

-HISOA3A Johdatus syventävään teemaan (3 op)
-HISOA3B Syventävä erikoiskurssi (3 op)
-HISOA3C Praktikum (6 op)

Periodit:
Opetuskieli: suomi

Osallistuminen opetukseen + harjoitustyö(t) TAI Essee TAI Kirjallinen tentti. Opintojakso suositellaan suoritettavaksi kurssilla, mutta jakson voi suorittaa erikseen opettajan kanssa sopien esseenä, kirjatentillä tai vastaavalla tavalla (käyttäen esim. kohdan HISOA2 kirjalistaa apuna)

Pekka Masonen, Vastaava opettaja
Opetus
Kirjatentti
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Opintojakso opettajan kanssa sopien esseenä, kirjatentillä tai vastaavalla tavalla (käyttäen esim. kohdan HISOA2 kirjalistaa apuna)

Ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 24 tuntia
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Osallistuminen opetukseen ja harjoitukset sekä itsenäinen kirjallinen työ. Opetuksen luonteesta johtuen läsnäolopakko.

Pekka Masonen, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 30 tuntia
Harjoitukset
Itsenäinen työskentely
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Tavoitteet: Proseminaarin ja kandidaatintyön tarkoituksena on harjoitella tutkimukseen liittyviä taitoja ja prosesseja, sekä antaa opiskelijalle valmiudet itsenäiseen tutkimustyöhön.
Sisältö: Opintosuoritus koostuu proseminaarityön laatimisesta ja esittämisestä, erillisten työpapereiden tekemisestä, opponoinnista sekä aktiivisesta osallistumisesta ryhmän toimintaan, sekä kandidaatintutkielman laatimisesta

Kokonaisuus sisältää opintojaksot:

-HISOA4A Proseminaari (8 op)
-HISOA4B Kandidaatintutkielma (2 op)

Periodit:
Opetuskieli: suomi

Osallistuminen opetukseen + seminaari + harjoitustyö(t)+ tutkielma / opinnäytetyö. Myöhempinä lukuvuosina.

Ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja
Opetus
Pienryhmäopetus
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Kandidaatintutkielma ei sisällä kypsyyskoetta. Mikäli opiskelija myöhemmin saa yliopistossa tutkinnon suorittamisoikeuden, hän suorittaa tutkintoon liittyvän kypsyyskokeen siellä.

Myöhempinä lukuvuosina.

Ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Psykologian perusopinnot 25 op, monimuoto-opinnot, Tampere (->Pori, Hämeenlinna ja Seinäjoki), slk2011-slk2012

Työtavat: luennot (24 t), artikkelikokoelma ja kirjallisuus. Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Kirjallisuuden voi suorittaa joko luentojen yhteydessä tai yleisinä tenttipäivinä.

Opintojakso voidaan suorittaa myös esseellä opettajan antamien ohjeiden mukaisesti. Tällöin luentojen seuraaminen ei ole välttämätöntä.

Luennot välitetään Connect Prolla Tampereelta Poriin, Hämeenlinnaan ja Seinäjoelle.

Kirsi Peltonen, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 24 tuntia
Kirjatentti
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Työtavat: Luennot (24 t) ja kirjallisuus. Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Kirjallisuuden voi suorittaa joko luentojen yhteydessä tai yleisinä tenttipäivinä.

Opintojakso voidaan suorittaa myös esseellä opettajan antamien ohjeiden mukaisesti. Tällöin luentojen seuraaminen ei ole välttämätöntä.

Luennot välitetään Connect Prolla Tampereelta Poriin, Hämeenlinnaan ja Seinäjoelle.

Ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 24 tuntia
Kirjatentti
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Työtavat: luennot (16 t) ja kirjallisuus. Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Kirjallisuuden voi suorittaa joko luentojen yhteydessä tai yleisinä tenttipäivinä.

Opintojakso voidaan suorittaa myös esseellä opettajan antamien ohjeiden mukaisesti. Tällöin luentojen seuraaminen ei ole välttämätöntä.

Luennot välitetään Connect Prolla Tampereelta Poriin, Hämeenlinnaan ja Seinäjoelle.

Kirsi Peltonen, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 16 tuntia
Kirjatentti
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Työtavat: luennot (26 t), demonstraatiot (5 t) ja kirjallisuus. Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Kirjallisuuden voi suorittaa joko luentojen yhteydessä tai yleisinä tenttipäivinä.

Opintojakso voidaan suorittaa myös esseellä opettajan antamien ohjeiden mukaisesti. Tällöin luentojen seuraaminen ei ole välttämätöntä.

Luennot välitetään Connect Prolla Tampereelta Poriin, Hämeenlinnaan ja Seinäjoelle.

Kirsi Peltonen, Vastaava opettaja
Opetus
Kirjatentti
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Työtavat: luennot (18 t) ja kirjallisuus. Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Kirjallisuuden voi suorittaa joko luentojen yhteydessä tai yleisinä tenttipäivinä.

Opintojakso voidaan suorittaa myös esseellä opettajan antamien ohjeiden mukaisesti. Tällöin luentojen seuraaminen ei ole välttämätöntä.

Luennot välitetään Connect Prolla Tampereelta Poriin, Hämeenlinnaan ja Seinäjoelle.

Kirsi Peltonen, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 18 tuntia
Kirjatentti
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Sosiaalipolitiikan perusopinnot 25 op, lähiopetus, Tampere, slk2011-slk2012

Luennot (24 tuntia) sekä itsenäistä työskentelyä, joka sisältää luentopäiväkirjan laatimisen.

Tapio Rissanen, Vastaava opettaja
Lina van Aerschot, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 24 tuntia
Itsenäinen työskentely
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Suoritetaan avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä.

Ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja
Opetus
Kirjatentti
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Kirjallisuuskuulustelu avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä.

Ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja
Opetus
Kirjatentti
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Kirjallisuuskuulustelu avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä.

Ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja
Opetus
Kirjatentti
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Suoritustapa:  Seminaari (36 h) tai vaihtoehtoisesti kirjallisuuskuulustelu avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä. Seminaari jakaantuu syys- (12 t) ja kevätseminaariin (24 t), joista voi myös suorittaa vain jommankumman. Suositeltavaa on suorittaa koko seminaari. Jommankumman seminaariosan suorittaminen vähentää kirjallisuuskuulustelussa tentittävää kirjallisuutta, mistä on sovittava tentaattorin kanssa erikseen. Koko seminaarin suorittaminen korvaa kirjallisuuskuulustelun. Seminaarissa opiskelijat harjoittelevat tieteellisen kirjoittamisen perusteita ja soveltavat tiedonhankintataitoja. Lisäksi opiskelijat opiskelevat seminaarityöskentelyn käytäntöjä. Seminaarin aikana opiskelijat kirjoittavat erilaisia tieteellisiä tekstejä. Opiskelijat perehtyvät johonkin ajankohtaiseen sosiaalipolitiikan kysymykseen, harjoittelevat rajatun tutkimusongelman asettamista aiheesta sekä kirjoittavat pienimuotoisen tieteellisen kirjoitelman.

HUOM! Seminaari järjestetään vain jos siihen osallistuu riittävä määrä opiskelijoita.

Tapio Rissanen, Vastaava opettaja
Opetus
Seminaari 36 tuntia
Kirjatentti
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Sosiaalipsykologian perusopinnot 25 op, lähiopetus, Tampere, slk2011-slk2012
Marko Salonen, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 20 tuntia
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 20 tuntia
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Marko Juntunen, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 20 tuntia
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja
Opetus
Kirjatentti
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja
Opetus
Kirjatentti
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja
Opetus
Kirjatentti
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Sosiaalipsykologian perusopinnot 25 op, verkko-opinnot, Tampere, slk2011-slk2012

Kurssi suoritetaan verkkomateriaalin avulla. Johdantoluento/alkutapaaminen (4 h).

Sosiaalipsykologian peruskurssin alkutapaamisessa tutustutaan sosiaalipsykologiaan, perehdytään kurssin työskentelytapoihin ja sovitaan kurssin täsmällisestä etenemisestä. Jos opiskelija ei pääse osallistumaan alkutapaamisen, pyydetään siitä etukäteen ilmoittamaan opettajalle.

Marko Salonen, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 20 tuntia Verkossa
Periodit: I III
Opetuskieli: suomi

Kirjatentti suositellaan suoritettavaksi peruskurssin jälkeen tai sen aikana

Kurssi suoritetaan kirjallisuuskuulusteluna avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä tai esseellä, jonka ohjeet löytyvät Moodlesta.

Ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja
Opetus
Kirjatentti
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Kurssi suoritetaan verkkomateriaalin avulla tai esseellä. Johdantoluento/alkutapaaminen (4 h).

Sosiologian peruskurssin alkutapaamisessa tutustutaan sosiologiaan, perehdytään kurssin työskentelytapoihin ja sovitaan kurssin täsmällisestä etenemisestä. Jos opiskelija ei pääse osallistumaan alkutapaamisen, pyydetään siitä etukäteen ilmoittamaan opettajalle.

Mira Roine, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 20 tuntia Verkossa
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Verkkokurssi sosiaaliantropologian keskeisistä teorioista ja käsitteistä. Ensisijainen ja suositeltava suoritustapa on osallistuminen Moodle-oppimisympäristössä käytävään keskusteluun. Mikäli opiskelija on estynyt osallistumassa useampiin tai kaikkin keskusteluihin, hän voi asiasta erikseen opettajan kanssa sovittuaan suorittaa kurssin esseellä.

Sosiaaliantropologian peruskurssin alkutapaamisessa tutustutaan sosiaaliantropologiaan, perehdytään kurssin työskentelytapoihin ja sovitaan kurssin täsmällisestä etenemisestä.

Anne Haataja, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 20 tuntia Verkossa
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Kurssi suoritetaan kirjallisuuskuulusteluna avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä tai esseellä, jonka ohjeet löytyvät Moodlesta. Kurssi on mahdollista suorittaa myös tenttilukupiirinä.

Marko Salonen, Vastaava opettaja
Opetus
Kirjatentti
Lukupiiri
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Kurssi suoritetaan kirjallisuuskuulusteluna avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä tai esseellä, jonka ohjeet löytyvät Moodlesta.

Ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja
Opetus
Kirjatentti
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Sosiaalipsykologian perusopinnot 25 op, verkko-opinnot, Hämeenlinna, slk2011-slk2012

Kurssi suoritetaan verkkomateriaalin avulla. Johdantoluento/alkutapaaminen (4 h).

Sosiaalipsykologian peruskurssin alkutapaamisessa tutustutaan sosiaalipsykologiaan, perehdytään kurssin työskentelytapoihin ja sovitaan kurssin täsmällisestä etenemisestä. Jos opiskelija ei pääse osallistumaan alkutapaamisen, pyydetään siitä etukäteen ilmoittamaan opettajalle.

Inka Koskela, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 20 tuntia Verkossa
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Verkkokurssi sosiologian keskeisistä teorioista ja käsitteistä. Ensisijainen ja suositeltava suoritustapa on osallistuminen Moodle-oppimisympäristössä käytävään keskusteluun. Mikäli opiskelija on estynyt osallistumassa useampiin tai kaikkin keskusteluihin, hän voi asiasta erikseen opettajan kanssa sovittuaan suorittaa kurssin esseellä.

Sosiologian peruskurssin alkutapaamisessa tutustutaan sosiologiaan, perehdytään kurssin työskentelytapoihin ja sovitaan kurssin täsmällisestä etenemisestä. Jos opiskelija ei pääse osallistumaan alkutapaamisen, pyydetään siitä etukäteen ilmoittamaan opettajalle.

Mira Roine, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 20 tuntia Verkossa
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Verkkokurssi sosiaaliantropologian keskeisistä teorioista ja käsitteistä. Ensisijainen ja suositeltava suoritustapa on osallistuminen Moodle-oppimisympäristössä käytävään keskusteluun. Mikäli opiskelija on estynyt osallistumassa useampiin tai kaikkin keskusteluihin, hän voi asiasta erikseen opettajan kanssa sovittuaan suorittaa kurssin esseellä.

Sosiaaliantropologian peruskurssin aloitustapaamisessa tutustutaan sosiaaliantropologiaan, perehdytään kurssin työskentelytapoihin ja sovitaan kurssin täsmällisestä etenemisestä. Jos opiskelija ei pääse osallistumaan alkutapaamisen, pyydetään siitä etukäteen ilmoittamaan opettajalle.

Anne Haataja, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 20 tuntia Verkossa
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Kirjatentti suositellaan suoritettavaksi peruskurssin jälkeen tai sen aikana

Kurssi suoritetaan kirjallisuuskuulusteluna avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä tai esseellä, jonka ohjeet löytyvät Moodlesta.

Ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja
Opetus
Kirjatentti
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Kurssi suoritetaan kirjallisuuskuulusteluna avoimen yliopiston  yleisenä tenttipäivänä tai esseellä, jonka ohjeet löytyvät TYTMoodlesta.

Kirjallisuus suoritetaan yhtenä kokonaisuutena.  Ei siis kirja kerrallaan.

Ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja
Opetus
Kirjatentti
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Kurssi suoritetaan kirjallisuuskuulusteluna avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä tai esseellä, jonka ohjeet löytyvät Moodlesta.

Kirjallisuus suoritetaan yhtenä kokonaisuutena. Ei siis kirja kerrallaan.

Ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja
Opetus
Kirjatentti
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Sosiaalipsykologian perusopinnot 25 op, verkko-opinnot, Seinäjoki, slk2011-slk2012

Verkkokurssi sosiaalipsykologian keskeisistä teorioista ja käsitteistä.

Sosiaalipsykologian peruskurssin alkutapaamisessa tutustutaan sosiaalipsykologiaan, perehdytään kurssin työskentelytapoihin ja sovitaan kurssin täsmällisestä etenemisestä. Jos opiskelija ei pääse osallistumaan alkutapaamisen, pyydetään siitä etukäteen ilmoittamaan opettajalle.

Inka Koskela, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 20 tuntia Verkossa
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Verkkokurssi sosiologian keskeisistä teorioista ja käsitteistä. Ensisijainen ja suositeltava suoritustapa on osallistuminen Moodle-oppimisympäristössä käytävään keskusteluun. Mikäli opiskelija on estynyt osallistumassa useampiin tai kaikkin keskusteluihin, hän voi asiasta erikseen opettajan kanssa sovittuaan suorittaa kurssin esseellä.

Sosiologian peruskurssin alkutapaamisessa tutustutaan sosiologiaan, perehdytään kurssin työskentelytapoihin ja sovitaan kurssin täsmällisestä etenemisestä. Jos opiskelija ei pääse osallistumaan alkutapaamisen, pyydetään siitä etukäteen ilmoittamaan opettajalle.

Ari Rasimus, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 20 tuntia Verkossa
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Verkkokurssi sosiaaliantropologian keskeisistä teorioista ja käsitteistä. Ensisijainen ja suositeltava suoritustapa on osallistuminen Moodle-oppimisympäristössä käytävään keskusteluun. Mikäli opiskelija on estynyt osallistumassa useampiin tai kaikkin keskusteluihin, hän voi asiasta erikseen opettajan kanssa sovittuaan suorittaa kurssin esseellä.

Sosiaaliantropologian peruskurssin alkutapaamisessa tutustutaan sosiaaliantropologiaan, perehdytään kurssin työskentelytapoihin ja sovitaan kurssin täsmällisestä etenemisestä. Jos opiskelija ei pääse osallistumaan alkutapaamisen, pyydetään siitä etukäteen ilmoittamaan opettajalle.

Anne Haataja, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 20 tuntia Verkossa
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Kirjatentti suositellaan suoritettavaksi peruskurssin jälkeen tai sen aikana

Kurssi suoritetaan kirjallisuuskuulusteluna avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä tai esseellä, jonka ohjeet löytyvät TYTMoodlesta.

Kirjallisuus suoritetaan yhtenä kokonaisuutena, ei siis kirja kerrallaan.

Ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja
Opetus
Kirjatentti
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Kurssi suoritetaan kirjallisuuskuulusteluna avoimen yliopiston  yleisenä tenttipäivänä tai esseellä, jonka ohjeet löytyvät TYTMoodlesta.

Kirjallisuus suoritetaan yhtenä kokonaisuutena.  Ei siis kirja kerrallaan.

Ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja
Opetus
Kirjatentti
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Kurssi suoritetaan kirjallisuuskuulusteluna avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä tai esseellä, jonka ohjeet löytyvät Moodlesta.

Kirjallisuus suoritetaan yhtenä kokonaisuutena. Ei siis kirja kerrallaan.

Ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja
Opetus
Kirjatentti
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Sosiaalipsykologian aineopintoja 25/37 op, lähiopetus, Tampere, slk2011-slk2013

Kirjallisuuskuulustelu (2 teosta) avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä.

Orientaatioluento. Järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös tenttilukupiiri (18 h) osaksi Moodle-oppimisympäristössä.

Yliopiston lehtori, Vastaava opettaja
Opetus
Kirjatentti
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Kokonaisuus sisältää jaksot:

SPSYA2.1 Vuorovaikutusprosessi, 6 op
SPSYA2.2 Minuus, elämänkulku ja sosiaalinen konteksti, 6 op
SPSYA2.3 Diskursiiviset käytännöt ja kulttuuri, 6 op
SPSYA2.4 Instituutiot, organisaatiot ja ryhmät, 6 op
SPSYA2.5 Soveltava sosiaalipsykologia, 6 op

A2 Sosiaalipsykologian sisältöalueet (12 op tai 24 op) koostuu viidestä teema-alueesta (teema-alueet mainittu alla kohdassa "Kirjallisuus"). Avoimessa yliopistossa järjestetään kahdesta teema-alueesta teemaseminaarit (yht. 12 op) osaksi Moodle-oppimisymäristössä. Jos opiskelija tähtää aineopinnoissa 25 op:n kokonaissuoritukseen, näiden kahden teemaseminaarin suoritus on riittävä. Jos opiskelija sen sijaan tähtää aineopinnoissa 37 op:n suoritukseen, on hänen suoritettava lisäksi kirjatenttinä tai esseenä kaksi muuta, jäljelle jäävistä vaihtoehdoista valittavaa teema-aluetta.

Kirjallisuustentteinä suoritettavat teema-alueet suoritetaan avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä. Esseevaihtoehto:essee  kirjoitetaan Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitoksen sivuilta löytyvän ohjeen mukaan (LINKKI), eikä esseen  kirjoittamisesta  tarvitse sopia erikseen opettajan kanssa. Esseesuoritus toimitetaan avoimen yliopiston opiskelijapalveluun, joka toimittaa ne edelleen tentin vastaanottajalle.

Ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja
Opetus
Seminaari
Kirjatentti
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja
Opetus
Seminaari
Kirjatentti
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja
Opetus
Seminaari
Kirjatentti
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja
Opetus
Seminaari
Kirjatentti
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja
Opetus
Seminaari
Kirjatentti
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja
Opetus
Seminaari
Kirjatentti
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Jakso koostuu teemaseminaarista oheislukemistoineen (A1.1 Sosiaalitieteiden teoria luennot (2 op)) sekä kirjallisuustentistä (A3.1 Sosiaalipsykologinen teoria, kirjallisuus (5 op).

Ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja
Opetus
Seminaari
Kirjatentti
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Opetus muuna lukuvuonna.

Ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja
Opetus
Seminaari
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Opetus muuna lukuvuonna.

Ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja
Opetus
Kirjatentti
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Sosiaalipsykologian aineopintoja 25/37 op, lähiopetus, Pori, slk2011-slk2013

Kirjallisuuskuulustelu (2 teosta) avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä.

Orientaatioluento. Järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös tenttilukupiiri (18 h) osaksi Moodle-oppimisympäristössä.

Yliopiston lehtori, Vastaava opettaja
Opetus
Kirjatentti
Lukupiiri
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Kokonaisuus sisältää jaksot:

SPSYA2.1 Vuorovaikutusprosessi, 6 op
SPSYA2.2 Minuus, elämänkulku ja sosiaalinen konteksti, 6 op
SPSYA2.3 Diskursiiviset käytännöt ja kulttuuri, 6 op
SPSYA2.4 Instituutiot, organisaatiot ja ryhmät, 6 op
SPSYA2.5 Soveltava sosiaalipsykologia, 6 op

A2 Sosiaalipsykologian sisältöalueet (12 op tai 24 op) koostuu viidestä teema-alueesta (teema-alueet mainittu alla kohdassa "Kirjallisuus"). Avoimessa yliopistossa järjestetään kahdesta teema-alueesta teemaseminaarit (yht. 12 op) osaksi Moodle-oppimisymäristössä. Jos opiskelija tähtää aineopinnoissa 25 op:n kokonaissuoritukseen, näiden kahden teemaseminaarin suoritus on riittävä. Jos opiskelija sen sijaan tähtää aineopinnoissa 37 op:n suoritukseen, on hänen suoritettava lisäksi kirjatenttinä tai esseenä kaksi muuta, jäljelle jäävistä vaihtoehdoista valittavaa teema-aluetta.

Kirjallisuustentteinä suoritettavat teema-alueet suoritetaan avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä. Esseevaihtoehto:essee  kirjoitetaan Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitoksen sivuilta löytyvän ohjeen mukaan (LINKKI), eikä esseen  kirjoittamisesta  tarvitse sopia erikseen opettajan kanssa. Esseesuoritus toimitetaan avoimen yliopiston opiskelijapalveluun, joka toimittaa ne edelleen tentin vastaanottajalle.

Opetus
Seminaari
Kirjatentti
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja
Opetus
Seminaari
Kirjatentti
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja
Opetus
Seminaari
Kirjatentti
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja
Opetus
Seminaari
Kirjatentti
Periodit:
Opetuskieli: suomi


Ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja
Opetus
Seminaari
Kirjatentti
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Jakso koostuu teemaseminaarista oheislukemistoineen (A1.1 Sosiaalitieteiden teoria luennot (2 op)) sekä kirjallisuustentistä (A3.1 Sosiaalipsykologinen teoria, kirjallisuus (5 op).

Opetus
Seminaari
Kirjatentti
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Opetus muuna lukuvuonna.

Ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja
Opetus
Seminaari
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Opetus muuna lukuvuonna.

Ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja
Opetus
Kirjatentti
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Sosiologian perusopinnot 25 op, lähiopetus, Tampere, slk2011-slk2012
Ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 20 tuntia
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Marko Salonen, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 20 tuntia
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Marko Juntunen, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 20 tuntia
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja
Opetus
Kirjatentti
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja
Opetus
Kirjatentti
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja
Opetus
Kirjatentti
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Sosiologian perusopinnot 25 op, verkko-opinnot, Tampere, slk2011-slk2012

Kurssi suoritetaan verkkomateriaalin avulla tai esseellä. Johdantoluento/alkutapaaminen (4 h).

Sosiologian peruskurssin alkutapaamisessa tutustutaan sosiologiaan, perehdytään kurssin työskentelytapoihin ja sovitaan kurssin täsmällisestä etenemisestä. Jos opiskelija ei pääse osallistumaan alkutapaamisen, pyydetään siitä etukäteen ilmoittamaan opettajalle.

Mira Roine, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 20 tuntia Verkossa
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Kurssi suoritetaan verkkomateriaalin avulla. Johdantoluento/alkutapaaminen (4 h).

Sosiaalipsykologian peruskurssin alkutapaamisessa tutustutaan sosiaalipsykologiaan, perehdytään kurssin työskentelytapoihin ja sovitaan kurssin täsmällisestä etenemisestä. Jos opiskelija ei pääse osallistumaan alkutapaamisen, pyydetään siitä etukäteen ilmoittamaan opettajalle.

Marko Salonen, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 20 tuntia Verkossa
Periodit: I III
Opetuskieli: suomi

Verkkokurssi sosiaaliantropologian keskeisistä teorioista ja käsitteistä. Ensisijainen ja suositeltava suoritustapa on osallistuminen Moodle-oppimisympäristössä käytävään keskusteluun. Mikäli opiskelija on estynyt osallistumassa useampiin tai kaikkin keskusteluihin, hän voi asiasta erikseen opettajan kanssa sovittuaan suorittaa kurssin esseellä.

Sosiaaliantropologian peruskurssin alkutapaamisessa tutustutaan sosiaaliantropologiaan, perehdytään kurssin työskentelytapoihin ja sovitaan kurssin täsmällisestä etenemisestä.

Anne Haataja, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 20 tuntia Verkossa
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Kurssi suoritetaan kirjallisuuskuulusteluna avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä tai esseellä, jonka ohjeet löytyvät Moodlesta.

Opetus
Kirjatentti
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Kurssi suoritetaan kirjallisuuskuulusteluna avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä tai esseellä, jonka ohjeet löytyvät Moodlesta.

Opetus
Kirjatentti
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Kurssi suoritetaan kirjallisuuskuulusteluna avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä tai esseellä, jonka ohjeet löytyvät Moodlesta.

Ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja
Opetus
Kirjatentti
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Sosiologian perusopinnot 25 op, verkko-opinnot, Hämeenlinna, slk2011-slk2012

Verkkokurssi sosiologian keskeisistä teorioista ja käsitteistä. Ensisijainen ja suositeltava suoritustapa on osallistuminen Moodle-oppimisympäristössä käytävään keskusteluun. Mikäli opiskelija on estynyt osallistumassa useampiin tai kaikkin keskusteluihin, hän voi asiasta erikseen opettajan kanssa sovittuaan suorittaa kurssin esseellä.

Sosiologian peruskurssin alkutapaamisessa tutustutaan sosiologiaan, perehdytään kurssin työskentelytapoihin ja sovitaan kurssin täsmällisestä etenemisestä. Jos opiskelija ei pääse osallistumaan alkutapaamisen, pyydetään siitä etukäteen ilmoittamaan opettajalle.

Mira Roine, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 20 tuntia Verkossa
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Kurssi suoritetaan verkkomateriaalin avulla. Johdantoluento/alkutapaaminen (4 h).

Sosiaalipsykologian peruskurssin alkutapaamisessa tutustutaan sosiaalipsykologiaan, perehdytään kurssin työskentelytapoihin ja sovitaan kurssin täsmällisestä etenemisestä. Jos opiskelija ei pääse osallistumaan alkutapaamisen, pyydetään siitä etukäteen ilmoittamaan opettajalle.

Inka Koskela, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 20 tuntia Verkossa
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Verkkokurssi sosiaaliantropologian keskeisistä teorioista ja käsitteistä. Ensisijainen ja suositeltava suoritustapa on osallistuminen Moodle-oppimisympäristössä käytävään keskusteluun. Mikäli opiskelija on estynyt osallistumassa useampiin tai kaikkin keskusteluihin, hän voi asiasta erikseen opettajan kanssa sovittuaan suorittaa kurssin esseellä.

Sosiaaliantropologian peruskurssin aloitustapaamisessa tutustutaan sosiaaliantropologiaan, perehdytään kurssin työskentelytapoihin ja sovitaan kurssin täsmällisestä etenemisestä. Jos opiskelija ei pääse osallistumaan alkutapaamisen, pyydetään siitä etukäteen ilmoittamaan opettajalle.

Anne Haataja, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 20 tuntia Verkossa
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Kurssi suoritetaan kirjallisuuskuulusteluna avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä tai esseellä, jonka ohjeet löytyvät Moodlesta.

Ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja
Opetus
Kirjatentti
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Kurssi suoritetaan kirjallisuuskuulusteluna avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä tai esseellä, jonka ohjeet löytyvät Moodlesta.

Ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja
Opetus
Kirjatentti
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Kurssi suoritetaan kirjallisuuskuulusteluna avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä tai esseellä, jonka ohjeet löytyvät Moodlesta.

Kirjallisuus suoritetaan yhtenä kokonaisuutena. Ei siis kirja kerrallaan.

Ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja
Opetus
Kirjatentti
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Sosiologian perusopinnot 25 op, verkko-opinnot, Seinäjoki, slk2011-slk2012

Verkkokurssi sosiologian keskeisistä teorioista ja käsitteistä. Ensisijainen ja suositeltava suoritustapa on osallistuminen Moodle-oppimisympäristössä käytävään keskusteluun. Mikäli opiskelija on estynyt osallistumassa useampiin tai kaikkin keskusteluihin, hän voi asiasta erikseen opettajan kanssa sovittuaan suorittaa kurssin esseellä.

Sosiologian peruskurssin alkutapaamisessa tutustutaan sosiologiaan, perehdytään kurssin työskentelytapoihin ja sovitaan kurssin täsmällisestä etenemisestä. Jos opiskelija ei pääse osallistumaan alkutapaamisen, pyydetään siitä etukäteen ilmoittamaan opettajalle.

Ari Rasimus, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 20 tuntia Verkossa
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Verkkokurssi sosiaalipsykologian keskeisistä teorioista ja käsitteistä.

Sosiaalipsykologian peruskurssin alkutapaamisessa tutustutaan sosiaalipsykologiaan, perehdytään kurssin työskentelytapoihin ja sovitaan kurssin täsmällisestä etenemisestä. Jos opiskelija ei pääse osallistumaan alkutapaamisen, pyydetään siitä etukäteen ilmoittamaan opettajalle.

Inka Koskela, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 20 tuntia Verkossa
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Verkkokurssi sosiaaliantropologian keskeisistä teorioista ja käsitteistä. Ensisijainen ja suositeltava suoritustapa on osallistuminen Moodle-oppimisympäristössä käytävään keskusteluun. Mikäli opiskelija on estynyt osallistumassa useampiin tai kaikkin keskusteluihin, hän voi asiasta erikseen opettajan kanssa sovittuaan suorittaa kurssin esseellä.

Sosiaaliantropologian peruskurssin alkutapaamisessa tutustutaan sosiaaliantropologiaan, perehdytään kurssin työskentelytapoihin ja sovitaan kurssin täsmällisestä etenemisestä. Jos opiskelija ei pääse osallistumaan alkutapaamisen, pyydetään siitä etukäteen ilmoittamaan opettajalle.

Anne Haataja, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 20 tuntia Verkossa
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Kurssi suoritetaan kirjallisuuskuulusteluna avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä tai esseellä, jonka ohjeet löytyvät Moodlesta.

Ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja
Opetus
Kirjatentti
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Kurssi suoritetaan kirjallisuuskuulusteluna avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä tai esseellä, jonka ohjeet löytyvät Moodlesta.

Ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja
Opetus
Kirjatentti
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Kurssi suoritetaan kirjallisuuskuulusteluna avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä tai esseellä, jonka ohjeet löytyvät Moodlesta.

Kirjallisuus suoritetaan yhtenä kokonaisuutena. Ei siis kirja kerrallaan.

Ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja
Opetus
Kirjatentti
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Sosiaalityön perusopinnot 25 op, lähiopetus, Tampere, slk2011-slk2012

Verkkokurssi syksyllä 2011

Kirjallisuuskuulusteluna avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä opinto-oikeuden voimassaoloaikana.

YTT Satu Ylinen (verkkokurssi), Opettaja
ilmoitetaan myöhemmin (kirjatentti), Opettaja
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Kirjallisuuskuulusteluna avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä opinto-oikeuden voimassaoloaikana.

Ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja
Opetus
Kirjatentti
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

1) 4 h aloitusluennot ja 22 h seminaari 2) 24 h tutustuminen vapaaehtoistyöhön tai muihin vastaaviin sosiaalialan matalan kynnyksen kohtaamispaikkoihin, 3) kirjallinen esitys tutustumisiin ja annettuun oheiskirjallisuuteen perustuen.

Katja Kuusisto, Opettaja
Sinikka Forsman, Opettaja
Opetus
Luento-opetus 4 tuntia
Seminaari 22 tuntia
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Essee opinto-oikeuden voimassaoloaikana kirjallisuuden pohjalta.

Ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja
Opetus
Itsenäinen työskentely
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Kirjallisuuskuulusteluna avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä opinto-oikeuden voimassaoloaikana.

Ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja
Opetus
Kirjatentti
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Kirjallisuuskuulusteluna avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä opinto-oikeuden voimassaoloaikana.

Ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja
Opetus
Kirjatentti
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Asiasisällön hahmottamiseksi kurssi on tarkoituksenmukaista suorittaa vasta jaksojen STYÖP1A, STYÖP1B, STYÖP2 jälkeen.

Kirjallisuuskuulusteluna avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä opinto-oikeuden voimassaoloaikana.

Ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja
Opetus
Kirjatentti
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Kirjallisuuskuulusteluna avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä opinto-oikeuden voimassaoloaikana.

Ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja
Opetus
Kirjatentti
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Sosiaalityön perusopinnot 25 op, monimuoto-opinnot, Hämeenlinna, slk2011-slk2012

Verkkokurssi syksyllä 2011

Kirjallisuuskuulusteluna avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä opinto-oikeuden voimassaoloaikana.

YTT Satu Ylinen (verkkokurssi), Opettaja
ilmoitetaan myöhemmin (kirjatentti), Opettaja
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Kirjallisuuskuulusteluna avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä opinto-oikeuden voimassaoloaikana.

Ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja
Opetus
Kirjatentti
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

1) 4 h aloitusluennot ja 22 h seminaari (HUOM! Avoimen yliopiston Hämeenlinnan palveluyksikössä seminaarit toteutetaan TYTMoodle-verkko-oppimisympäristössä)

2) 24 h tutustuminen vapaaehtoistyöhön tai muihin vastaaviin sosiaalialan matalan kynnyksen kohtaamispaikkoihin,

3) kirjallinen esitys tutustumisiin ja annettuun oheiskirjallisuuteen perustuen.

YTT Satu Ylinen, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 4 tuntia
Seminaari 22 tuntia
Periodit: II III IV
Opetuskieli: suomi

Essee opinto-oikeuden voimassaoloaikana kirjallisuuden pohjalta.

Ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja
Opetus
Itsenäinen työskentely
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Kirjallisuuskuulusteluna avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä opinto-oikeuden voimassaoloaikana.

Ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja
Opetus
Kirjatentti
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Kirjallisuuskuulusteluna avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä opinto-oikeuden voimassaoloaikana.

Ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja
Opetus
Kirjatentti
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Asiasisällön hahmottamiseksi kurssi on tarkoituksenmukaista suorittaa vasta jaksojen STYÖP1A, STYÖP1B, STYÖP2 jälkeen.

Kirjallisuuskuulusteluna avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä opinto-oikeuden voimassaoloaikana.

Ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja
Opetus
Kirjatentti
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Kirjallisuuskuulusteluna avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä opinto-oikeuden voimassaoloaikana.

Ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja
Opetus
Kirjatentti
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Sosiaalityön perusopinnot 25 op, monimuoto-opinnot, Seinäjoki, slk2011-slk2012

Verkkokurssi syksyllä 2011

Kirjallisuuskuulusteluna avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä opinto-oikeuden voimassaoloaikana.

YTT Satu Ylinen (verkkokurssi), Opettaja
ilmoitetaan myöhemmin (kirjatentti), Opettaja
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Kirjallisuuskuulusteluna avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä opinto-oikeuden voimassaoloaikana.

Ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja
Opetus
Kirjatentti
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

1) 4 h aloitusluennot ja 22 h seminaari (HUOM! Avoimen yliopiston Seinäjoen palveluyksikössä seminaarit toteutetaan TYTMoodle-verkko-oppimisympäristössä)

2) 24 h tutustuminen vapaaehtoistyöhön tai muihin vastaaviin sosiaalialan matalan kynnyksen kohtaamispaikkoihin,

3) kirjallinen esitys tutustumisiin ja annettuun oheiskirjallisuuteen perustuen.

YTT Satu Ylinen, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 4 tuntia
Seminaari 22 tuntia
Periodit: II III IV
Opetuskieli: suomi

Essee opinto-oikeuden voimassaoloaikana kirjallisuuden pohjalta.

Ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja
Opetus
Itsenäinen työskentely
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Kirjallisuuskuulusteluna avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä opinto-oikeuden voimassaoloaikana.

Ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja
Opetus
Kirjatentti
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Kirjallisuuskuulusteluna avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä opinto-oikeuden voimassaoloaikana.

Ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja
Opetus
Kirjatentti
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Asiasisällön hahmottamiseksi kurssi on tarkoituksenmukaista suorittaa vasta jaksojen STYÖP1A, STYÖP1B, STYÖP2 jälkeen.

Kirjallisuuskuulusteluna avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä opinto-oikeuden voimassaoloaikana.

Ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja
Opetus
Kirjatentti
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Kirjallisuuskuulusteluna avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä opinto-oikeuden voimassaoloaikana.

Ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja
Opetus
Kirjatentti
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Erilliset sosiaalityön perusopintojaksot, slk2011

Verkkokurssi (joka suoritetaan verkkomateriaalin pohjalta; verkkomateriaaliin tutustuminen sekä verkkokeskustelua ja -tehtäviä). Lisäksi opintoihin sisältyy lähiopetusluentoja (3 h)

YTT Satu Ylinen, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 3 tuntia
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Verkkokurssi (joka suoritetaan verkkomateriaalin pohjalta; verkkomateriaaliin tutustuminen sekä verkkokeskustelua ja -tehtäviä). Lisäksi opintoihin sisältyy lähiopetusluentoja (3 h)

YTT Satu Ylinen, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 3 tuntia
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Verkkokurssi (joka suoritetaan verkkomateriaalin pohjalta; verkkomateriaaliin tutustuminen sekä verkkokeskustelua ja -tehtäviä). Lisäksi opintoihin sisältyy lähiopetusluentoja (3 h)

YTT Satu Ylinen, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 3 tuntia
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Riikka Korkiamäki, Opettaja
Opetus
Luento-opetus 24 tuntia
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Sosiaalityön aineopinnot 60 op, lähiopetus, Seinäjoki, slk2011-klk2014

Jakso kostuu osajaksoista STYÖA1A Sosiaalioikeuden perusteet 5 op ja STYÖA1B Sosiaalihuollon hallinnon ja johtamisen perusteet 5 op

Tavoitteet: Opiskelija perehtyy sosiaalioikeuteen ja sosiaalihallintoon ja niihin ehtoihin, joilla oikeus ja hallinto toisaalta rajaavat sosiaalityön toimintaympäristöä ja toisaalta tarjoavat mahdollisuuksia ja välineitä erityisesti kuntatasolla tehtävään sosiaalityöhön. Jakson aikana opiskelijalle on muodostunut myös näkemys sosiaalityön ohjaus- ja johtamisjärjestelmistä.

Periodit:
Opetuskieli: suomi

Kirjallisuuskuulustelu avoimen ylipiston yleisenä tenttipäivänä.

Ilmoitetaan myöhemmin, Opettaja
Opetus
Kirjatentti
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Koostuu jaksoista STYÖA2A, STYÖA2B ja STYÖA2C, joista valitaan kaksi.

Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt sosiaalityön keskeisiin toimintakenttiin. Hänellä on perustiedot sekä toimintakentillä kohdattavista ilmiöistä että keskeisistä toimintakäytännöistä ja -järjestelmistä.
Sisältö: Sosiaalityön keskeiset toimintakentät elämänkulun, hyvinvoinnin ja terveyden, päihteiden käytön seurausten sekä lasten ja lastensuojelun näkökulmista.

Periodit:
Opetuskieli: suomi

Kirjallisuustenttinä avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä. Jaksoista STYÖA2A, STYÖA2B, STYÖA2C valitaan kaksi.

Ilmoitetaan myöhemmin, Opettaja
Opetus
Kirjatentti
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Kirjallisuustenttinä avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä. Jaksoista STYÖA2A, STYÖA2B, STYÖA2C valitaan kaksi.

Ilmoitetaan myöhemmin, Opettaja
Opetus
Kirjatentti
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Kirjallisuustenttinä avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä. Jaksoista STYÖA2A, STYÖA2B, STYÖA2C valitaan kaksi.

Ilmoitetaan myöhemmin, Opettaja
Opetus
Kirjatentti
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Koostuu jaksoista STYÖA3A, STYÖA3B ja STYÖA3C. Tavoitteet: Opiskelija hahmottaa sosiaalityön asiakastyön teoriaperustaa ja menetelmällisiä lähestymistapoja sekä omaksuu käytännön sosiaalityön perusvalmiudet, joihin kuuluvat muun muassa työntekijän roolin oivaltaminen ja vuorovaikutustaidot, siten, että hänelle syntyy valmius asiakkaan ammatilliseen kohtaamiseen sosiaalityön organisaatiossa. Sisältö: Opintokokonaisuus sisältää asiakastyön teorioiden, työmenetelmien, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitojen opettelua sekä sosiaalityöntekijän ammatti-identiteetin rakentamista demonstraatioiden ja ammatillisen portfolion avulla.

Periodit:
Opetuskieli: suomi

Luennot ja oppimispäiväkirja. Opintojakson kirjallisuuden pohjalta tentti.

YTT Satu Ylinen, Opettaja
Opetus
Luento-opetus 18 tuntia
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Osallistuminen kontaktiopetukseen + harjoitustyö(t) + portfolio. Aktiivinen osallistuminen seminaariin ja sen eri työskentelymuotoihin; portfolion laatiminen.

YTT Satu Ylinen, Opettaja
Opetus
Seminaari 48 tuntia
Periodit: II III
Opetuskieli: suomi

Vaadittavat opintosuoritukset: Työharjoittelu + essee. käytännön opetuksen yhteydessä laaditaan esseet ja loppuanalyysi

YTT Satu Ylinen, Vastaava opettaja
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Koostuu jaksoista STYÖA4A, STYÖA4B, STYÖA4C ja STYÄA4D.

Kohdat:
STYÖA4B Tutkimusmenetelmäopinnot/harjoitukset/kvalitatiivinen tutkimus
STYÖA4C Tutkimusmenetelmäopinnot/harjoitukset/kvantitatiivinen tutkimus
koskevat opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet Sosiaalityön toimintakentät -jakson 10 op:n laajuisena

Tavoitteet: Opiskelija hahmottaa tieteellisen tutkimuksen pääperiaatteet ja vaatimukset sekä tutkimusprosessin eri vaiheet.Opiskelija tuntee keskeiset kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset tutkimukselliset lähestymistavat ja metodit ja harjaantuu soveltamaan niitä käytännössä erilaisten tutkimusongelmien ratkaisemiseksi. Opiskelija osaa tulkita ja arvioida eri lähestymistavoilla toteutettuja tieteellisiä tutkimuksia
Sisältö: Jaksossa perehdytään tutkimuksenteon periaatteisiin, lähestymistapoihin, prosessiin ja analyysimetodeihin luentojen, pienryhmissä toteutettavien harjoitusten ja menetelmäkirjallisuuden avulla.

Periodit:
Opetuskieli: suomi

Aktiivinen osallistuminen luennoille sekä kertauskuulustelu.

YTT Satu Ylinen (kvalitatiivinen osuus), Opettaja
KT Jorma Vainionpää (kvantitatiivinen osuus), Opettaja
Opetus
Luento-opetus 24 tuntia
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

YTT Satu Ylinen, Opettaja
Opetus
Harjoitukset 12 tuntia
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

KT Jorma Vainionpää, Opettaja
Opetus
Harjoitukset 12 tuntia
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Kirjallisuuskuulustelu avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä.

Ilmoitetaan myöhemmin, Opettaja
Opetus
Kirjatentti
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Syventävät opinnot

HUOM! Tämä kurssi siirtyy syyslukukaudelle 2012.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ks. ilmoittautumisen erillinen ohje sosiaalityön tutkimuksen kotisivulla www.uta.fi/yky/oppiaineet/sosiaalityo/index.html Ilmoittautuminen ajalla 1.2.-29.2.2012

Merja Laitinen/Lapin yliopisto, Vastaava opettaja
Sanna Väyrynen/Lapin yliopisto, Vastaava opettaja
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Korvaa 5 opintopistettä opintojaksosta STYÖS2B4.

Opetus
24.10.2011 – 12.12.2011
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Terveyssosiaalityön seminaari Köyhyys ja terveys 20.-21.10.2011, Tampereen yliopisto

http://www.talentia.fi/talentia/jasenyhdistykset/terveyssosiaalityontekijat/seminaari_2011

 

 

Tampereen yliopiston opiskelijat voivat korvata opintojaan osallistumalla seminaariin ja kirjoittamalla oppimispäiväkirjan. Korvaavuus 2 op kohdasta STYÖA2, STYÖS2A tai STYÖS2B. Palautukset: Anna.Metteri@uta.fi.

 

Oppimispäiväkirja

Opintosuorituksena oppimispäiväkirja muistuttaa luentopäiväkirjaa. Se ei ole vain luentojen tai esitysten referointia, vaan opiskelija kiteyttää ja jäsentää luentojen ja esitysten sisältöjä, yleensä itse valitsemiensa kysymysten ja näkökulmien kautta. Oppimispäiväkirjassa painottuu kuitenkin luentopäiväkirjaa enemmän oman oppimisen reflektointi. Oppimispäiväkirjan tarkoituksena on saattaa opiskelija pohtimaan omaa tietämystään ja omaa oppimistaan suhteessa niin seminaarissa käsiteltäviin asioihin kuin omaan tieteenalaan, ammatilliseen käytäntöön ja opintoihin yleensä.

 

Oppimispäiväkirjan aineistona voi käyttää seminaarin puheenvuoroja, jaettua materiaalia ja käytyjä keskusteluja. Oppimispäiväkirjaa tehdessä voi pohtia esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: Mitkä seminaarissa käsitellyt asiat ovat erityisen tärkeitä sosiaalityön oppimiseni kannalta? Mitä erilaisia, minulle uusia kysymyksiä, näkökulmia ja asioiden välisiä yhteyksiä seminaari herätti pohtimaan? Mitä seminaari kokonaisuudessaan opetti? Mitä oivalluksia syntyi? Pohdi myös asioita, jotka jäivät sinua askarruttamaan tai jotka jäivät epäselviksi. Parhaimmillaan oppimispäiväkirjan tekeminen auttaa edelleen jäsentämään ja syventämään seminaarin aikana opittua ja huomaamaan, että seminaarissa tuli opittua jotakin.

 

Oppimispäiväkirjan pituus on 4-5 liuskaa puolitoistarivivälillä kirjoitettuna ja se arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Erityisen ansiokkaista oppimispäiväkirjoista kuitenkin annetaan arvosana 4 tai 5. Tampereen yliopiston sosiaalityön opinnoissa korvaavuus 2 op annetaan aineopintojen kohtaan STYÖA2 tai syventävien opintojen kohtaan STYÖS2A tai STYÖS2B, riippuen opiskelijan opiskeluvaiheesta ja pohdinnan fokuksesta. Merkitse selkeästi, mihin kohtaan haet korvaavuutta ja kirjoita oppimispäiväkirja sen mukaisesti. Oppimispäiväkirjat toimitetaan 31.10.2011 mennessä sähköpostitse osoitteeseen anna.metteri@uta.fi.

Opetus
20.10.2011 – 21.10.2011
Periodit: I
Opetuskieli: suomi


Aineopinnot

Terveyssosiaalityön seminaari Köyhyys ja terveys 20.-21.10.2011, Tampereen yliopisto

Tampereen yliopiston opiskelijat voivat korvata opintojaan osallistumalla seminaariin ja kirjoittamalla oppimispäiväkirjan. Korvaavuus 2 op kohdasta STYÖA2, STYÖS2A tai STYÖS2B. Palautukset: Anna.Metteri@uta.fi.

 

Oppimispäiväkirja

Opintosuorituksena oppimispäiväkirja muistuttaa luentopäiväkirjaa. Se ei ole vain luentojen tai esitysten referointia, vaan opiskelija kiteyttää ja jäsentää luentojen ja esitysten sisältöjä, yleensä itse valitsemiensa kysymysten ja näkökulmien kautta. Oppimispäiväkirjassa painottuu kuitenkin luentopäiväkirjaa enemmän oman oppimisen reflektointi. Oppimispäiväkirjan tarkoituksena on saattaa opiskelija pohtimaan omaa tietämystään ja omaa oppimistaan suhteessa niin seminaarissa käsiteltäviin asioihin kuin omaan tieteenalaan, ammatilliseen käytäntöön ja opintoihin yleensä.

 

Oppimispäiväkirjan aineistona voi käyttää seminaarin puheenvuoroja, jaettua materiaalia ja käytyjä keskusteluja. Oppimispäiväkirjaa tehdessä voi pohtia esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: Mitkä seminaarissa käsitellyt asiat ovat erityisen tärkeitä sosiaalityön oppimiseni kannalta? Mitä erilaisia, minulle uusia kysymyksiä, näkökulmia ja asioiden välisiä yhteyksiä seminaari herätti pohtimaan? Mitä seminaari kokonaisuudessaan opetti? Mitä oivalluksia syntyi? Pohdi myös asioita, jotka jäivät sinua askarruttamaan tai jotka jäivät epäselviksi. Parhaimmillaan oppimispäiväkirjan tekeminen auttaa edelleen jäsentämään ja syventämään seminaarin aikana opittua ja huomaamaan, että seminaarissa tuli opittua jotakin.

 

Oppimispäiväkirjan pituus on 4-5 liuskaa puolitoistarivivälillä kirjoitettuna ja se arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Erityisen ansiokkaista oppimispäiväkirjoista kuitenkin annetaan arvosana 4 tai 5. Tampereen yliopiston sosiaalityön opinnoissa korvaavuus 2 op annetaan aineopintojen kohtaan STYÖA2 tai syventävien opintojen kohtaan STYÖS2A tai STYÖS2B, riippuen opiskelijan opiskeluvaiheesta ja pohdinnan fokuksesta. Merkitse selkeästi, mihin kohtaan haet korvaavuutta ja kirjoita oppimispäiväkirja sen mukaisesti. Oppimispäiväkirjat toimitetaan 31.10.2011 mennessä sähköpostitse osoitteeseen anna.metteri@uta.fi.

Opetus
20.10.2011 – 21.10.2011
Periodit: I
Opetuskieli: suomi